Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES:
AN INTERNATIONAL JOURNAL
Published: 2015-02-26

A MEASUREMENT OF CITY LIFE QUALITY: AN APPLICATION IN KASTAMONU CITY CENTER

Abstract

The aim of this study is trying to measure city life quality and identifying city life factors that can come to the forefront in marketing cities. So, “Deep interview”, one of the qualitative research methods, and survey practice, one of the quantitative research methods, has conducted. In deep interview, formal establishments that has an important role on city life quality has given information about activities that has conducted or being conducted and effect city life quality. So, a face to face survey has conducted to 300 people who live in Kastamonu. For identifying that Kastamonu’s existing powerful features and must be protected and strengthen features, an evaluation about these features has asked to citizens who live in Kastamonu. Results has shown that Kastamonu has important factors about communication opportunities, green areas and parks, water resources, availability for daily consumption goods, an effortless transportation and these factors can be an advantage for marketing Kastamonu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Demirkaya Y. (2010), “Çekmeköy’ün Sosyo-Ekonomik Yapısı Ve Kentsel Yaşam Kalitesi” İstanbul, 2010, s. 92.
 2. Emür, S.H. ve Onsekiz, D. (2007), “Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi-Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Analizi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22.
 3. Eroğlu, A. Hüsrev (2008), “Şehirlerin Markalaşması, Yerel Siyaset”, Sayı:35, Yıl:2008, ss.65-68.
 4. European Commission (2007), “Survey on Perceptions of Quality of Life in 75 European Cities”, European Commision, Directorate-General Regional Policy, June 2007.
 5. İsen İlyas (2013), “Bir Şehrin Markalaşması ve Şehir Pazarlaması Açısından İncelenmesi”: Örnek Bir Uygulama, Y. Lisans Tezi, Niğde.
 6. Karamustafa, K., Güllü, K. ve Acar, N. (2009), “Kayseri’nin Pazarlanabilirliğinin Şehir Yaşam Kalitesi Açısından Önem-Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı, Yozgat, ss.46-49
 7. Langer R (2000), Place Images and Place Marketing, Copenhagen Business School, Doktora Tezi
 8. Mercer (2009), “Defining Quality of Living”, http://www.mer cer.com/referencecontent.htm?idContent=1306640 Erişim Tarihi: 15.08.2009
 9. Nakip, M. (2006) , “Pazarlama Araştırmaları, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 10. Öztürk S., Özdemir Zeynep (2013), “Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi “Kastamonu Örneği”, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2013, 13 (1): 109-116.
 11. Rogerson, R., “Quality of Life and City Competitiveness”, Urban Studies, Vol.36, N.5-6, 1999, s.969 985.
 12. Şeker M. (2010), “İstanbul Yaşam Kalitesi Araştırması”, İTO Yayınları, Yayın no:2010-103, İstanbul, 2010, s.34.
 13. Toksarı Murat, İsen İlyas, Dağcı Adem, “Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 328-343.
 14. Türksever, E.N.( 2001), Türkiye'de Büyük Şehir Alanlarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Denemesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 15. Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2011), “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 16. http://www.mercer.com/qualityoflivingpr#city-rankings, erişim tarihi 19.02.2014

How to Cite

Çam, N. (2015). A MEASUREMENT OF CITY LIFE QUALITY: AN APPLICATION IN KASTAMONU CITY CENTER. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 286-307. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.83