Vol. 7 No. 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

THE EFFECT OF TAX AWARENESS ON TAX MORALE: A RESEARCH ON STUDENTS OF IĞDIR UNIVERSITY ECONOMICS AND THEOLOGY DEPARTMENT STUDENTS

Özlem Sökmen GÜRÇAM
Assist. Prof. Dr., Iğdır University
Turhan MOÇ
Assist. Prof. Dr., Iğdır University
Bio

Published 2019-09-22

Keywords

 • Tax, Tax Awarness, Tax Morale
 • Vergi, Vergi Bilinci, Vergi Ahlakı

How to Cite

GÜRÇAM, Özlem S., & MOÇ, T. (2019). THE EFFECT OF TAX AWARENESS ON TAX MORALE: A RESEARCH ON STUDENTS OF IĞDIR UNIVERSITY ECONOMICS AND THEOLOGY DEPARTMENT STUDENTS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1405–1426. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1194

Abstract

Tax awareness and tax morale are accepted by taxpayers as important concepts for the fulfillment of duties related to taxation. A taxpayer with a full tax awareness and a high level of tax morality will of course have a high level of tax compliance. In this study, it was aimed to measure the effect of tax awareness and tax morale of university students who are thought to be potential taxpayers in the future. In this context, the main body of the study was Iğdır University students, and the sample consisted of 2nd, 3rd and 4th Grade Economics and Theology students studying at Iğdır University. The reason for selecting the students of the Department of Economics and Theology for the sample of the study is the existence of the concepts of tax awareness and tax ethics in the curriculum of public finance, tax law and Turkish tax system courses; The students of the Department of Theology are chosen because they have religious and moral subjects in their curriculum. The study was based on volunteering. As a result of the study, a statistically significant, positive and strong relationship wa found between tax awareness and tax morale. In other words, tax morality increases as tax awareness increases.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akdoğan, A. (2013). Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, 15. Baskı, Ankara.
 2. Alm, J., Jackson, B.R. & McKee, M. (1992). Institutional Uncertainty and Taxpayer Compliance, American Economic Review, 82: 1018-1026.
 3. Alm J.ve Benno, Torgler (2006). Culture Differences and Tax Morale in The United States and in Europe, Journal of Economic Psychology, 27(2), pp: 224-246.
 4. Barlas, E. ve Güney G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinç Düzeylerinin Ve Fatura Duyarlılıklarının Ölçülmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12/2, ss: 177-197.
 5. Beşel, F. And Gürdal, T. (2017), Taxpayers’ Tax Awareness and Tax Perception: A Case From Kocaeli, KOSBED, 33: 137-154.
 6. Çelikkaya, A. Ve Gürbüz, H. (2008), Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi, Sosyoekonomi, 2008-2, ss: 24-54.
 7. Çevik, S. (2012), Mükellefin Devlet ve Toplumla Etkileşimi, Bireysel Normlar ve Vergi Ahlakı, Maliye Dergisi, Sayı 163, ss: 258-289.
 8. Demir, İ. C. Ve Ciğerci, İ. (2016), Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Ampirik Bir Çalışma, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 23, Sayı: 1, ss: 127-143.
 9. Dubin, J.A., Graetz, M.J. & Wilde, L.L. (1990). The Effect of Audit Rates on the Federal Individual Income Tax: 1977-1986, National Tax Journal, 43(4): 395-409.
 10. Erge, S., (2016). Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı; Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Lise Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 12, ss. 232-244.
 11. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London.
 12. Güney, G. (2018). Vergi Ahlakı ve Vergi Uyumu Açısından Yükseköğrenimin Rolü: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Maliye Anabilimdalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 13. İzgi, K. Ve Saruç, N. T. (2011). Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri İle Yapılan Anket Çalışması, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, No: 2, ss: 133-142.
 14. İzgi Sahbaz, K. Ve Güngör Göksu, G. (2015). Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza, Procedia - Social and Behavioral Sciences 186, pp: 222 – 230.
 15. Kıral, E. (2018). Vergi Ahlak ve Vergi Bilincini Etkileyen Faktörler: Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 11(2) ss: 150-167.
 16. Malthouse, E. (2001). How High Or Low Must Loadings Be To Keep Or Delete A Scale İtem? Journal of Consumer Psychology, 10 (1/2), 81-82.
 17. Marandu, Edward E., Christian J. Mbekomize and Alexander N. Ifezue (2014). “Determinants of Tax Compliance: A Review of Factorsand Conceptualizations”, Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME14 DUBAI Conference) Dubai, pp.1-18.
 18. Mertler, C. A. ve Vannatta, R. A. (2005). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and Interptetation. 3rd ed. California: Pyrczak Publishing.
 19. Muliari dan Setiawan, N.K. dan P.E. Setiawan. 2011. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Vol. 6 No. 1.
 20. Nugroho, Rahman Adi. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Skripsi Tidak Dipublikasi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
 21. Organ, İ. ve Yegen, B. (2013). Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, ss: 241-271.
 22. Ömürbek, Nuri, Çiçek, Hüseyin Güçlü ve Çiçek, Serdar. (2007). Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları, Maliye Dergisi, Sayı 153, Sayfa: 102–122.
 23. Özgün, Z. Ve Yüksel, C. (2018), Mersin’de Vergi Mükelleflerinin Vergi Algısı, Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Düzeyinin Ölçülmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-dergi Cilt 1 - Sayı 2, ss: 33-48.
 24. Sağbaş İ. ve Başoğlu, A. (2007). “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması İçin Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 125, Afyon.
 25. Serinkan, C. ve Erdoğan, M. (2017), Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, MANAS Journal of Social Studies, Vol: 6, No: 4, pp: 515-529.
 26. Sumartaya, D. And Hafidiah, A. (2014), The Influence Of Taxpayer's Awareness And Tax Morale Toward Tax Evasion, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 1, ss: 60-68.
 27. Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S.(2007). Using Multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 28. Taytak, M. (2010), İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: Ampirik Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı 158, ss: 496-512.
 29. Teyyare, E. ve Kumbaşlı, E. (2016). Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Gelişmesinde Maliye Bölümü Eğitiminin Rolü, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:16, Yıl:16, Sayı: 4, 16: 1-29.
 30. Torgler, B.; Demir, İ.C., Macintyre, A. And Schaffner, M. (2008), Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation, Economic Analysis & Policy, Vol. 38 No. 2, pp: 313-339.
 31. Tosuner, M. ve Demir, İ. C. (2008), Ege Bölgesinin Vergi Ahlak Düzeyi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X, S II, ss: 355-373.
 32. Türkay, İ. (2019), Vergi Bilinci/Vergi Ahlakı/Vergiye Gönüllü Uyum Ve Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler, Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 232, ss: 161-203.
 33. Wenzel, M. (2004), “An Analysis Of Norm Processes İn Tax Compliance”, Journal of Economic Psychology, Vo.25, pp.213–228.
 34. Yegen, B. (2013). Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Mensuplarının Rolü: Adana İli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilimdalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 35. Yurtseven, Ş. (2015). Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye Ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015, Cilt: 12, Sayı: 32, s. 36-56.