Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SORUNLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Mehmet YORULMAZ
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mehmet GENÇTÜRK
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Sağlık Yönetimi,
 • Nitel Araştırma,
 • Sağlık Profesyoneli

Nasıl Atıf Yapılır

YORULMAZ, M., & GENÇTÜRK, M. (2019). TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SORUNLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1310–1321. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.299

Özet

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de Sağlık Yönetimi Mesleğinin Karşılaştığı Temel Sorunların ne olduğunu uzmanlar perspektifinden tespit etmek amacıyla yapılan nitel bir araştırmadır.

Yöntem ve Gereçler: Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada; olgu bilim deseninden faydalanılmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği kullanılan araştırmada, görüşlerine başvurulan katılımcıların, sağlık yönetimi ya da sağlık idaresi bölümlerinden mezun olmaları ön şart olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için görüşülmesi gereken kişilerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma sürecinde, örneklem ölçütlerini sağlayan 15 kişiyle doğrudan
iletişime geçilmiş ve randevu talep edilmiştir. Randevu talebini 3 kişi geri çevirmiştir.
Bu bağlamda araştırmaya 12 katılımcı dâhil olmuştur.
Araştırma katılımcıları, 10 akademisyen( 4 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi) ve sağlık yönetimi alanıyla ilgili 2 Sivil Toplum Kuruluşu başkanından oluşmaktadır. Elde edilen veriler yüz yüze görüşme tekniğiyle ve ses kayıt cihazı kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizi yöntemlerinden biri olan “tematik analiz” ve nitel veri analizi programlarından biri olan “Nvivo” programı kullanılmıştır.

Bulgular: Bu araştırmada, “Türkiye’de Sağlık Yönetimi Mesleğinin Karşılaştığı Temel Sorunlar nelerdir?” Neler söyleyebilirsiniz?” sorusuna uzmanlar tarafından verilmiş cevaplar analiz edilmiştir. Bu cevaplar “eğitimle ilgili sorunlar”, “politik sorunlar” ve “mesleğin sahiplenilmemesi sorunu” olmak üzere üç ana tema olarak bulunmuştur.

Sonuç: Analizler neticesinde elde edilen bu üç temadan birisi olan “eğitimle ilgili sorunlar” temasına bakıldığında, mesleğin eğitimle ilgili sorunları “eğitici kaynaklı”, “öğrenci kaynaklı” ve“eğitim süreci kaynaklı” olmak üzere 3 alt tema altında birleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, sağlık yönetimi mesleğinin karşılaşmış olduğu temel sorunlardan ikincisi tema olan sağlık yönetimi politikalarına ilişkin problemleri ise “istihdam kaynaklı”, “eğitim politikası kaynaklı” ve “politikaların sürdürülebilirliği kaynaklı sorunlar”olmak üzere üç alt tema olarak bulunmuştur. Üçüncü olarak ise, Türkiye’de sağlık yönetimi mesleğinin karşılaştığı temel sorunlara ilişkin problemlerin ana temalarından biri olan mesleğin sahiplenilmemesine ilişkin sorunların nedenleri arasında; “zayıf lobicilik”, “mesleki örgütlerin yetersizliği”, “kamu kurumlarının sahiplenmemesi” ve “akademisyenlerin sahiplenmemesi” nedenlerinin olduğu araştırma sonucunda elde edilmiş önemli sonuçlardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Cresswell, J.W. (2013). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitabevi.
 2. Gibbs, G.R. (2007). AnalysingQualitative Data. London: SAGE Publications.
 3. Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 4. Hayran, O., Sur, H. (Eds.) (1998). Sağlık Hizmetleri El Kitabı. İstanbul: Yüce Yayınevi.
 5. Kavuncubaşı, Ş. (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 6. Lester, S. (1999). An IntroductiontoPhenomenologicalResearch. Taunton: StanLesterDevelopments, http://www.sld.demon.co.uk/resmethy.pdf
 7. Tengillimoğlu, D.,Işık,O.,Akbolat, M. (2014). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 8. Türk Dilim Kurumu (TDK).