Cilt 3 Sayı 2 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERDE RANDIMAN ANALİZİ YOLUYLA DENETİM

Tuğçe Uzun Kocamış
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Biyografi

Yayınlanmış 2015-10-30

Anahtar Kelimeler

 • Randıman Analizi,
 • Stokların Denetimi,
 • Vergilendirme

Nasıl Atıf Yapılır

Uzun Kocamış, T. (2015). ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERDE RANDIMAN ANALİZİ YOLUYLA DENETİM. Business & Management Studies: An International Journal, 3(2), 203–219. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i2.112

Özet

Üretilen malların ve teknolojilerinin değişmesi ve gelişmesi üretim süreçlerini de etkilemektedir. Vergi matrahlarının gerçeğe uygun ve güvenilir tespitin yapılabilmesi için vergi idareleri bu gelişmeleri yakından takip etmek zorundadırlar. Bu bağlamda, randıman incelemesi, işletmenin verimliliğinin ortaya konması ve verimliliğin ölçülmesi, olması gereken ile olan arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışan bir vergi inceleme tekniğidir. Randıman ve fire incelemeleri öncelikle defter ve belgeler üzerinde yapılmaktadır. Farklılıkların ortaya çıkması durumunda idare res’sen tarh yoluna gidebilmektedir. Uygulamada bazı noktalarda sıkıntılar olduğu ve vergi mükelleflerinin standartlarının olmadığı anlaşılmaktadır. Çalışmamızda vergi denetimi kavramı kapsamında stok denetimi ele alınmıştır. Randıman incelemesi tüm yönleriyle incelenerek konunun daha anlaşılabilir olmasının sağlanması için uygulamalara yer verilmiştir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. (tarih yok). V.U.K.
 2. Çelikkaya, A. (2006). Türk Vergi Hukuku Açısından Randıman İncelemesi ve Hukuki Sonuçları. Mali
 3. Çözüm (78), 80-94.
 4. Özdoğan, O. (2007, Şubat 19). Vergi Hukukunda Defter ve Belgelerin Kaybının Hukuki Sonuçları.
 5. Mayıs 10, 2015 tarihinde ttp://www.turkhukuksitesi.com/makale adresinden alındı
 6. Özer, M. (1997). Denetim. Ankara: Özkan Matbaacılık-Gazeetecilik Ltd.
 7. Özkan, M. (1988). Mamül Maliyetlerinin Saptanmasında Fire Ve Özürlü Mamullere İlişkin Sorunlar
 8. Ve Çözümlemeleri. Haziran 30, 2015 tarihinde www.archive.ismmmo.org.tr adresinden alındı
 9. Öğredik, G. (2007). Vergisel Yönden Stokların Denetimi ve Randıman Analizi. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 10. Alptürk, E. (2010, Mayıs 10). Fireler ve Maliyetlere Etkileri. Mayıs 12, 2015 tarihinde
 11. www.archive.ismmmo.org.tr adresinden alındı
 12. Altundiş, M. (2007). Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza
 13. Kanunu’nun Bu Suçlara Etkisi. Ankara Barosu Dergisi (1), 168-179.
 14. Altuğ, O. (2006). Maliyet Muhasebesi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 15. Arslan, M. (2005). Vergi Hukuku. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 16. Aslan, A. (2010, Mayıs 12). Vergi Denetim Sistemi. Eylül 10, 2015 tarihinde
 17. http://www.huk.gov.tr/makaleler.asp?id=13 adresinden alındı
 18. Ataman, B., & Akay, H. (2004). Uluslararası Muhasebe Standartları Ve Türkiye'de Uygulama
 19. Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 20. Biyan, Ö. (2009). Türk Vergi Hukukunda Randıman İncelemesi ve Fire Uygulamas. Vergi Sorunları
 21. Dergisi (255).
 22. Günay, F. (2010, Mayıs 15). Stokların Denetimi. Mayıs 10, 2015 tarihinde
 23. www.archive.ismmmo.org.tr adresinden alındı
 24. Keseli, B. (2008). Stoklarda Firenin Oluşumu ve Vergisel Açıdan Denetimi. İstanbul: Marmara
 25. Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
 26. Lazol, İ. (2009). Genel Muhasebe. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 27. Sazak, C. (2007). Vergi Uygulamasında “Olağan Fire” Kavramı. Mali Çözüm (83), 159-164.
 28. Sevgener , A., & Hacırüstemoğlu, R. (1998). Yönetim Muhasebesi (5. b.). İstanbul: Alfa Basım Yayım
 29. Dağıtım.
 30. Seviğ, V. (2004, Kasım 8). Vergi Hukukunda Randıman. Dünya Gazetesi.
 31. Şeker, S. (2010, Mayıs 10). Vergi İncelemeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Eylül 10, 2015
 32. tarihinde www.kanitymm.com.tr adresinden alındı
 33. V.U.K.
 34. www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp