Cilt 5 Sayı 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

İŞ TATMİNİNİN BELİRLEYİCİLERİ OLARAK PSİKOLOJİK SERMAYE VE DUYGUSAL EMEK: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuğrul OĞUZHAN
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Memduh BEĞENİRBAŞ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Mustafa Kemal TOPCU
Fokus Yaşam Akademisi

Yayınlanmış 2017-09-16

Anahtar Kelimeler

 • Psikolojik Sermaye,
 • Duygusal Emek,
 • İş Tatmini

Nasıl Atıf Yapılır

OĞUZHAN, T., BEĞENİRBAŞ, M., & TOPCU, M. K. (2017). İŞ TATMİNİNİN BELİRLEYİCİLERİ OLARAK PSİKOLOJİK SERMAYE VE DUYGUSAL EMEK: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 330–344. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.116

Özet

Örgütlerin yaptığı işlerde başarılı olması ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşması için çalışanların katkılarının payı büyüktür. Bunun doğal sonucu olarak örgütler beşeri sermayeye giderek artan şekilde yatırım yapmaya başlamıştır. Pozitif psikolojinin örgütsel alana uyarlanması ile mutlu çalışanların daha verimli çalışacağı kanaati oluşmuştur. Nitekim çalışanların işyerindeki psikolojileri; işe, örgüte, iş arkadaşlarına ve müşterilerine karşı geliştirdikleri tutum ve davranışlarda ayırt edici bir öneme sahiptir. Özellikle işe karşı duyguların toplamı olarak ifade edilen iş tatmini üzerindeki etkiler araştırmacıların sürekli dikkatini çekmiştir. Ne var ki, değişkenler arası ilişkilerin yaşam döngüsü normal seyreden organizasyonlarda araştırıldığı görülmektedir. Yer değiştirme, küçülme, yeniden yapılanma gibi uç örneklerde çalışmaların nadir yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı merkezi yer değiştiren bir bankadaki çalışanların psikolojik sermaye ve duygusal emek gösterimlerinin iş tatminine etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada örgüt içerisindeki iklimden kaynaklanması muhtemel olmak üzere psikolojik sermaye ve duygusal emeğin iş tatmini üzerinde herhangi bir etkisine rastlanmazken, psikolojik sermayenin duygusal emeği olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abraham, R. 1998. Emotional Dissonance in Organizations: Antecedents, Consequences, and Moderators, Genetic, Social & General Psychology Monographs, 124(2), 229‐246.
 2. Ashforth, B.E. ve Humphrey, R.H. 1993. Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity, Academy of Management Review, 18(1), 88-115.
 3. Avey, J. ,Luthans, F. ve Youssef, C. 2008). The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors, Journal of Management, 36, 430-452.
 4. Bandura, A. 1997. Self Efficacy: The Exercise of Control, New York, NY: W. H. Freeman&Company.
 5. Basım, H.N., ve Şeşen, H. (2009). Örgütsel Adalet Algısı-Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, 17 nci Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 21-23 Mayıs.
 6. Basım, N. ve Beğenirbaş, M. 2012. Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt. 19, Sayı. 1, 77-90.
 7. Çetin, F. ve Basım, H. N. 2012. Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.
 8. Diefendorff, J.M. ve Gosserand, R.H. 2003. Understanding the Emotional LaborProcess: A Control Theory Perspective, Journal of Organizational Behavior, 24, 945-959.
 9. Diefendorff, J.M., Croyle, M.H., ve Grosserand, R.H. (2005). The Dimensionality and Antecedents of Emotinal Labor Strategies, Journal of Vocational Behavior, 66, 339-357.
 10. Domagalski, T.A. 1999. Emotion in Organizations: Main Currents, Human Relations, 52, 833-852.
 11. Fredrickson, B.L. ve Losada, M.F. 2005. PositiveAffectandtheComplex Dynamics of Human Flourishing, AmericanPsychologist, 60(7), 678-686.
 12. Fritzsche, B.A. ve Parrish, T.J. 2005. Theories and Research on Job Satisfaction, Career Development and Counseling: Putting Theory and Research To Work, Hoboken, NJ: Wiley.
 13. Ghalandari, K. ve Jogh, M.G.G. 2012. The Effect of Emotional Labor Strategies (Surface Acting and Deep Acting) on Job Satisfaction and Job Burnout in Iranian Organizations: The Role of Emotional Intelligence, Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(12), 24‐31.
 14. Gohel, K. 2012. Psychological Capital as a Determinant of Employee Satisfaction, International Referred Research Journal, 3(36), 34‐37.
 15. Gooty, J., Gavin M., Johnson P., Lance F.M. ve Snow D. 2009). In the Eyes of the Beholder: Transformational Leadership, Positive Psychological Capital, and Performance, Journal of Leadership and Organizational Studies, 15 (4), 353-367.
 16. Grandey, A. A. 2000. Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor, Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95‐110.
 17. Grandey, A. 2003. When The Show Must Go On: Surface Acting and Deep Acting as Determinants of Emotional Exhaustion and Peer-rated Service Delivery, Academy of Management Journal, 46, 86-96.
 18. Güler, B.K. 2009. Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Yönetimi (Ed. Aşkın Keser, Gözde Yılmaz, Senay Yürür), Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, İzmit: Umut Tepe Yayınları.
 19. Hackman, R. ve Oldham, G.R. (1975) Development of the Job Diagnostic Survey, Journal of Applied Psychology, 60:2, 159-170.
 20. Hochschild, A.R. 1979. Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure, American Journal of Sociology, 85(3), 551-75.
 21. Hochschild, A.R. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Berkeley, University of California Pres.
 22. Kaya, U. ve Özhan, Ç.K. 2012. Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 109-130.
 23. Klausmann, U, Unter, M., Trautwein, U., Ludtke, O. ve Baumert, J. 2008. Engagement And Emotional Exhaustion In Teachers: Does The School Context Make A Difference?, Applied Psychology: An International Review, 57: 127–151.
 24. Kruml, S.M. ve Geddes, D. (2000). Exploring The Dimensins of Emotional Labor:The Heart of Hoschshild’s Work, Management Comunication Quarterly, 14, 8-49.
 25. Luthans, F. 2002. The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior, Journal of Organizational Behavior, 23, 695–706.
 26. Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., Norman, S.M. 2007. Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
 27. Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J. ve Avey, J.B. 2008. The Mediating Role of Psychological Capi¬tal in the Supportive Organizational Climate-Emp¬loyee Performance Relationship, Journal of Organizational Behavior, 28, 219-238.
 28. Luthans, F., Avey, J. Avolio, B.J. ve Peterson, S. 2010. The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital, Human Resource Development Quarterly , 21 (1), 41-67.
 29. Morris, J.A. ve Feldman, D.C. 1996. The Dimensions, Antecedents, and Consequences Of Emotional Labor, Academy of Management Review, 21, 986-1010.
 30. Mrayyan, M.T. 2005). Nurse Job Satisfaction and Retention: Comparing Public to Private Hospitals in Jordan, Journal of Nursing Management, 13, 40–50.
 31. Nguyen, T. D. ve Nguyen, T. 2011). Psychological Capital, Quality of Work Life, and Quality of Life of Marketers: Evidence from Vietnam, Journal of Macro Marketing, 1-9.
 32. Özdevecioğlu, M. 2004. Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 181-202.
 33. Samad, S. 2006. Predicting Turnover Intentions: The Case Of Malaysian Government Doctors, The Journal Of American Academy of Business, Cambridge, 8(2), 113–119.
 34. Seligman, M.E.P. 1998. Learned Optimism, New York: Pocket Books.
 35. Snyder, C. R. 2000. Handbook of Hope. San Diego: Academic Press.
 36. Spector, P.E. 1996. Industrial and Organizational Psychology: Research And Practice, USA: John Wiley & Sons, Inc.
 37. Şeşen, H. (2010). Öncülleri ve Sonuçları ile Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Savunma Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 38. Weiss, H.M. ve Cropanzano, R. 1996. Affective Events Theory: A Theoretical Discussion Of The Structure, Causes And Consequences Of Affective Experiences At Work, Research in Organizational Behavior, 18(1): 1-79.
 39. Weiss, H.M. 2002. Deconstructing Job Satisfaction Seperating Evaluations, Beliefs and Affective Experiences, Human Resource Management Review, 12, 173–194.
 40. Yin, H. 2012. Adaptation and Validation of the Teacher Emotional Labour Strategy Scale in China, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 32(4), 451‐465.
 41. Zhao, Z ve Hou, J. (2009), “The Study on Psychological Capital Development on Intreprenurial Team”, International Journal of Psychological Studies, 1(2), 35-40.