Vol. 2 No. 2 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

DEFINITION AND CONCEPTUAL SEPARATION LEARNING, ORGANIZATIONAL LEARNING AND LEARNING ORGANIZATIONS TERMS

Fatma Zehra Tan
Karabük Üniversitesi

Published 2015-02-16

How to Cite

Tan, F. Z. (2015). DEFINITION AND CONCEPTUAL SEPARATION LEARNING, ORGANIZATIONAL LEARNING AND LEARNING ORGANIZATIONS TERMS. Business & Management Studies: An International Journal, 2(2), 188–217. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i2.71

Abstract

One of the most important competitive factor for businesses in this period which we live in the information age emerges as an information and learning phenomena. Knowledge of the business consists of learning. Learning, organizational learning and learning organizations concepts are important for businesses in this context. In our study, we aimed to define the outline of a literature review related to these terms.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Abdi, J. ve Khodadadi, G. (2014), Organizational Learning, Learning Organization, and its effects upon Productivity. Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management, vol.3, 157-169.
 2. Akbaba, P. D. (2012), Öğrenme Psikolojisi, Ankara: Pegem Akademi.
 3. Akdeniz, C. (2003), “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Yaklaşımına İlişkin Görüşleri”,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AKÜ SBE, Afyon.
 4. Akgün, A. E.; Keskin, H. ve Günsel, A. (2009), Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, Ankara: Efil Yayınevi.
 5. Arat, M. (1998), Öğrenen Organizasyon, İstanbul: Kalder Yayınları.
 6. Argyrıs, C. (1995), Action Science and Organizational Science. Journal of Managerial Psychology, 10(6), 20-26.
 7. Argyris, C. (1999), On Organizational Learning. Cornwall: Blackwell Publishing.
 8. Argyris, C., ve Schon, D. (1978), Organisational learning: A theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley.
 9. Arslantaş, C. (2006), “Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/3.
 10. Aytaç, T. (2000), Eğitim Yönetiminde Yeni Paradigmalar: Okul Merkezli Yönetim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 11. Barutçugil, İ. (2004), Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 12. Başaran, İ. E. (2000), Örgütsel Davranış, 3.kez Yeniden Basım, Ankara: Feryal Matbaası, s.147.
 13. Baytekin, E. P. (2008), Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 14. Boyacı, M. (2007), “Öğrenen Organizasyonlar: Teorik Bir Yaklaşım” Yüksek Lisans Projesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 15. Çelik, V. (1997), Okulların Kalitesini Artırmada yeni Bir Yaklaşım: Örgütsel Öğrenme, 3.Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. s.214-224.
 16. Dodgson, M. (1993), Organizational Learning: A Review of Some Literatures. Organization Studies, 14(3), s.375-394.
 17. Doğan, K. (2010), “Örgütsel Öğrenme ve Kriz Yönetimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 18. Fiol, C. M., Lyles, M. A. (1985), Organizational Learning. Academy of Management Review, 10(4), s.803-813.
 19. Genç, N. (2004), Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayınevi, s.69-70.
 20. Gödek, S. (2001), Bürokratik Örgütün, Öğrenen Organizasyona Dönüşüm Sürecinde Liderliğin Rolü, AKÜSBE, Afyon, s.64.
 21. Huber, G. P. (1991), Organizational learning: The contributing processes and the literature. Organization Science, (2) s.88-115.
 22. KALDER Editör Grubu (1997), Öğrenen Örgütler. İstanbul: Kalder Yayınları, s.25.
 23. Keskin, M. B. (2007), “Öğrenen Organizasyon Olma Sürecinde İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Vizyon Geliştirme Düzeyleri”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 24. Marquardt, M. J. (2002), Building The Learning Organization (Mastering the 5 Elements For Corporate Learning). Palo Alto: Davies Black Publishing.
 25. Michael E. McGill ve John W. Slocum Jr. (1993), “Unlearning The Organization” Organizational Dynamics, Volume 22, Issue 2, Autumn, p.67-79.
 26. Morris, C.G., (2002), Psikolojiyi Anlamak, Ayvacık, H.B., Sayıl, M., (Çev.), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 27. Probst, G. ve Büchel, B. (1997), Organizational Learning: The Competitive Advantage of The Future. London: Prentice-Hall.
 28. R. Karash, (1995), Why a Learning Organization.
 29. Schein, E. (1993), On Dialogue, Culture and Organizational Learning, Wiley Publishers, New York.
 30. Senge, P. (1997), Beşinci Disiplin, İstanbul: YKY, 16.Baskı.
 31. Serrat, O. (2009), Building a Learning Organization, Knowledge Solutions, s.46.
 32. Tolgay, F. (2010), Öğrenen Organizasyonlar ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
 33. Töremen, F. (2001), Öğrenen Okul. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 34. Yavuz, K. H. (2000), “Kuramsal Açıdan Öğrenen Organizasyon Oluşturma Süreci”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, s.48.
 35. Yazıcı, S., (2001), Ögrenen Organizasyonlar, İstanbul: Alfa Basım Yay.
 36. Yener, L. (1997), Learning organizations. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.