Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

VERGİ BİLİNCİNİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ve İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özlem Sökmen GÜRÇAM
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi
Turhan MOÇ
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi
Biyografi

Yayınlanmış 2019-09-22

Anahtar Kelimeler

 • Tax, Tax Awarness, Tax Morale
 • Vergi, Vergi Bilinci, Vergi Ahlakı

Nasıl Atıf Yapılır

GÜRÇAM, Özlem S., & MOÇ, T. (2019). VERGİ BİLİNCİNİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ve İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1405–1426. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1194

Özet

Vergi bilinci ve vergi ahlakı, mükellefler tarafından vergilemeye dair ödevlerin yerine getirilmesi açısından önemli kavramlar olarak kabul edilmektedir. Vergi bilinci tam ve vergi ahlak düzeyi yüksek olan bir mükellefin elbette ki vergiye uyumu da yüksek olacaktır. Çalışmada gelecekte potansiyel vergi mükellefi olacağı düşünülen üniversite öğrencilerinin vergi bilinci ve vergi ahlakına etkisi ölçülmek istenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın ana kütlesi Iğdır Üniversitesi öğrencileri iken, örneklemi ise Iğdır Üniversitesinde okuyan 2. 3. ve 4. Sınıf İktisat ve İlahiyat Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi için İktisat ve İlahiyat Bölümü öğrencilerinin seçilme nedeni ise İktisat Bölümü öğrencilerinin kamu maliyesi, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi derslerinin müfredatında vergi bilinci ve vergi ahlakı kavramlarının var olması; İlahiyat Bölümü öğrencilerinin seçilme nedeni ise, öğrencilerinin ders müfredatlarında dini ve ahlaki konuları içeren derslerin bulunmasıdır. Çalışmada gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmanın sonucunda ise vergi bilinci ile vergi ahlakı arasında istatiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akdoğan, A. (2013). Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, 15. Baskı, Ankara.
 2. Alm, J., Jackson, B.R. & McKee, M. (1992). Institutional Uncertainty and Taxpayer Compliance, American Economic Review, 82: 1018-1026.
 3. Alm J.ve Benno, Torgler (2006). Culture Differences and Tax Morale in The United States and in Europe, Journal of Economic Psychology, 27(2), pp: 224-246.
 4. Barlas, E. ve Güney G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinç Düzeylerinin Ve Fatura Duyarlılıklarının Ölçülmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12/2, ss: 177-197.
 5. Beşel, F. And Gürdal, T. (2017), Taxpayers’ Tax Awareness and Tax Perception: A Case From Kocaeli, KOSBED, 33: 137-154.
 6. Çelikkaya, A. Ve Gürbüz, H. (2008), Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi, Sosyoekonomi, 2008-2, ss: 24-54.
 7. Çevik, S. (2012), Mükellefin Devlet ve Toplumla Etkileşimi, Bireysel Normlar ve Vergi Ahlakı, Maliye Dergisi, Sayı 163, ss: 258-289.
 8. Demir, İ. C. Ve Ciğerci, İ. (2016), Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Ampirik Bir Çalışma, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 23, Sayı: 1, ss: 127-143.
 9. Dubin, J.A., Graetz, M.J. & Wilde, L.L. (1990). The Effect of Audit Rates on the Federal Individual Income Tax: 1977-1986, National Tax Journal, 43(4): 395-409.
 10. Erge, S., (2016). Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı; Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Lise Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 12, ss. 232-244.
 11. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London.
 12. Güney, G. (2018). Vergi Ahlakı ve Vergi Uyumu Açısından Yükseköğrenimin Rolü: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Maliye Anabilimdalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 13. İzgi, K. Ve Saruç, N. T. (2011). Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri İle Yapılan Anket Çalışması, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, No: 2, ss: 133-142.
 14. İzgi Sahbaz, K. Ve Güngör Göksu, G. (2015). Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza, Procedia - Social and Behavioral Sciences 186, pp: 222 – 230.
 15. Kıral, E. (2018). Vergi Ahlak ve Vergi Bilincini Etkileyen Faktörler: Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 11(2) ss: 150-167.
 16. Malthouse, E. (2001). How High Or Low Must Loadings Be To Keep Or Delete A Scale İtem? Journal of Consumer Psychology, 10 (1/2), 81-82.
 17. Marandu, Edward E., Christian J. Mbekomize and Alexander N. Ifezue (2014). “Determinants of Tax Compliance: A Review of Factorsand Conceptualizations”, Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME14 DUBAI Conference) Dubai, pp.1-18.
 18. Mertler, C. A. ve Vannatta, R. A. (2005). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and Interptetation. 3rd ed. California: Pyrczak Publishing.
 19. Muliari dan Setiawan, N.K. dan P.E. Setiawan. 2011. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Vol. 6 No. 1.
 20. Nugroho, Rahman Adi. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Skripsi Tidak Dipublikasi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
 21. Organ, İ. ve Yegen, B. (2013). Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, ss: 241-271.
 22. Ömürbek, Nuri, Çiçek, Hüseyin Güçlü ve Çiçek, Serdar. (2007). Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları, Maliye Dergisi, Sayı 153, Sayfa: 102–122.
 23. Özgün, Z. Ve Yüksel, C. (2018), Mersin’de Vergi Mükelleflerinin Vergi Algısı, Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Düzeyinin Ölçülmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-dergi Cilt 1 - Sayı 2, ss: 33-48.
 24. Sağbaş İ. ve Başoğlu, A. (2007). “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması İçin Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 125, Afyon.
 25. Serinkan, C. ve Erdoğan, M. (2017), Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, MANAS Journal of Social Studies, Vol: 6, No: 4, pp: 515-529.
 26. Sumartaya, D. And Hafidiah, A. (2014), The Influence Of Taxpayer's Awareness And Tax Morale Toward Tax Evasion, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 1, ss: 60-68.
 27. Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S.(2007). Using Multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 28. Taytak, M. (2010), İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: Ampirik Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı 158, ss: 496-512.
 29. Teyyare, E. ve Kumbaşlı, E. (2016). Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Gelişmesinde Maliye Bölümü Eğitiminin Rolü, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:16, Yıl:16, Sayı: 4, 16: 1-29.
 30. Torgler, B.; Demir, İ.C., Macintyre, A. And Schaffner, M. (2008), Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation, Economic Analysis & Policy, Vol. 38 No. 2, pp: 313-339.
 31. Tosuner, M. ve Demir, İ. C. (2008), Ege Bölgesinin Vergi Ahlak Düzeyi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X, S II, ss: 355-373.
 32. Türkay, İ. (2019), Vergi Bilinci/Vergi Ahlakı/Vergiye Gönüllü Uyum Ve Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler, Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 232, ss: 161-203.
 33. Wenzel, M. (2004), “An Analysis Of Norm Processes İn Tax Compliance”, Journal of Economic Psychology, Vo.25, pp.213–228.
 34. Yegen, B. (2013). Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Mensuplarının Rolü: Adana İli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilimdalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 35. Yurtseven, Ş. (2015). Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye Ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015, Cilt: 12, Sayı: 32, s. 36-56.