Cilt 10 Sayı 2 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Sağlık çalışanlarının iş doyum düzeylerinin yordayıcısı olarak yöneticilerin mentorluk fonksiyonları üzerine bir araştırma

Yeliz LEBLEBİCİ
Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Ömer Faruk İŞCAN
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Yayınlanmış 2022-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Mentor, Mentorluk Fonksiyonları; İş Doyumu, Sağlık Çalışanı, Sağlık Yöneticisi
 • Mentor, Mentoring Functions; Job Satisfaction, Health Worker, Health Manager

Nasıl Atıf Yapılır

LEBLEBİCİ, Y., & İŞCAN, Ömer F. (2022). Sağlık çalışanlarının iş doyum düzeylerinin yordayıcısı olarak yöneticilerin mentorluk fonksiyonları üzerine bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), 724–739. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i2.2071

Özet

Amaç: Çalışmada, sağlık yöneticilerinin sergilemiş mentorluk fonksiyonlarının çalışanların iş doyum düzeylerinin yordayıcısı olup olmadığını belirleyerek, ortaya çıkan sonuçlarla yönetim sistemleri ve yazına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem: Veri toplama aracı olarak, Mentorluk Fonksiyonları Ölçeği ve İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı-4’e bağlı çalışan sağlık personelleri oluşturmuştur. Ölçekler, 711 sağlık çalışanına web anket uygulama modülü üzerinden uygulanmıştır. Makalenin istatistiksel analizinde IBM şirketine ait SPSS 22.0 ve AMOS 24.0 programları kullanılmıştır.  Tanımlayıcı istatistikler kategorik değişkenler sayı ve yüzde, sayısal değişkenler ortalama, standart sapma olarak değerlendirilmiştir.  Güvenilirlik testleri için Cronbach Alpha Testi ve Açımlayıcı Faktör Analizi; değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile yordayıcı değişkenlerin incelenmesinde Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz testi uygulanmıştır.  İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının mentorluk fonksiyonları ve iş doyum algıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,001).  Sağlık çalışanlarının kariyer geliştirme mentorluk fonksiyonu ile psikososyal mentorluk fonksiyonunu ve içsel iş doyumu ile dışsal iş doyumu algıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu yöneticilerin olumlu mentorluk fonksiyonlarının çalışanların iş doyum düzeyleri üzerinde yordayıcı olduğu tespit edilmiştir. Kariyer geliştirme mentorluk fonksiyonu ile içsel iş doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Kariyer Geliştirme Mentorluk Fonksiyonu algısı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışanlarda Devlet Hastanesinde çalışanlara göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Kariyer ve Psikossoyal Mentorluk Fonksiyonu algısı doktorlarda diğer meslek gruplarına göre anlamlı yüksek saptanmıştır. Dışsal İş doyumu Başkanlık çalışanlarında hastanelerde çalışanlara göre; hekimlerde sağlık lisansiyerleri ve hemşirelere göre anlamlı seviyede yüksek tespit edilmiştir (p<0,001).

Sonuç: Sağlık yöneticilerinin mentorluk fonksiyonlarını ön plana çıkartmasının çalışanların iş doyumunu arttıracağı, kurumlarda iş doyumunun yüksek olmasının da, çalışanların kendine olan güvenini, moralini, performansını arttıracağı; hastalık, stres, gerginlik, kaygı, şikâyet gibi nedenlerle işe gelmeme ve işten ayrılma gibi sorunları çözülerek kurumları daha verimli hale getireceği düşünülmektedir.   

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. ALLEN, T. D., EBY, L. T., POTEET, M. L., LENTZ, E., & LİMA, L. (2004). Career Benefits Associated With Mentoring for Proteges: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 89(1), 127–136
 2. ASLAN, D., & ODABAŞI, O. (2013). Concepts of “Mentoring” and “Role Modeling” in Type Education. World of Medical Education,38
 3. BARUTÇUGİL, I. (2004). Strategic Human Resources Management. Istanbul: Kariyer Publishing.
 4. BASARAN IE. (2005). Organizational Behavior: Man's Production Power, Ankara, Feryal Printing House.
 5. BAYRAKTAR, A. (2019). The Effect of Mentoring Practices in Hotel Businesses on Organizational Commitment, Job Satisfaction and Intention to Remain, Kıklareli, Kırklareli University Institute of Social Sciences,
 6. CHUNG, D. H. (2012). Society of University Surgeons Mentorship: Fostering Personal Relationships. Surgery, 152(3):304-308.
 7. ÇAM, O., AKGÜN, E., GÜMÜŞ, A. B., BİLGE, A. and KESKİN, G. Ü. (2005) Investigation of the Relationship between the Evaluation of the Clinical Environment of Physicians and Nurses Working in a Mental Health and Diseases Hospital and their Job Satisfaction. Anatolian Journal of Psychiatry, 6(2):213- 220.
 8. DUXBURY, M.L., ARMSTRONG, G.D., DREW, D.J., HENLİ, S.J. (1984) Head Nurse Leadership Style With Staff Nurse Burn Out And Job Satisfaction In Neonatal Intensive Care Unit, Nurs Res, 33(2): 97-101.
 9. ERDEM, F. and ÖZEN, J. (2002) The Effect of Trust in the Guide in Academic Organizations on the Development of Svil Erdem Behavior as an Organizational Citizenship Behavior Dimension”., 10. National Management and Organization Congress
 10. ERDEM D, ATÇI H, AKAN B, ALBAYRAK D, GÖKÇINAR D, GÖĞÜŞ N, (2010), The Effects of Intensive Care Working Periods of Anesthesiology and Reanimation Clinic Assistants on Burnout, Job Satisfaction, Work-Related Tension and State-Continuity Anxiety Levels, İstanbul, Şişli Etfal Training and Research Hospital Medical Bulletin 44;93-99,
 11. ERÖZ, A. (2019) The Effect of School Principals' Mentoring Functions on Teachers' Job Satisfaction, Istanbul Sabahattin Zaim University Social Sciences Institute Master's Thesis.
 12. GEDİK, T., AKYÜZ, K.C., BATU, C. (2009). Determination of Executive Job Satisfaction Level in Forest Industry Enterprises, Kastamonu, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 9(1): 1-11
 13. IŞIKLAR PÜRÇEK K. (2015). Ankara State Primary School Principals' Coaching Behavior and Teachers' Job Satisfaction Levels", Ankara, Ankara University Institute of Educational Sciences Doctoral Thesis
 14. İBRAHİMOĞLU, N., UĞURLU, Ö. And KIZILOĞLU, M. (2011). A Research on the Effect of Mentoring on Perception of Organizational Trust in Organizations. C.U. Journal of Social Sciences Institute, Vol 20, No 3, Pages 297-318.
 15. ISCAN, O.F. AND ÇAKIR, S.(2016). The Effect of Mentoring and Psychological Empowerment on Self-Efficacy Perception, Isparta, Süleyman Demirel University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, 21(1):1-
 16. KARAKUS, K. And TOK, T. N. (2015). The relationship between mentoring functions implemented by school administrators and job satisfaction of classroom teachers. EYFOR VI. International Education Management Forum Abstract Book. Cyprus International University
 17. KÖSE Y, LEBLEBİCİ Y , ÇAKMAKCI H , BEKTEMÜR H, (2015) A Study on Job Satisfaction and Affiliation Levels of Data Preparation and Control Operators Working at Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Şişli Etfal Training and Research Hospital Medical Bulletin 49 (3):207-13
 18. KRAM, K.E. (1983). Phases of Mentor Relationship, Academy of Management Journal. 26(4):608-625.
 19. KRAM, K.E. and ISABELLA L.A. (1985). Mentoring Alternatives: The Role of Peer Relationships in Career Development”. Academy of Management Journal. 28:110-132
 20. KUTANİS, R. O. VE MESCİ, M. (2010) The Effect Of Organizational Justice On Job Satisfaction Of Employees: A Case Study For A Higher Education Board Providing Education İn The Field Of Tourism, Journal of Social Economic Research: 527-552.
 21. NOE, R. A. (1988). An Investigation Of The Determinants Of Successful Assigned Mentoring Relationships. Personnel Psychology, 41(3), 457-479.
 22. ÖZALP U., (2016). (2016). The Effect of School Principals' Mentoring Functions on the Job Satisfaction of School Deputy Principals, Istanbul, Yıldız Technical University and Aydın University Social Sciences Institutes, Educational Administration and Supervision Master's Thesis, ( YÖK Thesis No: 447821
 23. ÖZÇİFTÇİ V.(2018).The Effect of Internal Marketing Practices on Job Satisfaction: An Application for Hospital Staff, Bolu, Abant İzzet Baysal University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal of Economic and Social Research
 24. ÖZDEMİR, F.(2006) The Effect of Organizational Climate on Job Satisfaction Level: A Study in Textile Industry, (Unpublished doctoral dissertation), Adana, Çukurova University / Institute of Social Sciences
 25. ÖZEN KUTANİS, R. & MESCİ, M. (2010). The Effect Of Organızatıonal Justıce On Employee Job Satısfactıon: A Case Study On A Hıgher Educatıon Instıtutıon In Tourısm. Journal of Social Economic Research, 10 (19), 527-552 .
 26. RUSTGİ, A. K., & HECHT, G. A. (2011). Mentorship in Academic Medicine. Gastroenterology, 141(3):789-792
 27. ŞENCAN, N. , YEGENOGLU, S. & AYDINTAN, B. (2014). Job Satisfaction And Organizational Commitment Studies On Health Workers And Pharmacists. Marmara Pharmaceutical Journal, 17 (2), 104-112
 28. TENGİLİMOGLU, D. (2005). A Research on the Determination of the Relationship Between Leadership Behaviors and Job Satisfaction in Service Businesses. Ankara, Journal of Gazi University Faculty of Commerce and Tourism Education, (1) , 23-45
 29. VARDARLIER P., (2016), Mentoring İn Healthcare Businesses, İstanbul, Journal of Health Thought and Medical Culture, İstanbul, September-40; 80-83,
 30. YILDIRIM, F. (2007). The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Justice., Ankara, Ankara University Journal of SBF, 62(1): 253-278.