Cilt 5 Sayı 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

YATAN HASTALARIN TATMİN DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KAMU HASTANESİNDE BİR UYGULAMA

Neşe ACAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Yunus ÇETİN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayınlanmış 2017-09-16

Anahtar Kelimeler

 • Service Concept, Health Services, Patient Satisfaction
 • Hizmet Kavramı,
 • Sağlık Hizmetleri,
 • Hasta Tatmini

Nasıl Atıf Yapılır

ACAR, N., & ÇETİN, Y. (2017). YATAN HASTALARIN TATMİN DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KAMU HASTANESİNDE BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 448–461. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.133

Özet

Bu çalışma, kamu hastanelerinde hizmet alan hastaların aldıkları hizmetlerden memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hastaların hizmet tatmin düzeyleri bir kamu hastanesi örneğinde 156 hasta ile görüşülerek ortaya konmuştur. Araştırmadan elde edilen verilere yapılan faktör analizi sonucunda hemşirelerin davranışları, fiziki koşullar, doktorların davranışları, teknik personel davranışları, yiyecek-içecek olarak adlandırılan beş faktör elde edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri itibarı ile faktörleri algılamalarında farklılıkları belirlemek üzere MANOVA analizi yapılmış ve meslek ve eğitim durumları bakımından farklar bulunmuştur. Hastaların kamu hastanesini tercih etmelerinde kamu hastanesinin uzman doktorlar ve modern donanımın olması ve sağlık personelin kalitesi gibi özelliklere sahip olmasının önemli olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akdoğan, M. Ş., (1983),“Pazarlama Yönetim Fonksiyonları Açısından Hizmet Pazarlaması”, Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, 5, 123-138.
 2. Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 3. Bearden W. O. and Jesse E. Teel (1983), “Selected Determinants of Consumer Satisfaction and Complaint Reports”, Journal of Marketing Research, 20, February, 21-28.
 4. Churchill G. A. Jr. and Carol S. (1982), “An Inverstigation into the Determinants of Customer Satisfaction”, Journal of Marketing Research, 19, November, 491-504.
 5. Güllü, K. ve Şahin, A. R. (2015), “Öğrencilerin Özel Dershanelerin Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri ve Bir Uygulama”, NWSA-Social Sciences, 3C0127, 10, (2), 37-57.
 6. John J. (1992), “Patient Satisfaction: The Impact of Past Experience”, Journal of Health Care Marketing, Vol:12, No:3, September, 56-64.
 7. Karamustafa, K., Güllü, K., Acar, N. ve Ulama Ş. (2010). Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık.
 8. Kotler, P. and Armstrong, G. (2004). Principles of Marketing. New Jersey: Upper Saddle River
 9. Lehu, J.M., (2012). L'Encyclopédie du Marketing, Éditions Eyrolles, Paris.
 10. Mevzuat.gov.tr
 11. Mucuk, İ., (2001). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 12. Nakip, M., Varinli, İ. ve Gülmez M. (2012). Güncel Pazarlama Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 13. Nakip, M., Varinli, İ. ve Güllü, K. (2006). "Süpermarketlerde Çalışanların Ve Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Beklentilerinin ve Algılamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20, Eylül 2006, Sayı: 2, 373-386.
 14. Önal, G. (2012). “Hasta Haklarının Anatomisi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3(1), Derleme
 15. Özer A. ve Çakıl, E. (2007). “Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler”, Tıp Araştırmaları Dergisi, 5(3), 140-143.
 16. Palmer, A., (1994). Principles of Services Marketing, McGrow H:11 BookCompany, Bershire
 17. www.saglık.gov.tr
 18. Skinner, S.J., (1990). Marketing, Houghton Mifflin Company, Boston.
 19. www.WHO.Int.
 20. Yanık, A. (2000), ‘‘Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Tatmini ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta Tatmini Üzerine Bir Araştırma’’ Doktora Tezi, İstanbul.
 21. Yılmaz, M. (2001); “Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü: Hasta Memnuniyeti”, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 5 (2).
 22. Zikmund, W.G. and D'Amico, M. (1996). Marketing, USA: West Publishing Company. Fifth Edition.