Cilt 8 Sayı 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI: UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Mustafa BAYHAN
Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi
Mustafa SOBA
Doç. Dr., Uşak Üniversitesi
Ali ŞİMŞEK
Öğr. Gör., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Corporate Social Responsibility, Organized Industrial Zone, Business Managers, Uşak
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Organize Sanayi Bölgesi, İşletme Yöneticileri, Uşak

Nasıl Atıf Yapılır

BAYHAN, M., SOBA, M., & ŞİMŞEK, A. (2020). İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI: UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3021–3051. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1531

Özet

Bu çalışmanın amacı, işletme yöneticilerinin demografik özellikleri ile kurumsal sosyal sorumluluk algıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerdeki yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi, nicel araştırma yöntemi olarak tercih edilmiştir. Araştırma türü ise, betimsel olarak seçilmiştir. Veri toplama tekniği olarak, anket tekniği belirlenmiştir. Araştırma için oluşturulan anketler 1-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında işletme yöneticilerine yüz yüze görüşme ile uygulanmış ve 287 anket elde edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda; yöneticilerin bazı demografik özellikleri ile kurumsal sosyal sorumluluk boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Erkek yöneticiler kadın yöneticilere göre Ahlakî sorumluluk boyutuna daha çok dikkat etmektedirler. Yöneticilerin eğitim düzeyi arttıkça ekonomik sorumluluk boyutuna verdikleri önem artmaktadır. Yöneticilerin mevcut işletmelerindeki çalışma süresi ile yasal ve gönüllülük odaklı sorumluluk boyutları arasında anlamlı bir fark vardır. Yöneticilerin yaş, toplam çalışma süresi ve görevleri ile kurumsal sosyal sorumluluk boyutları arasında anlamlı bir fark yoktur. Yöneticilerin en çok önem verdiği sorumluluk boyutu ekonomik sorumluluk boyutudur. Yöneticilerin en az önem verdiği boyut ise gönüllülük odaklı sorumluluk boyutu olarak göze çarpmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adeyeye, A. O. (2012). Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries: Perspectives on Anti-Corruption, First Published, Cambridge University Press, New York.
 2. Ağırkaya, K. ve Erdem, R. (2018). “Halef Selef Bağlamında Yönetici Değişikliğinin Hastane Personeline Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31): 23-60.
 3. Altunoğlu, A. E. ve Saraçoğlu, N. T. (2013). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme”, Sakarya İktisat Dergisi, 2 (2): 69-86.
 4. Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 9. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 5. Beal, B. D. (2014). Corporate Social Responsibility: Definition, Core Issues, and Recent Developments, First Published, SAGE Publications Incorporated, California.
 6. Boğan, E., Çalışkan, C. ve Dedeoğlu, B. B. (2018). “Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”, Turizm Akademik Dergisi, 5 (2): 47-62.
 7. Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 25. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 8. Carroll, A. B. (1979). "A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance", The Academy of Management Review, 4 (4): 497-505.
 9. Carroll, A. B. (1991). "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders", Business Horizon, 34 (4): 39-48.
 10. Carroll, A. B. (1998). "The Four Faces of Corporate Citizenship", Business and Society Review, 100/101: 1-7.
 11. Carroll, A. B. (1999). "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct", Business & Society, 38 (3): 268-295.
 12. Chandler, D. (2015). Corporate Social Responsibility: A Strategic Perspective, First Published, Business Expert Press, New York.
 13. Cingöz, A. ve Akdoğan, A. A. (2012). “İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Kayseri İli’nde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3): 331-349.
 14. Ersöz, H. Ö. (2014). Kurumsal Toplumsal Sorumluluk: Aydın Organize Sanayi Bölgesinde Üretim İşletmeleri Örneği. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi.
 15. Ersöz, H. Ö. (2016a). “Yöneticilerin Bakış Açılarından Aydın Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları”, International Journal of Academic Value Studies, 2 (7): 1-15.
 16. Ersöz, H. Ö. (2016b). “Denizli Organize Sanayi Bölgesi Şirketlerinin Denizli Kentine Katkılarının İncelenmesi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, International Journal of Academic Value Studies, 2 (4): 68-77.
 17. Fatma, M., Rahman, Z. ve Khan, I. (2015). "The Role of CSR as a Determinant of Consumer Responses in Financial Sector", Decision, 42 (4): 393–401.
 18. Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS, Second Published, Sage Publications, London.
 19. George, D. ve Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 25 Step by Step: A Simple Guide and Reference, Fifteenth Published, Routledge Press, New York.
 20. Golob, U., Lah, M. ve Jancic, Z. (2008). "Value Orientations and Consumer Expectations of Corporate Social Responsibility", Journal of Marketing Communications, 14 (2): 83-96.
 21. Hirschland, M. J. (2006). Corporate Social Responsibility and the Shaping of Global Public Policy, First Published, Palgrave Macmillan, New York.
 22. https://www.uosb.org.tr/firmalarimiz/, Erişim Tarihi: 15.06.2019.
 23. Keinert, C. (2008). Corporate Social Responsibility as an International Strategy, First Published, Physica-Verlag, Heidelberg.
 24. Maignan, I. (2001). "Consumers' Perceptions of Corporate Social Responsibilities: A Cross-Cultural Comparison", Journal of Business Ethics, 30 (1): 57-72.
 25. Matkar, A. (2012). "Cronbach's Alpha Reliability Coefficient for Standard of Customer Services in Maharashtra State Cooperative Bank", The IUP Journal of Bank Management, 11 (3): 89-95.
 26. Murphy, D. ve Ng'ombe, A. (2009). "Corporate Social Responsibility and Urban Development: Lessons from the South", Corporate Social Responsibility, (Ed: Edmundo Werna, Ramin Keivani ve David Murphy), First Published, Palgrave Macmillan, New York.
 27. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2001). Corporate Social Responsibility: Partners for Progress, First published, OECD Publications, Fransa.
 28. Pereira, O., De Sousa, A. F. A. ve Maia, M. (2015). "How Can Corporate Social Responsibility Survive in Times of Recession?", European Journal of Applied Business Management, 1 (2): 100-111.
 29. Rahim, R. A., Jalaludin, F. W. ve Tajuddin, K. (2011). "The Importance of Corporate Social Responsibility on Consumer Behaviour In Malaysia", Asian Academy of Management Journal, 16 (1): 119–139.
 30. Ramasamy, B. ve Yeung, M. (2009). "Chinese Consumers' Perception of Corporate Social Responsibility (CSR)", Journal of Business Ethics, 88 (1): 119–132.
 31. Rodrigues, P. ve Borges, A. P. (2015). "Corporate Social Responsibility And its Impact in Consumer Decision-Making", Social Responsibility Journal, 11 (4): 690-701.
 32. Rutherford ve Scullion, R. (2017). "Corporate Social Responsibility in the Post-Financial Crisis Era: CSR Conceptualisations and International Practices in Times of Uncertainty", Embedding Social Responsibility in HE Corporate Communications Degrees. The Place of CSR in Teaching Corporate Communications Programs (Advertising, Branding and Public Relations), (Ed: Anastasios Theofilou, Georgiana Grigore ve Alin Stancu), First Published, Palgrave Macmillan, Switzerland.
 33. Scherer, R. F., Luther, D. C., Wiebe, F. A. ve Adams, J. S. (1988). "Dimensionality of Coping: Factor Stability Using the Ways of Coping Questionnaire", Psychological Reports, 62 (3): 763-770.
 34. Sığındı, T. (2013). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına İlişkin Tüketici Algılarının Haritalandırma Yöntemi ile İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5): 497-513.
 35. Söylemez, C. ve Kayabaşı, A. (2017). “Müşteri Sadakati ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri (KSS): Kurumsal İmajın Aracılık Etkisinin İncelenmesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (16. UİK Özel Sayısı): 349-364.
 36. Tanrıöğen, A. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 37. Tekin, E. (2018). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Sosyal Medyanın Rolü: GSM Firmaları Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1): 31-55.
 38. Thauer, C. R. (2014). The Managerial Sources of Corporate Social Responsibility: The Spread of Global Standards, First Published, Cambridge University Press, United Kingdom.
 39. Wartick, S. L. ve Cochran, P. L. (1985). "The Evolution of the Corporate Social Performance Model", The Academy of Management Review, 10 (4): 758-769.
 40. Zerenler, M. ve Atsan, M. (2017). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Konya Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma”, Kapadokya Akademik Bakış, 1 (1): 1-16.