Cilt 5 Sayı 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ferda BÜLÜÇ
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Biyografi
Okan ÖZKAN
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Biyografi
İsmail AĞIRBAŞ
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2017-09-16

Anahtar Kelimeler

 • Finansal Analiz,
 • Oran Analizi,
 • Üniversite Hastaneleri

Nasıl Atıf Yapılır

BÜLÜÇ, F., ÖZKAN, O., & AĞIRBAŞ, İsmail. (2017). ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 268–281. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.93

Özet

Bu çalışma ile Türkiye’de bulunan kamu üniversite hastanelerinin finansal performanslarını değerlendirmek; elde edilen bulgular doğrultusunda literatüre katkı sağlamak ve karar vericilere önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden 43 kamu üniversite hastanesinin 2013, 2014 ve 2015 yılları döner sermaye finansal tabloları temin edilmiştir. Finansal tablolar oran analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, hastanelerin borç yükünün fazla olduğu, kısa vadeli borçlarını ödemede problem yaşadığı, stok devir hızının ve alacak devir hızının düşük olduğu ve gelirleriyle giderlerini karşılayamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hastanelerin kaynakları daha verimli kullanmaları ve karar vericilerin üniversite hastanelerine bütçe tahsisinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ağırbaş, İ. (2014). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 2. Akca, N., ve Somunoğlu İkinci, S. (2014). Ankara'da Yer Alan Özel Bir Sağlık İşletmesinin Finansal Tablolarının Oran Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1):111-126.
 3. Akgüç, Ö. (2013a). Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 4. Akgüç, Ö. (2013b). Mali Tablolar Analizi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 5. Aksöyek, İ. ve Yalçıner, K. (2014). Çözümlü Problemleriyle Finansal Yönetim. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 6. Avcı, K. (2014). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki İlişki. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 17(1):1-20.
 7. Brigham, E. ve Ehrhardt, M. (2005). Financial Management Theory and Practice. South Western: Thomson Learning.
 8. Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2015). Finansal Yönetim Temel Konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 9. Chandra, P. (2008). Financial Management Theory and Practice. New Delhi: McGraw Hill Publishing.
 10. Drake, P. P. ve Fabozzi, F. J. (2012). Analysis of Financial Statements. New Jersey: Wiley.
 11. Gapenski, L. C. (2005). Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management. AUPHA.
 12. Karadeniz, E. (2016). Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansını İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2): 101-114.
 13. Lee, M. (2015). Financial Analysis of National University Hospitals in Korea. Osong Public Health and Research Perspectives, 6(5): 310-317.
 14. Megginson , W., Smart, S. ve Graham, J. (2010). Financial Mangement. South Western: Cengace Learning.
 15. Okka, O. (2009). Analitik Finansal Yönetim Teori ve Problemler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 16. Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (6):183-199.
 17. Poyraz, E. (2008). Açıklamalı Örneklerle Finansal Yönetim. Bursa: Ekin Yayınevi.
 18. Sarıaslan, H. ve Erol, C. (2008). Finansal Yönetim Kavramlar, Kuramlar ve İlkeler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 19. Suarez, V., Lesneski, C. ve Denison, D. (2011). Making the Case for Using Financial İndicators in Local Public Health Agencies. American Journal of Public Health, 101(3): 419-425.
 20. Wongsin, U. (2014). Development of Financial Performance Benchmark of Ministry of Public Health's Hospitals in Thailand. BMC Public Health, 14(1):01.
 21. Yiğit, V. ve Yiğit, A. (2016). Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(6):253-273.