Vol. 8 No. 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

THE EFFECT OF ORGANISATIONAL CLIMATE ON THE AFFECTIVE COMMITMENT AND JOB SATISFACTION

Süreyya ŞENER
Çağ University
Erdinç BALLI
Asst. Prof. Dr., Cukurova University

Published 2020-09-25

Keywords

 • Organizational Climate,
 • Affective Commitment,
 • Job Satisfaction,
 • Hotel Employees
 • Örgüt İklimi, Duygusal Bağlılık, İş Tatmini, Otel Çalışanları

How to Cite

ŞENER, S., & BALLI, E. (2020). THE EFFECT OF ORGANISATIONAL CLIMATE ON THE AFFECTIVE COMMITMENT AND JOB SATISFACTION. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3302-3327. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1599

Abstract

Organisational climate is expressed as the atmosphere/mood perceived indirectly or directly by the employees of the organisation. Organisational climate may be useful on several organisational variables, especially the behaviours and attitudes of the employees within the organisation. In this study, the organisational climate's effect on affective commitment and job satisfaction was investigated. The data were collected with a survey applied to 362 employees who were working in 4 or 5-star hotel enterprises in Adana and Mersin. Consequently, it was discovered that there is a significant positive relationship between the organisational climate, affective commitment (r=0,661; p<0.001)  and job satisfaction (r=0,766; p<0.001) of the employees, and that the organisational climate affects the organisational commitment (R2=0,455) and job satisfaction (R2=0,596)  levels of the employees in a positive way. Moreover, as a result of the multilinear regression analyses, the dimensions of organisational structure, rewarding, work environment and support, which are among the sub-dimensions of the organisational climate, were seen to play a role in the affective commitment and job satisfaction of the employees.                 

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Ada, N., Alver, İ., and Atlı, F. (2008). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve imalat sektörü çalışanları
 2. üzerinde yapılan bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 487-518.
 3. Ağaoğlu, O.K. (1992). İşgücünü verimli kullanma tekniklerinin turizm sektörüne uygulanması. Yayın No:457: Ankara: Milli Prodüktivite Yayınları.
 4. Akdemir, A. (2017). Otel işletmelerinde örgüt iklimine etki eden yönetsel güç kaynaklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 5. Allen, N. J., and Meyer, J. P. (1990). Organisational commitment: Evidence of career
 6. stage effects. Journal of Business Research, 46-91.
 7. Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., and Herron, M. (1996). Assessing the
 8. work environment for creativity. Academey of Management Journal, 1154-
 9. Arslan, Y. (2009). Kurumsallaşma ve örgütsel güven ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek
 10. Lisans Tezi. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü.
 11. Atkinson, T. and Frechette, H. 2009. Creating a positive organisational climate in a negative economic on improving organisational climate to transform performance. Forum Transforming Performance
 12. Baş, T., Amarat, M., Ünal, Ö., Durmuş, A., and Boz, Ş. (2018). Örgütsel iklimin örgütsel bağlılığa etkisi: Özel hastane örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 538-548.
 13. Başaran, İ. (1992). Yönetimde insan ilişkileri: Yönetsel davranış. Ankara: Gül
 14. Yayınları.
 15. Benson, J. (1996). Dual commitment: Contract workers in Australian manufacturing enterprises (Working Paper 101). Melbourne: University of Melbourne.
 16. Bilir, P. (2005). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün örgüt iklimi ve çalışanların
 17. katılımla ilgili algılamaları. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi. Adana.
 18. Bolat, O. İ., and Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel
 19. vatandaşlık davranışı ilişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 20. Dergisi, 75-94.
 21. Castro, M. L. (2008). The relationship between organisational climate and employee
 22. satisfaction in South African information and technology organisation.
 23. University of South Africa.
 24. Cronbach, L. J., (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika (16), 297–334.
 25. Çekmecelioğlu, G. H. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarının işten ayrılma niyeti ve verimlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: Bir araştırma. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 153-168.
 26. Çekmecelioğlu, H., and Günsel, A. (2011). Rol stresi kaynaklarının iş tutumları
 27. açısından değerlendirilmesi: Kimya sektöründe bir uygulama. Organizasyon ve
 28. Yönetim Bilimleri Dergisi, 33-43.
 29. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., and Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok
 30. değişkenli istatistik, SPSS uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 31. De Clercq, D., and Belausteguigoitia Rius, I. (2007). Organisational commitment in
 32. Mexican small and medium-sized firms: The role of work status,
 33. organisational climate, and entrepreneurial orientation. Journal of Small
 34. Business Management, 45(4), 467–490.
 35. Demir, H., Usta, R., and Okan, T. (2008). İçsel pazarlamanın örgütsel bağlılık ve iş
 36. tatminine etkisi. HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 135-161.
 37. Dorgham, S. R. (2012). Relationship between organisation work climate and staff nurses organisational commitment. Nature and Science, 10 (5), 80-91.
 38. Erdoğan, Ş. (2013). Örgüt iklimi ile çalışanların motivasyonu ve iş tatmini arasındaki
 39. ilişkiler: Özel hastanede bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İzmir Gediz
 40. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 41. Gerçeker, B (2012). Sağlık Kuruluşlarında Örgüt İklimi ve Bilgi Güvenliğinin İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 42. Gratto, F. J. (2001). The relationship between organisational climate and job satisfaction for directors of physical plants. Unpublished Ph.D., University of Florida, United States -- Florida.
 43. Gündoğan, T. (2009). Örgütsel bağlılık: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 44. uygulaması. Yayınlanmamış Yeterlilik Tezi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 45. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü: Ankara
 46. Güney, S. (2012). Liderlik. Ankara: Nobel Akademik Yayınları.
 47. Halis, M., and Uğurlu, Ö. (2008). Güncel çalışmalar ışığında örgüt iklimi. İş, Güç,
 48. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 103 (2), 103.
 49. Hassan, S., and Rohrbaugh, J. (2012). Variability in the organisational climate of government offices and affective organisational commitment. Public Management Review, 14 (5), 563-584.
 50. Hemingway, M. A., and Smith, C. S. (1999). Organisational climate and occupational
 51. stressors as predictors of withdrawal behaviors and injuries in nurses. Journal of
 52. Occupational and Organisational Psychology, 285-299.
 53. Hocaniyazov, A. (2008). Ağırlama işletmelerinde örgütsel iklim ve liderlik. Yüksek
 54. Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.
 55. Hughes, L. W., Avey, J. B., and Norman, S. M. (2008). A study of supportive climate, trust, engagement and organisational commitment. Journal of Business and Leadership: Research, Practice, and Teaching , 4(2), 51-59.
 56. İslamoğlu, H., and Alnıaçık, Ü. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 57. Keleş, Ö. (2008). Örgüt iklimi boyutlarının çalışanların güçlendirme algılarıyla
 58. ilişkilerinin değerlendirilmesi: Bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli
 59. Üniversitesi.
 60. Köse, S., Kartal, B., and Kayalı, N. (2003). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve tutuma
 61. ilişkin faktörlerle ilişkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi
 62. İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-19.
 63. Leonard, D., and Swap, W. (2005). Kıvılcımlar uçuşurken. İstanbul: Optimist Yayınları.
 64. Litwin, G., and Stringer, R. (1968). Motivation and organisational climate. Boston:
 65. Harvard University Press.
 66. Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction. Organisational Behavior and Human
 67. Performance, 309-336.
 68. Mahajan, J., Churchill, G. A., Ford, N. M., and Walker, O. C. (1984). A comparison of the impact of organisational climate on the job satisfaction of manufacturers' agents and company salespeople: An exploratory study. Journal of Personal Selling and Sales Management, 1-10.
 69. Mathieu, J. E., and Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organisational commitment. Psychological Bulletin, 108(2), 171–194.
 70. Mercan, N. (2007). Örgütlerde mobbing’in örgüt iklimiyle ilişkisine yönelik bir
 71. araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya.
 72. Meyer, J. P., and Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualisation of
 73. organisational commitment. Human Resource Management Review, 1 (1), 61-
 74. Meyer, J. P., Allen, N. J., and Smith, C. A. (1993). Commitment to organisations and occupations: Extention and test of a three-component conceptualisation. Journal of Applied Psychology, 538-551.
 75. Moran, E. T., and Volkwein, J. F. (1992). The cultural approach to the formation of
 76. organisational climate. Human Relations, 19-47.
 77. Mowday, R. T., Porter, L. W., and Steers, R. M. (1979). The measurement of
 78. organisational commitment. Journal of Vocational Behavior, 224-247.
 79. Mowday, R. T., Porter, L. W., and Steers, R. M. (1982). Employee-organisation
 80. linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New
 81. York: Academic Press.
 82. Oktay, E., and Gül, H. (2003). Çalışanların duygusal bağlılıklarının sağlanmasında
 83. Conger lider özelliklerinin etkileri üzerine Karaman ve Aksaray emniyet
 84. müdürlüklerinde yapılan bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
 85. Enstitüsü Dergisi, 403-428.
 86. Özdemir, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmini düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir
 87. araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi SBE. Adana.
 88. Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki
 89. ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2),
 90. -130.
 91. Özsoy, İ. (2012). İklimin, öz liderlik ve iş tatmininin ar-ge performansına etkisi:
 92. Savunma sanayinde bir araştırma. Doktora Tezi. Kara Harp Okulu Savunma
 93. Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 94. Parker, C. P., Baltes, B. B., Young, S. A., and Huff, J. W. (2003). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: A meta-analytic review. 24, 389-416.
 95. Pati, G. and Reilly, C. W. (1977). Reversing discrimination: a perspective. Human Resource Management, 16(4), 25.
 96. Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., and Boulian, P. V. (1974). Organisational
 97. commitment, job satisfaction and turnover among psychiatry technicians.
 98. Journal of Applied Psychology, 603-609.
 99. Pritchard, R. D., and Karasick, B. W. (1973). The effects of organisational climate on
 100. managerial job performance and job satisfaction. Organisational Behavior and
 101. Human Performance, 126-146.
 102. Putti, J. M. and Kheun, L. S. (1986). Organisational climate -job Satisfaction relationship in a public sector organisation. International Journal of Public Administration, 8(3), 337.
 103. Riad, L., Labib, A., & Nawar, Y. S. (2016). Assessing the impact of organisational climate on employees. The Business of Management Review, 7, 357-364.
 104. Rusu, G., and Avasilca, S. (2014). Linking human resources motivation to organisational climate. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 124 (1), 51-58.
 105. Ruth, M. G. (1992). Organisational climate and communication climate. Predictors of commitment to the organisation. Management Communication Quarterly: McQ (1986-1998), 5(4), 379.
 106. Schnedder, B., and Snyder, R. (1975). Some relationships between job satisfaction and
 107. organisational climate. Journal of Applied Psychology, 318-328.
 108. Schneider, S. H. (1996). The future of climate: Potential for interaction and surprises'
 109. in, downing, T.E. (ed.), Springer-Verlag, 137, 77–113. Climate Change and
 110. World Food Security, 77-113.
 111. Shalley, C., Gilson, L., and Blum, T. (2000, April). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy
 112. of Management Journal, 215-223.
 113. Sönmez, H. (2014). Değişim yaşanan örgütlerde iş tatmini ile örgütsel bağlılık ilişkisi.
 114. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi SBE. İzmir.
 115. Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological
 116. empowerment. Academy of Management Journal, 483-504.
 117. Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organisational commitment. Administrative Science Quarterly 22, 46–56.
 118. Stringer, R. (2002). Leadership and organisational climate. New Jersey, U.S.A.:
 119. Prentice Hall.
 120. Şener, Y. (2017). Örgüt ikliminin iş performansı üzerindeki etkisinde psikolojik
 121. sermayenin ara değişken rolü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür
 122. Üniversitesi.
 123. Tagiuri, R. (1968). The concept of organizational climate. In R. Tagiuri, and H. Litwin
 124. (Eds.), Organisational Climate: Explorations of a Concept. Division of
 125. Research Graduate School of Business Administration, 11-32. Printed United
 126. States of America.
 127. Topçu, D. (2006). İnsan kaynakları uygulamaları, örgüt iklimi ve iş tatmini arasındaki
 128. ilişkiler: Bankacılık sektöründe bir uygulama. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü.
 129. Tyagi, P. K., and Wotruba, W. R. (1993). An exploratory study of reverse causality
 130. relationships among sales force. Journal of the Academy of Marketing Science,
 131. -153.
 132. Uyguç, N., and Çımrın, D. (2000). DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi laboratuarı çalışanlarının örgüte bağlılıklarını ve işten ayrılma niyetlerini etkileyen
 133. faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 91-99.
 134. Wallace, J., Hunt, J., and Richards, C. (1996). The relationship between organisational culture, organisational climate and managerial values: A proposed model. Paper presented at the ANZAM '96 Diversity and Change, University of Wollongong.
 135. Wasti, S. A. (2000). Meyer ve Allen'in üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 401 -410.
 136. Yalçın, A., and İplik, F. N. (2005). Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik
 137. özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir
 138. araştırma: Adana ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 139. Dergisi, 4 (1), 395-412.
 140. Yüceler, A. (2005). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir
 141. çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 142. Konya.
 143. Zammuto, R. F., and Krakower, J. Y. (1991). Quantitative and qualitative studies of
 144. organisational culture. JAI Press Inc.
 145. Zeybek, K. (2010). Hastane işletmelerinde örgüt iklimi ve tükenmişlik etkileşimi.
 146. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.