Cilt 7 Sayı 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

YARALANMALI İŞ KAZALARININ EN FAZLA MEYDANA GELDİĞİ İLK OTUZ SEKTÖRÜN ENTROPİ TABANLI SIRALAMA TEKNİĞİ İLE AYRINTILI İNCELENMESİ

Tufan ÖZTÜRK
Doktora Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi
Özge EREN
Doktor Öğretim Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-03-19

Anahtar Kelimeler

  • Occupational Health and Safety,
  • Accident Assessments,
  • Multi Criteria Decision Making Techniques
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Kaza Değerlendirmeleri,
  • Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZTÜRK, T., & EREN, Özge. (2019). YARALANMALI İŞ KAZALARININ EN FAZLA MEYDANA GELDİĞİ İLK OTUZ SEKTÖRÜN ENTROPİ TABANLI SIRALAMA TEKNİĞİ İLE AYRINTILI İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 153–171. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1053

Özet

Ülkemizde, son yıllarda ekonomik alandaki gelişme ve iyileşme, çeşitli ekonomik faaliyet kollarının iş hacmini artırmıştır. Artan iş hacmi, birçok alanda olumlu etkiler meydana getirirken iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde olumsuz etkiler de göstermiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2016 yılı İş Kazaları İstatistik Tablosu genel olarak incelendiğinde, iş kazası sonrası kazazedenin, sağlık ve güvenlik sorunları bakımından etkilenme derecesinin, kaza günü işe devam edebilmesi ile yaşamını kaybetmesi aralığında dağıldığı görülmektedir. Ülkemizde yaşanan iş kazaları, gündemde değerlendirilirken genellikle en fazla iş kazası yaşanan sektörler, ya da en fazla ölümlü iş kazaları yaşanan sektörler değerlendirilmektedir. Bu şekilde yapılan değerlendirmelerde çalışan sayısı, diğer sektörlere göre daha fazla olan sektörler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, her sektörden eşit sayıdaki kazazedenin, kaza sonuçlarından etkilenme durumları incelenmiştir. İlk olarak kazazedelerin kazadan etkilenme derecesine göre her bir kriter Entropi yöntemi ile ağırlıklandırılmış, daha sonra ise sektörler MAUT yöntemi ile sıralanarak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Arslanhan, ve Cünedioğlu. «Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme.» Temmuz 2010.
Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., & Usmen, M.A. «Ege Bögesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri.» İMO Teknik Dergi, 2016: 448.
Baradan, ve diğ. «Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Mevzuatının İnşaat Sektörü Açısından İncelenmesi.» 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu. Ekim 2011.
Camkurt, M. «İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerine Etkisi.» TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 2007: 87-106.
Ceylan, H. «Türkiye'deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması.» Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Gliştirme Dergisi, 2011: 3(2), 18-24.
Clausius, R. The Mechanical Theory of Heat – with its Applications to the Steam Engine and to Physical Properties of Bodies. London, 1867.
Erginel, N., & Toptancı, Ş. «İş Kazası Verilerinin Olasılık Dağılımları İle Modellenmesi.» Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,, 2017: 5 (SI), 201-202.
Gürcanlı, G. «İnşaat Şantiyelerinde Bulanık Kümeler Yardımıyla İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi.» Doktora Tezi. Ocak 2006.
Keeney, R. L., & Raiffa, H. Decisions with multiple objectives: preferences and value trade-offs. Cambridge university press, 1993.
Konuşkan, ve Uygun. «Çok Nitelikli Karar Verme (MAUT) Yöntemi ve Bir Uygulaması.» Akademik Platform, 2014: 1403-1412.
Müngen, U. «Türkiye'de inşaat iş kazalarının analizi ve iş güvenliği sorunu.» Doktora Tezi. Aralık 1993.
Ömürbek, ve diğ. «Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi .» Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016: 227-255.
SGK. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistik Raporları. Yıllık Rapor, Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016.
SGK. Yıllık İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistik Bilgileri. Yıllık İstatistik, Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016.
Shannon, C. E. A Mathematical Theory Of Communication. bell Syst. Tech 27, 1948.
Wu, J. Z., & Zhang, Q. «Multicriteria decision making method based on intuitionistic fuzzy weighted entropy.» Expert Systems with Applications, 2011: 38(1), 916-922.
Yardım, N., Çipil, Z., Vardar, C., & Mollahaliloğlu, S. «Türkiye İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 yılları ölüm hızları.» Dicle Tıp Dergisi, 2007: 34(4) 264-271.
Zionts, S. «MCDM: If not a Roman Numeral then What?» Informs Journal on Applıed Analytıcs, 1979: 94-101.