Cilt 1 Sayı 3 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ZONGULDAK İLİNDE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Ramazan Aksoy
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF
Canan Yıldıran
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Yayınlanmış 2014-01-30

Anahtar Kelimeler

 • Zonguldak,
 • İhracat,
 • İhracat Sorunları,
 • Export,
 • Export Problems

Nasıl Atıf Yapılır

Aksoy, R., & Yıldıran, C. (2014). ZONGULDAK İLİNDE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Business & Management Studies: An International Journal, 1(3), 249–268. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i3.50

Özet

Bu çalışmada, Zonguldak İlinde ihracat yapan firmaların ne gibi ihracat sorunlarıyla karşılaştıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisine ve Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı olan 35 ihracatçı firma yetkilisi ile görüşülmüştür. Firmanın yetkilileri ile yüz yüze görüşme yoluyla yapılan çalışma sonucunda hazırlanan anket formu ile elde edilen veriler SPSS 15 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ihracat yapan firmaların ekonomik ve finansal sorunlar, taşıma, depolama ve dağıtım ile ilgili sorunlar, uluslararası rekabet koşulları ile ilgili sorunlar, üretim maliyetleri ile ilgili sorunlar, ihracatta vergi, resim ve harçla ilgili sorunlar ve gümrük tarifeleri ile ilgili sorunlar büyük sorunlar yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda firmalarda ayrı bir ihracat departmanına sahip olup olmaması ile proaktif ve reaaktif ihracatçı olması arasında ilişkinin olduğunu görmekteyiz.

 

 

 

 

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akatay, Ayten ve Şebnem Aslan (2008); “ Yeşil Yönetim ve İşletmeleri Iso 14001 Sertifikası Almaya Yönelten Faktörler,” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s. 313-339.
 2. Akgemci, Tahir (2001); “Kobi’lerin Temel Sorunları Ve Sağlanan Destekler,” KOSGEB Yayınları, Ankara.
 3. Aktürk, Ahmet ve Hasan Şenol (2010); “Kobi’ler Açısından İhracat Teşviklerinin Önemi Ve Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Öneriler,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, s.375-391.
 4. Altıntaş, M.Hakan ve Erkan Özdemir (2006); “İhracat İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Bir Araştırma,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 183-204.
 5. Anıl, Nihat Kamil (2009); “İhracat Performansını Belirleyen Faktörler Arasındaki İlişkiler ve İhracat Başarısına Etkileri: Türkiye Örneği,” Yayınlanmış Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 6. Atabay, İsmail (2005); “İhracatçı İşletmeler İle İhracatçı Olmayan İşletmeler Arasındaki Farklılıklar Ve İhracat Performansının Analizi: Zeytinyağı Sektöründe Bir İnceleme,” Yayınlanmış Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 7. Balantekin, Burak Emre (2006); “İhracatta Kobi’lere Sağlanan Devlet Destekleri Ve Kobi’lerin İhracatta Karşılaştıkları Sorunlar Ve Kayseri’de Bir Anket Uygulaması,” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 8. Bedestenci, H. Çetin ve Murat Canıtez (2010); Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Gazi Kitabevi, Ankara.
 9. Czinkota, Michael R. ve Ilkka A. Ronkainen (1998); Internetional Marketing, Fifth Edition, Dryden Pres, Harcourt College Publishers.
 10. Dündar, Sibel (2006); “Dış Ticaret İşlemleri Çerçevesinde İthalat Ve İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi,” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 11. Eroğlu, İlhan, Mehmet İnce ve Hasan Gül (2008); “Küresel Sistemde Kobilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapılanma Gereği,” As a Source of Conflict or Cooperation, 13-15 Mayıs, Girne-Kıbrıs, s.1-10.
 12. İlter, Burcu (1999); “Firma İhracat Davranışı Ve Etkileyen Faktörler,” Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s. 19-34.
 13. İpekgil Doğan, Özlem ve Mehmet Marangoz (2002); “KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Ve Bir Uygulama” Dış Ticaret Dergisi, Sayı 24, s.1-29.
 14. Johansson, Johny K. (2000); Global Marketing Foreign Entry, Local Marketing&Global Management, Second Edition, Irwin McGraw-Hill, Inc..
 15. Julian, Craig C. And Zafar U. Ahmed (2005); “The Impact of Barriers to Export on Export Marketing Performance,” Journal of Global Marketing, Cilt 19, Sayı 1, s. 71-94.
 16. Kara, Mehmet, Mehmet Duruel, Lütfü Tayfur ve Halil Demirer (2007); “Hatay İli İhracatçılarının Taşımacılıktan Kaynaklanan Sorunları Ve Çözüm Önerileri,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, s. 395-412.
 17. Kılıç, Sabiha (2007); “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde İhracat Pazarlaması: Çorum Makine İmalat Sanayii’nde Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Bir Uygulama,” Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 18. Kızıltan, Alaattin (1996); “İhracatın Belirleyicileri Türk İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama,” Yayınlanmış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 19. Koçak, Akın (1999); “Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Davranışlarının Belirlenmesi,” Dış Ticaret Dergisi, Sayı 15, s. 1-13.
 20. Lewis, Keith and Housden, Matthew (1998); An Introduction The International Marketing A Guide to Going Global, First Published, London: Kogan Page Limited.
 21. Lopez, Natalia Vila (2007); “Export Barriers and Strategic Grouping,” Journal of Global Marketing, Cilt 20, Sayı 2&3, s. 17-29.
 22. Mındıkoğlu, Bengü ve A. Ergin Duygu (2009); “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standardı: Türkiye’deki Bazı İşletmelerin Karşılaştıkları Problem Ve Zorluklar Üzerine Bir Araştırma,” Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 93-109.
 23. Müftüoğlu, Tamer (1991); “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Sorunlar ve Öneriler,” Sevinç Yayınevi, Ankara.
 24. Özgen, Hüseyin ve Selen Doğan (1997); “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Yönetim Sorunlarının Tespit Ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma,” Verimlilik Dergisi, Sayı 2, s. 61-94.
 25. Pirtini, Serdar ve Mehmet Melemen (2004); İhracat Uygulamaları Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 26. Sakarya, Şakir (2009); “İhracat Yapan İşletmelerin Finansman Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması,” MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 42, s.117-134.
 27. Sarı, Bektaş (2007); “Uluslararası Stratejik Pazarlama Açısından İhracat Pazarlama Stratejileri Ve İhracat Pazarlama Planlaması,” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 28. Shoham, Aviv, Gregory M. Rose and Fredric Kropp (1997); “Conflict in International Channels of Distribution,” Journal of Global Marketing, Cilt 11, Sayı 2, s. 5-22.
 29. Sönmez, Abdullah ve Ali Rıza Arslan (2007), “İhracat Yapma Şekline Göre Karşılaşılan Sorunlar; Mobilya Endüstrisi Örneği,” Politeknik Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, s.403-409.