Vol. 2 No. 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE VIEW OF KARABUK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL MEDICAL WORKERS ABOUT IN SERVICE TRAINING

Fatma Zehra Tan
Karabük Üniversitesi
Zeynep Koç
Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Published 2015-02-26

How to Cite

Tan, F. Z., & Koç, Z. (2015). THE VIEW OF KARABUK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL MEDICAL WORKERS ABOUT IN SERVICE TRAINING. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 321–347. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.77

Abstract

In service training as a necessecity of long life learning programme aims to make the workers more successful, creative and happy at their jobs.
The aim of this study is to discuss the importance of inservice training for health staff. For this aim, first the teoretical framework was given. In this context, several aspects such as health staff adaptation process towards new developments in their career, how they can be effective and the importance of inservice training for health staff were discussed. In-service training provide knowledge and skills health staff in order to they use new educational technologies effectively and increase their performance. Briefly, This study discusses the aims and principles of in-service training for health staff in termsof different aspects. This study is conducted to learn Karabük Training and Research Hospital health staff on the professional development training and to give suggestions which is appliable to develop better professional development programmes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. BAŞARAN, İ.E. (1978). Eğitime Giriş, Bimaş, Ankara
 2. BİLGİN, K.U. , AKAY, A. , KOYUNCU, H.E. , HAŞAR, E.Ç. (2007). Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı). Matsa, Ankara.
 3. CANMAN,A.D. (1995). Çağdaş Personel Yönetimi. TODAİE, Ankara.
 4. CANMAN, A.D. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Yargı, Ankara.
 5. ÇELİKBİLEK, E. (2012). Ticaret Meslek Liselerinde Görev Yapan Meslek Dersi Öğretmenlerinin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Değerlendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 6. ÇETİNKAYA, F. , ŞENOL, V. Hastanelerde Hizmet İçi Eğitimin Önemi. Erişim Tarihi: 24.04. 2014 http:/hastaneler.erciyes.edu.tr.
 7. DAŞIRAN, T.Y. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Etkili Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Programının Etkisinin Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 8. ERDEM, E.(2010).Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Hemşire Eğitimleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 9. ERDEN, M., FİDAN, N.(1998). Eğitime Giriş Alkım, İstanbul
 10. ERTÜRK, S. (1988). Türkiye’ de Eğitim Felsefesi Sorunu Erişim Tarihi: 19.08.2014
 11. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/3/11-16
 12. FİDAN, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme Pegem Akademi, Ankara.
 13. KALKANDELEN, H. (1979). İşletmeler, KİT’ler, Kamu Kuruluşları İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı Ajans Türk, Ankara.
 14. KARTOĞLU, S. (2007). İnsan Kaynaklarında Hizmet İçi Eğitim ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 15. KAYA, Y.K., (1999). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’ deki Uygulama, Bilim, Ankara.
 16. KAYRAK, T. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönence, İstanbul
 17. KOL, Y. (2009). Türk Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 18. ÖRÜCÜ, E., YUMUŞAK S. (2005). Örgütlerde İşgören Eğitimi Üzerine Bir Alan Araştırması, İktisadi İdari Bilimler Dergisi 2/235-246
 19. ÖZGEN, H., YALÇIN, A. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Nobel, Adana.
 20. ÖZPULAT, F., (2006). Sağlık Bakanlığı Ankara Dış kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışmakta Olan Sağlık Personelinin Hizmet İçi Eğitim Programına İlişkin Görüşlerinin Saptanması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 21. ÖZTÜRK, M., SANCAK, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri, Erişim Tarihi:16.02.2014http://journal.yasar.edu.tr/
 22. PEHLİVAN, İ. (1992). Hizmet İçi Eğitim Verimlilik İlişkisi, Erişim Tarihi: 20.02.2014.http://dergiler.ankara.edu.tr/
 23. PEKER, K. (2010) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmet İçi Eğitim Yöntemleri, Erişim Tarihi: 15.06.2014http://www.mevzuatdergisi.com/
 24. TAŞAN, E. (2013). Kamu Kurumlarında Hizmet İçi Eğitim Yeterlilik Düzeyi İle Hizmet Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma BEDAŞ Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 25. TAYMAZ, A.H. (1981) Hizmet İçi Eğitim Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 26. TEZCAN, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 27. TOSUN, K. (1977). İşletme Yönetimi Birinci Cilt: Genel Esaslar, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
 28. UÇAR, R. (2005).İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri(Van İli Örneği), Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 29. ULUS, O. (2009). Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi(Konya İli Uygulaması), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 30. www.tuik.gov.tr
 31. http://tr.wikipedia.org/