Vol. 5 No. 4 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

DIFFERENCES OF THE FACTORS AFFECTING THE ATTITUDES OF EMPLOYED INDIVIDUALS TOWARDS GREEN PRODUCT ADVERTISEMENTS BY THEIR DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Tahir BENLİ
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Bio
Kübra KARAOSMANOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu
Özlem TAŞ
Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Published 2018-01-07

How to Cite

BENLİ, T., KARAOSMANOĞLU, K., & TAŞ, Özlem. (2018). DIFFERENCES OF THE FACTORS AFFECTING THE ATTITUDES OF EMPLOYED INDIVIDUALS TOWARDS GREEN PRODUCT ADVERTISEMENTS BY THEIR DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS. Business & Management Studies: An International Journal, 5(4), 235-256. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i4.194

Abstract

The reckless consumption of nature to respond to any need has led to the disruption of natural balance and nearly extinction of environmental resources. Environmental problems created by the damage to the structure of nature not only affect the ecological system, but also pose an immense challenge for human health. Hence, the consumers who have become aware that resources and living spaces to maintain their living conditions have been increasingly declining are inclined to adopt a more sensitive attitude in consumption process. Businesses have also turned to green advertising for the promotion of their products and services to strengthen their presence and elude competition with other businesses under these circumstances. This study aims to identify the factors that affect the consumer attitudes of the employed individuals on green advertisements for the businesses, and examine their differences according to demographic features. The reason for the selection of employed individuals is assumption that they will be effective of consumers having purchasing income especially in qualified green product purchasing decisions. The questionnaire form designed for this purpose was conducted on 400 individuals selected through convenience sampling method among people living in central district of Kastamonu. It was found that the factors affecting these employed individuals attitudes towards green product advertisements significantly differ according to gender, marital status, age, education and occupation

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Alabay, N. (2010). “Geleneksel Pazarlamadan Yeni Yaklaşımlara Geçiş Süreci”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 15, S:2.
 2. Armağan, E., Karatürk, H. E., (2014), “Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Aydın Bölgesindeki Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1,S.2-4
 3. Çakmak, Ali Çağlar, Çakır Merve (2012). “12-18 Yas Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Sehir Merkezinde Bir Araştırma,” Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626), Vol. 1, No. 4, December .
 4. Çelik, M. (2014). “Yeşil Pazarlama ve Yeşil İşletmecilik”, Üretim Ekonomisi Kongresi.
 5. Çelik, İ. Akman, Ö. Ceylan, A. ve Akman, V. (2016). “Yeşil Pazarlamada Sürdürülebilirlik ve Dünya’dan Bir Örnek: Tchibo”, İnternational Conference On Eurasian Economies.
 6. Çetinkaya Cihan, Özceylan E., (2017).” Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Satın Alma Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Üniversitesi Örneği”, Dergipark Akademik, Gaziantep University Journal Social Science, Cilt 16, Sayı: 1, DOI: 10.21547/jss.273091
 7. Çabuk, S. Nakıboğlu, B. ve Keleş, C. (2008). “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 17, S: 1.
 8. Duru, M. ve Şua, E. (2013). “Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünleri Kullanma Eğilimleri”, Ormancılık Dergisi, S: 9, C:2.
 9. Dülgeroğlu, İ. Başol, O. ve Başol, R. (2016). “Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları” ,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 8, S: 15.
 10. Erdoğan, B. Tiltay M. ve Kimzan H. (2011). “Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, C: 3 S: 1.
 11. Haytko, D. L., ve Matulich, i. (2008).” Green Advertising and Environmentally Responsible Consumer Behaviors: Linkages Examined.” Journal of Management and Marketing Research ,1, 2-11.
 12. Hız, Gülay, Kızgın, Yıldıray, (2011), “Gelire Göre Lüks Ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi İle Belirlenmesi” Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Cilt/Vol: 1 Sayı/No: 1 Yıl
 13. Hekimci, F. (2012). “Sürdürülebilir Yarınlar İçin; “Sürdürülebilir Tüketim ve Enerji Verimliliği”, Anahtar Dergisi.
 14. Kandemir, Orhan ve Kürkcü, Murat (2016), Bir Refah Göstergesi Olan “Yaşam Endeksi” Bağlamında TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Bölgesinin Analizi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Eylül 2016, Sayi:14.
 15. Kavoğlu, S. (2012). “İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, S: 4.
 16. Kilbourne, W. E. (1995). “Green Advertising: Salvation or Oxymoron? “journal of Advertising , 24 (2), 7-19.
 17. Kinoti, M. W. (2011). “Green marketing intervention strategies and sustainable development: A conceptual paper.” International Journal of Business and Social Science, 2(23), 263.
 18. Kükrer, Ö. (2010). “Tüketicilerin Çevresel Sorumluluklarını Yeşil Reklamlara Yönelik Tutumlarına Etkisi: Eskişehir Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, SBE., Antalya, 2010.
 19. Koçarslan Hüseyin (2015). “İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bilincinde Çevre Duyarlılığının Yeşil Pazarlama Üzerine Etkileri”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aralık 2015.
 20. Moriarty, S. M., Mitchell, N., ve Wells, W. (2009). “Advertising: Principles and Practice. Upper Saddle River”, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 21. Özmen, M. ve Diğerleri (2013). “Pazarlama İlkeleri”, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, 1. Baskı.
 22. Peattie, K. (2001).” Towards sustainability: the third age of green marketing”. The Marketing Review, 2(2), 129-146.
 23. Rahbar, E., ve Wahid, N. A. (2011).” Investigation of green marketing tools' effect on consumers' purchase behavior”. Business Strategy Series , 12 (2), 73-83.
 24. Shrum, L. J., McCarty, J. A., ve Lowrey, T. M. (1995). “Buyer characteristics of the green consumer and their implications for advertising strategy”. Journal of Advertising , 24 (2)71-82
 25. Şahin, A. Meral, H. Ve Aytop, Y. (2016). “Yeşil Pazarlamada Tüketici Algısı: Kahramanmaraş Kent Merkezi Örneği”, Anadolu Tarım Bilim. Dergisi, S: 31.
 26. Tayfun, N. ve Öçlü, B. (2015). “Yeşil Pazarlama Uygulamasının Tüketiciler Açısından Algılanmasının Nöropazarlama Tekniği İle Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S: 2.
 27. Ulusu, Yeşim, Köksal, Dilara (2012), “Yeşil Reklama Yönelik Tutum: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama” Journal of Yasar University 2012 27(7) 4642 – 4669
 28. Uydacı, M. (2002).” Yeşil pazarlama: İş ahlakı ve Çevresellik açısından yaklaşımlar” . Türkmen Kitabevi.
 29. Yavuz, V. A. (2010). “Sürdürülebilirlik Kavramı Ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri”/ Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14),Yıl: 18, Sayı:2004- 2, Mart- Nisan, 2004;28
 30. Yeniçeri, T. (2009). “Tüketicilerin Çevre Bilinci ve Çevreye Duyarlı Satınalma Davranışlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma”.Dergipark, Cilt:9, Sayı.17,35-57