Vol. 6 No. 2 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

AN APPLICATION ON THE EVALUATION OF UNIVERSITY BY CITY: EXAMPLE NEVŞEHİR

Neşe ACAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Bio

Published 2018-09-02

How to Cite

ACAR, N. (2018). AN APPLICATION ON THE EVALUATION OF UNIVERSITY BY CITY: EXAMPLE NEVŞEHİR. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 449–465. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.253

Abstract

Universities are one of the most important factors affecting the development of the country and region. Increased globalization as well as with coming to fore of regional values, interaction between university and the city where it is located and form of perceiving of the city has came into prominence. A university is an important fund for thecity and it is a majör contributor. While assessing the University's contribution to thecity, must be determine the problems and priorities of  which taking into account the needs of  the city.  At thispoint, identifying of universities collaborating institutions and areas in which cooperation can be done and mutualuse of the information on joint work and university in the city of their perceived levels are important. In this study, the evaluation the perception levels of the participants about the universty. In order to determine whether there are differences in the perception levels of the participants about the universty, t-test and one-way analysis of variance have been done. In general, it has been seent hat the statement about the university have been evaluated positively by the participants. In addition, it has been determined that there are differences in the perception of the statement about the university depending on gender, marital statuas, age, education and income.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akçakanat, T., İ. Çarıkçı., M.A. Dulupçu (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, Sayı: 22, ss:165-178.
 2. Akengin, H. ve A. Kaykı (2013), Şehirleşme Üniversite İlişkisine Bir Örnek: Gazimağusa, Marmara Coğrafya Dergisi, 28, ss: 501-525.
 3. Altunışık, R; R.Coşkun ve Diğ. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 4. Arap, S. K. (2010), “Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye’de Yeni Üniversiteler Ve Kuruluş Gerekçeleri”, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, Cilt 65, Sayı: 1,ss: 1-30.
 5. Aslan, G. (2010), “Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri”, International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications, 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 6. Atik, H. (1999), “Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, ss: 99-109.
 7. Boyacıoğlu, E.Z. ve A. Oğuzhan (2006), “Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss:1-21.
 8. Ceyhan M. S.,G. Güney (2011), “Bartın Üniversitesi’nin Bartın İli’nin Ekonomik Gelişimine 20 Yıllık Projeksiyonda Katkılarının Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat UniversityJournal of SocialScience, Cilt: 21, Sayı: 2, Elazığ, ss: 183-207.
 9. Chatterton, P. And J.B. Goddard (2000), “TheResponse of HigherEducationInstitutionstoRegionalNeeds”, EuropeanJournal of Education, 35(4) , pp: 475-496.
 10. Çakır, M. A. (2011), “Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Samsun İline Katkısı”, Samsun Sempozyumu.
 11. Çalışkan, Ş. (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.31, ss: 169-179.
 12. Çatalbaş, N. (2007), “Üniversite-Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisi İyi Bir Model Olabilir Mi?”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, ss: 90-101.
 13. Çınar, R. ve Ö. S. Emsen(2001),‘‘Eğitim ve İktisadi Gelişme: Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum İl Ekonomisi ve Sosyal Yapısı Üzerindeki Etkileri’’, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1-2), ss: 91-104
 14. Dalğar, H., H. Tunç, M. Kaya(2009), “Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Burdur, ss: 39-50.
 15. Drucker, J. And H. Goldsteın(2007), “AssessingTheRegıonalEconomıc Development Impacts Of Universıtıes: A Review Of CurrentApproaches”,InternatıonalRegıonal, ScıenceRevıew 30, 1: January, pp: 20-46.
 16. Erdem, A.R. (2013), “Bilgi Toplumunda Üniversitenin Değişen Rolleri ve Görevleri”, Yükseköğretim Dergisi, 3(2), ss: 109-120.
 17. Ergun, C. (2014), “Üniversite ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eylül 2014, Sayı 31, ss: 216-237.
 18. Ergün, E. (2003), “A.K.Ü. Bolvadin Meslek Yüksekokulu’nun Bolvadin’in Sosyo- Kültürel Yapısına Ve Ekonomisine Katkıları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.V, S.1, ss:63-78.
 19. Florax R.J. (1987),“TheRegionalEconomic Role of Universities: The Dark Side of Universities”, TwenteUniv., CHEPS, Netherland.
 20. Görkemli, H. N. (2011), Üniversiteler ve Kent Ekonomisi, Selçuk Üniversitesi Örneği, Konya: Çizgi Kitabevi. Gültekin, N.,A. Çelik, Z. Nas(2008), “Üniversitelerin Kuruldukları Kent’e Katkıları”, Elektronik Sosyal Bilimler
 21. Dergisi, C.7, ss: 264-269.
 22. Gürkaynak, M. R.,M. Kasımoğlu(2004), “Türkiye’de Üniversite Komşu Çevre Etkileşimi İşbirliği İçin Bir Ön Çalışma”, Amme İdaresi Dergisi, 37(3), ss: 147-162.
 23. Işık, Ş. (2008), “Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı:3, ss:159-181.
 24. Kaşlı, M.,S. Alpaslan(2008), “Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Ve Ekonomi, Cilt:15, Sayı:2, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Manisa, ss: 99-113.
 25. Kurtuluş, K. (2006), Pazarlama Araştırmaları, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 26. Lewis, J. A. (1988),AssensingTheEffect of ThePolytechnic, Wolverhampton on theLocalCommunity. Urban Studies, 25, pp: 53-61.
 27. Newlands, D. (2003), “The Role of UniversitiesIn Learning Regions”, Finland 27-30,August.
 28. Özaslan, İ.,E. Korkmaz, Ö.F.Batırel, M.E. Erkal(1998), Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi Ve İşlevleri, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1998-19
 29. Özbay, Ö. (2013), “Üniversite Ve Sosyal Çevresi: Niğde Üniversitesi ve Niğde”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), ss:1-63.
 30. Öztürk, S., İ. Torun, Y. Özkök(2011), “Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , Cilt: 8, Sayı: 16, ss: 145- 158.
 31. Sankır, H. A., G. Demir(2014), “Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/, Cilt/Volume 4, Sayı: 2, Ağustos ; ss: 90-98.
 32. Selçuk, N. G. (2012), “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(3), ss: 317-330.
 33. Sürmeli, F. (2008),Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı, Ekim, Anadolu Üniversitesi Eskişehir.
 34. Taşçı D.,E. Gökalp, E. G. Kumtepe, A. T. Kumtepe, E. Toprak(2011), “Kentin Üniversite Algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, Haziran, ss: 131-146.
 35. Tatlı, H. (2014), “Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Bingöl Ekonomisine Katkısı”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 4/ Cilt: 4/ Sayı: 7/Bahar, ss: 79-94.
 36. Tuğcu, C. T. (2003), “Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği”,http://biriyilik.110mb.com/resim/images/nrbbxjf7v32i489yk53.doc, 2003.
 37. www.nevsehir.edu.tr www.yok.gov.tr
 38. Yılmaz, M. K. veS. Kaynak (2011), “Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü Ve Yöre Halkının Üniversite’den Beklentileri İle ilgili Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, ss: 55-73