Cilt 2 Sayı 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ

Canan Yıldıran
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2015-02-26

Anahtar Kelimeler

 • Duygusal Zekâ,
 • Örgüt İklimi

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, C., Fidan, Y., & Yıldıran, C. (2015). DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 243–261. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.59

Özet

Günümüz kurumları içinde, artık çalışanların sadece IQ düzeylerinin yüksek olması yeterli olmamakta, başarının sağlanmasında çalışanların belirli bir düzeyde duygusal zekâya da sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmanın amacı, kamu kurumlarında duygusal zekâ kavramının varlığının belirlenmesi ve kurumsal duygusal zekânın örgütsel iklime etkisinin ölçülmesidir. Bu amaçla, Karabük ilinde kamu kurumlarında çalışan 180 memurun katılımı ile bir çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda kamu kurumlarında çalışan memurların duygusal zekâ eğiliminin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucu olarak da çalışanların, örgüt ikliminde pozitif davranışlar sergileyerek, örgütün başarısının artmasını sağladıkları anlaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akçay, Cengiz ve Adil Çoruk (2012); “Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme,”
 2. Eğitim Politika Analizi Dergisi, C1.S1, s.3-25.
 3. Aslan, Şebnem (2013); “Duygusal Zeka Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik,” Eğitim Yayınevi, Konya.
 4. Caruso, David R. ve Peter Salovey (2011); “Duygusal Zeka Yöneticisi,” Crea Yayınclık, İstanbul.
 5. Çetinkaya, Özlem ve Ali Murat Alparslan (2001); “Duygusal Zekanın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma,” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.16.1, s.366.
 6. Goleman, Daniel (1995); “Emotional Intelligence,” The Tenth Anniversary Edition. Goleman, Daniel
 7. (2012); “İş Başında Zeka,” Varlık Yayınları, İstanbul.
 8. Goleman, Daniel (2013); “Duygusal Zeka,” Varlık Yayınları, İstanbul.
 9. Özbayrak, Cem (2006); “Türkiye Örnekleminde Duygular ve Bilişsel-Duygu Değerlendirme Süreci,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 10. Özdemir Yaylacı, Gaye (2008); “Kariyer Yaşamında Duygusal Zeka ve İletişim Yeteneği,” Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 11. Salovey, Peter ve John D. Mayer (1990); “Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality,” 9, 185-211.
 12. Ulutaş, İlkay (2005); “Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Zekâlarına Duygusal Zeka Eğitiminin Etkisinin İncelemesi,” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 13. Ural, Ayhan (2001); “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu,” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3.2.