Cilt 12 Sayı 2 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Çalışanların örgütsel adalet algısının psikolojik sermaye ve iş tatmini üzerindeki etkisi

Muhammed Ali Yetgin
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

Yayınlanmış 2024-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Örgütsel Adalet, Psikolojik Sermaye, İş Tatmini
 • Organizational Justice, Psychological Capital, Job Satisfaction

Nasıl Atıf Yapılır

Yetgin, M. A. (2024). Çalışanların örgütsel adalet algısının psikolojik sermaye ve iş tatmini üzerindeki etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(2), 268–286. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i2.2381

Özet

Sektörler için çalışanlar en değerli varlıktır. Bu nedenle sektörel açıdan kurumsal sürdürülebilirlik için insan faktörünün ortaya koyduğu emek, çaba ve yönetim becerileri önemli bir katma değerdir. Çalışanlar, kurum kültürünün gelişmesinde, kurumsal hedeflere ulaşmada ve dolaylı olarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan çalışanların başarılı olması, hedeflenen kurumsal sonuçları alabilmek açısından önem teşkil etmektedir. Çalışanların işini sevmesi, çalıştıkları kurumu benimsemesi, iş arkadaşları ile uyumu, amirlerine güvenmesi işe yönelik başarıyı etkileyecektir. Bu başarının arkasında örgütsel adalet yaklaşımı önemli bir itici güçtür. Çalışanların örgütsel adalet algılarının, iş tatmini ile psikolojik sermaye algılarına etkisini ölçmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.  Araştırma Ankara ilinde ikamet eden ve eğitim, sağlık, finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 451 çalışanı kapsamaktadır. Çalışanlardan elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilerek yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde çalışanların örgütsel adalet algıları ile psikolojik sermaye ve iş tatmini algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir ilişki bulunmuştur. İşletmelerde beşerî sermayenin yeşermesini sağlayacak bir işyeri ortamı oluşturulduğunda bu sermayenin mevcut değeri ve verimliliğide artacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akçay, V. H. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 123-140.
 2. Akdemir, B., & Açan, A. M. (2017). Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(2), 57-79.
 3. Al-Douri, Z. (2020). Organizational justice and its impact on job satisfaction: Evidence from the transportation industry. Management Science Letters, 10(2), 351-360.
 4. Alsalem, M. and Alhaiani, A. (2007) Relationship between Organizational Justice and Employees Performance. Aledari, 108, 97-110.
 5. Alshitri, K. (2013). An investigation of factors affecting job satisfaction among R&D Center Employees in Saudi Arabia. The Journal of Human Resources Management Research, 27936, 1–10.
 6. Al-Zu’bi, H. A. (2010). A study of the relationship between organizational justice and job satisfaction. International Journal of Business and Management, 5(12), 102-109.
 7. Avey, J.B. & Reichard, R. & Luthans, F. & Mhatre, K. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors and performance. Human Resource Development Quarterly, 22, 127-152.
 8. Avey, J. B. & Luthans, F. & Smith, R. M. & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology, 15(1), 17–28.
 9. Awang, Z. (2015). SEM Made Simple: A Gentle Approach to Learning Structural Equation Modeling ed. 2nd. Bangi, Malaysia: MPWS Rich Publication Sdn. Bhd.
 10. Badran, M.A. & Youssef-Morgan, C.M. (2015). Psychological capital and job satisfaction in Egypt. Journal of Managerial Psychology, 30 (3), 354-370.
 11. Banerjee, R. & Banerjee, S. (2013). A Study of Perceived Organizational Justice, Trust and Organisational Citizenship Behaviour. IOSR Journal of Business and Management, 12(4), 36–43.
 12. Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological bulletin, 88(3), 588-606.
 13. Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 14. Bollen, K. A. (1990). Overall fit in covariance structure models: Two types of sample size effects. Psychological Bulletin, 107(2), 256–259.
 15. Brayfield, A. and Rothe, H. (1951) An Index of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, 307-311. http://dx.doi.org/10.1037/h0055617
 16. Brief, A. P. (1998). Attitudes in and around organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 17. Brief, A. & Butcher, A.H. & Roberson, L. (1995). Cookies, disposition, and job attitudes: the effects of positive mood-inducing events and negative affectivity on job satisfaction in a field experiment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 6 (1), 55-62.
 18. Carver, C. & Scheier, M. & Miller, C. & Fulford, D. (2009). Optimism, in Lopez, S. and Snyder, C.R. (Eds), Oxford Handbook of Positive Psychology , 2nd ed., Oxford University Press, New York, NY, pp. 303-312.
 19. Cavanagh, S.J. (1992). Job satisfaction of nursing staff working in hospitals. J. Adv. Nurs., 17, 704–711.
 20. Cedwyn, F & Awamleh, R. (2006). Impact of Organizational justice in an expatriate work environment, Management research News. 29, (11), 701-712.
 21. Çelik, M., Turunç, Ö., & Bilgin, N. (2015). Çalişanlarin Örgütsel Adalet Algilarinin Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi: Çalişanlarin İyilik Halinin Düzenleyici Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 559-585. https://doi.org/10.16953/deusbed.25259
 22. Chang, P.-C. & Geng, X. & Cai, Q. (2024). The Impact of Career Plateaus on Job Performance: The Roles of Organizational Justice and Positive Psychological Capital. Behav. Sci. 14, 144.
 23. Chamberlain, S.A. & Hoben, M. & Squires, J.E. (2016). Estabrooks, C.A. Individual and organizational predictors of health care aide job satisfaction in long term care. BMC Health Serv. Res., 16, 577.
 24. Chandrasekar, T. & Chidambaram, V. (2015). The impact of big five personality traits and positive psychological strengths towards job satisfaction: A review. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 23 (2), 142-150.
 25. Chegini Z & Janati A. & Asghari-Jafarabadi, M. & Khosravizadeh O. (2019). Organizational commitment, job satisfaction, organizational justice and self-efficacy among nurses. NPT., 6(2), 86-93.
 26. Chen, Z. & Zhang, L.X. & Leung, K. A. & Zhou, F. (2010). Exploring the interactive effect of time control and justice perception on job attitudes. The Journal of Social Psychology, 150 (2),181-198.
 27. Chiok F. L. J. (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. Journal of Nursing Management, 9 (4), 191‐204.
 28. Choi, B.J. & Kim, H.S. (2013) The Impact of Outcome Quality, Interaction Quality, and Peer-to-Peer Quality on Customer Satisfaction with a Hospital Service. Managing Service Quality, 23, 188-204.
 29. Christiansen, M.F. & Wallace, A. & Newton, J.M. & Caldwell, N.& Mann-Salinas, E.A. (2016). Improving Teamwork and Resiliency of Burn Center Nurses Through a Standardized Staff Development Program. J. Burn Care Res.,38, 708–714.
 30. Colquitt, J. A. & Conlon, D. E. & Wesson, M. J. & Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86, 425–445.
 31. Colquitt, J.A. & Lepine, J.A. & Wesson, M.J. (2015). Organizational behavior: Improving performance and commitment in the workplace, 4th Ed. New York: McGraw-Hill.
 32. Cropanzano, R. & Byrne, Z.S. & Bobocel, D.R. & Rupp, D.E. (2001). Moral Virtues, Fairness Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice. J. Vocat. Behav., 58, 164–209.
 33. Cropanzano, R. & Molina, A. (2015). Organizational Justice. In J. Wright (Ed.), International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences (pp. 379-384). Oxford, UK: Elsevier.
 34. Diao, L.N. (2011). Relationship Study on Job Satisfaction and High Productivity. Mod. Bus. Trade Ind., 3, 44–46.
 35. Doğan, S., & Aslan, M. (2018). Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 112-125.
 36. Ellickson, M. C., & Logsdon, K. (2002). Determinants of job satisfaction of municipal government employees. Public Personnel Management, 31(3), 343-358.
 37. Erkuş, A. & Fındıklı, M.A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42, 2, 302-318.
 38. Estiri, M. & Nargesian, A. & Rafiee, S. M., & Hosseinzadeh Maleki, A. (2024). The Impact of Psychological Capital and Organizational Justice on Flight attendants’ Performance: The Mediating Role of Mental Health. The International Journal of Aerospace Psychology, 1–21.
 39. Fatt, C. K. & Khin, E. W. S., & Heng, T. N. (2010). The impact of organizational justice on employee’s job satisfaction: The Malaysian companies perspectives. American Journal of Economics and Business Administration, 2(1), 56-63.
 40. Fang, L.T. & Shi, K. & Zhang, F.H. & Gao, P. (2011). Relationship Research among Employee Engagement, Work Performance and Work Satisfaction. Manag. Rev., 23, 108–115.
 41. Fernandes, C., & Awamleh, R. (2006). Impact of organisational justice in an expatriate work environment. Management research news, 29(11), 701-712.
 42. Folger, R. & Cropanzano, R. (1998), Organizational Justice and Human Resource Management, Sage, Thousand Oaks, CA.
 43. Folger, R., & Konovsky, M. A. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32, (1), 115-130.
 44. Forza & Filippini, R. (1998). Tqm impact on quality conformance and customer satisfaction: a causal model. International journal of production economics, 55(1), 1–20.
 45. Greenberg, J. and Cropanzano, R. (2001), Advances in Organizational Justice, Stanford University Press, Palo Alto, CA.
 46. Greenberg J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of Management. 16(2),399-432.
 47. Guo, Q.H. and Wang, D.F. (2008). The empirical study about pay fairness and employee satisfaction, Statistics and Decision, 13 (3), 91-93.
 48. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 49. Hair, J. F. J. & Black, W. C. & Babin, B. J., & Anderson., R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. A global perspective. (7th Ed.). USA: Prentice Hall.
 50. Hao, Y. & Hao, J. & Wang, X. (2016). The relationship between organizational justice and job satisfaction: Evidence from China. Journal of Chinese Human Resource Management, 7 (2), 115-128.
 51. Hashmi, A. R. & Amirah, N. A., & Yusof, Y. (2020). Mediating effect of integrated systems on the relationship between supply chain management practices and public healthcare performance: Structural Equation Modeling. International Journal of Management and Sustainability, 9(3), 148-160.
 52. Hobfoll, S.E. (2012). Conservation of resources and disaster in cultural context: The caravans and passageways for resources Psychiatry, 75 (3), 227-232.
 53. Hooper, D. & Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6, 53-60.
 54. Hossein Z. & Ali Akbar S. F. & Siyed M. M. (2010). A study of relationship between organizational justice and job satisfaction among teachers in Bandar Abbas middle school, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 1986-1990, SSN 1877-0428
 55. Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 56. Hussain, S.& Shahzad, K. (2022). Unpacking perceived organizational justice-organizational cynicism relationship: Moderating role of psychological capital, Asia Pacific Management Review, 27, (1), 10-17, ISSN 1029-3132.
 57. Irving, G.P & Coleman, D.F & Bobocel, D.R (2005). The Moderating Effect of Negative Affectivity in the Procedural Justice-Job Satisfaction Relation. Canadian Journal of Behavioural Science, 37(1), 20-32.
 58. İşcan, Ö. F., & Sayın, U. (2011). Örgütsel Adalet, İş Tatmini Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-216.
 59. Ivancevich John. M. & Michael T. M. (1996). Organizational Behavior and Management, 4. Baskı, New York: Irwin / Mc Grow Hill.
 60. Kaiser, H. F., & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 111-117.
 61. Keser, A., ve Bilir, B. Ö. (2019). İş Tatmini Ölçeğinin Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 229-239.
 62. Kline, R. B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling in methodology in the social sciences. Guilford Press.
 63. Kartal, S. & Dirlik, E. (2016). Geçerlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Ve Güvenirlikte En Çok Tercih Edilen Yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1865-1879.
 64. Luthans, F. & Avolio, B. J. & Avey, J. B. & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60 (3), 541-572.
 65. Malik, A.R.& Singh, P. (2020). Outcomes of talent management: The role of perceived equity. Empl. Relat.44, 277–293.
 66. Mosadeghrad A.M. (2003). The role of participative management (suggestion system) in hospital effectiveness and efficiency. Res. Med. Sci., 8(3): 85-9.
 67. Noar, M. S. (2003). The role of structural equation modeling in scale development. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 10(4), 622-647.
 68. Jex, S.M. & Beehr T.A. (1991). Emerging theoretical and methodological issues in the study of work-related stress. Research in Personnel and Human Resources Management, 9 (31).
 69. Judge, T. A., Locke, E. A., Durham, C. C., & Kluger, A. N. (1998). Dispositional effects on job and life satisfaction: The role of core evaluations. Journal of Applied Psychology, 83(1), 17–34. https://doi.org/10.1037/0021-9010.83.1.17
 70. Ke, J. & Sun, J. & Li, Y. (2009).Psychological capital:chinese indigenous scale's development and its validity comparison with the western scale. Acta Psychol Sin. 41:875–88. doi: 10.3724/SP.J.1041.2009.00875.
 71. Khan, S., & Usman, H. (2012). Procedural justice & organizational performance. Abasyn Journal of Social Science, 4(1), 36–51.
 72. Kwak, C. & Chung, B.Y. & Xu, Y. & Eun-Jun Cho. (2010). Relationship of job satisfaction with perceived organizational support and quality of care among South Korean nurses: a questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies, 47 (10), 1292-1298.
 73. Larson, M. & Luthans, F. (2006). The potential added value of psychological capital in predicting work attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13 (1), 45-62.
 74. Latham, G., & Pinder, C. (2005). Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century. Annual Review of Psychology, 56, 485-516.
 75. Lawler, E. E., III. (1977). Reward systems. In J. R. Hackman & J. L. Suttle (Eds.), Improving Life at Work: Behavioral Science Approaches to Organizational Changes, Santa Monica, CA: Goodyear Publishing.
 76. Lehoczky, M.H. (2013). The socio-democratic correlations of psychological capital, European Scientific Journal , 9 (29), 26-42.
 77. Loi, R. & Yang, J.X. & Diefendorff, J.M. (2009). Four-factors justice and daily job satisfaction: a multilevel investigation. Journal of Applied Psychology, 94 (3), 770-781.
 78. Lopez-Cabarcos, M. Á. & Machado-Lopes-Sampaio-de Pinho, A. I. & Vázquez-Rodríguez, P. (2015). The Influence of Organizational Justice and Job Satisfaction on Organizational Commitment in Portugal’s Hotel Industry. Cornell Hospitality Quarterly, 56(3), 258-272.
 79. Lupsa, D. & Baciu, L. & Virga, D. (2020). Psychological capital, organizational justice and health: The mediating role of work engagement, Personnel Review, 49 (1), 87-103.
 80. Luthans, F. & Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford, UK: Oxford University Press.
 81. Luthans, F. & Avolio, B.J. & Walumbwa, F.O & Li, W. (2005). The psychological capital of chinese workers : exploring the relationship with performance. Manage Organ Rev. 1:249–71. doi: 10.1111/j.1740-8784.2005.00011.
 82. Luthans, F. & Luthans, K.W. & Luthans, B.C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. Bus. Horiz.
 83. Malangwasira, T. E. (2013). Demographic differences between a leader and followers tend to inhibit leader-follower exchange levels and job satisfaction. Journal of Organizational Culture, Communication and Conflict, 17(2), 63–106.
 84. Masterson, S. S. & Lewis, K. & Goldman, B. M. & Taylor, M. S. (2000). Integrating Justice and Social Exchange: The Differing Effects of Fair Procedures and Treatment on Work Relationships. The Academy of Management Journal, 43(4), 738-748.
 85. Minibas-Poussard, J. & Le Roy, J. & Erkmen, T. (2017). The moderating role of individual variables in the relationship between organizational justice and organizational commitment. Personnel Review, 46(8), 1635–1650.
 86. Moorman, R. H. (1991). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship? Journal of Applied Psychology, 76(6), 845–855. https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0021-9010.76.6.845
 87. Moorman, R. & Blakely, G. & Niehoff, B. (1998). Does perceived organizational support mediate the relationship between procedural justice and organizational citizenship behavior? Academy of Management Journal, 41 (3), 351-357.
 88. Mukaka, M. (2012) A Guide to Appropriate Use of Correlation Coefficient in Medical Research. Malawi Medical Journal, 24, 69-71.
 89. Navaie‐Waliser, M., Lincoln, P., Karuturi, M. and Reisch, K. (2004). Increasing job satisfaction, quality care, and coordination in home health, Journal of Nursing Administration, 34 (2), 88‐92.
 90. Ngo, T. T. (2021). Impact of Psychological Capital on Job Performance and Job Satisfaction: A Case Study in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 495–503.
 91. Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of management journal, 36(3), 527-556.
 92. Noroozi, A. & Khademolhosseini, F. & Lari, H., & Tahmasebi, R. (2018). The mediator role of mental health literacy in the relationship between demographic variables and health-promoting behaviours. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 12(2).
 93. Ozel, A. & Bayraktar, C.A. (2018). Effect of Organizational Justice on Job Satisfaction. In: Calisir, F., Camgoz Akdag, H. (eds) Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer, Cham.
 94. Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki (Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 95. Purwanto, A. (2020). The Relationship of Transformational Leadership, Organizational Justice and Organizational Commitment: a Mediation Effect of Job Satisfaction (December 16, 2021). Journal of Critical Reviews.
 96. Rad, A. M. M., & Yarmohammadian, M. H. (2006). A study of relationship between managers' leadership style and employees' job satisfaction. Leadership in Health services, 19(2), 11-28.
 97. Rasi, R. Z. R. & Suhana, M. & Mardhiah, Y. & Zuraidah, A. & Norhasniza, M. H. A., & Nooririnah, O. (2014). The Impact of Job Stress to Job Satisfaction among Engineers : A Literature Review. 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali, Indonesia, 2418–2425.
 98. Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2012), Organizational Behavior , Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 99. Robbins, S. & Judge, T. A. & Odendaal, A. & Roodt, G. (2009). Organizational behavior: Global and Southern African perspectives. Johannesburg, South Africa: Pearson Education.
 100. Robbins, S.P. (2003), Organizational behavior, ninth edition, Prentice Hall, New Jersey.
 101. Robinson, K. L. (2004). The Impact of Individual Differences on the Relationship Between Employee Perceptions of Organizational Justice and Organizational Outcome Variables. A Dissertation Presented to the Faculty of the California School of Organizational Studies. Alliant International University. Agust: 1-56.
 102. Saari, L. M., & Judge, T. A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction. Human Resource Management, 43(4), 395-407.
 103. Seo, Y., Ko, J. & Price, J.L. (2004). The determinants of job satisfaction among hospital nurses: a model estimation in Korea, International Journal of Nursing Studies, 41, 437‐46.
 104. Sharma, P. K., & Kumra, R. (2020). Relationship between workplace spirituality, organizational justice and mental health: Mediation role of employee engagement. Journal of Advances in Management Research, 17(5), 627–650.
 105. Suhr, D. (2006). Exploratory or confirmatory factor analysis? 31st Annual SAS Users Group International Conference Proceedings. Cary, NC: SAS Institute Inc. Paper Number: 200-31.
 106. Spector, E.P. (1997). Job Satisfaction. USA: Sage Publications, Inc.
 107. Spell, C. S., & Arnold, T. J. (2007). A multi-level analysis of organizational justice climate, structure, and employee mental health. Journal of Management, 33(5), 724–751.
 108. Şen, C., & Mert, İ. S. (2019). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Sinizm Üzerindeki Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 9-21.
 109. Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 110. Taylor, R. (1990). Interpretation of the correlation coefficient: A basic review. Journal of Diagnostic Medical Sonography, 6(1), 35-39.
 111. Totawar, A. K., & Nambudiri, R. (2014). How does Organizational Justice influence Job Satisfaction and Organizational Commitment? Explaining with Psychological Capital. Vikalpa, 39(2), 83-98.
 112. Tziner, A. & Oren, L. & Bar, Y. & Kadosh, G. (2011). Corporate social responsibility, organizational justice and job satisfaction: how do they interrelate, if at all? Responsabilidad social corporativa, justicia organizacional y satisfacción laboral:¿ Como se relacionan?, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 27 (1), 67-72.
 113. Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies, 9, 449–469.
 114. Vitell, S.J. & Singhapakdi, A. (2008). The role of ethics institutionalization in influencing organizational commitment, job satisfaction and esprit de corps. Journal of Business Ethics, 81 (2), 343-353.
 115. Wang, Y.C. & Liesveld, J. (2015). Exploring Job Satisfaction of Nursing Faculty: Theoretical Approaches. J. Prof. Nurs. 31, 482–492.
 116. White, C.N. & Liebman, E. & Stone, P. (2018).Decision mechanisms underlying mood-congruent emotional classification. Cogn Emot, 32:249–58.
 117. Xu, L. & Ma, H. & Shang, G. (2019). Mediating role of psychological capital on occupational stress and job satisfaction in disease prevention and control personnel. China Occup Med. 46:312–6.
 118. Yeşil, S., & Dereli, S. F. (2012). Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Üzerine Bir Alan Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 105-122.