Vol. 6 No. 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON BUSINESS PERFORMANCE

Published 2018-11-29

How to Cite

MERT, G. (2018). THE ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON BUSINESS PERFORMANCE. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 420–436. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.367

Abstract

Organizational culture influences all processes and procedures. Achieving job loyalties and increasing work performance is an important issue for all organizations. In the context of this research, it is suggested that organizational culture has an intermediary role in the influence of organizational culture on business performance. The survey was administered to managers and employees operating in the banking sector in Turkey in 2018. In this study, data obtained from 459 people were examined. As a result of the analysis, it has been found that organizational commitment has a partial mediator role in the effect of organizational culture on work performance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akal, Z. (1992), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri, Ankara.
 2. Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization, Journal of Occupational Psyhology, 63, p. 1-18.
 3. Arslan, N. T. (2004), Örgütsel Peformansı Belirleyici Bir Etmen Olarak Örgüt Kültürü ve İklimii Hakkında Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9, No: 1, s. 203-228.
 4. Aydoğan, Z. F. (2004), Örgüt Kültürü ve İklimi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 203-215.
 5. Bakan, İ.; Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, H.Ç. (2004), Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım (1. Baskı), Bursa: Aktüel Yayınları.
 6. Balay, R. (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 7. Baron, R. ve Kenny, D. (1986), The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research, Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173- 1182.
 8. Bayraktaroğlu, S.; Kutaniş, R.; Demirci, M.; Dolgun, U.; Şakar, A.; Kılınç, İ.; Özler, D.; Büyük, K.; Sezici, E.; Atalay, C.; Şahin, M.; Ağraş, S.; Dikili, A.; Ersoy, S. ve Dosaliyeva, D. (2012), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, Eylül.
 9. Bergman, M. E. (2006), The Relationship Between Affective and Normative Commitment: Review and Research Agenda”, Journal of Organizational Behavior, Vol.27, 645-663.
 10. Borman, W. C.; White, L. A. ve Dorsey, D. W. (1995), Effects of Ratee Task Performance and Interpersonal Factors on Supervisor and Peer Performance Ratings, Journal of Applied Psychology, 80, s. 168-177.
 11. Brett, J. F.; Cron, W. L.; Slocum, J. W. (1995), Economic Dependency on Work: A Moderator of the Relationship Between Organizational Commitment and Performance, Academy of Management Journal, 38 (1), 261-271.
 12. Bulut, Ç.; Alpkan, L. ve Yılmaz, C. (2009), Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansı Ilişkisi: Literatür Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, İşletme Fakültesi Dergisi. 10(1), 1-34.
 13. Çetin, F.; Şeşen, H. ve Basım, H. N. (2012), Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracı Değişken Rolü, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 1997-211.
 14. Çetin, G. G. (2006), Örgütsel Bağlılık: Örgüt İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Trakya Üniversitesi’nde Örgüt İklimiyle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 15. Çetin, M. Ö. (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın, Ağustos, Ankara.
 16. Culverson, D. E. (2002), Exploring Organizational Commitment Following Radical Change: A Case Study Within The Parks Canada Agency, Ontario: University of Waterloo, MA Thesis, Canada.
 17. Darwish, Y. (2000), Organizational Commitment: A Mediator of The Relationships of Leadership Behavior With Job Satisfaction and Performance in a Non-Western Country”, Journal of Managerial Psychology, 15 (1), 6-28.
 18. Demirel, Y. (2009), Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım, Istanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:8, Sayı:15, s.115-132, Bahar.
 19. Denison, D. R. ve Mishra, A. K. (1995), Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness, Organization Science, 6 (2), 204-223.
 20. Doğan, E. Ş. (2013), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Türkmen Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
 21. Erdil, O. (1998), İş görenlerin Performans Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler, 12-14 Kasım Antalya, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:2, s. 164-180.
 22. Eren, E.; Alpkan L. ve Ergün E. (2003), Kültürel Boyutlar Olarak Işletmelerde Içsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(1), 55-70.
 23. Ertan, H. (2008). Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Afyonkarahisar.
 24. Ferris, K. R. ve Aranya, N. (1983), A Comparison of Two Organizational Commitment Scales, Personnel Psychology, 36, 87-98.
 25. Gönenli, A. (2004), Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Anatolia Seramik A.Ş.’de Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 26. Gözen, E. (2007), İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 27. Guatam, T.; Rolf, V. D. ve Ulrich, W. (2004), Organizational Identification and Organizational Commitment: Distinct Aspects of Two related Concepts, Asian Journal of Social Psychology, 7, 301-315.
 28. Gürol, Y. (2004), Toplam (Dengeli) Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 315-322, Eskişehir.
 29. Karahan, A. (2008), Çalışma Ortamındaki Statü Farklılıklarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: X, Sayı 3.
 30. Kaya, H. (2008), Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Maliye Dergisi. 155, 119-143.
 31. Kozlu, C. (2014), Kurumsal Kültür, ABD, Japonya ve Türkiye’de Başarılı Şirket Yönetimleri (4. Baskı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 32. Lin, P. C. ve Lin, P. K. (2013). Organizational Culture and Job Performance: A Case Study of the SMEs in the Northern Taiwan, In Service Systems and Service Management (ICSSSM), 10th International Conference, 818-821.
 33. Mert, G. ve Yılmaz, O. (2018), Örgütsel Kültürün Kurum İmaji ve Marka Bağlamında Örgütsel Performansa Etkisinin Araştırılması, Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Vol:5, Issue:23, pp:1194-1208.
 34. Meyer, J. P.; Paunonen, S. V.; Gellatly, I. R.; Goffın, R. D.; Jackson, D. N. (1989), Organizational Commitment and Job Performance: It’s The Nature of the Commitment That Counts”, Journal of Applied Psychology, 74 (1), 152-156.
 35. Meyer, J.P.; Allen, N.J. ve Smith, C. A. (1993), Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.
 36. Motowidlo, S. J. ve Scotter, V. (1994), Evidence that Task Performance Should Be Distinguished from Contextual Performance, Journal of Applied Psychology, 79 (4), s. 475-480.
 37. Mowday, R. T., Porter, L. W. ve Dubin, R., (1974), Unit Performance, Situational Factors and Employee Attitudes in Spatially Separated Work Units, Organizational Behavior and Human Performance, 12, 231-248.
 38. Mowday, R.; Steers, R. ve Porter, L. (1979), The Measure of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behaviour. 14(2): 224-7.
 39. Northcraft, Gregory B. Ve Margaret A. Neale. Organizational Behavior-A Management Challenge. New York: The Dryden Press, 1990.
 40. Öcal, H. ve Ağca, V. (2010), Teknolojik değişim hızına bağlı olarak farklılaşan endüstri yapılarının örgüt kültürü ve işletme performansı üzerindeki etkileri. Ege Akademik Bakış, 10(1), 157-182.
 41. Ogbonna, Emmanuel, and Lloyd C. Harris. «Leadership Style, Organizational Culture and Performance: Empirical Evidence from UK Companies» The International Journal of Human Resources Managment 11, no. 4 (2000): 766-788.
 42. Özcan, B. (2011), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 43. Peter Lok, John Crawford, “The Relationship Between Commitment and Organizational Culture, Subculture, Leadership Style and Job Satisfaction in Organizational Change and Development”, Leadership & Organization Development Journal, Vol.20, No.7, 1999, s.371.
 44. Randall, D. M. (1987), Commitment and the Organization: The Organization Man Revisited, Academy of Management Review, 12 (3), 460-471.
 45. Savaş, A. T. (2005), Kariyer Yönetiminde Performans Değerlendirme Sisteminin Rolü, İstanbul.
 46. Sayılar, Y. (2003), Kültürel Değişim Kültüre Ne Kadar Duyarlı? Kültürel Değişiminin Nedenleri ve Değişim Süreci Üzerine Bir Inceleme. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi. 22(2), 131-150.
 47. Shore, L. M. ve Martin, H. J. (1989), Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions, Human Relations, Vol.42, No.7.
 48. Singh, K. (2007). Predicting Organizational Commitment Through Organization Culture: A Study of Automobile Industry in India. Journal of Business Economics and Management, 29-37.
 49. Smart, J. C. ve John, E. P. (1996). Organizational Culture and Effectivenessin Higher Education: A Test of the Culture Type and Strong Culture Hypotheses. Educational Evaluation and Policy Analysis Fall, 18 (3), 219-241.
 50. Taylor, S., Levy, O., Boyacıgiller, O. ve Beechler, S. (2008), Employee Commitment in MNCs: Impacts of Organizational Culture, HRM and Top Management Orientations. The International Journal of Human Resource Management, 510-527.
 51. Tiryaki, T. (2005), Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri, Dumlupınar Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 52. Torun, G. S. (2012), Örgüt Kültürünün Çalışan Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma, 1. Basım, Ankara.
 53. Türkiye Bankacılar Birliği (2018), Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/920/Banka_Calisan_ve_Sube_SaSayila-Mart_2018.pdf Erişim Tarihi: 01.03.2018
 54. Vural, Z. A. (2005), Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, 2. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları.
 55. Ward, E. A. ve Davis, E. (1995), The Effect on Benefit Satisfaction on Organization Commitment, Compensation and Benefits Management, 11 (3), 35-40.
 56. Wasti, S. A. (2000), Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 401-410.
 57. Wright, T. A. (1997), “Job Performance and Organizational Commitment”, Perceptual and Motor Skills, 85 (2), 447-450.
 58. Yazıcıoğlu, İ. ve Topaloğlu, I., Örgütsel Adalet ve Bağlilik İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 1/1, s. 3-16, 2009.