Cilt 9 Sayı 4 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

COVİD-19 döneminde evden çalışma ve çalışanların görev performansı: Çağrı merkezi çalışanlarında bir araştırma

Mustafa Aslan
Gelişim Üniversitesi, İİSBF, Havacılık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Fatih Yaman
İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Yayınlanmış 2021-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

Aslan, M., Yaman, F., Aksu, A., & Topgül, E. (2021). COVİD-19 döneminde evden çalışma ve çalışanların görev performansı: Çağrı merkezi çalışanlarında bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1255–1269. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1887

Özet

COVİD-19 salgını, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına almış ve işletmelerin çalışma sistemlerinde köklü değişikliklere gidilmesine sebep olmuştur. Bazı işletmeler, çalışanlarının haftanın belirli günlerinde işyerinden, arta kalan günlerde ise evlerinden çalışmalarını isterken bazı işletmeler ise belli görevleri ifa eden çalışanlarının tümüyle evlerinden çalışmalarını istemişlerdir. Evden yapılan çalışmalarda doğrudan denetim olmaması, kişilerin özel hayatlarıyla çalışma hayatları arasındaki sınırın ortan kalkması, çalışanların ev ortamının rahatlığında ve güvenli bir alanda görevlerini yerine getiriyor olmaları, kendilerine vakit ayırabiliyor olmaları ve özellikle ev ve işyeri arasındaki ulaşım süresinin yaşanmıyor olması, evden çalışan kişilerin algıladıkları görev performanslarında, işyerinde çalışmak zorunda olan kişilere göre farklılık oluşturması gerektiği düşüncesiyle yapılan bu çalışma, çalışanlardan, COVİD-19 öncesi işyerinde çalıştıkları sürede ve sonrasında evden çalıştıkları süredeki genel görev performansları ve yaptıkları işe yönelik spesifik görev performanslarını karşılaştırmaları istenmiştir. Araştırma hem sadece evden hem sadece işyerinden hem de hem evde hem de işyerinde görev yapmakta olan personeli olan bir çağrı merkezi firmasında gerçekleştirilmiştir. Firmanın 260 kişiden oluşan tüm çağrı merkezi personelinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, elde edilen veriler SPSS programıyla istatistiki analizlere tabi tutulmuş, korelasyon tablosu ile ilişkiler tespit edilmiştir. Sonrasında da tek yönlü ANOVA analizi ile gruplar arası farklılaşmaların varlığı incelenmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki COVİD-19 öncesi döneme kıyasla sadece evden çalışanlar veya haftanın belli günleri evden belli günleri işyerinden çalışanların genel görev performanslarına yönelik algıları, sadece işyerinden çalışanlara nazaran artmıştır. Bu çalışma, evden çalışmanın çalışanları olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca spesifik görev performansı kavramını literatüre kazandırmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aksu, A. (2020), Dönüştürücü Liderliğin Entelektüel Yetkinlikleri Bağlamında Y Kuşağının Performansına Etkisinin Araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 2. Brammer, S., Branicki, L., & Linnenluecke, M. (2020), “COVID-19, Socıetalızatıon, And The Future Of Busıness In Socıety”, Academy of Management Perspectives, Vol. 34, No. 4, 493-507.
 3. Carpenter S. (2018). “Ten Steps in Scale Development and Reporting: A Guide for Researchers”, Communication Methods and Measures, Vol. 12, No. 1, 25-44.
 4. “Çağrı Merkezi Derneği” (2019), www.cagrimerkezleridernegi.org, (Erişim Tarihi: 20 Mart 2021).
 5. Çatal, Ö. (2021), “Türkiye’de Çağrı Merkezi İşletmelerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Deneyimleri: ‘Yeni Normal’ Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 83-95.
 6. Çöl, G. (2011), “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol. 9, No. 1, 35-46.
 7. Field, A. (2018), Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5. Baskı), Londra: SAGE Publications.
 8. Fields, D. (2002), Taking Measure of Work: A Guide to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 9. Gül, C. (2013), Bankacılık Sektöründe Görev Performans ve Bağlamsal Performans: Yalova İlinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 10. Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010), Multivariate Data Analysis (17. Baskı). NJ: Prentice Hall.
 11. Hamdan, H., Junaedi, I., & Utama, I. (2020), The Changes in Business Culture after the COVID-19 Pandemic in Indonesian Perspective”, Technium Social Sciences Journal, Technium Science, Vol. 13, No. 1, 80-89.
 12. Hrabí, M. (2020, September), “Call centres: going voicefirst voice first in the post-Covid world”, Biometric Technology Today, 10-12.
 13. Kılıç, G. (2006), Eğitim Kurumlarında Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürünün Performans Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 14. Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999), “Beyond Self-management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”, Academy of Management Journal, Vol. 42, No. 1, 58-74.
 15. Leung, A. (2007), “Matching Ethical Work Climate to In-Role and Extra-Role Behaviors in a Collectivist Work Setting”, Journal of Business Ethics, Vol. 79, No. 1/2, 43-55.
 16. Lyberg, L., Biemer, P., Collins, M., De Leeuw, E., Dippo, C., Schwarz, N., & Trewin, D. (1997), Survey measurement and process quality. New York: Wiley.
 17. Özdemir, R. M. (2020), Çağrı Merkezi Yöneticisi El Kitabı. İstanbul: Ceres Yayınları.
 18. Pradhan, R., & Jena, L. (2016), “Employee Performance at Workplace: Conceptual Model and Empirical Validation”, Business Perspectives and Research, Vol. 5, No. 1, 1-17.
 19. Sarstedt M., & Mooi E. (2014), Factor Analysis. In: A Concise Guide to Market Research (Springer Texts in Business and Economics), Berlin: Springer.
 20. Sayın, E., & Aybek, Ü. A. (2021). Uzaktan çalışma salgın sonrasında devam edebilir mi? TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/yasam/uzaktan-calisma-salgin-sonrasinda-devam-edebilir-mi-556812.html, (Erişim Tarihi: 25 Mart 2021).
 21. SERKA – Serhat Kalkına Ajansı (2011). TRA2 Bölgesinin Kalkınmasında Çağrı Merkezi Fırsatı, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı.
 22. Sönmez, V. (2020), “Covid-19 Kaygısının İş Gören Performansı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Vol. 7, No. 12, 154-175.
 23. Taşkın, D., & Taşkın, Ç. (2018), “Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Müşteri Beklentisi Boyutlarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisinin PLS-Sem İle Ölçümü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol. 10, No. 1, 465-481.
 24. Tiryaki, H. (2016), Yeni Bir Esnek Çalışma Modeli: Uzaktan Çalışma. Lebib Yalın Mevzuat Dergisi, 151, http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/makaleler/lebib-yalkin-mevzuat-dergisi_mdergi_/2016-temmuz-say-151_mdergi_8778a-00_/yeni-bir-esnek-calisma-modeli-uzaktan-calisma.html, (Erişim Tarihi: 31 Mart 2021).
 25. Tutar, H. (2002), “Sanal Ofislerde Koordinasyon ve ĠletiĢim: Teorik Bir Çerçeve”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 15-30.
 26. Türkgözü, Ö., & Sazkaya, M. (2020), “Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Çağrı Merkezi Sektöründe Bir Araştırma”, ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 10, No. 2, 399 - 424.
 27. Uyargil, C., & Uluhan, R. (2000), “İş Analizi ve İş Dizaynı”, Sadullah Öz (Editör) İnsan Kaynakları Yönetimi (s. 51-82), Istanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.
 28. Van Dyne, L., Cummings, L., & Parks, J. (1995), “Extra-role behaviors: In pursuit of construct and definitional clarity”, Research in Organizational Behavior, 17, 215-285.
 29. Van Scotter, J. (1994), Evidence for the Usefullness of Task Performance, Job Dedication, and Interpersonel Facilitation as Components of Overall Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Florida: University of Florida.
 30. WHO Timeline - COVID-19. (2020, Nisan 27). https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19, (Erişim Tarihi: 20 Mart 2021).
 31. Wiersinga, W., & Prescott, H. (2020, August 25), “What Is COVID-19?”, JAMA, Vol. 324(8), 816.