Cilt 12 Sayı 1 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Avrupa girişimcilik yetkinlik çerçevesi (Entrecomp) üzerine bir inceleme ve iyi uygulama örnekleri

Begüm Şahin
Dr., LinerExpo Co., Ankara, Türkiye

Yayınlanmış 2024-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Girişimcilik, EntreComp, Startup, Yetkinlik, İş Fikri Geliştirme
 • Entrepreneurship, EntreComp, Startup, Competence, Business Idea Generation

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, B. (2024). Avrupa girişimcilik yetkinlik çerçevesi (Entrecomp) üzerine bir inceleme ve iyi uygulama örnekleri. Business & Management Studies: An International Journal, 12(1), 72–92. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2342

Özet

Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılında ortaya konan Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesi (EntreComp) evrensel bir girişimcilik anlayışı yaratmayı amaçlamıştır. 3 yetkinlik alanı ve 15 yetkinlik ile kavramsallaştırılan model akademik bir altyapıya sahip olup, yayınlandığı tarihten itibaren girişimcilik alanındaki pek çok çalışmanın temelini oluşturmuştur. Gerek literatüre gerek uygulamaya katkı sağlayan EntreComp girişimcilik becerilerinin keşfini ve gelişimini hem bireysel hem kurumsal düzeyde ele almaktadır. Yükseköğretim kurumları, startuplar, kuluçka merkezleri, KOBİ’ler ve teknoloji şirketlerinin faydalandığı araç girişimsel davranış, girişim odaklı düşünme, iç girişimcilik ve teknoloji girişimciliği gibi pek çok başlığa hizmet etmektedir. Çalışmada girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan EntreComp çerçevesinin içeriği ve kapsamı açıklanarak çerçeveden faydalanan iyi örnek uygulamalarına yer verilmiştir. E-SCAN, DYNAMIQE, SEECEL, LEEN ve INTENSE girişimlerinin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular; çerçevenin girişimsel davranışın gelişimine, yaratıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitiminin tasarımına, üniversite-sanayi iş birliği ve startup ekosisteminin gelişimine pozitif yönde somut katkılar sunduğunu desteklemiştir. Aynı zamanda çerçevenin Türkiye’nin de içinde yer aldığı küresel girişimcilik ekosistemi için ortak bir anlayış geliştirdiği gözlemlenmiştir. Ulusal yazında alanında ilk araştırma özelliği taşıyan çalışmanın hem girişimcilik literatürüne hem Türk startuplarının pratik uygulamalarına katkı sağlaması arzu edilmektedir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. AB (2019, Mayıs). COSME Teklif Çağrısı Duyurusu. Erişim adresi: https://www.ab.gov.tr/51649.html
 2. Antoncic, B. ve Hisrich, R. D. (2003). Clarifying the intrapreneurship concept. Journal of Small Business Management, 10 (1), 7–24. https://doi.org/10.1108/ 14626000310461187
 3. Armuña, C., Ramos, S., Juan, J., Feijóo, C., & Arenal, A. (2020). From stand-up to startup: exploring entrepreneurship competencies and STEM women’s intention. International Entrepreneurship and Management Journal, 16, 69-92.
 4. Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. ve Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The entrepreneurship competence framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 1-35.
 5. Bacigalupo, M., Weikert Garcia, L., Mansoori, Y. ve O’Keeffe, W. (2020). EntreComp Playbook. Entrepreneurial learning beyond the classroom. Publ. Off. Luxemb, 1-93.
 6. Bhatti, M. A., Al Doghan, M. A., Saat, S. A. M., Juhari, A. S. ve Alshagawi, M. (2021). Entrepreneurial intentions among women: Does entrepreneurial training and education matter? (Pre- and post-evaluation of psychological attributes and its effects on entrepreneurial intention). Journal of Small Business and Enterprise Development, 28, 167–184.
 7. Bird, B. (2019). Toward a theory of entrepreneurial competency. In Seminal ideas for the next twenty-five years of advances. Emerald Publishing Limited.115-131.
 8. Blank, S. ve Dorf, B. (2012). The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building A Great Company. BookBaby.
 9. Blenker, P., Elmholdt, S. T., Frederiksen, S. H., Korsgaard, S. ve Wagner, K. (2014). Methods in entrepreneurship education research: a review and integrative framework. Education+ Training, 56(8/9), 697-715.
 10. Cedefop. (2009). The shift to learning outcomes. Policies and practices in Europe. Cedefop Reference series. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 11. Covin, J. G. ve Wales, W. J. (2019). Crafting high-impact entrepreneurial orientation research: Some suggested guidelines. Entrepreneurship Theory and Practice, 43, 3–18. doi:10.1177/1042258718773181.
 12. Czyzewska, M., & Mroczek, T. (2020). Data mining in entrepreneurial competencies diagnosis. Education Sciences, 10(8), 1–17. https://doi.org/10.3390/ educsci10080196, 196.
 13. Dentoni, D., Blok, V., Lans, T. ve Wesselink, R. (2012). Developing human capital for agrifood firms’ multi-stakeholder interactions. International Food and Agribusiness Management Review, 15, 61–68.
 14. Dewey, J. (1938). Experience and education. The Kappa Delta Pi Lecture Series. New York: Simon & Schuster.
 15. Dumitrache, V.M.; Gole, L. ve Balu, P.E. (2020). Entrepreneurial Competencies in Training Future Romanian Farmers. In Proceedings of the International Conference on Economics and Social Sciences, Xi’an, China, 227–235.
 16. Edmond, V. P. ve Wiklund, J. (2010). The historical roots of entrepreneurial orientation research. In Historical Foundations of Entrepreneurship Research, 142-160.
 17. Floris, M., ve Pillitu, D. (2019). Improving entrepreneurship education in primary schools: A pioneer project. International Journal of Educational Management, 33(6), 1148–1169. https://doi.org/10.1108/IJEM-09-2018-0283
 18. Garbutt, J., Antes, A., Mozersky, J., Pearson, J., Grailer, J., Toker, E. ve DuBois, J. (2019). Validating curricular competencies in innovation and entrepreneurship for biomedical research trainees: A modified Delphi approach. Journal of clinical and translational science, 3(4), 165-183.
 19. Gebremichael, H. S., Gebreslassie, M. G. ve Mezgebe, T. T. (2023). Contextualizing entrepreneurship for Africa's post-Covid-19 recovery and growth. Scientific African, 22, 1-10. e01946. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01946
 20. Hogenstijn, M. ve Cuypers, C. (2023). The effects of an education program on social and sustainable entrepreneurship for primary school children. International Journal of Educational Research Open, 5, 1-10, 100266.
 21. Holstein, A. D. ve Eschenfelder, M. J. (2017). Economic Analysis Of Public Support For Tech Startups: A Case Study Of Pittsburgh. Journal of Business and Behavioral Sciences, 29 (1), 100-149.
 22. Hunter, L. ve Lean, J. (2018). Entrepreneurial learning–a social context perspective: evidence from Kenya and Tanzania. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(4), 609-627.
 23. Joensuu-Salo, S., Viljamaa, A. ve Varamäki, E. (2022). Testing the EntreComp framework and its relation to startup behaviour in seven European countries. Journal of Small Business and Enterprise Development, 29(6), 920-939.doi:10.1108/JSBED-04-2021-0156.
 24. Kakouris, A. ve Morselli, D. (2020). Addressing the pre/post-university pedagogy of entrepreneurship coherent with learning theories. In S. Sukanlaya (Ed.), Entrepreneurship education. A lifelong learning approach (35–59). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48802-4.
 25. Kiral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 26. Korda, S. (2019). Reinventing teaching. Childhood Education, 95(1), 38-43.
 27. Kottika, E., Özsomer, A., Rydén, P., Theodorakis, I. G., Kaminakis, K., Kottikas, K. G. ve Stathakopoulos, V. (2020). We survived this! What managers could learn from SMEs who successfully navigated the Greek economic crisis. Industrial Marketing Management, 88, 352–365. doi:10.1016/j.indmarman.2020.05.021.
 28. KPMG (2023). Erişim Adresi: https://kpmg.com/tr/tr/home/gorusler/2023/10/turkish-startup-investments-review.html
 29. Lans, T., Blok, V. ve Wesselink, R. (2014). Learning apart and together: Towards an integrated competence framework for sustainable entrepreneurship in higher education. Journal of Cleaner Production, 62, 37–47.
 30. Lerner, M. ve Almor, T. (2003). Relationships among strategic capabilities and the performance of women-owned small ventures. Journal of Small Business Management, 40, 109–125.
 31. López-Núñez, M. I., Rubio-Valdehita, S., Armuña, C. ve Pérez-Urria, E. (2022). EntreComp Questionnaire: A Self-Assessment Tool for Entrepreneurship Competencies. Sustainability, 14, 2983.
 32. Man, T.W.; Lau, T.; Chan, K. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises. Journal of Business Venturing, 17, 123–142.
 33. McCallum, E., Weicht, R., McMullan, L. ve Price, A. (2018). EntreComp into action inspired, make it happen: A user guide to the European Entrepreneurship Competence Framework (No. JRC109128). Joint Research Centre (Seville site),1-203.
 34. Mitchelmore, S. ve Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16, 92–111.
 35. Morselli, D. ve Gorenc, J. (2022) Using the EntreComp framework to evaluate two entrepreneurship education courses based on the Korda Method. Int. J. Manag. Educ., 20, 100591.
 36. Morselli, D., ve Orzes, G. (2023). Evaluating an interfaculty entrepreneurship program based on challenge-based learning through the EntreComp framework. The International Journal of Management Education, 21(3), 1-9.
 37. Narver, J. C., Slater, S. F. ve MacLachlan, D. L. (2004). Responsive and proactive market orientation and new‐product success. Journal of Product Innovation Management, 21(5), 334-347.
 38. Palos-Sanchez, P.R.; Baena-Luna, P. ve Pena, A.C. (2019). Analisis de las Comptencias Educativas para Evaluar a las Personas Emprendedoras. Interciencia, 44, 291–297.
 39. Papageorgiou, G.; Yiannaki, S.M. ve Varnava-Marouchou, D. A. (2021). Critical Evaluation of Contemporary Tools on Developing Innovative Thinking Competencies for Entrepreneurship. In Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisbon, Portuga, 701–706.
 40. Patton, M. Q. (2014). Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage publications.
 41. Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring. New York, NY: Harper & Row.
 42. Pittaway, L. ve Cope, J. (2007). Simulating entrepreneurial learning: Integrating experiential and collaborative approaches to learning. Management Learning, 38(2), 211–233. https://doi.org/10.1177/1350507607075776.
 43. Plaksiienko, V. Y., Dorogan-Pisarenko, L. A., Pryidak, T. B., Leha, O. V., Ialoveha, L. V., ve Krasota, E. H. (2020). Designing a Framework for Future Economists’ Digital Competence. Inf. Technol. Learn. Tools, 80, 140-160.
 44. Pratono, A. H., 2022. Innovation strategy beyond the COVID-19 pandemic: the role of trust under disruptive technology. Foresight, 24(3/4), 358–376. https://doi.org/10.1108/ FS-05-2021-0105.
 45. Raţiu, A., Maniu, I. ve Pop, E. L. (2023). EntreComp Framework: A Bibliometric Review and Research Trends. Sustainability, 15(2), 1285.
 46. Ratten, V. ve Usmanij, P. (2021). Entrepreneurship education: Time for a change in research direction? The International Journal of Management Education, 19(1), 100367.
 47. Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Books.
 48. Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. Currency.
 49. Sabahi, S. ve Parast, M. M. (2020). The impact of entrepreneurship orientation on project performance: A machine learning approach. International Journal of Production Economics, 226, 107621, 1-48.
 50. Şahin, B. (2018). The Effects Of Market Orientation On Firm Performance: A Research On Startups In Ankara. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 675-693.
 51. Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 52. Seikkula-Leino, J., Salomaa, M., Jónsdóttir, S. R., McCallum, E. ve Israel, H. (2021). EU policies driving entrepreneurial competencies—Reflections from the case of EntreComp. Sustainability, 13(15), 1-21.
 53. Sendra-Pons, P., Belarbi-Munoz, S., Garzón, D. ve Mas-Tur, A. (2022). Cross-country differences in drivers of female necessity entrepreneurship. Service Business, 16(4), 971-989.
 54. Siggelkow, N. (2007). Persuasion with case studies. Academy of Management Journal, 50(1), 20-24. http://dx.doi.org/10.19177/reen.v1e120081-9.
 55. Vankov, D., Kozma, D., Galanternik, M., Chiers, J., Vankov, B. ve Wang, L. (2022). Understanding the Predictors of Entrepreneurial Intentions of Young People from Argentina, Belgium, Bulgaria, China, and Romania. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 9, 384–398.
 56. Vecchiarini, M., Muldoon, J., Smith, D. ve Boling, R. J. (2023). Experiential Learning in an Online Setting: HOW Entrepreneurship Education Changed During the COVID-19 Pandemic. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 0(0). https://doi.org/10.1177/25151274231179194.
 57. Yıldırım, A. and Simsek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Kitabevi.
 58. Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (Vol. 5). Sage.