Cilt 2 Sayı 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KARABÜK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERE BAKIŞI

Fatma Zehra Tan
Karabük Üniversitesi
Zeynep Koç
Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Yayınlanmış 2015-02-26

Anahtar Kelimeler

 • Kurum,
 • Eğitim,
 • Hizmet içi Eğitim,
 • Sağlık Çalışanları

Nasıl Atıf Yapılır

Tan, F. Z., & Koç, Z. (2015). KARABÜK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERE BAKIŞI. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 321–347. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.77

Özet

Yaşam boyu eğitimin bir gereği olarak karşımıza çıkan hizmet içi eğitim, çalışanlara mesleklerinde daha başarılı, üretici ve mutlu olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı amaçlar. Hizmet içi eğitim; özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış veya çalışmakta olan kişilere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen eğitimdir. Hiç kuşkusuz Tıp bilimi hızla gelişmekte ve her geçen gün yeni tedavi yöntemleri, yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Bu değişime ayak uydurmak ve kaliteli bir hizmet verebilmek için, sağlık çalışanları, tüm çalışma hayatları boyunca var olan bilgilerini tekrarlamaya, geliştirmeye, yeni bilgiler öğrenmeye ve öğrendiklerini uygulamaya geçirmeye açık olmalıdır. Hizmet alanı insan sağlığı olan bir kurumda hizmet içi eğitim muhakkak çok önemsenen ve vazgeçilmez bir konudur. Sağlık sektöründe çalışan personele, ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda, kurumun olanaklarıyla, kurum yöneticilerinin katılım ve işbirliği ile düzenlenen hizmet içi eğitim programları, bireysel ve kurumsal verimliliğin artırılması, çalışanların mesleki güven duygularının gelişmesi, kurum içi iletişim ve ilişkilerin güçlenmesi gibi birçok fayda sağlar. Bu çalışma; Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan ebe ve hemşirelerin hizmet içi eğitim programları ile ilgili görüşlerini öğrenmek ve istenen kalitede hizmet içi eğitim programları yapılmasına olanak sağlayacak uygulanabilir öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. BAŞARAN, İ.E. (1978). Eğitime Giriş, Bimaş, Ankara
 2. BİLGİN, K.U. , AKAY, A. , KOYUNCU, H.E. , HAŞAR, E.Ç. (2007). Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı). Matsa, Ankara.
 3. CANMAN,A.D. (1995). Çağdaş Personel Yönetimi. TODAİE, Ankara.
 4. CANMAN, A.D. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Yargı, Ankara.
 5. ÇELİKBİLEK, E. (2012). Ticaret Meslek Liselerinde Görev Yapan Meslek Dersi Öğretmenlerinin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Değerlendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 6. ÇETİNKAYA, F. , ŞENOL, V. Hastanelerde Hizmet İçi Eğitimin Önemi. Erişim Tarihi: 24.04. 2014 http:/hastaneler.erciyes.edu.tr.
 7. DAŞIRAN, T.Y. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Etkili Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Programının Etkisinin Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 8. ERDEM, E.(2010).Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Hemşire Eğitimleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 9. ERDEN, M., FİDAN, N.(1998). Eğitime Giriş Alkım, İstanbul
 10. ERTÜRK, S. (1988). Türkiye’ de Eğitim Felsefesi Sorunu Erişim Tarihi: 19.08.2014
 11. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/3/11-16
 12. FİDAN, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme Pegem Akademi, Ankara.
 13. KALKANDELEN, H. (1979). İşletmeler, KİT’ler, Kamu Kuruluşları İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı Ajans Türk, Ankara.
 14. KARTOĞLU, S. (2007). İnsan Kaynaklarında Hizmet İçi Eğitim ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 15. KAYA, Y.K., (1999). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’ deki Uygulama, Bilim, Ankara.
 16. KAYRAK, T. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönence, İstanbul
 17. KOL, Y. (2009). Türk Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 18. ÖRÜCÜ, E., YUMUŞAK S. (2005). Örgütlerde İşgören Eğitimi Üzerine Bir Alan Araştırması, İktisadi İdari Bilimler Dergisi 2/235-246
 19. ÖZGEN, H., YALÇIN, A. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Nobel, Adana.
 20. ÖZPULAT, F., (2006). Sağlık Bakanlığı Ankara Dış kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışmakta Olan Sağlık Personelinin Hizmet İçi Eğitim Programına İlişkin Görüşlerinin Saptanması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 21. ÖZTÜRK, M., SANCAK, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri, Erişim Tarihi:16.02.2014http://journal.yasar.edu.tr/
 22. PEHLİVAN, İ. (1992). Hizmet İçi Eğitim Verimlilik İlişkisi, Erişim Tarihi: 20.02.2014.http://dergiler.ankara.edu.tr/
 23. PEKER, K. (2010) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmet İçi Eğitim Yöntemleri, Erişim Tarihi: 15.06.2014http://www.mevzuatdergisi.com/
 24. TAŞAN, E. (2013). Kamu Kurumlarında Hizmet İçi Eğitim Yeterlilik Düzeyi İle Hizmet Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma BEDAŞ Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 25. TAYMAZ, A.H. (1981) Hizmet İçi Eğitim Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 26. TEZCAN, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 27. TOSUN, K. (1977). İşletme Yönetimi Birinci Cilt: Genel Esaslar, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
 28. UÇAR, R. (2005).İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri(Van İli Örneği), Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 29. ULUS, O. (2009). Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi(Konya İli Uygulaması), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 30. www.tuik.gov.tr
 31. http://tr.wikipedia.org/