Makale Başvuru Rehberi (Yeni)

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) Dergisi, işletme ve yönetim bilimleri alanlarında orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayımlamaktadır. BMIJ Dergisinde makale yayımlamak isteyen yazarlar, çalışmalarının BMIJ Dergisi Amaçlar ve Kapsam sayfasındaki alanlardan en az birine dahil olduğunu kontrol etmelidir. BMIJ Dergisi, yayın başvurusu için gönderilen makaleleri ön değerlendirme ve hakem değerlendirmesinden oluşan iki aşamalı bir makale değerlendirme sürecinden geçirmektedir.  Ön değerlendirme aşamasında büyük bir titizlikle ve objektif olarak incelenen makalelerden uygun olanlar hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Çift kör hakemlik şeklinde yürütülen hakem değerlendirme sürecinde makale konusunda uzman ve ilgili alanda derinlemesine çalışmaları olan hakemler görevlendirmektedir. Bu amaçla, hakem atama sürecinde titiz bir hakem araştırma çabası yürütülmektedir.

Makale başvurularında makale word dosyasının BMIJ Dergisi makale başvuru şablon dosyasına göre hazırlanmış olması gerekmektedir. Makale başvuru şablon dosyası için https://bmij.org/index.php/1/mbs sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca BMIJ Dergisi, makalelerde kaynak gösterim formatı olarak APA 6 Kurallarını benimsemiştir. Çalışmalarınızı başvuru sürecine hazırlarken lütfen APA 6 Kurallarına göre hazırlayınız.

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) Dergisi Makale Başvuru Süreci, şu aşamalardan oluşmaktadır:

Makale Ön Değerlendirme Süreci:

1. İntihal Tarama Aşaması (Makale Başvurusu Yapılan Gün)

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) Dergisi, makale başvurularında ilk olarak çalışmanın intihal taramasını yapmaktadır.

iThenticate programı ile online yapılan tarama sonucunda intihal oranı ile ilgili iki hususa dikkat edilmektedir. Bu hususlardan ilki, çalışma ile ilgili genel intihal oranıdır. Bu oranın %20’nin altında olması istenmektedir. İkinci husus ise intihal raporundaki detaylardır. Çalışmanın genel intihal oranına bakılmaksızın intihal raporunda herhangi bir çalışmadan yapılan alıntı oranının %3 ve üzerinde olmaması gerekmektedir. İntihal taraması sonrası hem genel intihal oranının %20’den az hem de intihal raporunda kaynak başına yapılan intihal oranının %3’ten düşük olması gerekmektedir. Biri ya da her ikisi de sağlanamaz ise yazarlardan, çalışmalarını intihal raporundaki oranları dikkate alarak ve BMIJ Dergisinin İntihal Tespiti (https://bmij.org/index.php/1/plag) başlıklı bölümünde yer alan bilgiler doğrultusunda revize etmeleri istenmektedir.

Yazarlar, gerekli revizyonları yaparak yeni makale başvurusu yapmaya gerek olmaksızın revize çalışmalarını dergi editörlüğüne e-posta ile gönderebilmektedir. Revize çalışma yeniden intihal taramaya tabi tutulacak ve şartlar sağlanmışsa, çalışma intihal tarama aşamasından geçmiş olacaktır. Eğer şartlar sağlanmamışsa çalışma reddedilecektir.

Makale başvurularında başvurunun yapıldığı gün, çalışmanın intihal taraması yapılır. Eğer çalışmanın intihal raporu dergi kriterlerine uygunsa başvurunun yapıldığı gün bir sonraki aşama olan Makale Ön Değerlendirme (Bilimsel Yeterlilik) Aşamasına geçilmektedir. İntihal raporu uygun değilse yazarlara durum iletilir ve ilk aşama süreci devam eder.

2. Makale Ön Değerlendirme (Bilimsel Yeterlilik) Aşaması (Makale Başvurusu Sonrası 3 Gün İçerisinde)

Başvuru yapılan makale, intihal tarama aşamasını geçtikten sonra Hakem Değerlendirme Sürecine kabulü öncesinde bilimsel yeterliliğinin ölçülmesi için Makale Ön Değerlendirme (Bilimsel Yeterlilik) Aşamasına alınmaktadır. Bu aşamada makaleler, şu kriterlere bağlı olarak ön değerlendirmeye tabi tutulurlar:

 • Derginin amaçları ve kapsamı ile uygunluk,
 • BMIJ Yayım ve Yazım Kurallarına uygunluk,
 • Özgünlük, yenilikçilik veya önem düzeyi,
 • Çalışmanın Tasarımı (İstatistik, Model, Analiz, Gerekçe…)
 • Çalışmanın dergi okuyucu kitlesi için ilgi çekiciliği,
 • Çalışmanın dilbilim ve anlaşılabilirlik düzeyi,
 • Çalışmanın dili (İngilizce diliyle hazırlanmış makalelere öncelik tanınmaktadır.)
 • Çalışmanın formatı (IMRAD formatı ya da Geleneksel format. IMRAD formatı ile hazırlanmış çalışmalara öncelik tanınmaktadır.)
 • Çalışmanın yöneticilere, iş dünyasına veya diğer dış paydaşlara öneriler içermesi (Öneriler içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.)

Ön değerlendirme sonucunda makaleler, ya hakem değerlendirme sürecine alınırlar ve en az iki (2) -genellikle üç (3)- hakem ataması gerçekleşir. Ya da editörlük kararıyla reddedilirler. Ön değerlendirme aşamasında çalışmaların reddedilme nedenlerine, şu durumlar örnek olarak verilebilir:

 • Üniversite öğrencilerinin örneklem olarak alındığı çalışmalar,
 • Sadece ölçek geliştirme ve geçerlemeyi içeren çalışmalar,
 • Meta-analiz, içerik ve profil analizi ile küçük bir araştırma grubu ve örneklemle Türkiye özelinde gerçekleştirilmiş çalışmalar,
 • Açık ve geçerli bir araştırma sorusu olmayan çalışmalar.