Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

YEŞİL TÜKETİM VE GÖNÜLLÜ SADE TÜKETİM DAVRANIŞLARININ TÜKETİCİ HAKLARININ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Esra Özkan PİR
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü MYO

Yayınlanmış 2019-09-23

Anahtar Kelimeler

 • Green Consumption, Voluntary Simple Consumption, Awareness of Consumer Rights
 • Yeşil Tüketim, Gönüllü SadeTüketim, Tüketici Haklarının Farkındalığı

Nasıl Atıf Yapılır

PİR, E. Özkan. (2019). YEŞİL TÜKETİM VE GÖNÜLLÜ SADE TÜKETİM DAVRANIŞLARININ TÜKETİCİ HAKLARININ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1555–1572. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1193

Özet

Mevcut araştırma yeşil tüketim, gönüllü sade tüketim ve tüketici haklarının farkındalığı arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun için İstanbul ilinde 414 tüketiciye yüz yüze anket yöntemi ile sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler SPSS 21 programı ile yorumlanmıştır. Analizlerde; güvenilirlik, frekans, korelayon ve regresyon analizleri sonuçlarına yer verilmiştir. Sonuçlara göre yeşil tüketim tüketici haklarının farkındalığı üzerinde pozitif anlamlı bir etki yaratmaktadır. Yeşil tüketim konusunda bilinçli olan tüketiciler, tüketici haklarının fartkındalığı konusunda da bilinçlidirler. Fakat gönüllü sade tüketim davranışı ile tüketici haklarının farkındalığı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alkibay, S. (2001). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerine Tüketicinin İlgisi Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 76–93.
 2. Altunöz, Ö., Arslan, Ö. E. ve Hassan, A. (2014). Turistlerin Yeşil Pazarlamaya Yönelik Görüşlerinin Demografik Değişkenler Kapsamında İncelenmesi, Istanbul University Journal of the School of Business, 43(1), 157-172.
 3. Anderson, W. T.;Cunningham, W. H. (1972). The socially conscious consumer. Journal of Marketing, 36(3), 23.
 4. Ay, C. ve Ecevit, Z. (2005). Çevre Bilinçli Tüketiciler, Akdeniz İİBF Dergisi, 10, 238-263.
 5. Babaoğlu, M. ve Buğday, E. B. (2012). Gösteriş Tüketimine Karşı Gönüllü Sadelik, Tüketici Yazıları III, Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Teset ve Eğitim Merkezi Yayınları.
 6. Barksdale, H. C. ve Darden, W. R. (1972). Consumer AttitudesToward Marketing and Consumerism, The Journal of Marketing, 28-35.
 7. Barton D. (1981). Voluntary Simplicity Life styles and Energy Conservation, Journal of Consumer Research, 8: 243-252.
 8. Barton, D.L. (1981). Voluntary Simplicity Life styles and Energy Conservation, Journal of Consumer Research. 8(3), 243-252.
 9. Biswas, A. ve Roy, M. (2015). Leveraging Factors for Sustained Green Consumption Behavior Based on Consumption Value Perceptions: Testing the Structural Model, Journal of Cleaner Production, 95, 332-340.
 10. Boujbel, L. ve D’astous, A. (2012). Voluntary Simplicity and Life Satisfaction: Exploring the Mediatingr Role of Consumption Desires”, Journal of Consumer Behaviour, 11, 487-494.
 11. Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 12. Demireli, C. (2014). Tüketici Yenilikçiliği ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24: 320-337.
 13. Huneke, M. (2005). The Face of the Un-Consumer: An Empirical Examination of the Practice of Voluntary Simplicity in the United States, Psychology& Marketing, 22(7), 527-550.
 14. Iwata, O. (1997). Attitudinal and Behavioral Correlates of Voluntary Simplicity Lifestyles, Social Behavioral and Personality, 25(3), 233-240.
 15. Iwata, O. (1999). “Perceptual and Behavioral Correlates of Voluntary Simplicity Lifestyles, Social Behavıor and Personality, 27(4), 379-386.
 16. Karaca, Ş. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(1), 99-111.
 17. Karalar, R., Kiracı, H. (2011). Çevresel sorunlara karşı bir çözüm önerisi olarak sürdürülebilir tüketim düşüncesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 30, (Ağustos), s.63-76.
 18. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 19. Kükrer, Ö. (2012). Tüketicilerin Çevresel Sorumluluklarının Yeşil Reklamlara Yönelik Tutumlarına Etkisi: Eskişehir Örneği, Journal of Yasar University, 26(7), 4505-4525.
 20. Makanyeza, C. (2015). Consumer Awareness, Ethnocentrism and Loyalty: An İntegrative Model, Journal of International Consumer Marketing, 27(2), 167- 183.
 21. Matthes, J. ve Wonneberger, A. (2014). The Skeptical Green Consumer Revisited: Testing the Relationship Between Green Consumerism and Skepticism Toward Advertising, Journal of advertising, 43(2), 115-127.
 22. Nart S., (2008). Tüketici Haklarının Pazar Ortamındaki Fonksiyonelliği: Hak Arama Davranışı ve Bilgi, Bilinç, Tutum İlişkisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(10), 2-30.
 23. Odabaşı, Y. (2013). Tüketim Kültürü, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 24. Özdemir, H. Ö.,Karaarslan, M. H. ve Altuntaş, B. (2010). Tüketicilerin Çevreci İşletmelere ve Ürünlere Karşı Tutumları: Ankara, İstanbul ve Kırşehir İllerinde Bir Uygulama, e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4): 353-366.
 25. Özgül, E. (2010), Tüketicilerin Değer Yapıları, Gönüllü Sade Yaşam Tarzı ve Sürdürebilir Tüketim Üzerindeki Etkisi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), 117-150.
 26. Özgül, E. (2011), Tüketicilerin Sosyo-Demografik özelliklerinin Hedonik Tüketim ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzları Açısından Değerlendirilmesi, Ege Akademik Bakış, 11(1), 25-38.
 27. Pakmak, A. S. ve Koçoğlu, D. Tüketici Hakları Farkındalığı ve Tüketici Bilinç Düzeyi: Denizli Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socio economic Studies, 6(1), 37-58.
 28. Ritter, A. M.,Borchardt, M., Vaccaro, G. L., Pereira, G. M. and Almeida, F. (2015). Motivations for Promoting the Consumption of Green Products in an Emerging Country: Exploring Attitudes of Brazilian Consumers, Journal of Cleaner Production, 106, 507-520.
 29. Rousseau, G. G. ve Venter, D. J. L., (1995). Measuring Consumer Awareness in Zimbabwe, SA Journal of Industrial Psychology, 21(1), 18-2.
 30. Shaw D. ve Moraes C. (2009). VoluntarySimplicity: an Exploration of Market Interactions, International Journal of Consumer Studies, (33): 215-223.
 31. Shaw, D. ve T. Newholm. (2002). Voluntary Simplicity and the Ethics of Consumption. Psychology& Marketing. 19(2), 167-185.
 32. Sima V. (2014). Green Behaviour of theRomanian Consumers, EconomicInsights – Trends and Challenges, III (LXVI): 77-89.
 33. Timur, S. ve Yılmaz, M. (2013). Çevre Davranış Ölçeği Türkçe’ye Uyarlanması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 317-333.
 34. TSE: Tüketici Bülteni, Ankara: 2002, Sayı:171.
 35. Uygun, M., Akın, P. D. ve Güner, E. (2018). Gönüllü Sade Yaşam Tarzı, Alışveriş Motivasyonu ve Marka Deneyimi Arasındaki İlişkiler. Turkısh Journal of Marketıng, 3(3), 199-222.
 36. Ünüvar, Ş.,Kılınç, C., Gök, H. S. ve Şalvarcı, S. (2018). Turizm Öğrencilerinin Yeşil Ürün Tercihinin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, The. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 20, 40.
 37. Walther, C. S.,Sandlin, J. A. veWuensch, K. (2016). Voluntary Simplifiers, Spirituality and Happiness. Humanity&Society, 40(1), 22-42.
 38. Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 59-75.
 39. Yıldız, Y. G. (2019). Tüketici Haklarının Farkındalığı Ve Tüketici Haklarına Yönelik Bilgi Düzeyinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: İstanbul’daki Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.