Vol. 9 No. 4 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

Effect of motivation tools on organizational commitment: A research for retail sector employees

Medine Yılmaz
Bahçeşehir University, İstanbul, Türkiye
Pelin Vardarlıer
Assoc. Prof. Dr., Istanbul Medipol University, Faculty of Business Administration and Management Sciences, Department of Human Resource Management, Human Resource Management Pr., İstanbul, Türkiye

Published 2021-12-25

How to Cite

Yılmaz, M., & Vardarlıer, P. (2021). Effect of motivation tools on organizational commitment: A research for retail sector employees. Business &Amp; Management Studies: An International Journal, 9(4), 1347–1365. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1900

Abstract

The retail industry is evolving and renewing service purchase options in Turkey, and it is a sector that employs many people. In this context, the aim of the study with motivational tools for employees of one of Turkey's major retail companies is to determine the relationship between organizational commitment. At the same time, the differences between these two factors were analyzed according to demographic characteristics. As a result of the analysis, while intrinsic and extrinsic motivation tools are higher for women, innate motivation tools are higher in married individuals. Furthermore, the average and irrelevant motivation tools are more elevated in young and older individuals. In terms of organizational commitment, organizational commitment is lower at the master's level than the lower education level; It is one of the actual results observed that emotional attachment increases when experience in the relevant company increases. As a result of the relationship analysis, it was seen that there is a positive and significant relationship between organizational commitment (emotional commitment, normative commitment and continuance commitment) and motivation tools (intrinsic and extrinsic motivation tools). Furthermore, it was observed that there was a significant and positive relationship between motivation tools and organizational commitment, emotional commitment, normative commitment, intrinsic motivation and extrinsic motivation. Finally, as a result of the regression analysis, the two-way relationship between motivation tools and organizational commitment has been proven.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Alderfer, C.P. (1969). “An Empirical Test of a New Theory of Human Needs”, Organizational Behaviour and Human Performance, (4), 142–75.
 2. Allen, R.S. ve Kilmann, R.H. (2001). “The Role of The Reward System for a Total Quality Management Based Strategy”, Journal of Organizational Change. 14(2), 110-131
 3. Barles, M. (2016). “İşgörenlerin Motivasyon Araçlarını Algılaması Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma Sağlık Bakanlığında Uygulama”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 4. Batmaz, Ş. (2002).“Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Başarıya Etkisi”, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, (491), 45-48.
 5. Becker, H.S. (1960). “Notes on The Concept of Commitment”, American Journal of Sociology, (66), 32-42.
 6. Bilge, H., Bal, V. ve Gönlügür, A. (2015). “İçsel-Dışsal Motivasyon İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Maliye ve Finans Yazıları, 1 (104) , 83-104. Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Mfy/İssue/16277/170738
 7. Bolat, O. İ. ve Bolat, T. (2008). “Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75-94.
 8. Brislin, R. W., Kabigting, F., Macnab, B., Zukis, B. ve Worthley, R. (2005), Evolving Perceptions of Japanese Workplace Motivation, International Journal of Cross Cultural Management. 5 (1), 87-103.
 9. Canbaba, İ.E. (2019). “İş Görenlerin Motivasyonu ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Erzincan Ve Erzurum’daki Üç, Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Çalışma”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 10. Çöğür, H. Ç. (2010). “İnşaat Sektöründe Proje Yönetiminin Kullanabileceği Motivasyon Araçları”.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 11. Dündar, S., Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). “İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 105-119.
 12. Eren, H. (1997). Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi. 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 13. Ertit, R. (2019). “Motivasyon, Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 14. Genç, N. (2004). Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayınları.
 15. Gülova, A.A. ve Demirsoy, Ö. (2012). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal. 3(3).
 16. Hair, J., Black, W., Babin, B. ve Anderson, R. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.): Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA.
 17. Herzberg, F., Mausner, B. ve Snyderman BB.(1993). The Motivation to Work Somerset.
 18. İnce M. ve Gül H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgüsel Bağlılık. Çizgi Kitabevi Yayınları.
 19. Kalaycı, N. (2010). “Yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bir uygulama projeyi yöneten öğrenciler açısından analiz”, Eğitim ve Bilim, 33(147), 85-105.
 20. Keskin, M.Ş. (2019). “Sosyal Güvenlik Çalışanlarında Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa Etkisi Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü’nde Bir Uygulama”. (YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 21. KMPG (2018). https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-perakende.pdf Alındığı tarih: 19.04.2020.
 22. Kondalkar, V.G. (2007). Organizational Behavior. New Delhi: New Age International (P) Ltd.
 23. Luthans, F. (2011). Organizational behavior: an evidence-based approach. NewYork: McGraw-Hill Irwin .
 24. Mahaney C. R. ve Lederer A. L. (2006). “The Effect of Intrinsic and Extrinsic Rewards for Developers on Information Systems Project Success”, Project Management Journal. 37,(4),42-54.
 25. McClelland, D.C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NY: Nostrand.
 26. Meyer, J. P. ve Allen N. J. (1984). “Testing The ‘Side-Bet Theory’ Of Organizational Commitment: Some Metodological Considerations”, Journal of Applied Psychology, 69 (3), 372-378.
 27. Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991). “A Three component Conceptualization Of Organizational Commitment”, Human Resources Management Review, (1) ,61-89.
 28. Mottaz J. C. (1985). “The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Wok Satisfaction”, The Sociological Quarterly, 26 (3), 365-385.
 29. Mowday, R.T., Steers, R.M. ve Porter, L.W.(1979).“The Measurement Of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior. (14), 224-247.
 30. PWC (2016). Dönüşürken Büyüyen Türkiye Perakende Sektörü. 2016 yılı sektör raporu.
 31. Razali, N. M. ve Wah, Y. B. (2011). “Power comparisons of shapiro-wilk, kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests”, Journal of statistical modeling and analytics, 2(1), 21-33.
 32. Ryan, R.M. ve Deci, E.L. (2000).“Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development,and Well-Being”, American Psychologist, 55(1), 68-78.
 33. Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2008). Örgütsel Psikoloji (4. Basım). Bursa: Alfa Aktüel Yayınevi.
 34. Saraçlı, S., Keskınturk, T., Cicek, M. ve Gazeloglu, C. (2014). “Örgütsel Bağlılığın Motivasyon Üzerındekı Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modellemesı ile İncelenmesı: Türk Akademisyenler Örneği”, International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal, 2 (2) , 0-0.
 35. Sarıoğlu, K. (2019). “Çalışan Motivasyonunu Artırma Araçlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Gıda Sektöründe Bir Alan Araştırması”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 36. Steers, R.M., Mowday, R.T. ve Shapiro, D.L. (2004). “The Future of Work Motivation Theory”, Academy of Management Review, 29(3), 379-387.
 37. Stumpf, S.A., Tymon Jr, W.G., Favorito, N. ve Smith, R.R. (2013). “Employees and Change İnitiatives: Intrinsic Rewards and Feeling Valued”, Journal of Business Strategy, 34(2), 21-29.
 38. Torun, M.T. (2013). “Örgütlerde İşgören Performansını Artırmada Kullanılan Motivasyon Araçlarının İncelenmesi ve Bir Uygulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Samsun.
 39. Tulunay A. ve Ö, Buluç, B. (2018). “İlköğretim Öğretmenlerinde Motivasyon Ve Örgütsel Bağlılığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (48) , 1-30.
 40. Uygur, A. (2004). Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı. Türkiye Vakıflar Bankası Ankara, İstanbul ve İzmir İli Şubelerine Yönelik Alan Araştırması. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 41. Wasti, A. (2003). “Kültürlerarası Çalışmalarda Yöntem: Örgütsel Bağlılık Yazınından Dersler”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 125-145.
 42. Wasti, S. A. (2000). Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi.
 43. Weinner,Y. ve Vardi, Y. (1980). Relationship between job, organization and career commitment and work outcomes: An Integrative Approach. Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81-96.
 44. Weiner, Y. (1982). “Commitment in organizations: A normative view”, Academy of management review, 3 (7), 418-428.
 45. Yüksel, Ö. (2000).İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 46. Zorlu, A. (2019). “An analysis of organizational commitment of cabin crew in different generation, Sosyal Bilimler Enstitüsü”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Istanbul.