Hakem Süreci (Çift Körleme)

Hakem Değerlendirme Süreci (Çift Körleme):

Bu aşamada çalışmanın alanında uzman hakemler tespit edilerek hakemlik daveti gönderilir ve en az iki (2) -genellikle üç (3)- hakem atanır. Hakemlik daveti içerisinde davetin kabulü için ve eğer kabul edilirse çalışmanın değerlendirilmesi için son tarihler yer almaktadır. Bu davete muhtemel hakemlerin 7 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap vermeleri beklenir. Hakemlik davetini kabul etmeyen ya da verilen 7 günlük süre içerisinde herhangi bir işlem yapmayan muhtemel hakemlerden hakemlik daveti geri çekilir. Hakemlik davetini kabul eden hakem sayısı en az 2, genellikle 3 hakeme ulaşana kadar yeni muhtemel hakemlere davet gönderilir.

Hakemlik davetini kabul eden hakem hocalarımıza, makale değerlendirmesini tamamlamaları için en çok 30 gün süre verilmektedir. Bu süre sonunda görev tamamlanmaz ise hakem hocalarımıza hatırlatma mesajları gönderilmektedir. Beşer gün arayla gönderilen iki hatırlatma mesajına rağmen, hakem tarafından ek süre talebi olmazsa veya hakemlik görevi tamamlanmazsa görev iptal edilmektedir.  Hakemler, değerlendirme süresine ilave olarak ek süre talep ederlerse editörlük, makalenin değerlendirme sürecini dikkate alarak hakemlere ek süre tanımaktadır.  Hakemlik görevi tamamlandığında dergi editörlüğü tarafından hakemlere “Hakem Teşekkür Belgesi” gönderilmektedir.

Bir makaleye atanan tüm hakemler, değerlendirme süreci için belirlenen 30 günlük süre dolmadan makale hakkında karar vermişlerse bu durumda son değerlendirmenin tamamlandığı gün, editör kararı alınabilmektedir.

Makale ile ilgili olarak hakem kararları ve değerlendirme raporları dikkatle incelenerek editör kararı alınmaktadır. Şöyle ki, bir makalede iki hakem ataması yapılmış ve bir hakem olumlu, diğer hakem olumsuz karar vermişse ve üçüncü bir hakem ataması yapılmaktadır. Üçüncü hakemin kararı da dikkate alınarak editör kararı verilmektedir. Hakemlerin makale ile ilgili kararları ile değerlendirme raporları arasında fark varsa, değerlendirme raporları dikkatle incelenerek hakemin makale hakkındaki kanaati tespit edilmeye çalışılmaktadır.

BMIJ Dergisi hakem değerlendirme sürecine giren makalelerin en doğru ve objektif olarak değerlendirilmeleri ve editör kararına bağlanmaları için olabildiğince dikkatli, titiz ve hassas davranmaya çalışmaktadır.

Hakem Değerlendirme Sürecinde görev alan hakem hocalarımızdan, makaleleri şu kriterlere göre değerlendirmeleri istenmektedir:

 

GENEL YAPI

Çalışmanın okunabilirliği,

Odak / ifade netliği,

Dilbilgisi, yazım ve noktalama işaretlerinin kullanımı,

APA 6 formatının kullanımı,

Özetin çalışmayı temsil yeteneği,

 

GİRİŞ-LİTERATÜR

Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığının uygunluğu,

Çalışılan konu bakımından güncel ve ilgili literatürün gözden geçirilmesi,

Çalışmanın amacının, sorunsalının, araştırma sorularının ve tasarım gerekçesinin açıklanması,

 

METODOLOJİ

Metodoloji kurgusu, araştırma konusu ile metodolojinin uyumluluğu, araştırma tasarımının uygunluğu,

Metodolojinin uygunluğu / hataları,

Araştırma araçları (geçerli ve güvenilir), veri toplama şekli ve yöntemi,

Veri analizinin (nicel ve nitel analizlerin) araştırma sorularına uygunluğu,

 

BULGULAR

Bulgularla çalışmanın amaçlarının uyumluluğu,

Bulguların araştırma sorunsalıyla ilişkisi,

Bulgulara yorum katılmamış olması (Mümkün olduğunca bulgulara yorum katılmaması istenmektedir)

Bulguların analiz sonuçlarıyla tutarlılığı,

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç bölümünün araştırma sorunsalına dayalı olarak yazılması,

Sonuçların analizler doğrultusunda elde edilmiş olan en önemli bulguları içermesi,

Sonuçların, varsa çalışmanın hipotezlerinin geçerliğini ele alıp almadığı,

Sonuçların literatürde yapılmış olan benzer çalışmalarla kıyaslanması,

Önerilerin araştırmanın bulgularına uygunluğu,

Çalışmanın izleyen (gelecekteki) araştırmalar için önerileri,

Yöneticilere, iş dünyasına veya diğer dış paydaşlara öneriler (opsiyonel),

 

GENEL KANAAT

Makalenin ilginç ve kayda değer bulunan yönlerinin kısaca belirtilmesi, 

 Çalışmanın genel olarak ilgili bilimsel alana katkı sunması,

Makalenin yayınlanmasını engelleyen kusurlar (mantıksal, metodolojik, analitik, etik veya diğer).

 

 

“Hakem Karar Önerisi – Editör Kararı” Eşleştirmeleri ve Açıklamaları

Hakem Karar Önerisi

Editör Kararı

Açıklamalar

Yayımlanması Uygundur

Yayına Kabul

Değerlendirmesi yapılan çalışma yayımlanmak üzere kabul edilmektedir. Herhangi bir düzeltmeye gerek duyulmamıştır.

Düzeltmeler Yapıldıktan Sonra Yayımlanabilir

Düzeltme Gerekli

Hakemler değerlendirdikleri çalışma hakkında düzeltmeler yapılmasını istemektedir. Düzeltmeler sonrası hakemler çalışmayı tekrar görme gereği duymamaktadır. Düzeltme sonrası editörün, düzeltmeleri kontrol edip yayına kabul kararı alması beklenmektedir.

Düzeltmelerden Sonra Yeniden Değerlendirme

Düzeltmelerden Sonra Yeniden Değerlendirme

Hakemler çalışma ile ilgili düzeltmeleri tespit ederler. Hakemler yazarların çalışmada yapacağı düzeltmeler sonrası, çalışmayı tekrar değerlendirmek istemektedir. Tekrar değerlendirme sonrası hakemler “yayımlanması uygundur”, “yayımlanamaz” veya “düzeltmelerden sonra yeniden değerlendirme” kararı verebilirler. Hakemlerin bu kararlarına istinaden editör, çalışma ile ilgili “yayına kabul”, “düzeltmelerden sonra yeniden değerlendirme” ya da “red” kararı verebilir.

Yayımlanamaz

Red

Çalışma çeşitli nedenlerle hakemler tarafından reddedilmiştir. Hakem çalışmanın neden yayımlanamaz olduğunu maddeler halinde açıklamaktadır. Editör de bir çalışma hakkında red kararı alabilir. Bu kararı yazarlara bildirirken gerekçelerini de sıralar. Editör, yazarlara çalışmalarını başka bir dergide yayınlamalarını de önerebilir.

 

Hakem değerlendirme sürecinde, hakemlerin verdikleri düzeltme isteklerinin daha kolay değerlendirilebilmesi için yazarlardan, revizyonları içeren çalışmalarıyla birlikte hakemlerin düzeltme isteklerine karşılık yapılan revizyonların ve yazar açıklamalarının yer aldığı BMIJ Cevap Mektubu Formu adı verilen bir form istenmektedir. Bu formda yazarlar, istenen düzeltmeleri yapıp yapamadıklarını, yaptılarsa düzeltme ile ilgili açıklamalarını, yine yap(a)madılarsa da neden yap(a)madıklarıyla ilgili açıklamalarını dile getirmektedir. Yazarların revize çalışmaları ile birlikte BMIJ Cevap Mektubu Formunu da dergi sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Bir makalede tüm hakemlerin değerlendirmeleri tamamlandığı gün makale ile ilgili editör kararı alınıp yazarlara bildirilmektedir. Hakemlerin tekrar görmek istemedikleri revizyon talebi durumunda, yazarlara revizyonu tamamlayıp dergi sistemine yüklemeleri için maksimum 10 gün süre tanınmaktadır. Hakemlerin tekrar değerlendirmek istedikleri revizyon talebinde ise yazarlardan maksimum 15 gün içerisinde revizyonu tamamlayıp dergi sistemine yüklemeleri istenmektedir. Bu süreler sonunda yazarlara 5’er gün arayla iki hatırlatma mesajı gönderilir. Yazarlar ek süre isterse editörlüğün kararına göre ek süre tanınabilir. Yazarlardan iki hatırlatma sonrasında da dönüş olmazsa çalışmalar editörlük kararıyla reddedilmektedir. Yazarlardan makale ile ilgili revizyon geldiği gün, eğer hakemler tekrar değerlendirme yapacaklarsa hakemlere yönlendirilmekte, eğer hakemler tekrar değerlendirme yapmayacaksa yani editörlük revizyonu inceleyip karar verecekse inceleme en kısa sürede (genellikle 1 gün) tamamlanıp editör kararı verilmektedir. Hakemler, ilk değerlendirme sonrası verdikleri revizyon isteği kararına göre tekrar değerlendirme yapacaklarsa bu süreçte 7 gün değerlendirme süresi tanınmaktadır. Tekrar değerlendirmelerde hakemlere her bir değerlendirme turu için 7 gün değerlendirme süresi tanınmaktadır.

Çalışmaların hakem değerlendirme süreçleri 21 günden az olmayacak şekilde sonuçlandırılmaktadır.