Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KÜRESEL BİR BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE’DE İÇ DENETİMİN GELİŞİMİ

Seval Kardeş SELİMOĞLU
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ
Biyografi
Mustafa Hakan SALDI
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Doktora Programı Öğrencisi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • İç Denetim,
 • Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü,
 • Türkiye,
 • 5018 Sayılı Yasa

Nasıl Atıf Yapılır

SELİMOĞLU, S. K., & SALDI, M. H. (2019). KÜRESEL BİR BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE’DE İÇ DENETİMİN GELİŞİMİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1395–1416. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.387

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, iç denetimin Türkiye’deki gelişimini gözlemlerken, aynı zamanda iç denetim mekanizmalarının küresel boyutta geçirdiği evrelerle de bu gelişimin etkileşimini incelemektir. Bu nedenle, akademisyenlerin, enstitülerin (IIA), iç denetim işini fiilen yapan kişilerin ve kurumların literatüre farklı açılardan bakmalarını sağlaması ve teori ile uygulama kapsamındaki faaliyetleri karma bir şekilde değerlendirmesi bakımından, çalışma ayrı bir önem taşımaktadır. Küresel ölçekteki iç denetim faaliyetlerinin dünden bugüne nasıl şekillendiği, temel nedenler ve varsayımlar ile yapılan literatür incelemelerinin ışığında derinlemesine bir yaklaşım ile araştırılmıştır. Örneğin, tarihte iç denetim faaliyetlerinin kökleri milattan önce üç bin beş yüz yılına kadar uzanmaktadır. Öte yandan, iç denetimin Türkiye’deki geçmişi ise, on altıncı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun muhasebe kayıtlarını kontrol etmesine kadar dayanmaktadır. Daha sonraları, 1860 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda Mektup ve Telgraf Hizmetleri için ilk denetim birimi kurulmuştur.    Sonuçta, Türkiye, son yıllarda pek çok alanda bir değişim ve gelişim sureci içine girmiş ve özellikle mali sistem alanında gelişmiş ülke düzeyine ulaşabilmek için gerekli yasal ve yapısal değişimleri gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etmektedir. Bu durum, iç denetim alanında da sonuçlarını göstermiş ve iç denetim mevzuatında ve uygulamalarında önemli değişimler olmuştur. Özellikle, 2000’li yılların başında itibaren Türkiye, uluslararası alanda meydana gelen bu değişimlere ayak uydurmak ve değişimleri ulusal düzeye adapte etmek için, kurumlar seviyesinde iç denetim standartları geliştirmiş ve bu çerçevede yasal düzenlemelere gidilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Bankacılık Kanunu, Kanun Numarası 5411, Kabul Tarihi 19.11.2005, Sayı 25983, Cilt 45, ss. 9537-9562
 2. BDDK [Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu] Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik, 11 Temmuz 2014, Sayı: 29057; erişim tarihi; 15.11.2018
 3. BDDK [Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu], “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”, 26333 sayılı Resmi Gazete 2006, erişim tarihi; 15.11.2018
 4. Carey, J.L.(1969), The Rise of the Accounting Profession: From Technician to Professional (New York: American Institute of Certified Public Accountants).
 5. Ceran Y.(2009), “Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, s.168-178
 6. Chapman, C., and Anderson, U.(2002), Implementing the Professional Practices Framework (Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors).
 7. Egin, H., Selimoğlu, S.K., Tolkun, A.(2016), “KİT’lerde Kurumsal Yönetim Etkinliğinin Arttırılmasında İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Rolü: Bir Araştırma” Sayı:49, ss. 1-28
 8. Eşkazan, A.R.(2002); “Sektör Reel, ya İç Denetim?”, İç Denetim, Sayı: 4, ss. 24-25.
 9. Eşkazan, A.R.(2003); “İç Denetimin Değişen Dünyasında İç Denetçiler”, Sayı: 6.
 10. Flesher, D.L., and E.R. McIntosh, 60 Years of Progress Through Sharing. 10-Year Supplement to 50 Years of Progress Through Sharing, 1991-2001 (Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors, 2002).
 11. GÖK, M .(2015). “Türkiye’de Kamu İç Denetim Sistemi: Yapı Ve Performans Açısından Bir Değerlendirme.” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 482-502.
 12. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kanun Numarası 5018, Kabul Tarihi 10.12.2003, Sayı 25326, Cilt 42, ss. 8659-8689
 13. Kepekçi, C.(1982); “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No. 251/171, Eskişehir.
 14. Krogstad, J., Ridley A.J., and Rittenberg L.E.(1999) “Where We’re Going,” Internal Auditor, pp. 28-33.
 15. Matyjewicz, G.; D’Arcangelo, J. R.(November/December 2004); “ERM-Based Auditing”, Internal Auditing, pp. 1-11.
 16. Mautz, R.K.(1964), Fundamentals of Auditing, 2nd Ed. (New York: John Wiley & Sons, Inc.).
 17. Mautz, R.K., and Sharaf, H.A.(1961), The Philosophy of Auditing (Sarasota, FL: American Accounting Association).
 18. McNamee, D., and G.M. Selim(1998) Risk Management: Changing the Internal Auditor’s Paradigm (Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors Research Foundation).
 19. Porter, M.E.(1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (New York: Free Press).
 20. Porter, M.E.(1998), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors: With a New Introduction (New York: Free Press).
 21. Ramamoorti S.(2003), Internal Auditing: History, Evolution, and Prospects(The Institute of Internal Auditors)
 22. Ramamoorti, S., and R.O. Traver(1998), Using Neural Networks for Risk Assessment in Internal Auditing: A Feasibility Study (Altamonte Springs: The Institute of Internal Auditors Research Foundation).
 23. Rittenberg, L.E., and M. Covaleski(1997), The Outsourcing Dilemma: What’s Best for Internal Auditing (Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors Research Foundation).
 24. Seviğ, V.(29 Ağustos 2006); “Türkiye’de İç Denetim Olgusu ve Kamusal İç Denetim”, Dünya Gazetesi.
 25. Smith, C.A.(1933), Internal Audit Control (Austin, TX: University Cooperative Society).
 26. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors, 2002b) [Online] www.theiia.org.
 27. Tillinghast-Towers Perrin Study. Enterprise Risk Management: Trends and Emerging Practices (Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2001).
 28. Uzay Ş.(1999), “İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara
 29. Uzay, Ş., & Tanç, A.(2008), “Internal Auditing in Turkey: The Historical Development.” 12th World Congress of Accounting Historians. İstanbul.
 30. Uzun, A.K.(2 Ekim 1995), “Açılış Konuşmaları”, Uluslararası İç Denetim Sempozyumu, İç Denetim Enstitüsü Türkiye Yayınları No: 1, İstanbul.
 31. Uzun, A.K.(30 Temmuz 2007), “İç Denetim İle İlgili Düzenleme ve Uygulama Sürecinde Başarı İçin Yol Haritası”, Dünya Gazetesi.
 32. Uzun, A.K.(Sonbahar 2006), “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve İç Denetim”, İç Denetim, Sayı:16, pp. 44-45.