Cilt 6 Sayı 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Özlem BAHADIR
Bülent Ecevit Üniversitesi, Gökçebey MMÇ MYO
Ahmet Ferda ÇAKMAK
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Yayınlanmış 2018-04-25

Anahtar Kelimeler

 • Girişimcilik Niyeti,
 • Planlı Davranış Teorisi,
 • Girişimci Öz Yeterlilik

Nasıl Atıf Yapılır

BAHADIR, Özlem, & ÇAKMAK, A. F. (2018). PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 166–192. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.227

Özet

Bu araştırmada, bireyin yeni bir girişimi başlatıp başlatmayacağının önemli bir göstergesi olan ‘girişimcilik niyetini’ etkileyen faktörler, Planlı Davranış Teorisi kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, girişimcilik niyetinin belirleyicilerinin neler olduğunun tespit edilmesidir. Girişimcilik niyeti üzerinde etkisi bulunan faktörleri bölgesel temelde ortaya koyarak, Zonguldak örneği üzerinden, ‘Türkiye’deki potansiyel girişimcilerin kimler olabileceği’ sorusunun cevaplanmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Araştırmanın bağımsız değişkenlerinin (tutum, algılanan davranış kontrolü, öznel norm, girişimci öz-yeterlilik) girişimcilik niyeti üzerindeki rolleri, Zonguldak ve ilçelerinde KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine gönüllü olarak katılan 229 kursiyer üzerinde test edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, girişimcilik davranışına yönelik tutumların, algılanan davranış kontrolünün, girişimci öz-yeterliliğin ve öznel normların bireyin girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abbot, M. L. (2017). Using Statistics in The Social and Health Sciences with Spss and Excel. John Wiley & Sons, Inc., NJ.
 2. Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality and behavior. Chicago: The Dorsey Press.
 3. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 4. Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683.
 5. Arenius, P., & Minniti, M. (2005). Perceptual variables and nascent entrepreneurship. Small Business Economics, 24(3), 233-247.
 6. Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: a meta-analytic review. British Journal of Social Psychology, 40(4), 471-499.
 7. Astuti, R. D. & Martdinaty, F. (2012). Students entrepreneurial intentions by using theory of planned behavior: The case in Indonesia. The South East Asian Journal of Management, 6(2), 100-112.
 8. Autio, E., Keeley, R. H., Klofsten, M., Parker, G. C., & Hay, M. (2001). Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and in the USA. Enterprise and Innovation Management Studies, 2(2), 145-160.
 9. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 10. Bandura, A. (1997). Self efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman & Company.
 11. Barbosa, S. D., Gerhardt, M. W., & Kickul, J. R. (2007). The role of cognitive style and risk preference on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intentions. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(4), 86-104.
 12. Basim, H. N., Korkmazyürek, H., & Tokat, A. O. (2008). Çalışanların öz yeterlilik algılamasının yenilikçilik ve risk alma üzerine etkisi: kamu sektöründe bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 121-130.
 13. Başol, O., Dursun, S., & Aytaç, S. (2011). Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, (13)04, 9-22.
 14. Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: a measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 14(2), 103-118.
 15. Baum, J. R., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2001). A multidimensional model of venture growth. The Academy of Management Journal, 44(2), 292-303.
 16. Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: the case for intention. Academy of Management Review, 13(3), 442-453.
 17. Bird, B. (1992). The operation of intentions in time: the emergence of the new venture. Entrepreneurship: Theory and Practice, 17 (1), 11-20.
 18. Botsaris, C., & Vamvaka, V. (2016). Attitude toward entrepreneurship: structure, prediction from behavioral beliefs, and relation to entrepreneurial intention. Journal of the Knowledge Economy, 7, 433-460.
 19. Boyd, N. G., & Vozikis G. S. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship: Theory and Practice, 18(4), 63-77.
 20. Branchet, B., Boissin, J. P., & Hikkerova, L. (2017). Modeling entrepreneurship intentions: an essay of typology. Management International, 21(2), 109-122.
 21. Campo, J. L. M. (2011). Analysis of the influence of self-efficacy on entrepreneurial intentions. Prospectiva, 9(2), 14-21.
 22. Carsrud, A., & Brännback Malin. (2011). Entrepreneurial motivations: what do we still need to know? Journal of Small Business Management, 49(1), 9-26.
 23. Chell, E. (2007). Social enterpreise and entrepreneurship: towards a convergent theory of the entrepreneurial process. International Small Buisiness Journal, 25(1), 5-26.
 24. Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.
 25. Cialdini, R. B., Petty R. E., & Cacioppo J. T. (1981). Attitude and attitude change. Annual Review of Psychology, 32(3), 357-404.
 26. Claar, V. V., Frey, R., Szarucki, M., & TenHaken, V. R. (2012). Hope for the east: entrepreneurial attitudes of MBA students in two transition economies relative to those in the USA. International Journal of Business Excellence, 5(3), 220-237.
 27. Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), Hillsdale, NJ.
 28. Çetinkaya Bozkurt, Ö. (2014). Planlanmış davranış teorisi çerçevesinde öğrencilerin girişimci olma niyetlerinin incelenmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (3) 1, 27-47.
 29. Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions. Paper prepared for the RENT IX Workshop. Nov. 23-24, Piacenza, Italy.
 30. De Noble, A. F., Jung, D., & Ehrlich, S. B. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: the development of a measure and its relation to entrepreneurial action. Frontiers of Entrepreneurship Research, (Der: D. Reynolds), Babson College: Wellesley, MA, 73-87.
 31. Debarliev, S., Janeska-Iliev, A., Bozhinovska, T., & Ilieva, V. (2015). Antecedents of entrepreneurial intention: evidence from republic of Macedonia Stojan. BEH - Business and Economic Horizons, 11(3), 143-161.
 32. Delmar, F., & Davidsson P. (2000). Where do they come from? Prevalence and characteristics of nascent entrepreneurs. Entrepreneurship and Regional Development, July 12, 1-23.
 33. Díaz-García, M. C., & Jiménez-Moreno, J. (2010). Entrepreneurial intention: the role of gender. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(3), 261-283.
 34. Douglas, E., & Shepherd, D. (2002). Self-employment as a career choice: attitudes, entrepreneurial intentions, and utility maximization. Entrepreneurial Theory and Practice, 26(3), 81-90.
 35. Ekici, E., & Turan, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi: planlanmış davranışlar teorisi ve girişimcilik eğitiminin rolü. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26)1, 201-215.
 36. Engle, R. L., Dimitriadi, N., Gavidia, J. V., Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., He, X., Buame, S., & Wolff, B. (2010). Entrepreneurial intent: a twelve-country evaluation of Ajzen's model of planned behavior. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 16(1), 33-57.
 37. Erikson, R. (1999). A study of entrepreneurial career choices among MBAS-the extended bird model. Journal of Enterprising Culture, 7(1) 1-17.
 38. Fayolle, A., & Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of Business Research, 67, 663-666.
 39. Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: a new methodology. Journal of European Industrial Training, 30(9), 701-720.
 40. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research, New York: Addison-Wesley.
 41. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2017). Global Report 2016/17. http://www.gemconsortium.org/report/49812, (Erişim Tarihi 10.12.2017).
 42. Gürbüz, Ş., & Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe - Yöntem – Analiz. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 43. Güriş, S., & Çağlayan, E. (2010). Ekonometri Temel Kavramlar, İstanbul: Der Yayınları.
 44. Hisrich, R., Langan-Fox, J., & Grant, S. (2007). Entrepreneurship research and practice: a call to action for psychology. American Psychologist, 62(6), 575-589.
 45. Hockerts, K. (2017). Determinants of social entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory And Practice, 41(1), 105-130.
 46. Hui-Chen, C., Kuen-Hung T., & Chen-Yi, P. (2014). The entrepreneurial process: an integrated model. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(4), 727-745.
 47. Johns, N., & Mattsson, J. (2005). Destination development through entrepreneurship: a comparison of two cases. Tourism Management, 26(4), 605-616.
 48. Kadir, M. B. A., Salim M., & Kamarudinc, H. (2012). The relationship between educational support and entrepreneurial intentions in Malaysian higher learning institution. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 2164-2173.
 49. Kalkan, A. (2011 ). Kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolünün girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2)14,189-206.
 50. Kalkan, A. (2011). Kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolünün girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14), 189-206.
 51. Karimi, S., Biemans, H. J. A., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2016). The impact of entrepreneurship education: a study of Iranian students' Entrepreneurial Intentions and Opportunity Identification. Journal of Small Business Management, 54(1), 187-209.
 52. Kautonen, T., Gelderen, M., & Tornikoski, E. T. (2013). Predicting entrepreneurial behavior: a test of the theory of planned behavior. Applied Economics, 45(6), 697-707.
 53. Kickul, J. & Zaper, J. A. (2000). Untying the knot: do personal and organizational determinants influence entrepreneurial intentions? Journal of Small Business and Entrepreneurship, 15(3), 57-77.
 54. Kim, M. S., & Hunter, J. E. (1993). Relationships among attitudes, behavioral intentions, and behavior a meta-analysis of past research. Communication Research, 20(3), 331-364.
 55. Koçoğlu, M., & Hassan, M. U. (2013). Assessing entrepreneurial intentions of university students: a comparative study of two different cultures: Turkey and Pakistani. European Journal of Business and Management, 5(13), 243-252.
 56. Koh, H. C. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics: a study of Hong Kong MBA students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 57. Kolvereid, L. (1996). Prediction of employment status choice intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 2(1) 47-58.
 58. Kolvereid, L., & Isaksen, E. (2006). New Business Start-Up and Subsequent Entry Into Self Employment. Journal of Business Venturing, 21(6), 866-885.
 59. Krueger, N. (1993). The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(1), 5-21.
 60. Krueger, N. F., & Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 91-104.
 61. Krueger, N. F., & Carsrud, A. L. (1993). Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behavior. Entrepreneurship and Regional Development: An International Journal, 5(4), 315-330.
 62. Krueger, N. F., & Dickson, P. R. (1994). How believing in ourselves increases risk taking: self-efficacy and opportunity recognition. Decision Sciences, 25(3), 385-400.
 63. Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, Cilt15, Sayı 5-6, s. 411-432.
 64. Krueger, Norris F. (2007); “What Lies Beneath? The Experiential Essence of Entrepreneurial Thinking. Entrepreneurship: Theory and Practice, 31(1), 123-138.
 65. Langowitz, N., & Minniti, M. (2007). The entrepreneurial propensity of women. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 341-364.
 66. Lans, T., Gulikers, J., & Batterink, M. (2010). Moving beyond traditional measures of entrepreneurial intentions in a study among life-sciences’ students in the Netherlands. Research in Post-Compulsory Education, 15(3), 259-274.
 67. Lee, L., Wong, P. K., Der, F. M., & Leung, A. (2011). Entrepreneurial intentions: the influence of organizational and individual factors. Journal of Business Venturing, 26(1), 124-136.
 68. Lee, S. H., & Wong, P. K. (2004). An exploratory study of technopreneurial intentions: a career anchor perspective. Journal of Business Venturing, 19(1), 7-28.
 69. Liñán, F. (2008). Skill and Value Perceptions: How Do They Affect Entrepreneurial Intentions? International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 257-272.
 70. Liñán, F., & Chen, Y. W. (2006). Testing the Entrepreneurial Intention Model On A Two-Country Sample. Universidad de Sevilla, Departamento de Economía Aplicada I, Documents de Treball, s. 1-28.
 71. Liñan, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.
 72. Liñán, F., Serrano, J. F., & Romero, I. (2013). Necessity and opportunity entrepreneurship: the mediating effect of culture. Revista de Economía Mundial, 33, 21-47.
 73. Liñán, F., Urbano, D., & Guerrero, M. (2011). Regional variations in entrepreneurial cognitions: start-up intentions of university students in Spain. Entrepreneurship and Regional Development, 23(3-4), 187-215.
 74. Matthews, C. H., & Moser, S. B. (1995). Family background and gender: implications for interest in small firm ownership. Entrepreneurship and Regional Development, 7(3), 365-378.
 75. Matthews, C. H., & Moser, S. B. (1996). A longitudinal investigation of the impact of family background and gender on interest in small firm ownership. Journal of Small Business Management, 34(2), 29-43.
 76. McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., & Sequeira, J. M. (2009). Entrepreneurial self efficacy: refining the measure. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4), 965-988.
 77. Mei, H., Zhan, Z., Fong, P. S. W., Liang, T., & Ma, Z. (2016). Planned behaviour of tourism students’ entrepreneurial intentions in China. Applied Economics, 48(13), 1240-1254.
 78. Mortan, R. A., Ripoll, P., Carvalho, C., & Bernal, M. C. (2014). Effects of emotional intelligence on entrepreneurial intention and self-efficacy. Journal of Work and Organizational Psychology, 30(3), 97-104.
 79. Mueller, S. L. (2004). Gender Gaps in Potential for Entrepreneurship Across Countries and Cultures. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(3), 199-220.
 80. Naktiyok, A., & Timuroğlu, M. K. (2009); “Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, s. 85-103.
 81. Naktiyok, A., Karabey, C. N., & Gulluce. A. C. (2010); “Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Intention: The Turkish Case”, International Entrepreneurship and Management Journal, Cilt 6, Sayı 4, s. 419-435.
 82. Obschonka, M., Goethner, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2012). Social identity and the transition to entrepreneurship: the role of group identification with workplace peers. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 137-147.
 83. Özler, N. D. E., Giderler, C., & Baran, H. (2017). Öz yeterlilik ve kontrol odağının bireylerin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. International Journal of Management Economics & Business, 13, 736-747.
 84. Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: influencing students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2), 129-144.
 85. Piperopoulos, P., & Dimov, D. (2015). Burst bubbles or build steam? entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 53(4), 970-985
 86. Rauch, A., & Hulsink, W. (2015). Putting entrepreneurship education where the intention to act lies: an investigation into the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial behavior. Academy of Management Learning & Education, 14(2), 187-204.
 87. Reynolds, P. D. (2009). Screening item effects in estimating the prevalence of nascent entrepreneurs. Small Business Economics, 33(2), 151-163.
 88. Reynolds, P. D., Carter, N. M., Gartner, W. B., & Greene, P. G. (2004). The prevalence of nascent entrepreneurs in the United States, evidence from the panel study of entrepreneurial Dynamics. Small Business Economics, 23(4), 263-284.
 89. Scherer, R. F., Adams, J. S., Carley, S., & Wiebe, F. A. (1989). Role model performance effects on development of entrepreneurial career preference. Entrepreneurship Theory and Practice, 13(3), 53-71.
 90. Schlaegel, C., & Koenig, M. (2013). Determinants of entrepreneurial intent: a meta-analytic test and integration of competing models. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 291-332.
 91. Schwarz, E. J., Wdowiak, M. A., Almer-Jarz, D. A., & Breitenecker, R. J. (2009). The effects of attitudes and perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent: an Austrian perspective. Education + Training, 51(4), 272-291.
 92. Sekaran, U. (2003). Research methods for business (Fourth Edition). U.S.A: John Wiley and Sons, Inc.
 93. Simpeh, K. N. (2011). Entrepreneurship theories and empirical research: a summary review of the literatüre. European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), 3(6).
 94. Sluis, J. V. D., Van Praag, M., & Vijverberg, W. (2005). Entrepreneurship selection and performance: a meta-analysis of the ımpact of education in developing economies. The World Bank Economic Review, 19(2), 225-261.
 95. Solesvik, M. Z., Westhead, P., Kolvereid, L., & Matlay, H. (2012). Student intentions to become self‐employed: the Ukrainian context. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 441-460.
 96. Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? the effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566-591.
 97. Spencer, A. S., Kirchhoff, B. A., & White, C. (2008). Entrepreneurship, innovation, and wealth distribution the essence of creative destruction. International Small Business Journal, 26(1), 9-26.
 98. Şeşen, H., & Basım, H.N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, (12), 21-28.
 99. Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-694.
 100. Tkachev, A., & Kolvereid, L. (1999). Self-employment intentions among Russian students. Entrepreneurship and Regional Development, 11(3), 269-280.
 101. Top, S. (2006). Girişimcilik keşif süreci. İstanbul: Beta Beta Basım Yayım.
 102. Tubbs, M. E., & Ekeberg, S. E. (1991). The role of intentions in work motivation: implications for goal-setting theory and research. The Academy of Management Review, 16(1), 180-199.
 103. Uygun, M.,& Güner, E. (2016). Girişimcilik eğiliminin gelişiminde girişimcilik eğitiminin rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (5)5, 37-57.
 104. Vesalainen, J., & Pihkala, T. (1999). Motivation structure and entrepreneurial intentions. http://fusionmx.babson.edu/entrep/fer/papers99/II/II_B/IIB.html.
 105. Wach, K., & Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial intentions of students in Poland in the view of Ajzen’s theory of planned behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.
 106. Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007). Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: implications for entrepreneurship education. Entrepreneurship Theory And Practice, 31(3), 387-406.
 107. Xu, X., Ni, H., & Ye, Y. (2016). Factors ınfluencing entrepreneurial intentions of chinese secondary school students: an empirical study. Asia Pacific Education Review, 17(4), 625-635.
 108. Yang, J. (2013). The theory of planned behavior and prediction of entrepreneurial intention among Chinese undergraduates. Social Behavior and Personality, 41(3), 367-376.
 109. Yeşilay, R. B., & Yavaş, V. (2017). Öğrencilerin girişimcilik niyetinin planlanmış davranış teorisi çerçevesinde incelenmesi: Sivil havacılık alanında öğrenim gören önlisans öğrencileri üzerine bir araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, (6)1, 145-172.
 110. Zampetakis, L. A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T., & Moustakis, V. S. (2009). On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intention. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 15(6), 595-618.
 111. Zhao, F. (2005). Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 11(1), 25-41.