Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yılmaz SEÇGİN
Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Entrepreneurship, Entrepreneurship Training, Entrepreneurship Tendency
 • Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Eğilimi

Nasıl Atıf Yapılır

SEÇGİN, Y. (2020). GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 803–827. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1432

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, potansiyel girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin aldıkları girişimcilik eğitiminin onların girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde aynı öğretim üyesi tarafından verilen Girişimcilik derslerini alan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma verileri Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada, katılımcıların aldığı girişimcilik eğitimi (uygulama) öncesi ve sonrası girişimcilik eğilimlerindeki değişimleri inceleyebilmek için bağımlı örneklem t testi, demografik değişkenlerin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkilerini incelemek için ise, bağımsız örneklem t testi ve anova analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin aldığı girişimcilik eğitimi sonrası girişimcilik eğilimlerinin, eğitim öncesi girişimcilik eğilimlerinden anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmada, ayrıca girişimcilik eğilimlerinin demografik faktörlere göre farklılaşma durumları incelenmiş; demografik faktörlerden sadece cinsiyet ve fakülte değişkenine göre anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden, Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin ise Eğitim Fakültesi öğrencilerinden daha fazla girişimcilik eğilimine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ağca, V. ve Kurt, M. (2007). “İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri”, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29, 83-112.
 2. Arıkan, S. (2002). “Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular”, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 3. Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3 (2), 133-147.
 4. Ballı, A. İ. K. ve Üstün, F. (2019). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Katılanlar Üzerine Bir Çalışma.” Business & Management Studies: An International Journal, 7 (1), 308-326.
 5. Bilge, H. ve Bal, V. (2012). “Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 131-148.
 6. Bozkurt, Ö. Ç. ve Alparslan, A. M. (2013). “Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (1), 7-28.
 7. Büyüköztürk, Ş. (2008). “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı”, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 8. Büyükyılmaz, O., Karakaya, A. ve Yıldıran, C. (2016). “Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (2), 105-125.
 9. Çiçek, B. (2016). “Girişimcilik Dersinin Öğrencilerin Gişrişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Muş Alparslan Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma”, International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey.
 10. Çukacı, Y.C. (2009). “Girişimcilik ve Küçük İşletmeler (Editör: Mehmet Tikici ve Ali Aksoy)”, Ankara: Nobel.
 11. Durrant, D. E. (2014). “Entrepreneurial Intentions: Making The Case For Entrepreneurship Education”, Capella University, PHD.
 12. Dündar, S. ve Ağca, V. (2007). “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1), 121-142.
 13. Ergun Özler, N. D., Giderler, C., ve Baran, H. (2017). “Öz Yeterlilik ve Kontrol Odağının Bireylerin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (5), 736-747.
 14. Gürel, E, Altinay, L, Daniele, R. (2010). “Tourism Students’ Entrepreneurial Intentions, Annals of Tourism Research”, 37 (3), 646-669.
 15. Güreşçi, E. (2014). “Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi”, 9 (1), 23-38.
 16. Henderson, R. ve Robertson, M. (2000). “Who Wants To Be An Entrepreneur? Young Adult Attitudes To Entrepreneurship As A Career”, Career development international, 5 (6), 279-287.
 17. İbicioğlu, H., Özdaşlı, K. ve Alparslan, A.M. (2009). “Girişimcilik Özellikler ve Girişimcilik Kültürü Tercihi Üzerinde Ebeveyn etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 1-2 (12), 521-538.
 18. İpçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). “İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 13-25.
 19. İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2011). “Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 275-286.
 20. Johnson, D. (2001). “What is Innovation and Entrepreneurship? Lessons for Larger Organisations.” Industrial and Commercial Training, 33 (4), 135-140.
 21. Kâhya, C. ve İmamoğlu, İ. K. (2015). “Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü”, The Journal of Academic Social Science Studies, 39, 139-156.
 22. Karabulut, A.T. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 26 (1), 331-356.
 23. Karasar, N. (2009). “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Ankara: Nobel Yayın.
 24. Kaya, D., Güzel, D. ve Çubukçu, B. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 1 (2), 77-89.
 25. Kerse, G., Babadağ, M. ve Kerse, Y. (2017). “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü.” Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 29 (4).
 26. Kline, R. B. (2005). “Principles and Practice of Structural Equation Modelling (2nd ed.).” New York: Guilford.
 27. Korkmaz, O. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), 209-226.
 28. Kourilsky, M. L. ve Walstad, W. B. (1998). “Entrepreneurship and Female Youth: Knowledge, Attitudes, Gender Differences, And Educational Practices”, Journal of Business Venturing, 13 (1), 77-88.
 29. Köse, S. (2011). 24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarının Karşılaştırılması, Planlama Dergisi, Özel Sayı, 119-128. http://ekutup.dpt.gov.tr/planlama/42nciyil/koses.pdf. adresinden 15.02.2020 tarihinde indirilmiştir.
 30. Krueger, N. F. Ve Brazeal, D. V. (1994). “Entrepreneurial Potential And Potential Entrepreneurs”, Entrepreneurship: Theory and Practice. 18 (4), 91-104.
 31. Kuvan, H. (2007). “Türk Girişimcilerinin Yaşam ve Çalışma Değerleri Malatyalı Girişimciler Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 32. Lekoko, M., Rankhumise, E. M., ve Ras, P. (2012). “The Effectiveness Of Entrepreneurship Education: What matters most?”, African Journal of Business Management, 65 (1), 12023-12032.
 33. Moses, C. L, Maxwell, A. O. ve Mosunmola, A. (2016). “Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: The Moderating Role of Passion.” The Social Sciences, 11 (5), 645-653.
 34. Oguntimehin, Y. A. ve Olaniran, O. O. (2017). “The Relationship Between Entrepreneurship Education and Students’ Entrepreneurial Intentions in Ogun State- Owned Universities Nigeria.” British Journal of Education, 5 (3), 9-20.
 35. Özcan, K., Balyer, A. ve Servi, T. (2013). “Faculty Members' Ethical Behaviors: A Survey Based on Students' Perceptions at Universities in Turkey". International Education Studies, 6 (3), 129-142.
 36. Özdemir, Ş. (2017). “Devlet ve Piyasa İkileminde Girişimcilik ve Türkiye'de Girişimcilik Eğitiminde Devletin Rolü”, Yayınlanmamış doktora tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 37. Özdemir, Ş. (2019). “Memurluğa odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21 (37), 101-114.
 38. Özden, K., Temurlenk M.S. ve Başar, S. (2008). “Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 7-10 Mayıs, Bişkek, 229-240.
 39. Özgüner, Z., Özgüner M. ve Özdemir A. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Bağlamında Değerlendirilmesi” 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 391-403.
 40. Özgüven, A. (2002). Türkiye İktisat Kongresi. (17 Şubat-4 Mart 1923), Journal of Istanbul Kultur University, 1 (2), 109-124.
 41. Patır, S. ve Karahan, M. (2010). “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 27-44.
 42. Perktaş, E. (2014). “Bölgesel kalkınma özelinde Girişimciliğin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Rolü”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 472-486.
 43. Polatcı, S. ve Cindiloğlu, D, M. (2018). “How Does Entrepreneurship Education Affect The Entrepreneurial Tendencies of University Students?”, The 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 1-9.
 44. Raposo, M. ve do Paço. A. (2011). “Entrepreneurship Education: Relationship between Education and Entrepreneurial Activity.” Psicothema, 23 (3), 453-457.
 45. Rauch, A. ve Hulsink, W. (2015). “Putting Entrepreneurship Education Where the Intention to Act Lies. An Investigation into the Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Behaviour”. Academy of Management Learning & Education, 14 (2), 187-204.
 46. Ries, E. (2014). “Yalın Yeni Girişim”. (çev. Ece Elgin), İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.
 47. Scarborough, N. (2014). “Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri”. (çev. Gamze Sart), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 48. Souitaris, V., Zerbinati, S. ve Al-Laham, A. (2007). “Do Entrepreneurship Programmes Raise Entrepreneurial İntention Of Science And Engineering Students? The Effect Of Learning, İnspiration And Resources”, Journal of Business Venturing, 22 (4), 566-591.
 49. Tanrıverdi, H., Bayram, G. N. ve Alkan, M. (2016). “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11 (1), 1-29.
 50. Tekin, M. (2004). “Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği”, Ankara: Detay Yayıncılık.
 51. Uygun, M. ve Güner, E. (2016). “Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitiminin Rolü”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (5) 37-57.
 52. Volkmann, C. (2004). “Entrepreneurship Studies-An Ascending Academic Discipline In The Twenty-First Century”, Higher Education in Europe. 29 (2), 177-185.
 53. Wang, C. K. ve Wong, P. K. (2004). “Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore.” Technovation, 24 (2), 163-172.
 54. Yang, J. (2013). “The Theory of Planned Behavior and Prediction of Entrepreneurial Intention among Chinese Undergraduates.” Social Behavior and Personality: An International Journal, 41 (3), 367-376.
 55. Yıldız, H. ve Zehir, C. (2019). “Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Mühendis Adayları Üzerinde Bir Araştırma”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 26 (2), 453-476.
 56. Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.
 57. Yüzüak, E. (2010). “Üniversitelerde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Faktörler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Örneği” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.