Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

REKLAM SLOGANLARININ MARKA FARKINDALIĞINA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Yıldıray KIZGIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Tahir BENLİ
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Marka Farkındalığı,
 • Reklam,
 • Reklam Sloganları

Nasıl Atıf Yapılır

KIZGIN, Y., & BENLİ, T. (2019). REKLAM SLOGANLARININ MARKA FARKINDALIĞINA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1178–1197. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.279

Özet

Geçmişten günümüze kadar pazarlama çabaları kapsamında çok çeşitli iletişim biçimlerinden yararlanılmıştır. Kuşkusuz bu iletişim biçimlerinin en önemlilerinden birisi de reklamlardır. Reklamlar yoluyla işletmeler tüketici kitlesine hitap etmekte ve güçlü bir marka, marka bilinci, marka farkındalığı ve marka kimliği sağlamaya çalışmaktadırlar. Özellikle marka kimliğinde yer alan marka bilinci ve farkındalığının sağlanmasına yardımcı olan reklam sloganları ürün ve birçok pazarlama uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Güçlü marka oluşturmada etkisi olduğu düşünülen reklam sloganlarının etkisinin anlaşılması marka oluşturma sürecini daha da olumlu etkileyecektir. Bu etkinin anlaşılması amacıyla, bazı reklam sloganlarının markalara göre hatırlanabilirlik düzeylerinin tespit edilebilmesi için Muğla ilinde tüketicilere yüz yüze bir anket çalışması uygulanmıştır. Toplanan 201 anket verisi ile marka bilinirliğine yönelik reklam sloganlarının etkisi tanımlayıcı istatistikler yardımıyla anlaşılmaya çalışılılırken;  reklam sloganlarının hatırlanma düzeyleri çok boyutlu ölçekleme analizi ile iki boyutlu uzayda gösterilmeye çalışılmıştır.  “Haz peşindeysen” sloganı en yüksek hatırlanan; “Acıkınca Kafam” sloganı ise doğru hatırlanan slogan olmuştur. Katılımcıların genel olarak toplam 46 slogandan %33,2’sini doğru olarak hatırladıkları gözlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aaker, D. A. (1991), Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name, Newyork: The Free Press.
 2. Ateşoğlu, İ. (2003), “Marka İnşasında Slogan”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 259-264.
 3. Çifci, S., & Cop, R. (2007), “ Marka ve marka yönetimi kavramları: üniversite öğrencilerinin kot pantolon marka tercihlerine yönelik bir araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69-88.
 4. Çoroğlu, C., & Gürtuna, R. (2002), Modern işletmelerde pazarlama ve satış yönetimi, Alfa.
 5. Dyer, A. R. (1985), ”Ethics, advertising and the definition of a profession”, Journal of medical ethics, 11(2), 72-78.
 6. Ersöz, T., Elitaş, M. N. T., & Ersöz, F. (2015), “Oecd Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi”, TÜBAV Bilim Dergisi, 8(3), 1–11.
 7. Gürer, İ. (1998), Etkili Reklam Nasıl Hazırlanmalıdır, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 8. İbicioğlu, M. (2012), “Yatırım Araçlarının Getirileri Arasındaki İlişkilerin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Analizi”, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 9. Kara, K. (2006), Gençlerin Satın Alma Davranışı Üzerinde Marka Bağlılığının Etkisi ve Örnek Olay İncelemesi, Yüsek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 10. Karpat, I. (2000), Marka Yönetimi ve Reklam İlişkisi, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri, 207-208.
 11. Keller, K. L. (1993), “ Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity”, Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 12. Kotler, P., & Armstrong, G. (2009), Principles of Marketing, Pearson Education Inc/Prentice Hall.
 13. Kotler, P., & Keller, K. L. (2006), Marketing management (Twelfth ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 14. Köse, H. (2001), “Popüler Kültür Bağlamında Frankfurt Okulu ve Kültürel Manipülasyon Tezi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 11, 327–335.
 15. Kruskal, J. B., & Wish, M. (1978), Multidimensional scaling, Quantitative Applications in the Social Sciences, Beverly Hills: CA: Sage Publications, Inc.
 16. Küçükerdoğan, R. (2011), Reklam nasıl çözümlenir?: reklam iletişiminde göstergeler ve stratejiler, Beta.
 17. Lapsanska, J. (2006), “The language of advertising with the concentration on the linguistic means and the analysis of advertising Slogans”, Retrieved June, 10, 2013.
 18. Mengü, M. M. (2006), “Reklam Sloganları Ve Tüketici Zihni” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (25). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuifd/article/viewFile/1019012333/1019011569
 19. Meral, P. S. (2006), Kurumsal Reklam Kavramı ve Bankacılık Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28.
 20. Oğuzlar, A. (2005), “Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla Avrupa Birliği Üyeliğini Etkileyen Faktörler”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 33-43.
 21. Oh, M.-S., & Raftery, A. E. (2001), “Bayesian multidimensional scaling and choice of dimension”, Journal of the American Statistical Association, 96(455), 1031-1044.
 22. Özdamar, K. (1999), Paket programlar ile istatiksel veri analizi 2: SPSS-MINITAB (Çok değişkenli analizler), Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 23. Pira, A., Kocabaş, F., & Yeniçeri, M. (2005), Küresel pazarda marka yönetimi ve halkla ilişkiler, İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.
 24. Scott, N. R. (2002), Branding the Gold Coast for domestic and international tourism markets. Tourism Marketing: Quality and Service Management Perspective, London: Continuum (In E. Laws (Ed.)), 197-211.
 25. Somaklar, F. Ö. (2006), “İşletmelerde marka yönetimi süreci ve bir uygulama”, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 26. Uztuğ, F. (2003),. Markan Kadar Konuş, İstanbul: MediaCat Kitapları.