Vol. 5 No. 1 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

AN ANALYSIS OF THE LEVELS OF HEALTH CONSULTANTS’ ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CYNICISM

Abdullah SOYSAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fedayi YAĞAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Pınar ÖKE
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Published 2017-04-21

How to Cite

SOYSAL, A., YAĞAR, F., & ÖKE, P. (2017). AN ANALYSIS OF THE LEVELS OF HEALTH CONSULTANTS’ ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CYNICISM. Business & Management Studies: An International Journal, 5(1), 174–190. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i1.105

Abstract

The purpose of this study is to analyze the levels of health consultants’ organizational support (institutional, employers and colleagues) and organizational cynicism, to determine whether the perceptions of organizational cynicism and organizational support change depending on certain demographic features and to find out the relationship between organizational cynicism and organizational support. The study was carried out on 67 health consultants working in a private hospital in Istanbul between the dates 05.08.2016 - 19.08.2016. One-way analysis of variance and correlation and regression are used in the data analysis. The results of the study demonstrate an organizational cynicism level at 2.44, an institutional support level at 3.22, the employers’ support level at 3.63 and colleagues’ support level at 3.50. The study indicates a significant difference between organizational support and the period of time spent in the institution. The study also shows the relationship between organizational cynicism and employer support. In addition, it is also observed in the study that organizational cynicism is affected by employers support.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Abraham, R. (2000). "Organizational Cynicism: Bases And Consequences". Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3):269-292.
 2. Ağırdan, Ö. (2016). “Örgütsel Sinizm: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 3. Alparslan, A. M., Can, A. ve Oktar, A. G. Ö. F. (2014). "Algılanan Örgütsel Desteğin Yardım Etme Davranışına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma". İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(2):117-128.
 4. Altınöz, M., Serdar, Ç. Ö. P. ve Siğindi, T. (2011). "Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki Dört Ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (21):285-316.
 5. Andersson, L. M. and Bateman, T. S. (1997). "Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects". Journal of Organizational Behavior, 449-469.
 6. Argon, T. ve Ekinci, S., (2016). "İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Sinizm Düzeylerine İlişkin Görüşleri". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1):1-19.
 7. Aselage, J. and Eisenberger, R. (2003). "Perceived Organizational Support and Psychological Contracts: A Theoretical Integration". Journal of Organizational Behavior, 24(5):491-509.
 8. Byrne, S.Z. and Hochwarter, A.W. (2007). "Perceived Organizational Support and Performance Relationships a Cross Levels of Organizational Cynicism" Journal of Managerial Psychology, 23(1):54-72.
 9. Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I.-S., Banks, G. C. and Lomeli, L. C. (2013). "Antecedents and Consequences of Employee Organizational Cynicism: A Meta-Analysis". Journal of Vocational Behavior, 83(2):181- 197.
 10. Cole, M. S., Bruch, H. and Vogel, B. (2006). "Emotion as Mediators of the Relations Between Perceived Supervisor Support and Psychological Hardiness on Employee Cynicism". Journal Of Organizational Behavior, 27(4):463-484.
 11. Çalışkan, S. C. (2014). "Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenleri İle Yeni Araştırma Modelleri Geliştirme Arayışları: Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenlerinin İşe Adanmışlık, Tükenmişlik ve Sinizm Üzerine Etkileri ve Bu Etkileşimde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü Üzerine". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3):363-382.
 12. Çelikten, M. ve Çanak, M. (2014). "Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Örgütsel Sinizmleri Arasındaki İlişki”. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 4(6):47-78.
 13. Dean, J. W., Brandes, P. and Dharwadkar, R. (1998). "Organizational Cynicism". Academy of Management review, 23(2):341-352.
 14. Efeoğlu, İ. E. ve İplik, A. G. E. (2011). "Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3):343-360.
 15. Eğriboyun, D. (2013). "Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Güven Ve Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişki". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(12):17-43.
 16. Eisenberger R., Huntington R. and Hutchison S. (1986). Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 71(3):500-507.
 17. Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D. and Rhoades, L. (2001). "Reciprocation of Perceived Organizational Support". Journal of Applied Psychology, 86(1):1-42.
 18. Erbil, S. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 19. Erdoğan, B. and Enders, J. (2007). “Support From The Top: Supervisors’ Perceived Organizational Support as a Mediator of Leader-Member Exchange to Satisfaction and Performance Relationships”, Journal of Applied Psychology, 92:321-30.
 20. Fettahlıoğlu, O. O. (2015). "Günümüz İşletmelerinin Temel Hastalığı: Örgütsel Sinizme Yönelik Algılamaların, Tükenmişlik Boyutları Üzerine Etkisi". The Journal of Academic Social Science, 3(13):178-191.
 21. Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). "Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Türk Psikoloji Yazıları, 15(30):1-9.
 22. Gül, H. ve Ağıröz, A. (2011). "Mobbıng Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İllişkiler: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama". Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi , 13(2):27-47.
 23. Güney, S., Akalın, Ç. ve İlsev, A. (2014). "Duygusal Örgütsel Bağlılık Gelişiminde Algılanan Örgütsel Destek Ve Örgüt Temelli Öz-Saygı". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25( 2):189-212.
 24. İçerli, L. ve Yıldırım, M. H. (2012). "Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1):167-176.
 25. İplik, E., İplik, F. N. ve Efeoğlu, İ. E. (2014). "Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü". Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(2):109-122
 26. Kahya, C. (2013). "Örgütsel Sinizm, İş Performansını Etkiler Mi? İş Tatmininin Aracılık Etkisi". Global Journal of Economicsand Business Studies, 2(3):34-46.
 27. Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 28. Kanar, D. (2015). Hastanede Çalışan İdari Personelin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 29. Kanten, S. (2012). "Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2(16):191-205.
 30. Kaplan, M. ve Öğüt, A. (2012). "Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama". Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics&Administrative Sciences, 17(1):1-13.
 31. Karacaoğlu, K. ve İnce, A. G. F. (2013). "Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1):181-202.
 32. Karcıoğlu, M. S. ve Naktiyok, A. (2015). "Örgütsel Ortamda Algılanan Güven Düzeyinin Sinizm Üzerindeki Rolü: Atatürk Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1):19-34.
 33. Kasalak, G. ve Aksu, M.B. (2014) “Araştırma Görevlilerinin Algıladıkları Örgütsel Desteğin Örgütsel Sinizm ile İlişkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1):115-133.
 34. Kesen, M. ve Akyüz, B. (2015). "Akademik Özyeterlik Algısı, Örgütsel Güven ve Örgütsel Sinizm İlişkisinin Yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3):47-68.
 35. Maslow, A. H. (1943). "A Theory Of Human Motivation". Psychological Review, 50(4):360-370
 36. Mesci, M. (2014). "Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Üzerine Etkisi: Antalya’da Bir Örnek Olay Çalışması". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(30):183-210.
 37. Mullen, T.R., Kroustalis, C., Meade, A.W. and Surface, E.A. (2006). “Assessing Change in Perceived Organizational Support Due to Training”. 21. Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, USA.
 38. Okçu, V., Şahin, H. M. ve Şahin, E. (2015). "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizme İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi". International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(4):298-313.
 39. Özgan, H., Külekçi,E. ve Özkan,M. (2012). "Analyzing of the Relationships Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment of Teaching Staff". International Online Journal of Educational Sciences, 4(1): 196-205.
 40. Özler, D. E. ve Atalay,C.G.. (2011). "A Research To Determine The Relationship Between Organizational Cynicism and Burnout Levels of Employees in Health Sector". Business and Management Review, 1(4):26-38.
 41. Peplinski, M. S. (2014). "Perceived organizational support, organizational cynicism and employee well-being (Thesis, Master of Applied Psychology (MAppPsy)). University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Retrieved from http://hdl.handle.net/10289/8998.
 42. Polat, M., Meydan, C. H. ve Tokmak, İ. (2010). “Personel Güçlendirme-Örgütsel Sinizm İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi.”, 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak.
 43. Polat, M. ve Meydan, C. (2010). “Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1):145-172.
 44. Rhoades L., ,Eısenberger R. and Armelı S. (2001). "Affective Commitment to theOrganization: The Contribution of Percieved Organizational Support”. Journal of Applied Pschology, 86(5):825–836.
 45. Riggle, R.J., Edmondson, D.R. and Hansen, J.D. (2009). "A Meta-Analysis of The Relationship Between Perceived Organizational Support and Job Outcomes: 20 Years of Research". Journal Of Business Research, 62(10):1027-1030.
 46. Sarı, Y. ve Doğantekin, A. (2016). "Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Etik İklim ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3):222-250.
 47. Spicer, A., (2007). "International Encyclopedia of Organization Studies”. Ed:Stewart Clegg, James R. Bailey, Sage Publications, USA.
 48. Steele, C., (2014). "An Analysis of the Effect of Perceived Supportand Fit on the Relationship Between Organizational Cynicism and Workplace Behaviors”. Marian University, Indianapolis, USA.
 49. Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., Kandemir, A. ve Çelik, Y. (2016). "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(3):867-886.
 50. Tayfun, A. ve Çatır, O. (2014). "Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1):347-365.
 51. Tokgöz, N. (2011). "Örgütsel Sinizm, Örgütsel Destek Ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Elektrik Dağıtım İşletmesi Çalışanları Örneği". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2):363-387.
 52. Topçu, İ., Ünaldı Türkkan N., Eşkin Bacaksız, F., Tiryaki Şen, H.,, Karadal, A. ve Yıldırım, A. (2013). "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği". DEUHYO ED, 6(3):125-131.
 53. Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”. Yönetim ve Ekonomi, 17(2):183-206.
 54. Türköz, T., Polat, M. ve Coşar, S. (2013). "Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2):285-302.
 55. Tüzün, A. (2014). Algılanan Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşiminin İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 56. Yavuz, A. ve Bedük, A. (2016). "Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bir Kamu Bankasının Konya Şubelerinde Örnek Uygulama". Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der., 35:301-313.
 57. Yeşilçimen, K., (2015). Hemşirelikte Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Güven İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 58. Yıldız K. (2013). “Örgütsel Bağlılık İle Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki”, Turkish Studies, 8(6):853-879.
 59. Yücel, İ. ve Çetinkaya, B. (2015). "Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Çalışanların Yaşının Bu İlişki Üzerindeki Etkisi".. Journal of Graduate School of Social Sciences, 19(3):247-371.