Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

A STUDY FOR DETERMINING THE PROFILE OF TOURISTIC CONSUMERS WHO PARTICIPATE TO EQUESTRIAN TREKKING ACTIVITIES IN CORE CAPPADOCIA REGION

Burcu Gülsevil BELBER
Assist. Prof. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Yakup ERDOĞAN
Assist., Kastamonu University

Published 2019-09-20

Keywords

 • Touristic Consumer Profile, Cappadocia, Equestrian Trekking Activities
 • Turistik Tüketici Profili, Kapadokya, Atlı Doğa Yürüyüşü

How to Cite

BELBER, B. G., & ERDOĞAN, Y. (2019). A STUDY FOR DETERMINING THE PROFILE OF TOURISTIC CONSUMERS WHO PARTICIPATE TO EQUESTRIAN TREKKING ACTIVITIES IN CORE CAPPADOCIA REGION. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1155–1172. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1146

Abstract

This research was carried out in order to determine the profile of the domestic and foreign tourists who visited the enterprises performing the equestrian trekking activities in called Core Cappadocia, Nevşehir. The questionnaire used in the study was composed of 21 questions and 2 expressions with a 5-point Likert scale and face to face survey technique was applied. The surveys of 203 domestic and 203 foreign total 406 tourists were analyzed using frequency distribution and independent sample t test. According to the findings of the study, when the differences between domestic and foreign tourists are examined; It was determined that workers from domestic tourists, officers of foreign tourists; domestic tourists those have less than 2000TL and 2000-3000TL income, foreign tourists who have 2000-4000 $ income; domestic tourists from Ankara, foreign tourists from China was found to be intensely existed. In addition, it was determined that domestic tourists travel more with families and independently; foreign tourists travel with friends and by travel agencies - independently. It has been seen that domestic tourists visit equestrian trekking facilities mostly for entertainment and foreigners visit for learning different equestrian styles. It has been seen that domestic tourists learned equestrian trekking enterprises after the arrival and foreigners learned from the internet. If the services are prepared and presented in accordance with the findings, comments and suggestions of the study, a business environment that can satisfy the mentioned tourist profile can be created. In this way, both the business image and profitability will be positively affected.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Aksu, A. & Güngören, M. (2004). Russian Tourist Profile: Antalya Region Example, Tourism Analysis, 9 (1-2), 123-127.
 2. Aksu, A., Özdemir, B., Bato Çizel, R., İçigen, T., Çizel, B. & Ehtiyar, R. (2008). Antalya Yöresi Turist Profili Araştırması. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, AKTOB ve ICF Airports.
 3. Aksu, A.A. & Silva, A.C.N. (2009). A Look for Low Season Tourist Profile: Antalya Region of Turkey Example, Qual Quant, 43 (2), 317–332, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11135-008-9180-0.pdf Erişim: 28.04.2019.
 4. Aktaş, A., Aksu, A. & Çizel, B. (2003). Tourist Profile Research: Antalya Region Example 2001, Tourism Review, 58 (1), 34-40.
 5. Aktaş, A., Çevirgen, A. & Toker, B. (2007). Alanya Turist Profili Araştırması, Akdeniz Üniv. Alanya İşl. Fkl.-TÜRSAB Ortak Çalışması.
 6. Avcı, N. (2007). Turizmde Taşıma Kapasitesinin Önemi. Ege Akademik Bakış, 7 (2), 485-501.
 7. Avcıkurt, C. (2003). Turizm Sosyolojisi Turist - Yerel Halk Etkileşimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 8. Avcıkurt, C., Karaman., S., Aymankuy., Y., Bozok, D., Köroğlu, A., Taşçı, A., Alpar, Ö., Doğdubay, M., Erdem, B., Özdemir Yılmaz, G., Şahin, B., Arslan, Y. & Çeken, H. (2005). Balıkesir Yöresinde Yerli Turist Profili. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, I. Çanakkale Turizm Bienali, Çanakkale: 5-7 Mayıs, 96-116.
 9. Belber, B.G. (2011). Nevşehir’e gelen “İspanyolca Konuşan” Turistlerin Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 31-60.
 10. Belber, B.G. (2018). Ekoturizmde Pazarlama Çabaları ve Turist Davranışları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 11. Belber B. G. & Erdoğan Y. (2019). Assessments as Regard of Service Quality of Touristic Consumers Who Participate in Equestrian Trekking Activities: An Application in Core Cappadocia, GeoJournal of Tourism and Geosites, 24 (1), 74–87.
 12. Boydacı, C., Aktaş, A., Ehtiyar, R., Aksu, A., Kurcan, F., Başer, G.G. & Köksal, C.D. (1996). Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini Belirleme Araştırması, Anatolia, Yıl: 7, Sayı: 1-2, Mart-Haziran, 36-49.
 13. Çakıcı, A. & Harman, S. (2006). Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye'de Kuş Gözlemciliğinin Profili. Anatolia Dergisi, 17(2), 161-168.
 14. Doğan, H., Üngüren, E. & Yelgen, E. (2010). Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3), 79–100.
 15. Genç, K. & Şengül, S. (2016). Journey to the Beautiful Horses Country: An Evaluation of High-Income Tourist Attraction to the Cappadocia Region, 2nd International Nevşehir History and Culture Symposium, 878-891.
 16. Günal, V. (2005). Mardin İline Gelen Yerli Turistlerin Profil ve Turistik Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma. Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (2), 56-68.
 17. Güngör, Ş. (2016). Use of Horse in Creating Alternative Tourism Activities and Product Range: A Nevşehir Case. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7 (22), 81-99.
 18. Gürbüz, A. (2005). Kastamonu’ya Gelen Yerli Turist Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 75-92.
 19. Gürbüz, A. (2009). Safranbolu’yu Ziyaret Eden Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Turistik Ürünleri Algılama Durumu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 217-234.
 20. İslamoğlu A.H. (1995). Hizmet Pazarlamasında Ürün Politikaları. Pazarlama Dünyası, 9 (50), 2-7.
 21. Kapadokya’da Turizm Yatırımı Olanakları, Ahiler Kalkınma Ajansı,https://www.ahika.gov.tr/assets/upload/ dosyalar/ahika__nevsehir-kapadokya-turizm-yatirim-olanaklari-raporu.pdf, Erişim: 30.04.2019.
 22. Karaman, S. (1999). Yabancı Turist Profili, Turizmde Seçme Makaleler: 32, TUGEV Yayını No: 49, 25–37.
 23. Karaman, S. (2000). Yerli Turist Profili, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 183-199.
 24. Kızgın, Y. & Benli, T. (2018). Reklam Sloganlarının Marka Farkındalığına Olan Etkisinin Belirlenmesi, BMIJ (Business & Management Studies: An International Journal), 6 (4), 1178-1197.
 25. Korkmaz, S. & Şahbaz, P. (2001). Türkiye’ye Kültürel Turizm Amaçlı Seyahat Eden Yabancı Turistlerin Kültürel Değerleri Algılama Düzeyleri ve Satın Alma Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 13–41.
 26. Kozak, N., Kozak, M. A. & Kozak, M. (2018). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 27. Köşker, H. & Kahyaoğlu, M. (2015). Süphan Dağı’nı Ziyaret Eden Yerli Turist Profili. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 75-92.
 28. Ollenburg, C. (2005). Worldwide structure of the equestrian tourism sector. Journal of Ecotourism, 4 (1), 47–55.
 29. Öztürk, Y. & Yeşiltaş, M. (1997). Türkiye’ye Gelen İngiliz Turistlerin Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Pazarlama Dünyası, Yıl:11, Sayı: 66, Kasım-Aralık, 24–29.
 30. Sarıçay, N.S. (2008). Ülkemiz Turizm Sektöründe Turist Profili ve Gelir Miktarları, İzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülteni, Mart-Sektörel, 22-31, http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/ulkemiz_turizm_sektorun de_turist_proifli _n_saricay_26.04.2012%2021-18-34.pdf, Erişim:26.04.2019.
 31. Tucker, H. & Emge, A. (2010). Managing a World Heritage Site: The Case of Cappadocia. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 21 (1), 1-14.
 32. Tuncer, B. & Kızgın, Y. (2018). Tavsiye Etme Davranışının Algılanan Hizmet Kalitesi Değişkenleri ile İlişkisi: Atatürk Havalimanı Örneği, BMIJ (Business & Management Studies: An International Journal), (2018), 6 (3), 452-460.