Cilt 7 Sayı 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

YABANCI UYRUKLU VE TÜRKİYELİ ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ

Yahya FİDAN
Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
Canan YILDIRAN
Arş. Gör. Dr., Karabük Üniversitesi
Sertaç ERCAN
Öğr. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-03-19

Anahtar Kelimeler

  • Entrepreneurship,
  • Foreign Student,
  • Turkish Student
  • Girişimcilik,
  • Yabancı Uyruklu Öğrenci,
  • Türkiyeli Öğrenci

Nasıl Atıf Yapılır

FİDAN, Y., YILDIRAN, C., & ERCAN, S. (2019). YABANCI UYRUKLU VE TÜRKİYELİ ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 190–202. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1058

Özet

Girişimcilik coşkusu her insanda var olan bir duygudur. Fakat girişimcilik coşkusu bazı insanlarda daha fazla bulunmaktadır. Bu durum bazen coşkuyla gelen bir fikirle ya da eylemle hayat bulurken, bazen de alınan eğitim sürecinde ve sonrasında ortaya çıkmakta ve kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu noktada üniversiteler, girişimci insanları desteklemek, donatmak belki de eksik olan cesaretlerini sağlamak ve girişimcilik coşkusunu aşılamak için önemli ve etkili kurumlardan birisidir. Girişimcilik, girişimcilik eğilimi, girişimcilik özellikleri, girişimcilik eğitimi, girişimcilerin kişilik özellikleri, girişimcilik ve üniversite öğrencileri ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan farklı kılan nokta ise çalışmanın, Türkiyeli öğrencilerle Yabancı Uyruklu öğrencileri karşılaştırıyor olması ve girişimcilik düşüncesi, algısı, cinsiyeti ve kişiliği yönünden Türkiyeli öğrenciler ile Yabancı Uyruklu öğrenciler arasındaki farklılıkları belirlemek için yapılmış olmasıdır. Bu kapsamda farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde yetişen gençlerin, genç girişimci adaylarının girişimciliğe olan ilgileri ve kendilerini ne kadar girişimci olarak gördükleri değerlendirilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Abimbola, O. H. vd., (2011), "Some Socio-Cultural Issues In Entrepreneurship Development Among Some Groups In Nigeria", Ife PsychologIA, 19/2, 268-284.
Akçakanat, T. vd., (2014), "Sözel, Sayısal Ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği", AKÜ İİBF Dergisi, 16/2, 137-153.
Altinay, L. vd., (2012), "The Influence Of Family Tradition And Psychological Traits On Entrepreneurial Intention", International Journal of Hospitality Management, 31, 489-499.
Büyükyılmaz, O., vd., (2017), “Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma”, 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Temmuz, Balıkkesir, 357-370.
Cansız, E., (2007), "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma", SDÜ Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
Çetin, A. vd., (2015), "Mesleki Ilgi Alanı Ve Kişisel Ahlak Felsefesinin Girişimciliğe Yönelik Tutum Ve Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/2, 23-55.
Çetinkaya Bozkurt, Ö., Alparslan A.M., (2013), "Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi: Girişimci Ve Öğrenci Görüşleri", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8/1, 7-28.
Fidan, Y. ve Çiftçi, S., (2009), "Farklı Fakültelerdeki İşletme Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakışları", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3/4, 58-73.
Fidan, Y., (2002). "Girişimcilik ve Girişimci Özellikleri (Sivas Örneği)" Beta Basım Yay. Dağ. A.Ş., I. Baskı, Haziran, İstanbul.
Gürel E., vd., (2010), "Tourism Students' Entrepreneurial Intentions", Annals of Tourism Research, 37/3, 646-669.
Hmieleski, K. M. ve Corbett, A. C., (2006), “Proclivity for Improvisation as a Predictor of Entrepreneurial Intentions”, Journal of Small Business Management, 44/1, 45-63.
İpçioğlu, İ. ve Taşer, A., (2009), "İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 2/10, 13-25.
İrmiş, A. ve Barutçu, E., (2012), "Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26/2, 1-25.
İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E., (2011), "Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik EğIlimlerini Belirlemeye YöNelik Bir AraşTırma", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3/2, 275-286.
Karabekir, M., vd., (2015), "Girişimci Adayı Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 203-216.
Kaya, M. D. vd., (2010), "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 1/2, 76-89.
Keat, O.Y. vd., (2011), "Incliation TowardsEntrepreneurship Among University Students: An Empirical Study of Malaysian University Students", International Journal of Business and Social Science, 2/4, 206-220.
Keleş, H.N. vd., (2012), "Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", International Journal of Economic and Administrative Studies, 5/9, 107-118.
Konaklıoğlu, E. ve Kızanlıklı, M. M., (2011), "Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 72-92.
Morris, M.H. vd., (2009), "Properties of Balance: A Pendulum Effect in Corporate Entrepreneurship", Business Horizons, 52, 429-440.
Naktiyok, A. ve Timuroğlu, M.K., (2009), "Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23/3, 85-103.
Nybakk, E. ve Hansen, E., (2008), "Entrepreneurial Attiude, Innovation and Performance Among Norwegian Nature-Based Tourism Enterprises", Forest Policy and Economics, 10, 473-479.
O'Leary, S., (2015), "The Role Of Enterprise And Entrepreneurship Within Higher Education And Effective Economic Governance Across Central And Eastern Europe", Interdisciplinary Approach To Economics And Sociology, 8/2, 143-153.
Solmaz, S. A. vd., (2014), "Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turzim Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16/26, 41-55.
Tajeddini, K. ve Mueller, L.S., (2009), "Entrepreneurial Characteristics In Switzerland And The UK: A Comparative Study Of Techno-Entrepreneurs", J Int Entrep, 7, 1-25.
Tajeddini, K., (2010), "Effect Of Customer Orientation And Entrepreneurial Orientation On Innovativeness: Evidence From The Hotel Industry In Switzerland", 31, 221-231.
Uluyol O., (2013), "Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/15, 349-372.
Warnecke, T., (2013), "Entrepreneurship and Gender: An Institutional Perspective", Journal Economic Issues, 57/2, 455-463.
Yılmaz, E. ve Sümbül, A. M., (2009), "Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
Yu, X. ve Si, S., (2012), "Inovation, Internationalization and Entrepreneurship: A New Venture Research Perspective", Innovation: Management, Policy & Practice, 14/4, 524-539.
Yüksel, H. vd., (2015), "Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.5, s.1, ss.143-156.