Cilt 7 Sayı 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

NAKİTSİZ TOPLUM YARATMADA ELEKTRONİK ÖDEME ARAÇLARININ BENİMSENMESİ

Akif Can ÖZER
Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Erkan POYRAZ
Prof.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yıldıray KIZGIN
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-06-26

Anahtar Kelimeler

 • Cashless Society, Cashless Economy, Electronic Payment İnstruments
 • Nakitsiz Toplum, Nakitsiz Ekonomi, Elektronik Ödeme Araçları

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZER, A. C., POYRAZ, E., & KIZGIN, Y. (2019). NAKİTSİZ TOPLUM YARATMADA ELEKTRONİK ÖDEME ARAÇLARININ BENİMSENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 735–755. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1032

Özet

Nakitsiz toplum olma yolunda elektronik ödeme araçlarının kabul düzeyi ve kullanım durumunun teknoloji kabul modeli kullanılarak araştırıldığı bu çalışmada, 561 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler lojistik regresyon modeli kurularak analiz edilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim, teknolojiyi kullanma ihtiyacı, özel normlar, algılanan davranışsal kontrol ve davranışa dönük niyetin elektronik ödeme araçlarını kullanım durumunu etkilediği belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Bilir, H. ve Çay, Ş. (2016), Elektronik Para ve Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), s.21-31.
 2. Bircan, H. (2004), Lojistik Regresyon Analizi: Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 185-208.
 3. Bozkurt Yüksel, A.E. (2015), Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXIII, S.2, s.173-220.
 4. Cheng, T.C.E., Lam D.Y.C. and Yeung, A.C.L. (2006), Adoption of Internet Banking: An Empirical Study in Hong Kong, Decision Support Systems, 42:1558–1572.
 5. CS, R. (2017, May ), Digital payments system and rural India: A review of transaction to cashless economy, International Journal of Commerce and Management Research,Volume 3; Issue 5; Page No. 169-173.
 6. Çavşak, A. (2014), Elektronik Para ve Finansal Yönetim Üzerine Etkileri, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 7. Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357–1407.
 8. Çolak, E. (2002), Koşullu ve Sınırlandırılmış Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 9. Davis, F. D. (1989), Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, 13(3):319-340.
 10. Davis, F. D., Bagozzi, R. P. and Warshaw, P. R. (1989), User Acceptance of Computer Technology: A Compari¬son of Two Theoretical Models, Management Sci¬ence, 982-1003.
 11. Duramaz, S., Dündar, S. (2014), Elektronik Ödeme Sistemlerinin Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), ss.24-37.
 12. Ege, İ. ve Bayrakdaroğlu, A. (2009), İMKB şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, sayı 10, ss.139-158.
 13. Ekşioğlu, E. (2017), Elektronik Para Kullanımının Ekonomik Etkileri (Türkiye Üzerinde Bir Uygulama), Yayınlanmış Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 14. Engert, W., Fung, B.S.C. and Hendry, S. (2018), Is a Cashless Society Problematic, Bank of Canada Staff Discussion Paper, pp.1-33.
 15. Garson, G. D. (2008). Logistic regression. http://www2.chass.ncsu.edu/garson/ PA765/ logistic.htm adresinden 22 Kasım 2008 tarihinde edinilmiştir.
 16. Gas, S.A. (2017), Mobil Para ve Nakitsiz Toplum:Somali ve Kenya Örnekleri, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 17. Girginer, N. ve Cankuş, B. (2010), Eskişehir’de Belediye Hizmetlerine İlişkin Algı ve Memnuniyetin İkili Lojistik Regresyon Analizi ile Ölçülmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 297-322.
 18. Kousalya, P.R. and Guru Shankar, R. (2018), Cashless Economy/Transaction, Indian Journal Of Applied Research,Volume-8, Issue-2, pp.40-42.
 19. Lee, M. (2009), Factors İnfluencing The Adoption of İnternet Banking: An İntegration of TAM and TPB with Perceived Risk and Perceived Benefit, Electronic Commerce Research and Applications, 8: 130–141.
 20. Littler, D. ve Melanthıou, D. (2006), Consumer perceptions of risk and uncertainty abd the implications for behaviour towards innovative retail services: the case internet banking, Journal of Retailing and Consumer Services, 13 (6), 431-43.
 21. Met,İ., (2011), 2025 Türkiye Elektronik Para Teknoloji Öngörüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 22. Murat, D., & Işığıçok, E. (2007). 2007 Seçim Döneminde Ekonomik ve Siyasi Duruma İlişkin Beklentiler: Bursa Uygulaması. Retrieved from http://Web.İnonu.Edu.Tr/~Eisemp8/Bildiri-Pdf/Murat-İsigicok.Pdf.
 23. Muyiwa, O., Tunmibi, S. and Dewole A.T., J. (2013), Impact of Cashless Economy in Nigeria, Greener Journal of Internet, Information and Communication Systems, Vol. 1 (2), pp. 40-43.
 24. Okoye, P.V.C. and Ezejiofor, R. (2013), An Appraisal of Cashless Economy Policiy in Development of Nigerian Economy, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4, No.7, pp.237-253.
 25. Olusola, M., Oludele, A., Chibueze, O. and Samuel, O. (2013), Cashless Society:Drive’s And Challenges In Nıgeria, International Journal of Information Scieneces and Techniques, Vol., No.2, pp.1-11.
 26. Oyewole, O.S., Maude, E., Gambo, J., Abba, M. and Onuh, M.E. (2013), Electronic Payment System and Economic Growth: A Review of Transition to Cashless Economy in Nigeria, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.2, Issue No.9, pp.913-918.
 27. Özdamar, K., (2002), Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi (Vol.1-2), Eskişehir, Kaan Kitabevi.
 28. Öztürk, N. ve Koç, A. (2006), Elektronik Para, Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve Olası Etkileri, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 207-243.
 29. Suh, B. and Han, I. (2002), Effect of Trust on Customer Acceptance of Internet Banking, Electronic Commerce Research and Applications, 1: 247-263.
 30. Şahin, Ç. (2018), Bursa İli İnegöl İlçesinde Ortaokul Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısını Etkileyen Etmenlerin Lojistik Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 31. Tarhan, İ. (2013), Para Dışındaki Ödeme Araçlarının Kobi’lerin Ticari Yaşamındaki Etkinliğine Yönelik Bir Araştırma: Ankara Gimat Örneği, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 32. Turan, A.H. (2008), İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler:Geliştirilmiş Teknoloji Modeli (E-TAM) ile Bir Model, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Akademik Bilişim, s:723-731.
 33. Tüfek, B.U. (2017), Elektronik Ödeme Araçları ve Geleceğin Yaklaşımı Kripto Para, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İstanbul.
 34. Ülgen, K. (2010), Elektronik Para:Türkiye ve Dünya Uygulaması, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 35. Wu, Ing L ve Chen, J.L. (2005), An Extention of Trust and TAM Model with TPB in the initial adoption of on-line tax: an emprical study, International Journal of Human-Computer Studies, 62 (6), 784-808.
 36. Yiu, Chi S., Grant, K., Edgard D. (2007), Factors affecting the adoption of internet banking in Hong-Kong – implications for the banking sector, International Journal of Information Management, 27, 336-51.