Vol. 6 No. 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

DETERMINING THE IMPACT OF ADVERTISING SLOGANS ON BRAND AWARENESS

Yıldıray KIZGIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Tahir BENLİ
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü
Bio

Published 2019-01-03

How to Cite

KIZGIN, Y., & BENLİ, T. (2019). DETERMINING THE IMPACT OF ADVERTISING SLOGANS ON BRAND AWARENESS. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1178–1197. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.279

Abstract

A wide variety of forms of communication have been used in the context of marketing efforts from past to present.  Certainly, one of the most important forms of communication is advertising. Through advertising, businesses cater to the consumer audience and strive to provide a strong brand, brand awareness, brand awareness and brand identity. Advertising slogans that help to ensure brand awareness and awareness in brand identity are frequently used in product and many marketing applications. Understanding the impact of advertising slogans, which are thought to have an impact on creating strong brands, will have an even more positive impact on the branding process. In order to understand this effect, a face-to-face questionnaire study was applied to the consumers in Muğla in order to determine the level of rememberability of some advertising slogans according to brands. By means of 201 survey data collected, the effect of advertising slogans on brand awareness was studied using descriptive statistics. Besides, rememberability levels of advertising slogans were shown in two dimensional space by multidimensional scaling analysis. It was found that the slogan of  “In pursuit of pleasure” was the best remembered. On the other hand, the slogan of "If I get hungry…." was remembered correctly. It was observed that the participants correctly remembered 33.2% of the total of 46 slogans.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Aaker, D. A. (1991), Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name, Newyork: The Free Press.
 2. Ateşoğlu, İ. (2003), “Marka İnşasında Slogan”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 259-264.
 3. Çifci, S., & Cop, R. (2007), “ Marka ve marka yönetimi kavramları: üniversite öğrencilerinin kot pantolon marka tercihlerine yönelik bir araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69-88.
 4. Çoroğlu, C., & Gürtuna, R. (2002), Modern işletmelerde pazarlama ve satış yönetimi, Alfa.
 5. Dyer, A. R. (1985), ”Ethics, advertising and the definition of a profession”, Journal of medical ethics, 11(2), 72-78.
 6. Ersöz, T., Elitaş, M. N. T., & Ersöz, F. (2015), “Oecd Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi”, TÜBAV Bilim Dergisi, 8(3), 1–11.
 7. Gürer, İ. (1998), Etkili Reklam Nasıl Hazırlanmalıdır, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 8. İbicioğlu, M. (2012), “Yatırım Araçlarının Getirileri Arasındaki İlişkilerin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Analizi”, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 9. Kara, K. (2006), Gençlerin Satın Alma Davranışı Üzerinde Marka Bağlılığının Etkisi ve Örnek Olay İncelemesi, Yüsek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 10. Karpat, I. (2000), Marka Yönetimi ve Reklam İlişkisi, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri, 207-208.
 11. Keller, K. L. (1993), “ Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity”, Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 12. Kotler, P., & Armstrong, G. (2009), Principles of Marketing, Pearson Education Inc/Prentice Hall.
 13. Kotler, P., & Keller, K. L. (2006), Marketing management (Twelfth ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 14. Köse, H. (2001), “Popüler Kültür Bağlamında Frankfurt Okulu ve Kültürel Manipülasyon Tezi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 11, 327–335.
 15. Kruskal, J. B., & Wish, M. (1978), Multidimensional scaling, Quantitative Applications in the Social Sciences, Beverly Hills: CA: Sage Publications, Inc.
 16. Küçükerdoğan, R. (2011), Reklam nasıl çözümlenir?: reklam iletişiminde göstergeler ve stratejiler, Beta.
 17. Lapsanska, J. (2006), “The language of advertising with the concentration on the linguistic means and the analysis of advertising Slogans”, Retrieved June, 10, 2013.
 18. Mengü, M. M. (2006), “Reklam Sloganları Ve Tüketici Zihni” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (25). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuifd/article/viewFile/1019012333/1019011569
 19. Meral, P. S. (2006), Kurumsal Reklam Kavramı ve Bankacılık Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28.
 20. Oğuzlar, A. (2005), “Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla Avrupa Birliği Üyeliğini Etkileyen Faktörler”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 33-43.
 21. Oh, M.-S., & Raftery, A. E. (2001), “Bayesian multidimensional scaling and choice of dimension”, Journal of the American Statistical Association, 96(455), 1031-1044.
 22. Özdamar, K. (1999), Paket programlar ile istatiksel veri analizi 2: SPSS-MINITAB (Çok değişkenli analizler), Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 23. Pira, A., Kocabaş, F., & Yeniçeri, M. (2005), Küresel pazarda marka yönetimi ve halkla ilişkiler, İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.
 24. Scott, N. R. (2002), Branding the Gold Coast for domestic and international tourism markets. Tourism Marketing: Quality and Service Management Perspective, London: Continuum (In E. Laws (Ed.)), 197-211.
 25. Somaklar, F. Ö. (2006), “İşletmelerde marka yönetimi süreci ve bir uygulama”, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 26. Uztuğ, F. (2003),. Markan Kadar Konuş, İstanbul: MediaCat Kitapları.