Vol. 6 No. 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

AN EXAMINATION ON THE IMPACT OF OUTSOURCING ON SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN AND BUSINESS PERFORMANCE

Vural ÇAĞLIYAN
Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Emel GELMEZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI/
Minenur Sezer DİLEK
Selcuk University, Institute of Social Sciences

Published 2019-01-03

How to Cite

ÇAĞLIYAN, V., GELMEZ, E., & DİLEK, M. S. (2019). AN EXAMINATION ON THE IMPACT OF OUTSOURCING ON SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN AND BUSINESS PERFORMANCE. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1379–1394. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.287

Abstract

As a requirement of competitiveness, businesses procure those goods and services which are beyond their own fields of activity from specialized businesses. Based on this requirement, examination of the effect of outsourcing, one of the crucial instruments for businesses in gaining competitive advantage, on sustainable supply chain performance and business performance, is of importance in terms of bringing a point of view on the dimensions of the ongoing competition in sectoral sense and enabling the businesses to assess their own structures. In this context, the effect of outsourcing by businesses operating in food industry in the province of Konya on sustainable supply chain performance and business performance was examined in this study. Structural equation modeling was utilized to analyze the correlation between the variables. While no statistically significant correlation could be determined between outsourcing and sustainable supply chain perforrmance, it was found out that a statistically significant correlation existed between sustainable supply chain performance and business performance as well as between the outsourcing and business performance. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Alpay, G., Bodur, M., Yılmaz, C., Çetinkaya. S. & Arıkan, L. (2008). Performance Implications of Institutıonalization Process in Family-Owned Businesses: Evidence From an Emering Economy. Journal of Word Business, 43, 435-448.
 2. Altuntaş, C. & Türker, D. (2012). Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 39-64.
 3. Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-offit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
 4. Aydın, N. (2016). Dış Kaynak Kullanım Nedenleri ve Uygulamalar. ABMYO Dergisi, 41, 61-79.
 5. Ayyıldız, H., Cengiz, E. & Ustasüleyman, T. (2006). Üretim ve Pazarlama Bölüm Çalışanları Arası Davranışsal Değişkenlerin Firma Performansı Üzerine Etkisine İlişkin Yapısal Bir Model Önerisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Sayı 17.
 6. Bastas, A. & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: A systematic review, Journal of Cleaner Production, 181, 726-744.
 7. Beske-Janssen, P., Johnson, M.P & Schaltegger, S. (2015). 20 years of performance measurement in sustainable supply chain management-what has been achieved?. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 664-680.
 8. Beske-Janssen, P., Johnson, M.P. & Schaltegger, S. (2015). 20 years of performance measurement in sustainable supply chain management – what has been achieved?. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 664-680.
 9. Carte, C.R. & Easton, P.L. (2011). Sustainable supply chain management: evolution and future directions, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 46-62.
 10. Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 11. Çakır, V. & Çakır, V. (2007). Televizyon Reklamlarının Algılanan Değeri ve Reklam Tutumu İlişkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 30, 37-59.
 12. Eminoğlu, E. & Nartgün, Z. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilimlerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), s.215-240
 13. Erdirençelebi, M. (2012). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Gerçekleşmesi İle Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Kuşaklar Arası Farklılıklar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 14. Fill, C. & Visser, E. (2000). The Outsourcing Dilemma: A Composite Approach to the Make or Buy Decision”, Management Decision. 38(1), s.43-50.
 15. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. J. Mark. Res., 18(1), 39-50.
 16. Giustiniano, L. & Clarioni, G. (2013). The Impact of Outsourcing on Business Performance: An Empirical Analysis. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9(2), 153-168.
 17. Gomez-Luciano, C.A., Dominguez, F.R.R., Gonzalez-Andres, F. &Meneses, B.U.L.D. (2018),
 18. Gupta, S. & Palsule-Desai, O.D. (2011). Sustainable supply chain management: Review and research opportunities, IIMB Management Review, 23, 234-245.
 19. Güleş, H.K., Paksoy, T, Bülbül, H. & Özceylan, E. (2012). Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon, Gazi Kitabevi: Ankara.
 20. Hair JF, Andreson RE, Tahtam RL & Black CW (1998). Multivariate Data Analysis. Fifth Edition Prentice-Hall International Inc. New Jersey.
 21. Haşlaman, T. (2005). Programlama Dersi İle İlgili Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri İle Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 22. Hila, C.M. & Dumitraşcu, O. (2014). Outsourcing Within A Supply Chain Management Framework, Proceedings of the 8th International Management Conference “Management Challenges for Sustainable Development”. November 6th-7th, 2014, Bucharest, Romania, 328-336.
 23. Hong, J., Zhang, Y. &Ding, M. (2018). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of Cleaner Production, 172, 3508-3519.
 24. Karahan, A. (2009). Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 185-199.
 25. Lacity, M.C., Willcocks L.P. & Feeny, D. F. (1995). IT Outsourcing: Maximize Flexibility and Control. Harvard Business Review, May-June, 84-93.
 26. Linton, J.D., Klassen, R. & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25, 1075 -1082.
 27. Mariados, B.J., Hong, J., Zhang, Y. & Ding, M. (2016). Influences of Firm Orientations on Sustainable Supply Chain Management . Journal of Business Research, 69, 3406–3414.
 28. Marsh, H. W. & Hocevar, D. (1988). A New, More Powerful Approach to Multitrait-Multimethod Analyses: Application Of Second-Order Confirmatory Factor Analysis. Journal of Applied Psychology, 73 (1), 107-117.
 29. May, A.S. (1998). Business Process Outsourcing: A New Test Of Management Competence. Career Developement International, 3(4), 136-141.
 30. Mieghem, J.A. (1999). Coordinating investment, production and subcontracting. Managament Science, 45 (7), 954-971.
 31. Momme, J. (2002). Framework for outsourcing manufacturing: Strategic and operational implications. Computers in Industry, 49, 59-75.
 32. Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri SPSS Uygulamalı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
 33. Öz, M. (2011). Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Firmaların Pazarlama Tabanlı Temel Yeteneklerini Oluşturmada ve Müşteri Değerini Arttırmadaki Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 34. Saeed, M.A. & Kersten, W. (2017). Supply chain sustainability performance indicators-a content analysis based on published standards and guidelines. Logistics Research, 10(12), 1-19.
 35. Saeed, M.A. & Kersten, W. (20177). Supply chain sustainability performance indicators - a content analysis based on published standards and guidelines. Logistics Research, 10 (12), s. 1-19.
 36. Sarifuzzaman, M. (2012). Impact of Outsourcing on Company Performance: Study on a Local Public Limited Company in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: Institute of Governance Studies, BRAC University.
 37. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 38. Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16 (15), 1699-1710.
 39. Sustainable supply chain management: Contributions of supplies markets, Journal of Cleaner Production, 184, 311-320.
 40. Tezcan, C. (2008). Yapısal Eşitlik Modelleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 41. Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 42. Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G. & Premkumar, R. (2012). Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. Int. J. Production Economics, 140, 330-340.
 43. Zhang, M., Tse, Y.K., , Doherty, B., Li, S. & Akhtar, P. (2018),. Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model. Resources, Conservation and Recycling, 128, 206-221.