Vol. 6 No. 2 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH, EMOTIONAL LABOUR AND CYNICISM: AN APPLICATION ON MARKET EMPLOYEES

Daimi KOÇAK
Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi Bölümü
Bio
Gökhan KERSE
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İşletme Bölümü
Mustafa BABADAĞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İşletme Bölümü

Published 2018-09-02

How to Cite

KOÇAK, D., KERSE, G., & BABADAĞ, M. (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH, EMOTIONAL LABOUR AND CYNICISM: AN APPLICATION ON MARKET EMPLOYEES. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 584–605. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.272

Abstract

Today, businesses operating in sectors that require direct contact with customers expect employees to behave in anticipation of their customers while doing their jobs. Many factors can be effective when employees show their expected behaviors. The aim of this study is to examine the mediating effect of organizational cynicism on the relationship between psychological contract breach and emotional labour. In order to realize this aim, data were obtained by applying survey technique to 133 of 200 supermarket employees in Erzincan province. The obtained data were tested and interpreted by using SPSS and AMOS statistical programs. As a result of the analysis, it has been found that organizational cynicism has a partial mediating effect on the relationship between psychological contract breach and emotional labour.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Antonaki, X. E., & Trivellas, P. (2014). “Psychological Contract Breach and Organizational Commitment in The Greek Banking Sector: The Mediation Effect of Job Satisfaction”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 354-361.
 2. Bal, P. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G., & Van Der Velde, M. E. (2008). “Psychological Contract Breach and Job Attitudes: A Meta-Analysis of Age As A Moderator”. Journal of Vocational Behavior, 72(1), 143- 158.
 3. Bal, P. M., Chiaburu, D. S., & Jansen, P. G. (2009). “Psychological Contract Breach and Work Performance: Is Social Exchange a Buffer or an Intensifier?”. Journal of Managerial Psychology, 25(3), 252-273.
 4. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). “The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 5. Bashir, S., & Nasir, M. (2013). “Breach of Psychological Contract, Organizational Cynicism and Union Commitment: A Study of Hospitality Industry in Pakistan”. International Journal of Hospitality Management, 34, 61-65.
 6. Basım, H. N., & Beğenirbaş, M. (2012). “Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması”. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.
 7. Begenirbaş, M., & Turgut, E. (2014). “İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 223- 246.
 8. Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley.
 9. Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, J. W. (1999). “Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes”. In Eastern Academy of Management Proceedings. Philadelphia: Editor.
 10. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı), Ankara: Pegem Akademi. Büyükyılmaz, O., & Çakmak, A. (2015). “Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde
 11. Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 48-71.
 12. Choi, Y. G., & Kim, K. S. (2015). “A Literature Review of Emotional Labor and Emotional Labor Strategies”. Universal Journal of Management, 3(7), 283-290.
 13. Choi, Y. G., & Kim, K. S. (2015). “A Literature Review of Emotional Labor and Emotional Labor Strategies”. Universal Journal of Management, 3(7), 283-290.
 14. Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review. Journal Of Management,31(6), 874-900.
 15. Çetinkaya, F. F. & Özkara, B. (2015). “Hizmet İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlalleri ve Örgütsel sinizm İlişkisi: Kapadokya Bölgesi 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 72-91.
 16. Çınar, O. (2010). “Okul Müdürlerinin İletişim Sürecindeki Etkililiği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 267-276.
 17. Dean Jr, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). “Organizational Cynicism”. Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 18. Dikili, A., & Bayraktaroğlu, S. (2013). “Psikolojik Sözleşme ile İş Tatmini İlişkisine Yönelik Bir Araştırma”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 205-227.
 19. Ev Kocabaş, D. E. (2014). Hemşirelerde Duygusal Emek ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Isparta İl Merkezindeki Hastanelerde Bir Araştırma (Yayınlanmış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 20. Fındıklı, M. & Yozgat, U. (2015). “The Relationships among Emotional Labor, Perceived Psychological Contract Breach and Perceived In-Role Performance (A Research in Retail and Service Sector Employees in İstanbul)”. Canadian International Journal of Social Science and Education, 1(1), 193- 203.
 21. Gosserand, R. H., & Diefendorff, J. M. (2005). “Emotional Display Rules and Emotional Labor: The Moderating Role of Commitment”. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1256.
 22. Hazrati, S. (2017). “Psychological Contract Breach and Affective Commitment in Banking Sector: The Mediation Effect of Psychological Contract Violation and Trust”. Arabian Journal of Business and Management Review, 7(4), 1-7.
 23. Hochschild, A. R. (1979). “Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure”. American Journal ofSociology,
 24. ,555–575.
 25. Hochschild, A. R. (1983). “The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling”. Berkeley, CA: University of California Press.
 26. Holman, D., Martinez‐Iñigo, D., & Totterdell, P. (2008). “Emotional Labor, Well‐Being, and Performance”.
 27. In The Oxford Handbook of Organizational Well Being, 332-355.
 28. Işık, Ö. G. (2014). “Organizational Cynicism: A Study Among Advertising Agencies”. Akdeniz İletişim Dergisi, (22), 130-151.
 29. Johnson, Jonathan L., & Anne M. O'Leary‐Kelly. (2003). “The Effects of Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Exchange Violations are Created Equal”. Journal of organizational behavior, 24(5), 627-647.
 30. Kalağan, G. (2009). “Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel sinizm Tutumları Arasındaki İlişki”. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 31. Karacaoğlu, K., & İnce, A. G. F. (2013). “Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 181-202.
 32. Karacaoğlu, K., & İnce, F. (2012). “Brandes, Dharwadkar ve Dean'in (1999) Örgütsel sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği”. Business and Economics Research Journal, 3(3), 77-92.
 33. Karcıoğlu, F., & Türker, E. (2010). “Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 121-140.
 34. Köse, S., Oral, L., & Türesin, H. (2011). “Duygusal Emek Davranışlarının İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisi Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”. İşletme Fakültesi Dergisi, 12(2), 165-185.
 35. Kuang-Man, W. (2013). “The Effects of Psychological Contract Breach on Employee Work Behaviors in the Airline Industry: Employee Cynicism as Mediator”. International Journal of Business and Social Science, 4(12), 304-312.
 36. Küçükaltan, D., Aydın Tükeltürk, Ş. & Gürkan, G.Ç. (2015). Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ankara:
 37. Detay Yayıncılık.
 38. Liu, S.; Lin, X. & Hu, W. (2013). “How Followers' Unethical Behavior is Triggered by Leader-Member Exchange: The Mediating Effect of Job Satisfaction. Social Behavior and Personality”. An International Journal. 41(3), 357-366.
 39. Matthijs Bal, P., Chiaburu, D. S., & Jansen, P. G. (2010). “Psychological Contract Breach and Work Performance: Is Social Exchange a Buffer or an Intensifier?”. Journal of Managerial Psychology, 25(3), 252-273.
 40. Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları (2. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 41. Nafei, W. A., & Kaifi, B. A. (2013). “The Impact of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals in Egypt”. European Journal of Business and Management, 5(12), 131-147.
 42. Oğuz, H., & Özkul, M. (2016). “Duygusal Emek Sürecine Yön Veren Sosyolojik Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Batı Akdeniz Uygulaması”. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(16), 130- 154.
 43. Özgen, H. M., & Özgen, H. (2010). “Psikolojik Sözleşme ve Boyutlarının İş Tatmini Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 1-19.
 44. Özler, D. E., & Ünver, E. (2012). “Psikolojik Sözleşmenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 325- 351.
 45. Özler, D. E., Atalay, C. G., & Şahin, M. D. (2010). “Örgütlerde Örgütsel sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır?”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57.
 46. Restubog, S. L. D., Bordia, P., & Tang, R. L. (2006). “Effects of Psychological Contract Breach on Performance of IT Employees: The Mediating Role of Affective Commitment”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79(2), 299-306.
 47. Robinson, S. L., & Morrison, E. W. (2000). “The Development of Psychological Contract Breach and Violation: A Longitudinal Study”. Journal of organizational Behavior, 21, 525-546.
 48. Robinson, S.L. ve D.M. Rousseau (1994). “Violating the Psychological Contract: Not the Exception but the Norm”. Journal of Organizational Behavior, 15, 245-259.
 49. Sarikaya, M., & Kok, S. B. (2017). “The Relationship Between Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism”. European Scientific Journal, ESJ, 13(10), 125-142.
 50. Tang, C., Seal, C. R., Naumann, S. E., & Miguel, K. (2013). “Emotional Labor: The Role of Employee Acting Strategies on Customer Emotional Experience and Subsequent Buying Decisions”. International Review of Management and Marketing, 3(2), 50-57.
 51. Tarakcı, H., & Akın, A. (2017). “Psikolojik Sözleşme İhlali ve Örgütsel sinizm: Çorum İli Örneği”. Journal of International Social Research, 10(52), 1222-1230.
 52. Tükeltürk, Ş. A., Perçin, N. Ş., & Güzel, B. (2012). “Psychological Contract Breaches and Organizational Cynicism at Hotels”. Young Economists Journal/Revista Tinerilor Economisti, 9(19), 194-213.
 53. Yetim, S. A., & Ceylan, Ö. Ö. (2011). “Örgütsel sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma”. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 682-695.