Cilt 2 Sayı 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KAMPÜS İÇİ ULAŞIMDA ALTERNATİF SEÇİMLER: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Metin Kılıç
Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi

Yayınlanmış 2015-02-26

Anahtar Kelimeler

 • Kampüs İçi Ulaşım,
 • Kullanıcı Tercihleri,
 • Menfaat Sahipleri

Nasıl Atıf Yapılır

Tekin, R., & Kılıç, M. (2015). KAMPÜS İÇİ ULAŞIMDA ALTERNATİF SEÇİMLER: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 262–285. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.78

Özet

Üniversitelerin kuruldukları bölgelerde; ekonomik yapıya, sosyal ve fiziksel altyapıya, kent ve yaşam kalitesine, eğitim seviyesinin artmasına katkıları göz önüne alınarak, üniversite kampüslerinin fiziki yapılarıyla kent imajını en iyi şekilde yansıtan alanlar olması sağlanmalıdır. Bunu sağlamak içinse üniversitelerin etkin bir şekilde yönetimi, kullanımı, geliştirilmesi ve kampüslerde yer alan birimler arası koordinasyon her anlamda sağlanmalıdır. Bu koordinasyonun en önemli parametrelerinden biri de kampüs içi ulaşım olmaktadır. Bu araştırmadaki amaç kent alt birimi olan üniversite kampüslerindeki ulaşımının incelenmesidir. Diğer amaçlar ise,  kullanıcıların demografik özelliklerine göre var olan kampüs ulaşımı algılarını ve kullanılan ulaşım seçeneklerini tercih etme nedenlerini saptamaya çalışmaktır. Uygulama kısmında var olan kampus içi ulaşım algılarını ölçmek amacıyla anket çalışması uygulanmıştır. Anket yöntemi ile veri toplanılan bu bölümde geçerliliği olan 1112 tane anket formu SPSS yazılım programında analiz edilmiştir. İfadelerin güvenilirlik analizleri,  frekans dağılımı ve faktörler elde edilmiş, ANOVA ve T-TESTİ analizleri ile farklılıklar tespit edilmiştir.   

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aktan, E. Ö.,"Ulaşımda Yeni Teknolojiler Ve Uygulamaların Kent Biçimine (Olası) Yansıması". e-kutuphane.imo.org.tr: http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3193.pdf
 2. Bakırcı, Y. D. (2012), "Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye'de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı", Marmara Coğrafya Dergisi, 340-377.
 3. Çelik, M. (2010), "Sosyo-Demografik Özelliklerin Ve Kentsel Yapının Bireylerin Kentiçi Ulaşım Davranışları Üzerindeki Etkilernin İncelenmesi: İstanbul Metropoliten Alan Örneği" Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 4. Çubuk, M. K., ve Türkmen, M. (2003), "Ankara'da Raylı Ulaşım", Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 125-144.
 5. Erçevik, B., ve Önal, F. (2011), "Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları", Megaron Journal, 151-161. http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_6_3_151_161.pdf
 6. Gökdağ, M. (2014, Haziran 21), "Kentsel Ulaşımda Karayolu Ve Raylı Taşıma Sistemlerinin Bazı Önemli Faktörlere Göre Karşılaştırılması", webcache.googleusercontent.: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qqobPfDB_vwJ:arsiv.mmo.org.tr/pdf/11189.pdf+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 7. Gürel, F. (2011). Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin Kocaeli İli İçin İncelenmesi . İstanbul: Bahçeşir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 8. Nalçakan, M. (2003), "Türkiye ekonomisi açısından ulaştırma sektöründe demiryolu taşımacılığının önemi ve ekonometrik model ile Türkiye demiryolu yurtiçi yük taşıma talebinin analizi (1980-2000)". Eskişehir: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 9. Nalçakan, Y. D. (2012). Ö. G. Karadayı, Y. D. Kaya, Y. D. Nalçakan, Y. D. Gerede, D. D. Aras, Y. D. Battal, & Y. D. Kuyucak içinde, Ulaştırma Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 10. NAKİP, M. (2006), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 11. Öztürk, Z., ve Öztürk, T. (2010), "İstanbul Kara Ulaşımında Alan Kullanımı Ekolojik Faktörünün Belirlenmesi", İMO Teknik dergi, 4979-4985.
 12. Saatçioğlu, C. (2006), "Ulaştırma Sistemleri ve Politikaları-Türkiye ve AB Uygulamaları", Ankara: Gazi Kitapevi.
 13. Sutcliffe, D. D. (2012), "Toplu Taşıma Sistemleri" T. Kılıçarslan içinde, Kentsel Ulaşım (s. 127-178). İstanbul: Ninova Yayınları.
 14. Şensoy, U., ve Yeğingil, İ. (2008), "Çukurova Üniversitesi ve Çevresi Çevre Düzeni Planı", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 62-72. tanıtım kataloğu. (2014, Aralık 29).
 15. Ünal, L. (2014, Ekim 10), "21. Yüzyılda Ulaştırma ve Akılı Ulaşım Sistemleri", e-kütüphane: http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/11682.pdf
 16. Yardımcı, D. F. (2013), "Ulaşım Hizmetleri( Kamu Ekonmisi Perspektifi)", Bursa: Dora Yayıncılık.
 17. Yazıcı, M. (2010), "Kentiçi Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Bir Uygulama", İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 18. Yağmur, C. (2013), "Kentiçi Ulaşım Bağlamında İstanbul Ulaşım A.Ş. Örneği Ve Organizasyon İle Ekonomik Açıdan Bir Öneri", İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi