Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ERTELEME DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ OLARAK DIŞ KONTROL ODAKLILIK VE ROL ÇATIŞMASI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Utku GÜĞERÇİN
Dr. Öğr. Üyesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Haluk KORKMAZYÜREK
Prof. Dr., Toros Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Procrastination, External Locus of Control, Role Conflict
 • Erteleme, Dış Kontrol Odaklılık, Rol Çatışması

Nasıl Atıf Yapılır

GÜĞERÇİN, U., & KORKMAZYÜREK, H. (2020). ERTELEME DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ OLARAK DIŞ KONTROL ODAKLILIK VE ROL ÇATIŞMASI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 711–730. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1409

Özet

Bir tür öz düzenleme yetersizliği olan erteleme davranışı gerek çalışanlar gerekse örgütler için istenilmeyen sonuçlara yol açmakta ve gittikçe büyüyen bir tehdit oluşturarak yaygınlaşmaktadır. Erteleme davranışı sıklıkla çalışanların kişilik özellikleri ile ilişkilendirilse de örgütsel düzeydeki unsurların da erteleme üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Buna rağmen konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, kişilik özellikleri ile birlikte örgütsel değişkenlere yeterli düzeyde odaklanılmadığı görülmüştür. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, bir karakter özelliği olan dış kontrol odaklılığın ve örgütsel bir unsur olan rol çatışmasının erteleme davranışı üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmanın kuramsal çerçevesini, sosyal öğrenme ve öz düzenleme teorileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, özel sektörde görevli 224 çalışandan anket yöntemi ile veri temin edilmiştir. Elde edilen verilerin yapısal eşitlik modeli ile analizi neticesinde, gerek dış kontrol odaklılığın gerekse rol çatışmasının erteleme davranışını pozitif yönde etkilediği görülmüştür.  

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akerlof, G. A. (1991). "Procrastination and Obedience", American Economic Review, 81(2), 1-19.
 2. Aksu, A., İra, N., Yalçınkaya, M., ve Yurttaş, A. (2017). "Öğretim Elemanlarının İşi Erteleme Davranış Düzeyleri İle A-tipi Kişilik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2445-2458.
 3. Aydemir, S. (2018). "Çalışanlarda Erteleme Davranışı (İşyeri Prokrastinasyonu) Gelişiminde Zaman Tuzaklarının Etkisi", Anemon: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 1031-1040.
 4. Baltacı, A. (2017). "Erteleme Davranışı Eğilimi ve Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 56-80.
 5. Barabanshchikova, V. V., Ivanova, S. A., and Klimova, O. A. (2018). "The Impact of Organizational and Personal Factors on Procrastination in Employees of a Modern Russian Industrial Enterprise", Psychology in Russia: State of the Art, 11(3), 69-85.
 6. Bilgin, L. (1993). "Örgütlerde Astların Üstlerini Etkilemek İçin Kullandıkları Taktiklerle İçsel/Dışsal Kendilik Kontrolunun İlişkisi ve Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 35-43.
 7. Blunt, A., and Pychyl, T. A. (1998). "Volitional Action and Inaction in The Lives of Undergraduate Students: State Orientation, Procrastination and Proneness to Boredom", Personality and Individual Differences, 24(6), 837-846.
 8. Bollen, N. P. (1998). "Valuing Options in Regime-Switch Models", Journal of Derivatives, 6, 38–49.
 9. Brownlow, S., and Reasinger, R. D. (2000). "Putting Off Until Tomorrow What Is Better Done Today: Academic Procrastination As a Function of Motivation Toward College Work", Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 15-34.
 10. Burka, J. B. and Yuen, L. M. (1983). Procrastination: Why You Do It, What To Do About It, Reading: Addison Wesley Pub. Co.
 11. Certel, Z., and Kozak, M. (2017). "The Examination of Relationships Between Academic Self-Efficacy, Academic Procrastination, and Locus of Academic Control of Athletes in Different Sports", The Sport Journal, 19, 1-10.
 12. Chu, A. H. C. and Choi, J. N. (2005). "Rethinking Procrastination: Positive Effects of “active” Procrastination Behavior on Attitudes and Performance", Journal of Social Psychology, 145(3), 245–264.
 13. Cömert, M. ve Dönmez, B. (2018). "Okul Yöneticilerinin Ertelemecilik Davranışları, İş Yükleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Algıları", E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 1-18.
 14. Deci, E. L., and Ryan, R. M. (2000). "The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and The Self-Determination of Behavior", Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
 15. Deci, E. L., and Ryan, R. M. (2002). Handbook of Self-Determination Research, New York: University of Rochester Press.
 16. Dryden, W. (2000). Overcoming Procrastination, London: Sheldon Press.
 17. Ellis, A., and Knaus, W. J. (1979). Overcoming Procrastination: Or, How to Think and act Rationally in Spite of life's Inevitable Hassles, New York: New American Library.
 18. Erigüç, G. K. (1994). Hastanelerde Personelin İşle İlgili Tutumları Personel Devri: Ankara İli Örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 19. Ferrari, J. R., Johnson, J. L., and McCown, W. G. (1995). Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research, and Treatment, New York: Plenum Press.
 20. Ferrari, J., Parker, J., and Ware, C. (1992). "Academic Procrastination: Personality Correlates with Myers-Briggs types, Self-Efficacy, and Academic Locus of Control", Journal of Social Behavior and Personality, 7(3), 495-502.
 21. Garcia, C. and Levenson, H. (1975). "Differences Between Blacks' and Whites' Expectations of Control By Chance and Powerful Others", Psychological Reports, 37(2), 563-566.
 22. Gliem, J. A. and Gliem, R. R. (2003). "Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert-type Scales", Erişim tarihi: 28.08.2019, https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/344/Gliem+&+Gliem.pdf?sequence=1
 23. Gupta, R., Hershey, D. A., and Gaur, J. (2012). "Time Perspective and Procrastination in the Workplace: An Empirical Investigation", Current Psychology, 31(2), 195-211.
 24. Haghbin, M., McCaffrey, A., and Pychyl, T. A. (2012). "The Complexity of the Relation Between Fear of Failure and Procrastination", Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 249-263.
 25. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., and Tatham, R.L. (2005). Multivariate Data Analysis, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 26. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2014). Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Higher Education.
 27. Hampton, A. E. (2005). "Locus of Control and Procrastination", Journal of Epistimi, 2(2), 3-5.
 28. Harriott, J. and Ferrari, J. R. (1996). "Prevalence of Procrastination Among Samples of Adults", Psychological Reports, 78(2), 611-616.
 29. Haycock, L. A., McCarthy, P., and Skay, C. L. (1998). "Procrastination in College Students: The Role of Self‐Efficacy and Anxiety", Journal of Counseling & Development, 76(3), 317-324.
 30. Janssen, T. and Carton, J. S. (1999). "The Effects of Locus of Control and Task Difficulty on Procrastination", The Journal of Genetic Psychology, 160(4), 436-442.
 31. Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 32. Kale, E. (2019). "Proaktif Kişilik ve Kontrol Odağının, Kariyer Tatmini ve Yenilikçi İş Davranışına Etkisi", Journal of Tourism Theory and Research, 5(2), 144-154.
 33. Kanfer, R. and Heggestad, E. D. (1997). "Motivational Traits and Skills: A Person-Centered Approach to Work Motivation", Research in Organizational Behavior, 19, 1-56.
 34. Kaplanoğlu, E. (2014). "Mesleki Stresin Temel Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları: Manisa İlindeki SMMM’ler Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64(4), 131-150.
 35. Kaufmann, P. J., Welsh, D. H. and Bushmarin, N. V. (1995). "Locus of Control and Entrepreneurship in The Russian Republic", Entrepreneurship Theory and Practice, 20(1), 43-56.
 36. Kışlalı, İ. ve Erdem Artan, İ. (2016). "İş ve Kişilik Özelliklerinin Çalışan Girişimciliği Yönelimine Etkisinde Kontrol Mekanizmalarının Rolü", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 519-556.
 37. Klein, E. (1971). A Comprehensive Etymological Dictionary of The English Language, New York: Elsevier.
 38. Klingsieck, K. B. (2013). "Procrastination: When Good Things Don’t Come To Those Who Wait", European Psychologist, 18(1), 24-34.
 39. Kühnel, J., Bledow, R. and Feuerhahn, N. (2016). "When Do You Procrastinate? Sleep Quality and Social Sleep Lag Jointly Predict Self‐Regulatory Failure at Work", Journal of Organizational Behavior, 37(7), 983-1002.
 40. Lay, C. H. (1992). "Trait Procrastination and The Perception of Person-Task Characteristics", Journal of Social Behavior and Personality, 7(3), 483-494.
 41. Lay, C. H. (1986). "At last, My Research Article on Procrastination", Journal of Research in Personality, 20(4), 474-495.
 42. Liu, P. and Feng, T. (2019). "The Effect of Future Time Perspective on Procrastination: The Role of Parahippocampal Gyrus and Ventromedial Prefrontal Cortex", Brain Imaging and Behavior, 13(3), 615-622.
 43. Lonergan, J. M. and Maher, K. J. (2000). "The Relationship Between Job Characteristics and Workplace Procrastination as Moderated by Locus of Control", Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 213-224.
 44. Metin, U. B., Taris, T. W., and Peeters, M. C. (2016). "Measuring Procrastination at Work and Its Associated Workplace Aspects", Personality and Individual Differences, 101, 254-263.
 45. Milgram, N. and Tenne, R. (2000). "Personality Correlates of Decisional and Task Avoidant Procrastination", European Journal of Personality, 14(2), 141-156.
 46. Milgram, N. and Toubiana, Y. (1999). "Academic Anxiety, Academic Procrastination, and Parental Involvement in Students and Their Parents", British Journal of Educational Psychology, 69(3), 345-361.
 47. Monchek, M. and Muchnick, S. (1988). "Stop Procrastinating… Now!", Personnel Administration, 33(6), 18-19.
 48. Moon, S. M. and Illingworth, A. J. (2005). "Exploring The Dynamic Nature of Procrastination: A Latent Growth Curve Analysis of Academic Procrastination", Personality and Individual Differences, 38(2), 297-309.
 49. Naktiyok, A. ve Kızıl, S. (2018). "Örgütsel Destek Ve Özyeterlik Algısının Akademik Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir İnceleme", İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 267-285.
 50. O’Brien, W. K. (2002). Applying the Transtheoretical Model to Academic Procrastination (Unpublished Doctoral Thesis), University of Houston, Texas.
 51. Philips, M. (2012). "Does Locus of Control Task İnterest Have an Effect On Procrastination?", The Huron University College Journal of Learning and Motivation, 50(1), 1-18.
 52. Qian, L., and Fuqiang, Z. (2018). "Academic Stress, Academic Procrastination and Academic Performance: A Moderated Dual-Mediation Model", Journal on Innovation and Sustainability, 9(2), 38-46.
 53. Rizzo, J. R., House, R. J., and Lirtzman, S. I. (1970). "Role Conflict and Ambiguity in Complex Organizations", Administrative Science Quarterly, 15(2),150-163.
 54. Rotter, J. B. (1954). Social Learning and Clinical Psychology, Englowood Cliffs: Prentice-Hall.
 55. Rotter, J. B. (1966). "Generalized Expectancies For Internal Versus External Control of Reinforcement", Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28.
 56. Rozental, A., and Carlbring, P. (2013). "Internet-Based Cognitive Behavior Therapy For Procrastination: Study Protocol For a Randomized Controlled Trial", JMIR Research Protocols, 2, e46.
 57. Rudnick, E. D. (1990). The Effect of Locus of Control on The Procrastination Behavior of College Students (Unpublished Doctoral Thesis), Pittsburg State University, Pennsylvania.
 58. Ryan, R. M. and Brown, K. W. (2003). "Why We Don't Need Self-Esteem: On Fundamental Needs, Contingent Love, and Mindfulness", Psychological Inquiry, 14(1), 71-76.
 59. Ryan, R. M. and La Guardia, J. G. (2000). What is Being Optimized? Selfdetermination Theory and Basic Psychological Needs, S. H. Qualls, N. Abeles, S. H. Qualls, and N. Abeles (Ed.), "Psychology and the Aging Revolution: How We Adapt to Longer Life" (pp. 145-172), Washington: American Psychological Association.
 60. Schlüter, C., Fraenz, C., Pinnow, M., Friedrich, P., Güntürkün, O., and Genç, E. (2018). "The Structural and Functional Signature of Action Control", Psychological Science, 29(10), 1620-1630.
 61. Schouwenburg, H. C. (1992). "Procrastinators and Fear of Failure: An Exploration of Reasons for Procrastination", European Journal of Personality, 6(3), 225-236.
 62. Serhatoğlu, S. (2018). Procrastination: Testing a self-determination theory based model (Unpublished Doctoral Thesis), Middle East Technical University, Ankara.
 63. Solomon, L. J., and Rothblum, E. D. (1984). "Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-Behavioral Correlates", Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.
 64. Spector, P. E. (1988). "Development of the Work Locus of Control Scale", Journal of Occupational Psychology, 61(4), 335-340.
 65. Steel, P. (2007). "The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure", Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.
 66. Steel, P., Brothen, T. and Wambach, C. (2001). "Procrastination and Personality, Performance, and Mood", Personality and individual differences, 30(1), 95-106.
 67. Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 68. Tice, D. M. and Baumeister, R. F. (1997). "Longitudinal Study of Procrastination, Performance, Stress, and Health: The Costs and Benefits of Dawdling," Psychological Science, 8(6), 454-458.
 69. Trice, A. D. and Milton, C. T. (1987). "Locus of Control as a Predictor of Procrastination Among Adults in Correspondence Courses", Perceptual and Motor Skills, 65(3), 1002-1002.
 70. Uzun, B. ve Demir, A. (2015). "Erteleme: Türleri, Bileşenleri, Demografik Etkenler ve Kültürel Farklılıklar", Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 106-121.
 71. Van Eerde, W. (2003a). "Time Management Training and Procrastination", Journal of Psychology, 137, 421-434.
 72. Van Eerde, W. (2003b). "A Meta-Analytically Derived Nomological Network of Procrastination", Personality and Individual Differences, 35(6), 1401-1418.
 73. Wallston, K. A., Wallston, B. S. and DeVellis, R. (1978). "Development of the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) Scales", Health Education Monographs, 6(1), 160-170.
 74. Weymann, E. C. (1988, August). Procrastination in The Workplace: Dispositional and Situational Determinants of Delay Behavior at Work. In Academy of Management Proceedings (pp. 226-230). New York: Briarcliff Manor.
 75. Yıldırım, F. (1996). Banka Çalışanlarında İş Doyumu ve Algılanan Rol Çatışması ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 76. Zarick, L. M. and Stonebraker, R. (2009). "I'll Do It Tomorrow: The Logic of Procrastination", College Teaching, 57(4), 211-215.