Vol. 7 No. 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

GENDER INEQUALITY AND DOMESTIC VIOLENCE INTERACTION: A QUALITATIVE RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS

Mecbure ASLAN
Lect. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Çiğdem DEMİRCİ
Dr., Muğla Provincial Health Directorate

Published 2019-12-25

Keywords

 • Gender, Gender Inequality, Domestic Violence, Univercity Students
 • Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Aile İçi Şiddet, Üniversite Öğrencileri

How to Cite

ASLAN, M., & DEMİRCİ, Çiğdem. (2019). GENDER INEQUALITY AND DOMESTIC VIOLENCE INTERACTION: A QUALITATIVE RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 3027–3046. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1382

Abstract

Gender-related inequalities are more common in developing countries. From this point of view, the opinions and perception of gender inequality and the relationship between gender inequality and domestic violence were tried to be put forward through a qualitative research in the sample of university students. This research was designed in the phenomenology design which is a qualitative research method to obtain primary data. In this study, semi-structured open-ended questions were asked to 10 university students who were determined by random sampling method. According to the findings of the research, participants stated that they were absolutely against domestic violence in general and that women and children were more exposed to violence in the family. Cultural factors and the type of upbringing, domestic violence, lack of education, negative effects of the media and women's economic freedom were the reasons for violence. In conclusion, in this study; university students perceived a positive relationship between gender inequality and domestic violence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Abduli, S., Qirici, S. (2016). Gender Differences in Employment in The Republic Of Macedonia. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS). 5,385-386.
 2. Akın A. (2007). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(2),1-9.
 3. ASPB (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı). (2014). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor. Aralık 2014 Ankara.
 4. Archer, J. (2000). Sex Differences in Aggression Between Heterosexual Partners: A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin, 126, 651–680.
 5. Arıkan, GüIay, (1997), "Ataerkillik Kavramıyla İlgili Sosyolojik Tartışmalar", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 14, sayı 1-2, Aralık 1-24.
 6. Arın, M. C. (1996). Kadına Yönelik Şiddet. Cogito, 6, 305- 312.
 7. Aydın, E., Özeren, E. (2019). Akademide İşe Yabancılaşma Olgusu: Araştırma Görevlileri Üzerine Nitel Bir Alan Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 159-178.
 8. Bal, M. D. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 15-28.
 9. Bilton T. and K. Bonett, P. Jones, M. Stanworth, K. Sheard, A. Webster, (1983) (1981), Introductory Sociology. London: MacKays of Chatham PIC.
 10. Coşkun, R. (2017). Yönetim Organizasyon Kitaplarında Klasik Yönetime Atfedilen “Kapalı Sistem” Yakıştırmasına İtiraz: 1925 Yılından Önce Yazılmış Seçilmiş Kitaplarda “Açık Sistem” İmaları Üzerine Nitel Bir Çözümleme. 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 1-12, Köstence/Romanya.
 11. Dökmen, Y. Z. (2004). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Ankara: Sistem Yayıncılık.
 12. EIGE (European Institute for Gender Equality). (2019). Concepts and Definitions. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions.
 13. Fawole, O. I. (2008). Economic Violence to Women and Girls. Is It Receiving The Necessary Attention? Travma, Violence & Abuse, 9 (3) : 167-177.
 14. FindLaw. (2019). What is the Definition of Domestic Violence? FindLaw.
 15. https://family.findlaw.com/domestic-violence/what-is-domestic-violence.html
 16. Giddens, A. (2017). Sosyoloji. 7. Edition.ÇEV. Mesut ŞENOL. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 17. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe-Yöntem-Analiz, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 18. Graham-Kevan, N., Archer, J. (2003). Intimate Terrorism and Common Couple Violence: A Test Of Johnson’s Predictions in Four British Samples. Journal of Interpersonal Violence, 18, 1247–1270.
 19. Hester, M. (2009). Who Does What to Whom?: Gender and Domestic Violence Perpetrators. University of Bristol [in association with] Northern Rock Foundation.
 20. Holtzworth-Munroe, Amy, Leonard Bates, Natalie Smutzler, and Elizabeth Sandin. (1997). “A Brief Review of the Research on Husband Violence: Part II: The Psychological Effects of Husband Violence on Battered Women and Their Children”, Aggression and Violent Behavior 2(2):179-213.
 21. İbiloğlu , A. O.(2012). Aile İçi Şiddet. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, 4(2), 204-222.
 22. Jacobs, J. A. (1996). Gender inequality and higher education. Annual review of sociology, 22(1), 153-185.
 23. Johnson, M. P. (2001). Conflict and Control: Symmetry and Asymmetry in Domestic Violence. In A. Booth, A. C. Crouter, & M. Clements (Eds.), Couples İn Conflict (p. 95–104). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 24. KAMER (2015). Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesi. Proje Final Raporu
 25. Klasen, S., and Claudia Wink. 2002. “A Turning Point in Gender Bias in Mortality?” Population and Development Review 28(2):285–312.
 26. Klasen, S. (2002). Low Schooling For Girls, Slower Growth for All? Cross-Country Evidence On The Effect Of Gender Inequality in Education on Economic Development. The World Bank Economic Review, 16(3), 345-373.
 27. Marshall, G., Sosyoloji Sözlüğü. (1998) (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 28. Öngen, B. ve Aytaç, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları, (48), 1-18.
 29. Önder N. (2013). Türkiye’de Kadının İşgücü Görünümü. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1),35-61.
 30. Özdemir, S., Karadağ, N., Kılınç, A. Ç. (2013). Öğrenen Örgütlerde Liderlik: Okul Müdürleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 17-34.
 31. Population Reports. Ending Violence Against Women., 08870241, Dec 99, Cilt 27, Sayı 4.
 32. Page, A. Z. ve İnce M. (2008). Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.
 33. Palaz, S., Boz, İ. (2007). Türkiye’de Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Demografik Özellikleri, Aile İçindeki Statüleri ve Gelecek Beklentileri: Balıkesir, Kayseri ve Kahramanmaraş İlleri Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(7), 17-29.
 34. Rad, S. T., Boz, İ., Polatöz, S., Çelik, H. (2011). Womens Literacy and Extension Education in Rural Eastern Mediterranean Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(12), 2807-2819.
 35. Schwartz, M. D., Mattley, C. L. (1993). The Battered Women Scale and Gender İdentities. Journal of Family Violence, 8, 277-287.
 36. Şimşek H. (2011). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi: Türkiye Örneği. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 119-126.
 37. Sofaer, S. (1999). Qualitative Methods: What are They and Why Use Them?. Health Services Research, 34(5 Pt 2), 1101.
 38. TDK. (2019). Türk Dil Kurumu. tdk.gov.tr
 39. TUİK. (2019). İşgücü İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
 40. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2015.Ankara.
 41. Ulusoy, D. (1999). Plastik Sanatlarda Toplumsal Cinsiyet. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16(2).
 42. UNDP (1995). (United Nations Development Programme). Various Years. Human Development Report. New York: Oxford University Press.
 43. Üner, S. (2008). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi. TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 44. Yıldırım, N. (2011). Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir İnceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1):71-85.
 45. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 46. Yıldırım, İ. E., Ergut, Ö., & Camkıran, C. (2017). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Konusundaki Farkındalığın Belirlenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 37-46.
 47. WHO (2002). World Report Violence And Health:Geneva.