Vol. 7 No. 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

A SWOT ANALYSIS TO EVALUATE THE MARKET POTENTIAL OF PINARBASI DESTINATION

Neşe ACAR
Assoc. Prof. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Published 2019-06-26

Keywords

 • Destination Marketing,
 • SWOT Analysis,
 • Pınarbaşı
 • Destinasyon Pazarlaması,
 • SWOT Analizi,
 • Pınarbaşı

How to Cite

ACAR, N. (2019). A SWOT ANALYSIS TO EVALUATE THE MARKET POTENTIAL OF PINARBASI DESTINATION. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 856–876. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.444

Abstract

In this research, Pınarbaşı which is located within the boundaries of Kayseri province has been evaluated as a tourism destination by using the SWOT analysis method. The research was conducted with interviews with stakeholders consisting of 50 people, including executives and civil servants, craftsmen, students and local people in Pınarbaşı. SWOT analysis method was used to raise awareness about the values that could be effective in the promotion and marketing of Pınarbaşı and to introduce the values that are thought to be effective in raising the awareness of the local people. The assessments that have been made have shown that the region has many advantages and opportunities as a tourism destination, as well as some weaknesses and threats. The findings indicate that the tourism potential of Pınarbaşı should be used more effectively and as a destination, its attractiveness and sustainability should be ensured. It is considered that it would be beneficial to encourage investments in order to meet the needs of accommodation, eating and drinking, shopping, entertainment and the like by giving importance to the historical, natural and cultural assets of Pinarbasiwith the aim of development of alternative tourism varieties and creation of tourism awareness.  In positive evaluations, it should be aimed to develop the current level and to ensure continuity and to direct negative evaluations to positive.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Acar, N.; K. Güllü; K. Karamustafa (2014). Tüketicilerin Destinasyon Seçme Kriterleri Çerçevesinde Yahyalı’nın Değerlendirilmesi, I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Yahyalı.
 2. Acar, V.; E. Avcı; B. Erat (2017). Birgi’nin Turistik Bir Destinasyon Olarak Swot Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi, Ulakbilge, 2017, Cilt 5, Sayı 14, Volume 5, Issue 14: 1335-1372.
 3. Akbulak, C. (2016). Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle Değerlendirilmesi, Humanitas, 2016, 4(7): 1-30
 4. Akça, H. (2006), Assessment of Rural Tourism in Turkey Using SWOT Analysis, Journal of Applied Sciences, 6(13): 2837-2839.
 5. Altunışık, R.; Ş. Özdemir; Ö. Torlak (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 6. Arpacı, Ö. ve Orta, C. (2013). "Karaman İlinin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği", Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), 3 (1), 12-24.
 7. Arslan, Y. (2005). "Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi", Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi, 8(3), 29-53.
 8. Ayazlar, G., ve Ayazlar, R. A. (2016). "Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1451–1470.
 9. Bahar, O.; M. Kozak (2013). Turizm Ekonomisi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 10. Birdir, K.; H. ve İbrahim Karakan (2015). Gaziantep İlinin Turizm Açısından Swot Analizi ve Turizmin Geliştirmesine Yönelik Öneriler, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 13 (1), 2015: 77-92.
 11. Bozkurt, M. (2016). Pınarbaşı (Aziziye), Pınarbaşı Belediyesi, Kültür Yayınları 2.
 12. Cebecioğlu, C. (2006). SWOT Analizi ve Bir İşletme Üzerinde Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze.
 13. Çelik, N. ve M. Güven (2008). Sayısallaştırılmış SWOT Analizi İle Bartın İlinin Ekonomik Yapısını Değerlendirme, 2. Ulusal İktisat Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, İzmir.
 14. Çetinkaya, G. (2014). Bir Macera Turizmi Etkinliği Olarak Kaya Tırmanış Sporu ve Antalya-Geyikbayırı’nın Potansiyeli. Doğu Coğrafya Dergisi, 19(31): 83-100.
 15. Çulha, O. (2008). Kültür Turizmi Kapsamında Destekleyici Turistik Ürün Olarak Deve Güreşi Festivalleri Üzerine Bir Alan Çalışması, Journal of Yasar University, 3(12): 1827-1852.
 16. Deffner A.and L. Christos (2005). City Marketing: A Significant Planning Toolfor Urban Develeopment in a Globalised Economy, 45 th Congress of the European Regional Science Association, Vrije University, Amsterdam, 23 27 August 2005:1 21.
 17. Durgun, A. (2007). Isparta Turizminin Swot Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007: 93-109.
 18. Emir, G. (2012). Bartın ve Çevresi Kırsal Turizminin Swot Analizi, Mesleki Bilimler Dergisi, 1(1): 50-56.
 19. Emir, O. (2011). Turizmde SWOT Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 20. Ersun, N. ve K. Arslan (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl 2011, Cilt XXXI, Sayı II: 229-248.
 21. Ersungur, M. Ş. ve M.Barış Aslan (2014). Muş İlinin Gelişme Potansiyelinin Swot Analizi İle İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 4: 213-235.
 22. Fons, M. V., Fierro, J. A.; Patino, M. G. (2011). Rural Tourism: A Sustainable Alternative, Applied Energy, 88: 551-557.
 23. Giritlioğlu, İ. ve C. Avcıkurt (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler Ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 4 Haziran 2010: 74-89.
 24. Giritlioğlu, İ. vd., (2015). Bir turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, OÜSBAD: 306-323.
 25. Goranczewski, Bolesław and Daniel Puciato (2010). Swot Analysıs In The Formulatıon Of Tourısm Development Strategıes For Destınatıons, Tourism, 20/2: 45-53.
 26. Güllü, K. (2018). Bir Turizm Destinasyonu Olarak Develinin Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Swot Analizi. BMIJ Business Management: International Journal, 6(4): 862-877.
 27. Gürel, E.; M. Tat (2017). Swot Analysıs: A Theoretıcal Revıew, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 51, Volume: 10 Issue: 51 Ağustos 2017: 994-1006.
 28. Güven, A. ve Şimşek, G. (2018). "Yerel Yönetimlerin Sosyo Ekonomik Gelişimi ve Tanıtımı Açısından Film Platolarının Önemi: Midwood Örneği", Sayıştay Dergisi, Sayı: 108, Ocak-Mart, 123-148.
 29. Hill, T. and R. Westbrook (1997). SWOT Analysis: It's Time for a Product Recall 1997 Long Range Planning, Vol. 30, No.1: 46-52.
 30. Hosany, S.; Y. Ekinci; M. Uysal (2006). Destination Image and Destination Personality: An Application of Branding Theories to Tourism Places, Journal of Business Research, (59): 638-642.
 31. http://www.kayseri.gov.tr, Erişim tarihi:12.06.2018
 32. http://www.kayseripinarbasi.gov.tr, Erişim tarihi:12.06.2018
 33. İçellioğlu, C. Şarkaya (2014). Kent Turizmi Ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2014 / 1: 37-55.
 34. İnayet, Z. ve C. Akbulak (2010). Troia Tarihi Milli Parkı‘ndaki Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 35. Kara, E. (2016). Sürdürülebilir Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde Swot Analizi Uygulaması: Marmaris Örneği, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl:6, Cilt Volume:6 Sayı Issue:11: 583-598.
 36. Karabulut, M. (2004). Stratejik Pazarlama Yönetimi, İstanbul: Universal.
 37. Karadeniz, E., S. Yılmaz Kandır; Y. Beyazıt Önal (2007). Seçilmiş Paydaşların SWOT Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2): 195-205.
 38. Karamustafa, K.; K. Güllü; N. Acar (2010). Kayseri’nin Pazarlanabilirliğinin Şehir Yaşam kalitesi Açısından Önem-Başarım Analizi İle Değerlendirilmesi, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:5:1-26.
 39. Kartakoullis, N. and L, George Karlis (2002). Developing Cyprus as a Sport Tourism Destination: The Results of a Swot Analysis, Journal of Sport Tourism, 7:4, 3-17.
 40. Keskin, A. (2016). "Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Turizm Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı:1, 143-154.
 41. Kızılaslan, N. ve T. Ünal (2014). Tokat İlinin Ekoturizm/Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 9 (2014): 45-61.
 42. Kotler, P., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999). Principles of Marketing, Prentice Hall New Jersey.
 43. Kozak, N. (2010). Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 44. Mahmoudi, B., and Haghsetan, A. (2011). “Investigation of Obstacles and Strategies of Rural Tourism Development Using SWOT Matrix”, Journal of Sustainable Development, 4, 136-141.
 45. Noori, K. And F. Zand (2013). The Role of Rural Tourism in Rural Sustainable Development According to the SWOT method (Case study: Kermanshah Province villages). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(9): 2620-2625.
 46. Okan, Taner; Nesibe Köse, Elif Arifoğlu; Coşkun Köse (2016). “Assessing Ecotourism Potential of Traditional Wooden Architecture in Rural Areas: The Case of Papart Valley”, Sustainability, 8, 974:1-17.
 47. Ongun, U.; B. Gövdere; U. Çiçek (2016). Yeşilova’nın Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 16:75-88.
 48. Oreski, Dijana (2012). Strategy Development by Using SWOT-AHP, TEM Journal-Volume 1/Number 4: 283-291.
 49. Orhan, T. ve F. Karahan (2010). Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1): 27-42.
 50. Ören, V. Erdinç ve T. Şahin (2014). Alternatif Turizm Kapsamında Uşak-Ulubey Kanyonu’nun Swot Analizi, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 7.
 51. Özdemir, G. (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 52. Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin Doğal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2010: 1385-1416.
 53. Polat, E.; S. Sonat Özdemir; M. Özdemir (2014). Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi: Balıkesir Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-6 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 54. Reihanian, A; N. Z. B. Mahmood; E. Kahrom; T. W. Hin (2012). Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran, Tourism Management Perspectives 4: 223–228.
 55. Rızaoğlu, B. (2004). Turizmde Tanıtma, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 56. Sabbağ, Ç. (2011). Adıyaman Turizminin Güçlü, Zayıf Yönleri İle Fırsat Ve Tehditlerine İlişkin Turizm İşletme Yöneticilerinin Değerlendirmeleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Aralık 2011: 206-222.
 57. Sanagustín Fons M. V.; José A. Moseñe Fierro; María Gómez Patiño (2011). Rural Tourism: A Sustainable Alternative, Applied Energy 88: 551–557.
 58. Sandıkçı, M. ve Ü. Özgen (2013). Afyonkarahisar İlinin Termal Turizm Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 6/3: 51-79.
 59. Sarı, Y. ve M. Kozak (2005). Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri için Bir Model Önerisi, Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi, (9): 248-271.
 60. Sariişik, M.; O. Turkay; O. Akova (2011). How to Manage Yacht Tourism in Turkey: A Swot Analysis and Related Strategies, Procedia Socialand Behavioral Sciences, 24: 1014–1025.
 61. Sayyed, M. R. G., M. S. Mansoori , R. G. Jaybhaye (2013). SWOT Analysis of Tandooreh National Park (NE Iran) for Sustainable Ecotourism, Proceedings of The International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 2013, 3(4): 296-305.
 62. Soyak, M. (2016). Türk Turizm Sektörünün Yapısal Analizi Ve Swot Matrisine Dayalı Sektörel Stratejiler, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:10: 47-71.
 63. Surat, H.; H. Yılmaz; Z. Surat (2011). Yusufeli Ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Kullanım Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Eastern Geographical Review - 34: 61-88.
 64. Tosun, C. and Jenkins, C. L. (1996). Regional Planning Approaches to Tourism Development: The Case of Turkey, Tourism Management, Vol. 17, No. 7: 519-531.
 65. Turner, J.and R. Shah (2010). How to Make Money with Social Media: An Insider's Guide on Using New and Emerging Media to Grow Your Business, NJ: Pearson.
 66. Unur, K. (2019). Turizm Ansiklopedisi, (Editör: Orhan İçöz ve Zafer Uysal), Ankara: Detay Yayıncılık.
 67. Ülgen, H.; S. Kadri Mirze (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Literatür Yayınları.
 68. Vladi, E. (2014). Tourism Development Strategies, SWOT Analysis and Improvement of Albania’s Image, European Journal of Sustainable Development,3, 1: 167-178.
 69. Wong, K.M vd., (2014). Medical Tourism Destination SWOT Analysis: A Case Study of Malaysia, Thailand, Singapore and India, SHS Web of Conferences 12:1-8.
 70. Yeşiltaş, M. H. Çeken ve İ.Öztürk (2009). Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının Swot Analizi İle Değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2 Sayı : 3:250-269.
 71. Zhang, X. M. (2012). “Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou Based on SWOT Analysis”, International Conference on Future Energy, Environment, and Materials, 16, 1295-1299.