Cilt 3 Sayı 3 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Ozan Büyükyılmaz
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Yahya Fidan
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yayınlanmış 2016-01-11

Anahtar Kelimeler

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
 • Sosyal Sorumluluklar,
 • Sosyal Sorumluluk Alanı

Nasıl Atıf Yapılır

Büyükyılmaz, O., & Fidan, Y. (2016). KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 364–381. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i3.127

Özet

Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmeler tarafından yasal beklentilerin de ötesine giderek ve gönüllü olarak toplumsal ve çevresel refahın arttırılması için gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Bu çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, tanım ve kapsam, sosyal sorumluluk teorileri, işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelme nedenleri ve sosyal sorumluluk alanları kapsamında incelenmektedir. Çalışma ile kurumsal sosyal sorumluluk literatürüne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adeyeye, A. (2012). Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries: Perspectives on Anti-Corruption. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 2. Akdemir, G. (2008). Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Yürüten İşletmelere Karşı Tutumları ve GSM Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 3. Aktan, C. C. ve Börü, D. (2007). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”. (Ed.: C. C. Aktan), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 11-36). İstanbul: İGİAD Yayınları.
 4. Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2007). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Uluslararası Kuruluşlar ve Hükümet-Dışı Organizasyonlar Tarafından Sürdürülen Başlıca Girişimler”. Çimento İşveren Dergisi, 21(3), s. 4-21.
 5. Argüden, Yılmaz (2007). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”. (Ed.: C. C. Aktan), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 37-44). İstanbul: İGİAD Yayınları.
 6. Becan, C. (2011). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(1), s. 16-35.
 7. Campbell, J. L. (2007). “Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility”. Academy of Management Review, 32(3), s. 946-967.
 8. Carroll, A. B. (1991). “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”. Business Horizons, 34(4), s. 39-48.
 9. Commission of the European Communities (2001). Green Paper: Promoting A European Framework for Corporate Social Responsibility. Brussels: COM/366 Final.
 10. Crowther, D. ve Aras, G. (2008). Corporate Social Responsibility: Principles, Stakeholders and Sustainability (Vol. Part 1): Bookboon.
 11. Çelik, A. (2007). “Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları”. (Ed.: C. C. Aktan), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 61-84). İstanbul: İGİAD Yayınları.
 12. Davis, K. (1960). “Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?”. California Management Review, 2(3), s. 70-76.
 13. Ersöz, H. Y. (2007). Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2007-36, İstanbul.
 14. Garriga, E. ve Mele, D. (2004). “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”. Journal of Business Ethics, 53(1/2), s. 51-71.
 15. Halıcı, A. (2001). “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi, 7(1), s. 11-26.
 16. Hennigfeld, J., Pohl, M. ve Tolhurst, N. (2006). The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility. West Sussex, England.: John Wiley & Sons Ltd.
 17. İşseveroğlu, G. (2001). “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik”. Yönetim ve Ekonomi, 8(2), s. 55-67.
 18. Jones, T. M. (1980). “Corporate Social-Responsibility Revisited, Redefined”. California Management Review, 22(3), s. 59-67.
 19. Kotler, P. ve Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 20. Lantos, G. P. (2001). “The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility”. The Journal of Consumer Marketing, 18(7), s. 595-649.
 21. McWilliams, A. ve Siegel, D. (2001). “Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective”. Academy of Management Review, 26(1), s. 117-127.
 22. McWilliams, A., Siegel, D. S. ve Wright, P. M. (2006). “Corporate Social Responsibility: Strategic Implications”. Journal of Management Studies, 43(1), s. 1-18.
 23. Özüpek, M. N. (2008). “Sosyal Sorumluluk”. (Ed.: A. Kalender ve M. Fidan). Halkla İlişkiler, (251–289), Konya: Tablet Yayınları.
 24. Roberts, R. W. (1992). “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory”. Accounting Organizations and Society, 17(6), s. 595-612.
 25. Sönmez, B. (2014). Sosyal Sorumluluk Projelerinin İşletme İmajına Etkisi: Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 26. Sönmez, F. (2004). “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu”. Yaklaşım Dergisi, 133(1), s. 476-490.
 27. TDK (2015). “Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük”. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts
 28. (Erişim Tarihi: 13.03.2015)
 29. Torlak, Ö. (2013a). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları”. (Ed.: M. C. Öztürk). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, (s. 32-48), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3021.
 30. Torlak, Ö. (2013b). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Uygulamaları”. (Ed.: M. C. Öztürk). Kurumsal
 31. Sosyal Sorumluluk, (s. 72-89), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3021.
 32. Vural, Z. B. A. ve Coşkun, G. (2011). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1), s. 61-87.