Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

DIŞ KAYNAK KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Vural ÇAĞLIYAN
Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Emel GELMEZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI
Minenur Sezer DİLEK
Selcuk University, Institute of Social Sciences

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Dış Kaynak Kullanımı,
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Performansı,
 • İşletme Performansı,
 • Yapısal Eşitlik Modeli

Nasıl Atıf Yapılır

ÇAĞLIYAN, V., GELMEZ, E., & DİLEK, M. S. (2019). DIŞ KAYNAK KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1379–1394. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.287

Özet

Rekabetçiliğin bir gereği olarak işletmeler kendi faaliyet alanları dışındaki mal ve hizmetleri kendi alanlarında uzman işletmelerden sağlamaktadırlar. Bu gereklilikten hareketle işletmeler açısından rekabetçi üstünlük elde edilmesinde önemli araçlardan birisi olan dış kaynak kullanımının sürdürülebilir tedarik zinciri performansı ve işletme performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi sektörel anlamda süren rekabetin boyutlarına bir bakış açısı kazandırması ve işletmelerin kendi yapılarını değerlendirebilmeleri açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Konya ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin dış kaynak kullanımının sürdürülebilir tedarik zinciri performansı ve işletme performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi irdelemek amacıyla yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda dış kaynak kullanımı ile sürdürülebilir tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiş olmakla birlikte sürdürülebilir tedarik zinciri performansı ve işletme performansı ve ayrıca dış kaynak kullanımı ile işletme performansı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alpay, G., Bodur, M., Yılmaz, C., Çetinkaya. S. & Arıkan, L. (2008). Performance Implications of Institutıonalization Process in Family-Owned Businesses: Evidence From an Emering Economy. Journal of Word Business, 43, 435-448.
 2. Altuntaş, C. & Türker, D. (2012). Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 39-64.
 3. Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-offit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
 4. Aydın, N. (2016). Dış Kaynak Kullanım Nedenleri ve Uygulamalar. ABMYO Dergisi, 41, 61-79.
 5. Ayyıldız, H., Cengiz, E. & Ustasüleyman, T. (2006). Üretim ve Pazarlama Bölüm Çalışanları Arası Davranışsal Değişkenlerin Firma Performansı Üzerine Etkisine İlişkin Yapısal Bir Model Önerisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Sayı 17.
 6. Bastas, A. & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: A systematic review, Journal of Cleaner Production, 181, 726-744.
 7. Beske-Janssen, P., Johnson, M.P & Schaltegger, S. (2015). 20 years of performance measurement in sustainable supply chain management-what has been achieved?. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 664-680.
 8. Beske-Janssen, P., Johnson, M.P. & Schaltegger, S. (2015). 20 years of performance measurement in sustainable supply chain management – what has been achieved?. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 664-680.
 9. Carte, C.R. & Easton, P.L. (2011). Sustainable supply chain management: evolution and future directions, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 46-62.
 10. Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 11. Çakır, V. & Çakır, V. (2007). Televizyon Reklamlarının Algılanan Değeri ve Reklam Tutumu İlişkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 30, 37-59.
 12. Eminoğlu, E. & Nartgün, Z. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilimlerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), s.215-240
 13. Erdirençelebi, M. (2012). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Gerçekleşmesi İle Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Kuşaklar Arası Farklılıklar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 14. Fill, C. & Visser, E. (2000). The Outsourcing Dilemma: A Composite Approach to the Make or Buy Decision”, Management Decision. 38(1), s.43-50.
 15. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. J. Mark. Res., 18(1), 39-50.
 16. Giustiniano, L. & Clarioni, G. (2013). The Impact of Outsourcing on Business Performance: An Empirical Analysis. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9(2), 153-168.
 17. Gomez-Luciano, C.A., Dominguez, F.R.R., Gonzalez-Andres, F. &Meneses, B.U.L.D. (2018),
 18. Gupta, S. & Palsule-Desai, O.D. (2011). Sustainable supply chain management: Review and research opportunities, IIMB Management Review, 23, 234-245.
 19. Güleş, H.K., Paksoy, T, Bülbül, H. & Özceylan, E. (2012). Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon, Gazi Kitabevi: Ankara.
 20. Hair JF, Andreson RE, Tahtam RL & Black CW (1998). Multivariate Data Analysis. Fifth Edition Prentice-Hall International Inc. New Jersey.
 21. Haşlaman, T. (2005). Programlama Dersi İle İlgili Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri İle Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 22. Hila, C.M. & Dumitraşcu, O. (2014). Outsourcing Within A Supply Chain Management Framework, Proceedings of the 8th International Management Conference “Management Challenges for Sustainable Development”. November 6th-7th, 2014, Bucharest, Romania, 328-336.
 23. Hong, J., Zhang, Y. &Ding, M. (2018). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of Cleaner Production, 172, 3508-3519.
 24. Karahan, A. (2009). Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 185-199.
 25. Lacity, M.C., Willcocks L.P. & Feeny, D. F. (1995). IT Outsourcing: Maximize Flexibility and Control. Harvard Business Review, May-June, 84-93.
 26. Linton, J.D., Klassen, R. & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25, 1075 -1082.
 27. Mariados, B.J., Hong, J., Zhang, Y. & Ding, M. (2016). Influences of Firm Orientations on Sustainable Supply Chain Management . Journal of Business Research, 69, 3406–3414.
 28. Marsh, H. W. & Hocevar, D. (1988). A New, More Powerful Approach to Multitrait-Multimethod Analyses: Application Of Second-Order Confirmatory Factor Analysis. Journal of Applied Psychology, 73 (1), 107-117.
 29. May, A.S. (1998). Business Process Outsourcing: A New Test Of Management Competence. Career Developement International, 3(4), 136-141.
 30. Mieghem, J.A. (1999). Coordinating investment, production and subcontracting. Managament Science, 45 (7), 954-971.
 31. Momme, J. (2002). Framework for outsourcing manufacturing: Strategic and operational implications. Computers in Industry, 49, 59-75.
 32. Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri SPSS Uygulamalı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
 33. Öz, M. (2011). Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Firmaların Pazarlama Tabanlı Temel Yeteneklerini Oluşturmada ve Müşteri Değerini Arttırmadaki Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 34. Saeed, M.A. & Kersten, W. (2017). Supply chain sustainability performance indicators-a content analysis based on published standards and guidelines. Logistics Research, 10(12), 1-19.
 35. Saeed, M.A. & Kersten, W. (20177). Supply chain sustainability performance indicators - a content analysis based on published standards and guidelines. Logistics Research, 10 (12), s. 1-19.
 36. Sarifuzzaman, M. (2012). Impact of Outsourcing on Company Performance: Study on a Local Public Limited Company in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: Institute of Governance Studies, BRAC University.
 37. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 38. Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16 (15), 1699-1710.
 39. Sustainable supply chain management: Contributions of supplies markets, Journal of Cleaner Production, 184, 311-320.
 40. Tezcan, C. (2008). Yapısal Eşitlik Modelleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 41. Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 42. Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G. & Premkumar, R. (2012). Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. Int. J. Production Economics, 140, 330-340.
 43. Zhang, M., Tse, Y.K., , Doherty, B., Li, S. & Akhtar, P. (2018),. Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model. Resources, Conservation and Recycling, 128, 206-221.