Cilt 7 Sayı 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Y KUŞAĞININ ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

Sima NART
Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Eda KUTLU
Doktora Öğr., Sakarya Üniversitesi,
İbrahim TOPAL
Öğr. Gör. Dr., Milli Savunma Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Online Consumer Engagement, Instagram, Electronic Word Of Mouth, Y Generation
 • Online Tüketici Katılımı, Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, Instagram, Y Kuşağı

Nasıl Atıf Yapılır

NART, S., KUTLU, E., & TOPAL, İbrahim. (2019). Y KUŞAĞININ ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 1989–2010. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1298

Özet

Sosyal medya, iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte tüketiciler ve markalar arasında belirgin şekilde ön plana çıkan iletişim ve etkileşim aracı olmuştur. Pazarlama karar vericileri, tüketicilerle iletişim kurmada sosyal medya platformlarına giderek daha fazla önem vermektedir. Sosyal medya platformları markalar hakkında tüketicilerin kendi aralarındaki iletişimde de elektronik ağızdan ağıza iletişim aracılığıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum sosyal medyada markaların başarılı bir şekilde yönetilmesi açısından elektronik ağızdan ağıza iletişime tüketici katılımının incelenmesini kritik hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Y kuşağı tüketicilerin popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da elektronik ağızdan ağıza iletişime katılımının belirleyicilerini incelemek ve bu faktörlerin elektronik ağızdan ağıza iletişim davranışı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışma, tanımlayıcı araştırma tasarımı kapsamında yürütülmüştür. Gerekli veriler Marmara Bölgesinde yer alan üç farklı devlet üniversitesinin öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, 274 katılımcıdan anket kullanılarak toplanmıştır. Hipotezler faktör ve regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar, analiz edilen yapılar arasında anlamlı etki bulunan on iki hipotezden yedisini desteklemektedir. Ödül arama, bilgi arama, eğlence arama ve sosyal etkileşim arama motivasyonlarının, Instagram'da e-WOM’a katılımı farklı boyutlarda etkilediği görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aaker, J., Fournıer, S. ve Brasel, S. A. (2004), “When Good Brands Do Bad”, Journal of Consumer Research, 31(1), 1-16.
 2. Algesheimer, R., Dholakıa, U.M. ve Herrmann, A. (2005), “The Social Influence Of Brand Community: Evidence From European Car Clubs”, Journal of Marketing, Vol. 69 No. 3, pp. 19-34.
 3. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
 4. Alvarez, C. ve Fournier, S. (2016), “Consumers’ Relationships With Brands”, Current Opinion In Psychology, 10, 129-135.
 5. Arndt, J., (1967), “Role Of Product-Related Conversations In The Diffusion Of A New Product,” Journal Of Marketing Research., Vol. 4, No. 3, p. 291.
 6. Avnet, T. ve Higgins, E. T. (2006). “How Regulatory Fit Affects Value In Consumer Choices And Opinions”. Journal Of Marketing Research, 43(1), 1-10.
 7. Bagozzi, R.P. ve Dholakia, U.M. (2001), “Intentional Social Action In Virtual Communities”, Journal Of Interactive Marketing, 16(2), 2–21.
 8. Barger, V., Peltier, J. W. ve Schultz, D. E. (2016), “Social Media And Consumer Engagement: A Review And Research Agenda”. Journal Of Research In Interactive Marketing, 10(4), 268-287.
 9. Bento, M., Martinez, L. M. ve Martinez, L. F. (2018). “Brand Engagement And Search For Brands On Social Media: Comparing Generations X And Y In Portugal”. Journal Of Retailing And Consumer Services, 43, 234-241.
 10. Bijmolt, T. H., Leeflang, P. S., Block, F., Eisenbeiss, M., Hardie, B. G., Lemmens, A. ve Saffert, P. (2010). “Analytics For Customer Engagement”. Journal Of Service Research, 13(3), 341-356.
 11. Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayı, S., Gruber, T., ... ve Solnet, D. (2013). “Understanding Generation Y And Their Use Of Social Media: A Review And Research Agenda”. Journal Of Service Management, 24(3), 245-267.
 12. Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurıć, B. ve Ilıć, A. (2011). “Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, And Implications For Research”, Journal Of Service Research, 14(3), 252-271.
 13. Brodie, R.J., Ilic, A., Juric, B. ve Hollebeek, L. (2013), “Consumer Engagement In A Virtual Brand Community: An Exploratory Analysis”, Journal Of Business Research, Vol. 66 No. 1, pp. 105-114.
 14. Brosdahl, D. J. ve Carpenter, J. M. (2011), “Shopping Orientations Of US Males: A Generational Cohort Comparison”, Journal Of Retailing And Consumer Services, Vol. 18, pp. 548-554.”
 15. Brown, J., Broderick, A. J. ve Lee, N. (2007). “Word Of Mouth Communication Within Online Communities: Conceptualizing The Online Social Network”. Journal Of Interactive Marketing, 21(3), 2-20.
 16. Cabral, J. (2008). “Is Generation Y Addicted To Social Media”. Future Of Children, 18, 125.
 17. Calder, B. J., Malthouse, E. C. ve Schaedel, U. (2009). “An Experimental Study Of The Relationship Between Online Engagement And Advertising Effectiveness”. Journal Of Interactive Marketing, 23(4), 321-331.
 18. Chen, Z. ve Chan, M. (2017). “Motivations For Social Media Use And Impact On Political Participation In China: A Cognitive And Communication Mediation Approach”. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 20(2), 83-90.
 19. Choi, Y. K., Seo, Y. ve Yoon, S. (2017). “E-WOM Messaging On Social Media: Social Ties, Temporal Distance, And Message Concreteness”. Internet Research, 27(3), 495-505.
 20. Chu, S. C. ve Kim, Y. (2011). “Determinants Of Consumer Engagement in Electronic Word-Of-Mouth (E-wom) In Social Networking Sites”. International Journal of Advertising, 30(1), 47-75.
 21. Dellarocas, C., Zhang, X.M. ve Awad, N.F., (2007). “Exploring The Value Of Online Product Reviews In Forecasting Sales: The Case Of Motion Pictures”. Journal Of Interactive Marketing 21 (4), 23–45.
 22. Demir, E. (2013), “Kayıp Verilerin Varlığında Çoktan Seçmeli Testlerde Madde Ve Test Parametrelerinin Kestirilmesi: SBS Örneği”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Ekim 2013.
 23. Dholakia, U. M., Bagozzi, R. P. ve Pearo, L. K. (2004). “A Social Influence Model Of Consumer Participation In Network-And Small-Group-Based Virtual Communities”. International Journal Of Research In Marketing, 21(3), 241-263.
 24. Duan, W., Gu, B., Whinston, A.B. (2008). “Do Online Reviews Matter? An Empirical Investigation Of Panel Data”. Decis. Support Syst. 45 (4), 1007–1016.
 25. Edwards, S. M. (2011). “A Social Media Mindset”. Journal Of Interactive Advertising, 12(1), 1-3.
 26. Elbedweihy, A. M., Jayawardhena, C., Elsharnouby, M. H. ve Elsharnouby, T. H. (2016). “Customer Relationship Building: The Role Of Brand Attractiveness And Consumer–Brand Identification”. Journal Of Business Research, 69(8), 2901–2910.
 27. Elliot, N. (2014), “Instagram Is The King Of Social Engagement”, Forrester Blogs, available at: https://go. forrester.com/blogs/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement/ (Erişim tarihi: 15.02.2019).
 28. Erkan, I. (2015). “Electronic Word Of Mouth On Instagram: Customers’ Engagements With Brands In Different Sectors”. International Journal Of Management, Accounting And Economics, 2(12), 1435-1444.
 29. Fournıer, Susan M. (1998), “Consumers And Their Brands: Developing Relationship Theory In Consumer Research,” Journal Of Consumer Research, 24, 4, 343–53.
 30. Gildin, S. Z. (2003). Understanding The Power Of Word-Of-Mouth. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 4(1), 92-106.
 31. Gummerus, J., Liljander, V., Weman, E. ve Pihlstrom, M. (2012). “Customer Engagement In A Facebook Brand Community”. Management Research Review, 35(9), 857-877.
 32. Gvili, Y. ve Levy, S. (2018). “Consumer Engagement With E-wom On Social Media: The Role Of Social Capital”. Online Information Review, 42(4), 482-505.
 33. Hansen, S. S. ve Lee, J. K. (2013). “What Drives Consumers To Pass Along Marketer- Generated eWOM In Social Network Games? Social And Game Factors In Play”. Journal of Theoretical And Applied Electronic Commerce Research, 53-67.
 34. Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G. ve Gremler, D. D. (2004). “Electronic Word-Of-Mouth Via Consumer-Opinion Platforms: What Motivates Consumers To Articulate Themselves On The Internet?”. Journal Of Interactive Marketing, 18(1), 38-52.
 35. Hoffman, D.L. ve Fodor, M. (2010). “Can You Measure The ROI Of Your Social Media Marketing?”, MIT Sloan Management Review, 52(1), 41–49.
 36. Hollebeek, L. D. (2011). “Demystifying Customer Brand Engagement: Exploring The Loyalty Nexus”. Journal Of Marketing Management, 27(7–8), 785–807.
 37. Hollebeek, L. D., Glynn, M. S. ve Brodıe, R. J. (2014). “Consumer Brand Engagement In Social Media: Conceptualization, Scale Development And Validation”. Journal Of Interactive Marketing, 28(2), 149-165.
 38. Jaakkola, E. ve Alexander, M. (2014), “The Role Of Customer Engagement Behaviour In Value Co-Creation: A Service System Perspective”, Journal Of Service Research, Vol. 17 No. 3, pp. 247-261.
 39. Jain, N. K., Kamboj, S., Kumar, V. ve Rahman, Z. (2018). “Examining Consumer-Brand Relationships On Social Media Platforms”. Marketing Intelligence & Planning, 36(1), 63-78.
 40. Jin, Y., Lin, J. S., Gilbreath, B. ve Lee, Y. I. (2017). “Motivations, Consumption Emotions, And Temporal Orientations In Social Media Use: A Strategic Approach To Engaging Stakeholders Across Platforms”. International Journal Of Strategic Communication, 11(2), 115-132.
 41. Kabadayı, S. ve Price, K. (2014). “Consumer–Brand Engagement On Facebook: Liking And Commenting Behaviors”. Journal Of Research In Interactive Marketing, 8(3), 203-223.
 42. Katz, E. (1959). “Mass Communication Research And The Study Of Culture”. Studies In Public Communication, 2, 1–6.
 43. Katz, E., Blumler, J. ve Gurevıtch, M. (1974), “Utilization Of Mass Communication By The Individual”, in Blumler, J. and Katz, E. (Eds), The Uses Of Mass Communications: Current Perspectives On Gratifications Research, Sage, Beverly Hills, CA, pp. 19-32.
 44. Katz, E., Haas, H. ve Gurevitch, M. (1973). “On The Use Of The Mass Media For Important Things”. American Sociological Review, 164-181.
 45. Kim, C. ve Yang, S. U. (2017). “Like, Comment, And Share On Facebook: How Each Behavior Differs From The Other”. Public Relations Review, 43(2), 441-449.
 46. King, R.A., Racherla, P., Bush, V.D., (2014). “What We Know And Don’t Know About Online Word-Of-Mouth: A Review And Synthesis Of The Literatüre”. Journal Of Interactive Marketing. 28, 167–183.
 47. Kozinets, R. V., Valck, K., Wojnicki, A. C. ve Wilner, S. J. S. (2010). “Networked Narratives: Understanding Word-Of-Mouth Marketing In Online Communities”. Journal Of Marketing, 74(2), 71–89.
 48. Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel, T. ve Tillmanns, S. (2010), “Undervalued Or Overvalued Customers: Capturing Total Customer Engagement Value”, Journal Of Service Research, Vol. 13 No. 3, pp. 297-310
 49. Lea, R. ve Spears, M. (1995). Love at First Byte? Building Personal Relationships Over Computer Networks. In J. T. Wood & S. Duck (Eds.), Under-Studied Relationships: Off The Beaten Track (pp. 197–233). Thousand Oaks, CA: Sage.
 50. Leckie, C., Nyadzayo, M. W. ve Johnson, L. W. (2016). “Antecedents Of Consumer Brand Engagement And Brand Loyalty”. Journal Of Marketing Management, 32(5-6), 558-578.
 51. Loureiro, S. M. C., Gorgus, T. ve Kaufmann, H. R. (2017). “Antecedents And Outcomes Of Online Brand Engagement: The Role Of Brand Love On Enhancing Electronic-Word-Of-Mouth”. Online Information Review, 41(7), 985-1005.
 52. Madupu, V. ve Cooley, D. O. (2010). “Antecedents And Consequences Of Online Brand Community Participation: A Conceptual Framework”. Journal Of Internet Commerce, 9(2), 127-147.
 53. Mangold, W.G. ve Faulds, D.J. (2009) “Social Media: The New Hybrid Element Of The Promotion Mix”. Business Horizons, 52(4), pp. 357–365.
 54. Muntinga, D.G., Moorman, M. ve Smit, E.G. (2011). “Introducing Cobras: Exploring Motivations For Brand-Related Social Media Use”. International Journal Of Advertising, 30(1), 13–46.
 55. Noble, S. M., Haytko, D. L. ve Phillips, J. (2009). “What Drives College-Age Generation Y Consumers?”. Journal of Business Research, 62(6), 617-628.
 56. Papacharissi, Z. ve A. M. Rubin. (2000). “Predictors Of Internet use”. Journal Of Broadcasting And Electronic Media 44 (2): 175–196
 57. Roumani, Y., Nwankpa, J. K. ve Roumani, Y. F. (2015). “The Impact Of Incentives On The Intention To Try A New Technology”. Technology Analysis & Strategic Management, 27(2), 126-141.
 58. Sashi, C. M. (2012). “Customer Engagement, Buyer-Seller Relationships, And Social Media”. Management Decision, 50(2), 253-272.
 59. Schiffman, L. G. ve Kanuk, L. L. (1995). Consumer Behavior, 9th Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 60. Sen, S. ve Lerman, D. (2007). “Why Are You Telling Me This? An Examination Into Negative Consumer Reviews On The Web”. Journal Of Interactive Marketing, 21(4), 76-94.
 61. Shao, G. (2009). “Understanding The Appeal Of User-Generated Media: A Uses And Gratification Perspective”. Internet Research, 19(1), 7-25.
 62. Sook Kwon, E., Kim, E., Sung, Y. ve Yun Yoo, C. (2014). “Brand Followers: Consumer Motivation And Attitude Towards Brand Communications On Twitter”. International Journal Of Advertising, 33(4), 657-680.
 63. Sprott, D., Czellar, S. ve Spangenberg, E. (2009), “The Importance Of A General Measure Of Brand Engagement On Market Behavior: Development And Validation Of Scale”, Journal Of Marketing Research, Vol. 46 No. 1, pp. 92-104.
 64. Sung, Y., Kim, Y., Kwon, O. ve Moon, J. (2010). “An Explorative Study Of Korean Consumer Participation In Virtual Brand Communities In Social Network Sites”. Journal Of Global Marketing, 23(5), 430-445.
 65. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., (2013). Fidell Using Multivariate Statistics. (sixth ed.) Boston, MA: Pearson.
 66. Tsai, W. H. S. ve Men, L. R. (2013). “Motivations And Antecedents Of Consumer Engagement With Brand Pages On Social Networking Sites”. Journal Of Interactive Advertising, 13(2), 76-87.
 67. Ul Islam, J., Rahman, Z. ve Hollebeek, L. D. (2017). “Personality Factors As Predictors Of Online Consumer Engagement: An Empirical Investigation”. Marketing Intelligence & Planning, 35(4), 510-528.
 68. van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. ve Verhoef, P. C. (2010). “Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations And Research Directions”. Journal Of Service Research, 13(3), 253-266.
 69. Verhoef, P. C., Reinartz, W. J. ve Krafft, M. (2010). “Customer Engagement As A New Perspective In Customer Management”. Journal Of Service Research, 13, 247–252.
 70. Wangenheim, F. V. ve Bayón, T. (2007). “The Chain From Customer Satisfaction Via Word-Of-Mouth Referrals To New Customer Acquisition”. Journal Of The Academy Of Marketing Science, 35(2), 233-249.
 71. Walther, J. B., Anderson, J. F. ve Park, D. W. (1994). “Interpersonal Effects Of Computer-Mediated Communication: A Meta-Analysis Of Social And Antisocial Communication”. Communication Research, 21, 460–487.
 72. Wong, H.Y. ve Merrilees, B. (2015), “An Empirical Study Of The Antecedents And Consequences Of Brand Engagement”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 33 No. 4, pp. 575-591.
 73. Yeh, Y. ve Choi, S.M. (2010). “Mini-Lovers, Maxi-Mouths: An Investigation Of Antecedents To E-wom Intention Among Brand Community Members”. Journal Of Marketing Communications, 17(3), 145–162.