Cilt 2 Sayı 2 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Canan Yıldıran
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2015-02-16

Anahtar Kelimeler

 • Zaman Yönetimi,
 • Akademik Başarı,
 • Üniversite Öğrencileri

Nasıl Atıf Yapılır

Kibar, B., Fidan, Y., & Yıldıran, C. (2015). ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 2(2), 136–153. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i2.65

Özet

Günümüzde, zaman hızla tüketilmektedir ve hemen herkes zamanının olmamasından yakınmaktadır. İstenen ise belirli bir süre içinde en fazla zamanı değerlendirmektir. Bu, zaman içinde kendimizi yönetmekle mümkündür. Zaman yönetimi, kişinin iş ve özel hayatında etkili ve verimli olmasını sağlar. Zaman yönetimi bilinci, çocukluktan başlar, üniversite döneminde olgunlaşır ve gelişir. Özellikle üniversite öğrencileri için zaman yönetimi, derslerinde iyi notlar almak için hayati önem taşır. Bu nedenle öğrencilerin, zamanlarını nasıl yöneteceklerini ve iyi bir eğitim ve iş hayatına sahip olmak için zaman yönetimi becerilerini nasıl geliştireceklerini öğrenmeleri gerekir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla, 2012-2013 Bahar döneminde Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubuna anket formu uygulanmıştır. Anket formu literatür incelenerek oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasında ilişki vardır. Zaman yönetimi becerileri öğrencilerin cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, yaşadıkları yere ve öğrenim gördükleri fakültelere göre değişmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akat, İ. ve Budak, G. (1999); İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları.
 2. Ardahan, F. (2003); “Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticileri İçin Zaman Yönetimi,” Akdeniz Üniversitesi Yayını, Yayın No. 59.
 3. Battles, B. (2005); “Control Your Time: Become a More Efficient Manager,” Aircraft MaintenanceTechnology, Volume:16, Number:6, p. 42-47.
 4. Bayramlı, Ü. (2009); Zaman Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 5. Britton, B. K. ve Tesser, A. (1991); “Effects of time management practices on collage grades,” [Elektronik Sürüm], Journal of Educational Psychology, C.83, S.3, p. 405-410.
 6. Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007); “Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki,” Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.2, S.1, s. 34-48.
 7. Ellet, B. (2005); “About Time”, T+D, Volume:59, Number:6, p. 75-76.
 8. Erdem, R., Pirinçci E. ve Dikmetaş, E. (2003) “Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Akademik Başarı ile İlişkisi,” [Elektronik sürüm], s. 167-177. http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd14/sbd-14-14.pdf (Erişim Tarihi: 23.12.2013).
 9. Fidan, Y. (2011); “Özel Sektör ve Kamu Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması,” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.6, s. 47-74.
 10. Francis-Smythe, J.A ve Robertson, I.T. (1999); “On The Relationship Between Time Management and Time Estimation,” British Journal of Psychology, Vol:90, p. 333-347.
 11. Genç, N. (2007); Meslek Yüksekokulları İçin Yönetim ve Organizasyon, 1. Baskı, İstanbul: Seçkin Yayınevi.
 12. Gürbüz, M. ve Aydın, A.H. (2012); “Zaman Kavramı ve Yönetimi,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.2, s. 1-20.
 13. İşcan, S. (2008); “Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi,” Denizli: Pamukkale Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 14. Klein, S. (2011); Yaşamın Hammaddesi: Zaman, (Çev. Mustafa Tüzel), 3. Baskı, İstanbul: Aylak Kitap.
 15. Macan, T.H., Shahani, C. Vd., (1990); “College Students’ Time Management: Correlations With Academic Performance and Stress,” [Elektronik Sürüm], Journal of Educational Psychology, C. 82, S.4, p. 760-768.
 16. Misra, R. ve McKean, M. (2000); “College students’ academic stress and its relation to theiranxiety, time management, and leisure satisfaction,” [Elektronik Sürüm], American Journal of Health Studies, C.16.S.1, p. 41-51.
 17. Niccol, A. (2011); Zamana Karşı, [Bilim Kurgu, Gerilim], Amerika: 20th Century Fox.
 18. Scoot, D. (1993); Zamanı Değerlendirmek, (Çev. Necati Ağıralioğlu), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 19. Scoot, M. (1997); Zaman Yönetimi, (Çev. Aslı Çıngıl Çelik), 2. Baskı, İstanbul: Rota Yayınları.
 20. Silahtaroğlu, F. (2004); Akademisyenlerde Zaman Yönetimi, Gaziosman Paşa Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 21. Tektaş, M. ve Tektaş, N. (2010); “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki,” Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, S.23, 2010, s. 221-229.
 22. Tutar, H. (2011); Zaman Yönetimi, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.