Vol. 7 No. 5 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

THE ROLE OF PERSONALITY TYPES ON SOLUTION STRATEGIES IN CONFLICTS BETWEEN INDİVIDUALS

Turhan MOÇ
Assist. Prof. Dr., Iğdır University

Published 2019-12-25

Keywords

 • Conflict, Conflict Management Strategies, Personality, A Type Personality, B Type Personality
 • Çatışma, Çatışma Çözüm Stratejisi, Kişilik, A Tipi Kişilik, B Tipi Kişilik

How to Cite

MOÇ, T. (2019). THE ROLE OF PERSONALITY TYPES ON SOLUTION STRATEGIES IN CONFLICTS BETWEEN INDİVIDUALS. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2073–2093. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1273

Abstract

The main aim of this study is to investigate the relationship between the conflict resolution strategies and the personality traits of type A and B, which are preferred by the academic and administrative staff working in the vocational schools of T.R Iğdır University, a public institution. For this purpose, data were collected by using questionnaire technique on 65 academic and administrative staff working in Vocational Schools of Iğdır University. Survey data were analyzed with SPSS 20 package program. In order to compare demographic characteristics and conflict resolution strategies and personality type values, t-test and ANOVA analysis of variance were used for independent samples, and correlation and regression analyzes were performed to determine whether type A and B personality traits had a role in preferred conflict resolution strategies and sub-dimensions. The findings of the study revealed a statistically significant relationship between conflict resolution strategies and personality types in individuals conflicts. This significant relationship was found to be related to the dimension of the dominance strategy of conflict resolution strategies in individuals with type A personality. This significant relationship could not be detected in individuals with type B personality. On the other hand a significant difference was found between the tasks of individuals in the institution and administrative staff with B type personality, Professional seniority and avoidance conflict resolution strategy and seniority and speciation conflict resolution strategy in the institution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akıncı Z., Güven, M., Demirel O. N., (2015), Öğrencilerin A ve B Tipi Kişilik Yapısı ile Psikoşiddet (Mobbing) ve Depresyon Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 52(604), 5574.
 2. Antonioni, D. (1998). Relationship Between the Big Five Personality Factors and Conflict Management Styles. International Journal of Conflict Management, 9, 336-355.
 3. Arslan, C. (2005). Kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının yükleme karmaşıklığı açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 75-93.
 4. Baron, R. A.(1989). Personality And Organizational Conflict: Type A Behavior Pattern And Self-Monitoring. Organizational Behavior And Human Decision Preocesses, 44.
 5. Blackburn, C. (2002). Administrator gender differences in conflict management style and the relationship to school culture. Doctoral dissertatiton, University of Missouri- Columbia. (UMI No. 3074373).
 6. Boz, İ. T. (2012). Yöneticilerin çatışma yönetim tarzı ile çalışanların role dayalı performansı arasındaki ilişki ve algılanan örgütsel desteğin rolü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 7. Brand, R., Rosenman, R., Scholtz, R., & Friedmand, M. (1976). Multivariate prediction of coronary heart disease in Western Collaborative Group Study compared to findings of the Framingham Study. Circulation, Vol.53,pp.348-355.
 8. Buchanan, D. ve A. Huczynski. (1997). Organizational Behaviour. An Introductory
 9. Can, H., Aşan, Ö. Aydın, E.M. (2006). Örgütsel Davranış, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 10. Chanin, M.N. ve Schneer, J.A.(1984). A study of the realitionship betwen jungian personality dimensions and confllict-handling behavior. Human Realtions, 3, 863-879.
 11. Dede, F. (2015). Lise öğrencilerinin çatışma çözme yaklaşımlarının bağlanma stilleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi.
 12. Durna, U., (2004), Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 191 – 206.
 13. Eniseler, A. G. (2007), Kalp-Damar Hastalarında A Tipi Davranış ve Öfke Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 14. Eren, E. (1991). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: İÜ İşletme Fakültesi Yayınları.
 15. Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım.
 16. Fred L. (1995). Organizationa Behaviour, İstanbul: Literatür Yayınları, s. 406.
 17. Genç, N. (2004). Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 18. George D, & Mallery P.,(2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 19. Gönül, A. Ö. (2013). Örgütsel çatışma çözme yöntemleri: a tipi kişilik, kontrol odağı ve özgeci davranış (Yüksek Lisans Tezi). (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) Tez No: 331979. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 20. Graziano, W. G., Jensen-Campbell, L. A. ve Hair, E. C. (1996). Perceiving Interpersonal Conflict and Reacting to It: The Case for Agreeableness. Journal of Personality and Social Psychology. 70, 820-835.
 21. Günbayı, İ. ve Karahan, İ. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(1), 209-230
 22. Jones, R. E. Ve White, C.S. (1985). Relationship among personality, conflict resoluation styles, and task effectiveness. Group and Organizational Studies, 10 (2), 152-167.
 23. Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 24. Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği (10. Bs.). İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
 25. Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Bökeoğlu, Ç.Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 26. Moberg, P. (1998). Predicting Conflict Strategy With Personality Traits: Incremental Validity And The Five Factor Model. The International Journal of Conflict Management, 9 (3), 258-285.
 27. Niederauer, S. (2006). Üniversite Üst Düzey Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ve Örgütsel Çatışma Çözme Stilleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 28. Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2005). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Elam A.Ş. Matbaa Tesisleri.
 29. Putnam, L. L. and Poole, M. S. (1987): Conflict and negotiation, in Jablin, F. M., Putnam, L. L., Roberts, K. H. and Porter, L. W., ed.: Handbook of Organizational Communication: An Interdisciplinary Perspective, Sage, Newbury Park, CA, pp. 549-99.
 30. Rahim, M., A. (2000). Managing Conflict in Organizations (3rd. Ed.). Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group Inc.
 31. Rahim, M.A. (1992). Managing conflict in organizations, praeger publishers. Second Edition. Rhoades, L., ve Eisenberger, R., 2002. Perceived Organizational Support: a rewiev of the literatüre. Journal of Applied Psychology, 87, 698-714.
 32. Rahim, M.A. ve Magner,R.N. (1995). Confirmatory Factor Analysis of The Styles of Interpersonal Conflict. International Journal of Conflict Management, 80 (1), 125.
 33. Sargın, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 601-616.
 34. Schrumpf, F., Crawford, K. D., & Bodin, J. R. (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk Program Rehberi. Akbalık GF, Uyarlama. Akbalık GF, Karaduman DB, Çevirenler. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 35. Schwarzkopft, K., Doris, S., Hildbrug, P., Hansjorg, Z., Nathalie. C., Arnoschdmit- Trucksass& Roland Von Kanel. (2016). Burnout Research, Vol. 3(2), pp. 25-33.
 36. Sürücü, A., & Ceylan, T. (2013). Yatılı ilköğretim bölge okulundaki öğrencilerin kişilik özelliklerinin çatışma çözme davranışlarını yordama gücü.Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 687-695
 37. Şimşek, M. Ş. (2002). Yönetim ve Organizasyon (7. Bs.). Konya: Güney Ofset
 38. Tjosvold, D. (1998). Cooperative and Competitive Goal Approach to Conflict: Accomplishments and Challenges. Applied Psychology: An International Review, 47, 285-342.
 39. Uğurlu, F. (2001). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Çatışma Yönetme Stilleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 40. Yürür, S. (2009). Yöneticilerin Çatışma Yönetim Tarzları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Analizine Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 10(1), 23-42.