Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ İLE SATIN ALMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Zehra TÜRK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Etnosentrizm,
 • Tüketici Etnosentrizmi,
 • Tüketici Satın Alma Tarzları

Nasıl Atıf Yapılır

TÜRK, Z. (2019). TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ İLE SATIN ALMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1118–1140. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.328

Özet

Tüketici etnosentrizmi, satın alma kararlarında yabancı ürünler yerine yerli üretim ürünlerin tercih edilmesinin daha ahlaki bulunduğu bir anlayış olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketici etnosentrizminin satın alma tarzları ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla belirlenen hipotezler, korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiş ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, tüketici etnosentrizmi ile satın alma tarzlarından; marka bilinci, çeşit karmaşası, yenilik ve son moda odaklılık ile alışkın olmak tarzları arasında negatif yönlü ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca regresyon analizi sonucunda, tüketici etnosentrizminin marka bilinci, çeşit karmaşası, yenilik ve son moda odaklılık ile alışkın olmak satın alma tarzları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akın, M., Çiçek, R., Gürbüz, E., & İnal, M. E. (2009). “Tüketici Etnosentrizmi ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde CETSCALE Ölçeği”, Ege Akademik Bakış, 9(2), 489-512.
 2. Al Ganideh, S. F. (2010). “Consumer Ethnocentrism in The Jordanian Market: The Impact of Socio-Psychological Variables on Consumer Ethnocentric Tendencies”, Journal of Business and Retail Management Research, 5(1), 11-20.
 3. Al Ganideh, S., Jackson, H., & Marr, N. (2007). “An Investigation into Ethnocentrism among Young Jordanians”, World Journal of Retail Business Management-WJRBM, 1(2), 40-51.
 4. Arı, E. S., & Madran, C. (2011). “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü”, Öneri Dergisi, 9(35), 15-33.
 5. Armağan, E. A., & Gürsoy, Ö. (2011). “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin CETSCALE Ölçeği ile Değerlendirilmesi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 67-77.
 6. Asil, H. (2010). “Değerler, Tüketici Etnosentrizmi ve Yerli/Yabancı Markalı Ürün Tercihi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, (Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 7. Aysuna, C. (2006). “Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede CETSCALE Ölçeği ve Türkiye Uygulaması”, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 8. Bakewell, C., & Mitchell, V. W. (2003). “Generation Y Female Consumer Decision-Making Styles” International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), 95-106.
 9. Balabanis, G., Diamantopoulos, A., Mueller, R. D., & Melewar, T. C. (2001). “The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies”, Journal of International Business Studies, 32(1), 157-175.
 10. Candan, B., Aydın, K., & Yamamato, G. T. (2008). “A Research on Measuring Consumer Ethnocentrism of Young Turkish Customers Purchasing Behaviors”, Serbian Journal of Management, 3(1), 39-60.
 11. Caruana, A. (1996). “The Effects of Dogmatism and Social Class Variables on Consumer Ethnocentrism in Malta”, Marketing Intelligence & Planning, 14(4), 39-44.
 12. Cui, Y., Trent, E. S., Sullivan, P. M., & Matiru, G. N. (2003). “Cause-Related Marketing: How Generation Y Responds”, International Journal of Retail & Distribution Management, 31(6), 310-320.
 13. Dalkılıç, Ç.B., (2008). “Hazır Giyim Ürünlerinde Türk ve İtalyan Tüketicilerin Satın Alma Yaklaşımları Açısından Sınıflandırılması ve Karşılaştırılması” (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 14. Darden, W. R., & Ashton, D. (1974). “Psychographic Profiles of Patronage Preference Groups”, Journal of Retailing, 50(4), 99-112.
 15. Döğerlioğlu-Demir, K., & Tansuhaj, P. (2011). “Global vs Local Brand Perceptions among Thais and Turks” , Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(5), 667-683.
 16. Dursun, İ., Alnıaçık, Ü., & Tümer Kabadayı, E. (2013). “Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 293-304.
 17. Durvasula, S., Lysonski, S., & Andrews, J. C. (1993).“Cross‐Cultural Generalizability of A Scale for Profiling Consumers' Decision‐Making Styles”, Journal of Consumer Affairs, 27(1), 55-65.
 18. Düzgün, Z. (2015), “Tüketicilerin Pazarlama Karması Algısı ve Satın Alma Tarzlarının Müşteri Memnuniyeti, Markaya Duyulan Güven ve Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkileri”, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Doğuş Üniversitesi.
 19. Erciş, A., & Ünal, S. (2009) “Gençlerin Kişisel Değerleri ile Satın Alma Tarzları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(4), 19-44
 20. Erdoğan, B. Z., & Uzkurt, C. (2010). “Effects of Ethnocentric Tendency on Consumers' Perception of Product Attitudes for Foreign and Domestic Products”, Cross Cultural Management: An International Journal, 17(4), 393-406.
 21. Eroğlu, A. H., & Sarı, S. (2011). “Tüketici Etnosentrizmi ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki”, Alanya İsletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 39-55.
 22. Gardner, S., & Eng, S. (2005). What Students Want: Generation Y and The Changing Function of The Academic Library. Portal: Libraries and The Academy, 5(3), 405-420.
 23. Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. S. (1996). Introduction to Sociology. WW Norton.
 24. Good, L. K., & Huddleston, P. (1995) “Ethnocentrism of Polish and Russian consumers: are feelings and intentions related”, International Marketing Review, 12(5), 35-48.
 25. Gülmez, M., & Yılmaz, C. (2009). “Etnosentrik Tüketicilerin Yerli Ürün Satın Alma Eğilimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, 14. Uluslararası Pazarlama Kongresi, Bozok Üniversitesi, 14-17.
 26. Güngör, Y. (2016). “Marka Kişiliği Algısı ve Menşe Ülke Etkenlerinin Tüketici Etnosentrizmi Üzerindeki Etkisi: Starbucks & Kahve Dünyası Örneği”, (Yüksek Lisans Tezi), Mersin: Çağ Üniversitesi.
 27. Hiu, A. S., Siu, N. Y., Wang, C. C., & Chang, L. M. (2001). “An Investigation of Decision‐Making Styles of Consumers in China”, Journal of Consumer Affairs, 35(2), 326-345.
 28. Hofstede, G. 1984. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, London: Sage Publications.
 29. Hu, A. W. L., & Bedford, O. (2012). “Development and Validation of The Sports Fan Ethnocentrism Scale”. Social Behavior and Personality: An International Journal, 40(2), 215-225.
 30. Javalgi, R. G., Khare, V. P., Gross, A. C., & Scherer, R. F. (2005). “An Application of The Consumer Ethnocentrism Model to French Consumers”, International Business Review, 14(3), 325-344.
 31. Kalaycı, Ş., (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3.Baskı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara
 32. Kavak, B., & Gümüşlüoğlu, L. (2007). “Segmenting Food Markets-The Role of Ethnocentrism and Lifestyle in Understanding Purchasing Intentions”, International Journal of Market Research, 49(1), 71-94.
 33. Klein, J. G., & Ettenson, R. (1999). “Consumer Animosity and Consumer Ethnocentrism: An Analysis of Unique Antecedents”, Journal of International Consumer Marketing, 11(4), 5-24.
 34. Kücükemiroğlu, O. (1999). “Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism: An Empirical Study”, European Journal of Marketing, 33(5/6), 470-487.
 35. Lee, W. N., Hong, J. Y., & Lee, S. J. (2003). “Communicating with American Consumers in The Post 9/11 Climate: An Empirical Investigation of Consumer Ethnocentrism in The United States”, International Journal of Advertising, 22(4), 487-510.
 36. Liu, F., Murphy, J., Li, J., & Liu, X. (2006). “English and Chinese? The Role of Consumer Ethnocentrism and Country of Origin in Chinese Attitudes Towards Store Signs”, Australasian Marketing Journal , 14(2), 5-16.
 37. Lusk, J. L., Brown, J., Mark, T., Proseku, I., Thompson, R., & Welsh, J. (2006). “Consumer Behavior, Public Policy, and Country-of-Origin Labeling”, Review of Agricultural Economics, 28(2), 284-292.
 38. Lysonski, S., Durvasula, S., & Zotos, Y. (1996). “Consumer Decision-Making Styles: A Multi-Country Investigation”, European Journal of Marketing, 30(12), 10-21.
 39. Margaret, C. (2005). “Moving Into Cyberspace” Knowledge Quest. 34(1), 18-22.
 40. Min Han, C. (1990). “Testing The Role of Country Image in Consimer Choice Behaviour”, European Journal of Marketing, 24(6), 24-40.
 41. Mitchell, V. W., & Walsh, G. (2004). “Gender Differences in German Consumer Decision‐Making Styles”, Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 3(4), 331-346.
 42. Mohamad, O., Ahmed, Z. U., Honeycutt Jr, E. D., & Tyebkhan, T. H. (2000). “Does" Made In." Matter to Consumers? A Malaysian Study of Country of Origin Effect”, Multinational Business Review, 8(2), 69-73.
 43. Mutlu, H. M., Çeviker, A., & Çirkin, Z. (2011). “Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz”. Sosyoekonomi, 14(1), 51-73.
 44. Özçelik, D. G. (2010). “Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama”, (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 45. Öztürk, E. (2006). “Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli”, Ş.Kalaycı (Ed). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde. Asil Yayın Dağıtım Ankara, 259-269.
 46. Poyraz, Ö. O. (2017). “Etnosentrik Eğilimlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 163-187.
 47. Rašković, M., Ding, Z., Škare, V., Došen, Đ. O., & Žabkar, V. (2016). “Comparing Consumer Innovativeness and Ethnocentrism of Young-Adult Consumers”, Journal of Business Research, 69(9), 3682-3686
 48. Rawwas, M. Y., Rajendran, K. N., & Wuehrer, G. A. (1996). “The Influence of Worldmindedness and Nationalism on Consumer Evaluation of Domestic and Foreign Products”, International Marketing Review, 13(2), 20-38.
 49. Schooler, R. (1971). “Bias Phenomena Attendant to The Marketing of Foreign Goods in The US”, Journal of International Business Studies, 2(1), 71-80.
 50. Sharma, S., Shimp, T. A., & Shin, J. (1994). “Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators”, Journal of The Academy of Marketing Science, 23(1), 26-37.
 51. Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). “Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of The CETSCALE”, Journal of Marketing Research, 24 (3), 280-289.
 52. Sproles, E. K., & Sproles, G. B. (1990). “Consumer Decision‐Making Styles as A Function of Individual Learning Styles”, Journal of Consumer Affairs, 24(1), 134-147.
 53. Sproles, G. B. (1983). “Conceptualization and Measurement of Optimal Consumer Decision‐Making”, Journal of Consumer Affairs, 17(2), 421-438.
 54. Sproles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). “A Methodology for Profiling Consumers' Decision‐Making Styles”, Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.
 55. Sumner, W. G. (1906), Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Boston: Ginn Press.
 56. Sürer, S. (2017). “Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Tüketicilerin Yerli Marka Otomobil Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 57. The Survey System, “Sample Size Calculator”, https://www.surveysystem.com/sscalc.htm, Erişim Tarihi: 06.11.2018.
 58. Tüik, (2017), Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri, http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2305, Erişim Tarihi: 06.11.2018
 59. Uyar, K., & Dursun, Y. (2015). “Farklı Ürün Kategorilerinde Yabancı Markalama ve Tüketici Etnosentrizmi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 363-382.
 60. Uzkurt, C., & Özmen, M. (2004). “Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Orijini Etkisinin Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkileri”, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 262-274.
 61. Ünal, D. (2011). Köken Ülke Faktörünün Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Aydın İlinde Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi), Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 62. Ünal, S., & Erciş, A. (2006). “Pazarın Satın Alma Tarzlarına ve Kişisel Değerlere Göre Bölümlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 359-382.
 63. Walsh, G., Hennig-Thurau, T., Wayne-Mitchell, V., & Wiedmann, K. P. (2001). “Consumers' Decision-Making Style as A Basis for Market Segmentation”. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 10(2), 117-131.
 64. Watson, J. J., & Wright, K. (2000). “Consumer Ethnocentrism and Attitudes Toward Domestic and Foreign Products”, European Journal of Marketing, 34(9/10), 1149-1166.
 65. Westbrook, R. A., & Black, W. C. (1985). “A Motivation-Based Shopper Typology”. Journal of Retailing, 61(1), 78-103.
 66. Yüksekbilgili, Z.(2016), “Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1392-1402.