Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

İŞLETME ETİĞİNDE SİNİZM VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA

ARZU ÇOTUL
Beykent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Biyografi
Erkut ALTINDAĞ
Beykent Üniversitesi, İ.İ.B.F.
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • İşletme Etiğ,
 • ,
 • Sinizm,
 • İşgören Performansı

Nasıl Atıf Yapılır

ÇOTUL, A., & ALTINDAĞ, E. (2019). İŞLETME ETİĞİNDE SİNİZM VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1198–1214. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.323

Özet

Örgütlerde alınan etik dışı kararlar, yönetimin işgörenlere ayrımcı yaklaşımı, işyerinin samimiyetsiz ortamı, işyerindeki değişim, güçlü olmayan örgütsel iklim, sinizm diye adlandırılan ve çalışanlarda örgüte karşı nefret, endişe duygularını oluşturan ve örgüte yönelik uç noktalarda kötüleme, eleştirme eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı,  örgütsel sinizm, işgören performansı ve işletme etik dışı kararlar arasındaki etkileşimin incelenmesidir. Araştırma verileri İstanbul’da tekstil sektöründe çalışanlarla anket yöntemi kullanarak elde edilmiş ve veriler “SPSS” programında değerlendirilerek regresyon analizi, korelasyon analizi, faktör analizi ve karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların işletmelerine sinik bir tutum geliştirmelerinde ve işletme performanslarına etkilerinde, alınan işletme yönetiminin etik dışı kararlarının güçlü bir etmen olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akdemir, B., Kırmızıgül, B. ve Zengin, Y. (2016). Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 6(2), 115-130.
 2. Anderson, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Bahavior, 18, 449-469.
 3. Arslan, M. (2001). İş ve Meslek Ahlakı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 4. Bakari, H., Hunjra, A. I., Jaros, S. ve Khoso, I. (2018). Moderating Role of Cynicism About Organizational Change Between Authentic Leadership and Commitment to Change in Pakistani Public Sector Hospitals. Leadership in Health Services.
 5. Birsel, M. (2007). İnsan Kaynakları Uygulamalarında Etik Yaklaşımlar, Editör: Tevrüz, Suna. İş Hayatında Etik, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 6. Boyalı, H. (2011). Örgütsel Sinizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Karaman’daki Bankalar Üzerinde Bir Uygulama. . Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 7. Brandes, P. (1997). Organizational Cynicisim: Its Nature, Antecedents, and Consequences, Unpublished Doctoral Thesis, University of Cincinnati.
 8. Brandes, P., Dharwadkar, R., Dean, J. W. (1999). Does Organizational Cynicism Matter?: Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Paper Presented at The Eastern Academy of Management, Philadelphia.
 9. Butler, P. ve Tregaskis, O. (2018). Distributed Leadership and Employee Cynicism: Trade Unions as Joint Change Agents. Human Resource Management Journal.
 10. Chiaburu, D. S., A. C. Peng, I.-S. Oh, G. C. Banks ve L.C. Lomeli (2013). Antecedents and Consequences of Employee Organizational Cynicism: A Meta-Analysis, Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.
 11. Cole, M. S. Brunch, H. ve Vogel, B. (2006). Emotion as Mediators of the Relations Between Percived Supervision Support and Psychological Hardiness on Employee Cynicism, Journal of Organizational Behavior, 27, 463-484.
 12. Dean, J. W, Brandes, P. ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism, The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 13. Derin, N. (2011). İşletmelerde Geride Kalan Sendromu ve Örgütsel Güven., Ankara: Nobel Yayıncılık.
 14. Elçi, M. ve Kul, B. (2017). Kamu Çalışanlarının Etik İklim Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama, Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(1), 118-137.
 15. Erdost, E. Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Bildiri Kitabı, 514-524.
 16. Filizöz, B. (2011). Etik ve Etiğe İlişkin Temel Kavramlar. Editör: Zeyyat Sabuncuoğlu. İşletme Etiği. İstanbul: Beta Yayımcılık.
 17. Fuchs, S., ve Edwards, M. R. (2012). Predicting Pro-change Behaviour: The Role of Perceived Organisational Justice and Organisational Identification. Human Resource Management Journal, 22, 39-59.
 18. Görmen, M. (2017). Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Etkisi. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 8(15), 363-388.
 19. James, M.S.L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems (Dissertation of Doctor of Philosophy), The Florida State University.
 20. Karacaoğlu, K. ve Küçükköylü, C. (2015). İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi. 3(15), 401-408.
 21. Kirkman, B. L. ve Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: The Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58 –74
 22. Lorinkova, N. M. ve Perry, S. J. (2017). When is Empowerment Effective? The Role of Leader-Leader Exchange in Empowering Leadership, Cynicism, and Time Theft. Journal of Management, 43(5), 1631- 1655.
 23. Mete, Y. A. (2013). Relationship Between Organizational Cynicism and Ethical Leadership Behaviour: A Study at Higher Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 476-483.
 24. Nafei, A. W. ve Kaifi, B. A. (2013). The Impact of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals in Egypt. European Journal of Business and Management 5(12), 131-147.
 25. Nair, P. ve Kamalanabhan, T. J. (2010). The Impact of Cynicism on Ethical Intentions of Indian Managers: The Moderating Role of Seniority. Journal of International Business Ethics. 3(1), 14-29.
 26. Neumann, Y., ve Reichel, A. (1979). The Development of Attitudes Toward Business Ethics Questionnaire (ATBEQ): Concepts, Dimensions, and Relations to Work Values (Working Paper). Ben Gurion University of Negev, Israel.
 27. Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2011). Örgütsel Davranış. Bursa: Ekin Yayıncılık.
 28. Reichers, A. E., Wanous, J., ve Austin, J. (1997). Understanding and Managing Cynicism about Organizational Change. Academy of Management Executive. 11(1), 48-59.
 29. Sarı, Y ve Doğantekin, A. (2016). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Etik İklim ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 222-250.
 30. Schwepker, Jr. C. H. (2001). Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention In The Salesforce, Journal of Business Research, 54, 39-52.
 31. Tekin, Z. (2018). Bankacılık Sektöründeki Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Etik İklim ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 14 (3), 807-824.
 32. Tekin, Z., Uslu, F., Karakuş, K. (2018). İşletmelerin Etik Kararlarının ve Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının Ahilik Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Mardin: İKSAD I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, 631-636.
 33. Turan, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 34. Wanous, J. P., Reichers, A.E., ve Austin, J.T. (1994). Organizational Cynicism: An Initial Study. Academy of Management Proceedings, 1, 269-273.
 35. Yıldız, K, Akgün, N. ve Yıldız, S. (2013). İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki. International Journal of Social Science, 6 (6), 1253-1284.