Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mutlu TOKMAK
J. Yzb. Dr., Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Youth Leadership Characteristics, Self-Confidence, Inner Self-Confidence, External Self-Confidence
 • Gençlik Liderlik Özellikleri, Özgüven, İç Özgüven, Dış Özgüven

Nasıl Atıf Yapılır

TOKMAK, M. (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1420

Özet

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özellikleri ile özgüven düzeyleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özellikleri alt boyutlarının genel özgüven iç özgüven ve dış özgüven düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla Ankara’da tıp fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan araştırması neticesinde elde edilen korelâsyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özelliklerinin ve öz güven düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların gençlik liderlik özellikleri ile genel özgüven, iç özgüven ve dış özgüven düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Gençlik liderlik özellikleri alt boyutlarından mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim kurabilme, güven duyma ve güvenilir olma ve karar verme becerileri boyutlarının genel özgüven düzeyi üzerinde olumlu seviyede etkisi olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin iç özgüvenlerinin gençlik liderlik özellikleri ile açıklanma oranı 56.5 iken, dış özgüven düzeylerinin gençlik liderlik özellikleri ile açıklanma oranı 56.6 seviyesindedir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akın A. (2007). Öz-Güven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 167-176.
 2. An N. (2005). Özgüven. Eğitişim Dergisi, 9, 1-6.
 3. Andrew, S. (1998). Self-efficacy as a predictor of academic performance in science. Journal of Advanced Nursing, 27(3), 596-603.
 4. Bakan, İ. (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: bir alan araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008(1), 13-40.
 5. Başoğlu, U. D. (2006). Askeri liselerde eğitim-öğretim gören takım sporu yapan,
 6. bireysel spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin liderlik özellikleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 7. Burns, J. M.G. (1978) Leadership, New York: Harper and Row Inc.
 8. Cansoy, R. & Turan, S. (2016). Gençlik liderlik özellikleri ölçeği: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.
 9. Cansoy, R. (2015). Türkiye'de ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin gençlik liderlik özelliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 10. Chan, D. W. (2000). Assessing leadership among Chinese secondary students in Hong Kong: the use of the roets rating scale for leadership. Gifted Child Quarterly, 44(2), 115-122.
 11. Çelik, C. & Sünbül, Ö. (2008). Liderlik algılamalarında eğitim ve cinsiyet faktörü: mersin ilinde bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 49-66.
 12. Durmuş, Ö. (2011). İlköğretim ve lise öğrencilerinde görülen liderlik davranışlarının araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 13. Edelman, A., Gill, P., Comerford, K., Larson, M., & Hare, R. (2004). Youth development & youth leadership. A background paper. Institute for Educational Leadership, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED485711.pdf, Erişim Tarihi: 25.12.2019
 14. Erdem, O. & Dikici, A. M. (2009). Liderlik ve kurum kültürü etkileşimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 198-213.
 15. Erpalabıyık, B. (2018). Üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özellikleri ile benlik saygısı ve özgüven algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Siirt: Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 16. Ezmeci, F. (2012). İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Özgüvenleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 17. Feldhusen, J. F., & Pleiss, M. K. (1994). Leadership: A synthesis of social skills, creativity, and histrionic ability?. Roeper Review, 16(4), 293-294.
 18. Feltz, D. L. (2007) Self-confidence and sports performance. Studies, 33(41), 50-66.
 19. Gökkaya, D. (2017). Psikolojik beceri kıstası olarak özgüvenin elit sporcuların performansına katkısı; boks milli takımı örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 20. Göknar, Ö. (2017). Özgüven kazanmak. (6. Baskı) Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 21. Göktürk, G. Y. (2011). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin özgüven ve bazı kişisel demografik özelliklere göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 22. Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (Aksaray ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 23. Hayes, E. F. (1998). Mentoring and nurse practitioner student self-efficacy. Western Journal of Nursing Research, 20(5), 521-535.
 24. Kahn, L., Hewes, S., & Ali, R. (2009). Taking the lead: youth leadership in theory and practice. retrieved from the young foundation http://youngfoundation.org/publications/taking-the-lead-youth-leadership-in-theory-and-practice. Erişim Tarihi: 25.12.2019
 25. Kalaycı, Ş. (2008), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (3.Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 26. Karademir, N. (2015). Fen edebiyat fakültesi coğrafya bölümü öğrencilerinin özgüven algıları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 53-77.
 27. Kaya, B. (2015). Görsel sanatlar dersinin öğrencilere özgüven kazandırmada etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 28. Kılbaş Ş., (1989). Ankara Yeni mahalle ve Çankaya gençlik merkezlerine üye gençlerin gençlik merkezine ilişkin görüşleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 29. Koç, S. & Gün N. (2019). Özsaygı: öncelikler listende kaçıncı sıradasın? (11. Baskı). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 30. Lenney, E. (1981). What's fine for the gander isn't always good for the goose: sex differences in self-confidence as a function of ability area and comparison with others. Sex Roles, 7(9), 905-924.
 31. Lent, R W., Brown, S. D. & Larkin, K. C. (1986) Self-efficacy in the prediction of academic performance and perceived career options. Journal of Counselling Psychology, 33(3), 265-269.
 32. Lin, G. J. (2003). Leadership development of college students in Taiwan, (Doctoral Dissertation) Bloomington: Indiana University.
 33. Lindenfield G. (2004). Kendine güvenen çocuk yetiştirme (Çev., Gülder Tümer). İstanbul: Hyb Yayıncılık.
 34. Multon, K. D., Brown, S. D. & Lent, R. W. (1991) Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: a meta-analytic investigation. Journal of Counselling Psychology, 38(1), 30-38.
 35. Okçu, V., Erpalabıyık, B. & Gezen, M. O. (2017). Üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özellikleri ile benlik saygısı ve kişisel başarı algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu, 3-7 Mayıs 2017. Muğla.
 36. Owens, T. J. Stryker, S. & Goodman, N. (ed.) (2006) Extending self-esteem theory and research: sociological and psychological currents. Cambridge University Press.
 37. Örteş, G. (2010). Gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı gençlik merkezlerinin 15-26 yaş arasındaki gençler tarafından bilinirlik düzeyi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 38. Özbey Ç. (2004). Çocuk sorunlarına yapıcı çözümler, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 39. Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
 40. Pınar, İ. (1999). Öğrenen organizasyonlarda liderlik anlayışı, İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, 10(34), 24-40.
 41. Popovich, N. G. & Rogers, W. J. (1987). An assessment of pharmacy student confidence in learning. American Journal of Pharmaceutical Education, 51(1), 17-23.
 42. Robbins, S. P. (2001). Organisational behaviour: global and southern African perspectives. South Africa: Pearson.
 43. Stankov, L. & Crawford, J. D. (1997). Self-Confidence and performance on tests of cognitive abilities. intelligence, 25(2), 93-109.
 44. Şahin, Z. (2016). İlkokul öğrencilerinde dil ve konuşma bozukluğunun öğrencilerin
 45. özgüveni üzerine etkisi:50.yıl ortaokulu ve Dilkonmer örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 46. Wheeler, W. & Edlebeck, C. (2006). Leading, learning, and unleashing potential: Youth leadership and civic engagement. New Directions for Youth Development, 2006(109), 89-97.
 47. Yukl, G. A. (2010). Leadership in organizations (7th edition). New Jersey: Prentice Hail Inc.
 48. Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: an essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82-91.