Vol. 7 No. 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

A DETAILED EXAMINATION OF THE FIRST THIRTY SECTORS WHERE INJURY WORK ACCIDENTS ARE MOST WITH ENTROPY-BASED SORTING TECHNIQUE

Tufan ÖZTÜRK
PhD Student, İstanbul Aydın University
Özge EREN
Assist. Prof. Dr., İstanbul Aydın University

Published 2019-03-19

Keywords

  • Occupational Health and Safety,
  • Accident Assessments,
  • Multi Criteria Decision Making Techniques
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Kaza Değerlendirmeleri,
  • Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

How to Cite

ÖZTÜRK, T., & EREN, Özge. (2019). A DETAILED EXAMINATION OF THE FIRST THIRTY SECTORS WHERE INJURY WORK ACCIDENTS ARE MOST WITH ENTROPY-BASED SORTING TECHNIQUE. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 153–171. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1053

Abstract

Recently various economic activity branches in Turkey has increased the business volume. These recoveries also has caused negative effects on the prevention of occupational accidents and diseases while bringing positive effects to many fields. When The Social Security Institution (SSI) Statistical Year book of theYear 2016 is examined in detail, it is seen that the degree of injury to healt hand safety problems after the work accident is distributed in the range of loss of life by being able to continue work on the accident day. When the work accidents in our country are evaluated on the agenda, they are generally regarded as these ctors that have the highest number of work accidents or these ctors with the highest mortal accidents. Sectors with a higher number of employees than other sectors are at the forefront. In this article, the cases of equal number of victims from each sector and their impacts from accident results were examined. Sectors were ranked according to the degree of injury affected by the accident, and the results were evaluated. Based on the degree of injury to the survivor, each criterion was firstly weighted with the Entropy method, and then the results ranked by the MAUT method.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arslanhan, ve Cünedioğlu. «Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme.» Temmuz 2010.
Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., & Usmen, M.A. «Ege Bögesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri.» İMO Teknik Dergi, 2016: 448.
Baradan, ve diğ. «Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Mevzuatının İnşaat Sektörü Açısından İncelenmesi.» 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu. Ekim 2011.
Camkurt, M. «İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerine Etkisi.» TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 2007: 87-106.
Ceylan, H. «Türkiye'deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması.» Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Gliştirme Dergisi, 2011: 3(2), 18-24.
Clausius, R. The Mechanical Theory of Heat – with its Applications to the Steam Engine and to Physical Properties of Bodies. London, 1867.
Erginel, N., & Toptancı, Ş. «İş Kazası Verilerinin Olasılık Dağılımları İle Modellenmesi.» Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,, 2017: 5 (SI), 201-202.
Gürcanlı, G. «İnşaat Şantiyelerinde Bulanık Kümeler Yardımıyla İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi.» Doktora Tezi. Ocak 2006.
Keeney, R. L., & Raiffa, H. Decisions with multiple objectives: preferences and value trade-offs. Cambridge university press, 1993.
Konuşkan, ve Uygun. «Çok Nitelikli Karar Verme (MAUT) Yöntemi ve Bir Uygulaması.» Akademik Platform, 2014: 1403-1412.
Müngen, U. «Türkiye'de inşaat iş kazalarının analizi ve iş güvenliği sorunu.» Doktora Tezi. Aralık 1993.
Ömürbek, ve diğ. «Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi .» Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016: 227-255.
SGK. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistik Raporları. Yıllık Rapor, Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016.
SGK. Yıllık İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistik Bilgileri. Yıllık İstatistik, Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016.
Shannon, C. E. A Mathematical Theory Of Communication. bell Syst. Tech 27, 1948.
Wu, J. Z., & Zhang, Q. «Multicriteria decision making method based on intuitionistic fuzzy weighted entropy.» Expert Systems with Applications, 2011: 38(1), 916-922.
Yardım, N., Çipil, Z., Vardar, C., & Mollahaliloğlu, S. «Türkiye İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 yılları ölüm hızları.» Dicle Tıp Dergisi, 2007: 34(4) 264-271.
Zionts, S. «MCDM: If not a Roman Numeral then What?» Informs Journal on Applıed Analytıcs, 1979: 94-101.