Vol. 3 No. 3 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

BUSINESS ETHICS ON BUSINESS

Çetin Bektaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Published 2016-01-11

How to Cite

Bektaş, Çetin. (2016). BUSINESS ETHICS ON BUSINESS. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 327–363. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i3.128

Abstract

Certain rules are established in order to temper the behaviours, rights and responsibilities of individuals who constitute the society and every individual has to respect those rules. The right of every individual to live makes it necessary to limit their behaviour. Activities in business life has become complicated with the industrialisation and violation of rights appear occasionally. Alongside the law, it
is possible to prevent these violations by addressing the conscience and morality of individuals. Therefore, morality, business ethics and the effect of business ethics on business life gains utmost importance. Ensuring efficiency and productivity in today’s business life is possible by integrating business ethics inherent in our culture with the universal values of the modern world and thus obtaining
synergy. This paper focuses on akhism (ahi) institution which dates back to the 13th century and fütüvvet which is the basis of akhism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. AKINCI, Abdulvahap; “Siyaset Ahlakı İle İş Ahlakına Teorik Bir Bakış”, İş, Güç Endüstri
 2. İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Nisan 2013, C: 15, Sayı: 2, s: 82-96.
 3. AKTAŞ Kadir; Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci, Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 2014, s.22-32.
 4. ANADOL Cemal; Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnameler, Türk Tarihi Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.
 5. ARSLAN Mahmut, BERKMAN Ümit; “Dünyada Ve Türkiye’de İş Etiği Ve Etik Yönetimi”,
 6. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, Yayın No: TÜSİAD/T-2009-06-492), İstanbul,2009.
 7. ARSLAN Mahmut; İş ve Meslek Ahlâkı, 1. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
 8. ARSLAN Mahmut; İş ve Meslek Ahlâkı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.
 9. BAHAR Emel; Meslek Etiği, Detay Yayıncılık, Ankara, 2014.
 10. BRICKLEY James A., SMITH Clifford W., ZIMMERMAN Jerold L.; “Business Ethics and
 11. Organizational Architecture”, Journal of Banking&Finance, Vol. 26, 2002, pp. 1821- 1835.
 12. CEVİZCİ Ahmet; Etiğe Giriş, Birinci Baskı, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002.
 13. ÇAĞATAY Neşet; Ahilik nedir?, TTK Basımevi, Ankara,1990.
 14. ÇAĞATAY Neşet; Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, TTK Basımevi, Ankara, 1989.
 15. DURAK İbrahim, YÜCEL Atilla; Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze
 16. Yansımaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, C:15, S:.2 s.151-168.
 17. EASTWOOD Karen, LAMSA Anna-Maija, SAKKINEN Aila; “About Ethics and Values in
 18. Business Education- A Cross- Cultural Perspective”, http://ejbo.jyu.fi/, (08.09.2005).
 19. EKİNCİ Yusuf; Ahilik, TTK Basımevi, Ankara,1989.
 20. ERBAŞI Ali; Ahi Teşkilatında Yönetim Fonksiyonlarıyla İlgili Uygulamalar, Turkish Studies, V: 7/2 Spring 2012, s.1321-1331.
 21. İMAM-I GAZALİ; İhyau-Ulumiddin, 2. Cilt, Bedir Yayınevi, İstanbul,1974.
 22. KAPU Hüsnü, AYBAS Meryem; Yahudi, Hıristiyan ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına
 23. Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2009, s.73-94.
 24. KARAGÜL Mehmet; Ahilik Ve Sosyal Sermaye Bağlamında İş Ahlakı Ve Üretim İlişkisi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 32, 2012, s.1-16.
 25. ORMAN Sabri, PARLAK Zeki; İşletmelerde İş Etiği, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2009-23, İstanbul, 2009.
 26. ÖZAVŞAR Mehmet Emin, Recai DOĞAN; Ahlakım, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, No:702, 6. Baskı, Ankara, 2009.
 27. ÖZERKMEN Necmettin; Ahiliğin Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları-Sosyolojik Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, V:44, S:2 2004, s. 57-78.
 28. ÖZGENER Şevki; İş Ahlâkının Temelleri: Yönetsel Bir Yaklaşım, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.
 29. ÖZGENER Şevki; İmalat Sanayi İşletmelerindeki Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin İş Ahlâkına İlişkin Tutumları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 35 Sayı: 1, Ankara, 2002, s. 167- 180.
 30. ÖZTÜRK Nurettin; “Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 2002, s.43-56.
 31. PRIMEAUX Patrick, STIEBER John; “Profit Maximization: The Ethical Mandate of Business”, Journal of Business Ethics, Vol. 13 No. 4, 1994, pp. 287- 294.
 32. SABUNCUOĞLU Zeyyat; İşletme Etiği, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.
 33. SANCAKLI Saffet; Ahilik Ahlâkının Oluşumunda Hadislerin Etkisi, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2010, C:1, S:1, s. 1-28.
 34. SAYLI Halil, AĞCA Veysel, Duygu KIZILDAĞ, Özlem YAŞAR UĞURLU; “Etik, Kurumsal
 35. İtibar ve Kurumsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir
 36. Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2009, C.14, S.2 s.171-180.
 37. SAYLI Halil, KIZILDAĞ Duygu; “Yönetsel Etik Ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan
 38. Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S:1, 2007, s.231-251.
 39. SAYLI Halil, UĞURLU Özlem YAŞAR; “Kurumsal İtibar ve yönetsel Etik İlkelerinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2007, C.12, S.3 s.75-99.
 40. SOYSAL Abdullah; İşletmelerin Başarısında Ahilik İlke ve Uygulamalarının Önemi: Bir Değerlendirme, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, C: 27, S:2, Mart 2013, s.6-19.
 41. SÖKMEN Alptekin, TARAKÇIOĞLU Serdar; Mesleki Ahlaki (Ahlaki-Yönetsel Ahlaki-Sosyal Sorumluluk), Detay Yayıncılık, Ankara, 2013.
 42. ŞEN Mustafa Lütfi; Kamu Görevlileri Etik Rehberi, Ankara, 2010.
 43. TAKALA Tuomo; “Postmodern Business Ethics-Is It Possible, Is It Relevant?”, Electrical Journal of Business and Organization Ethics, Vol. 3 No. 1, http://www.jyu.fi/ejbo/archive/takala3.html,
 44. (08.04.2005).
 45. TATLILIOĞLU Kasım; Ahi Evran’ın Öğretileri Bağlamında Günümüzün Sosyoekonomik Sorunlarına Genel Bir Bakış, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs
 46. , s.555-567.
 47. TORLAK Ömer, Şuayıp ÖZDEMİR, E. ERDEMİR; İş Ahlakı Raporu, İGİAD, 2013.
 48. TÜRK Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr,Erişim:04.02.2015.
 49. URAL Tülin; Pazarlama Yöneticilerinin Etiksel Karar Sürecini Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana, 2000.
 50. www.tasavvufkitapligi.com/i/uploads/409913ahilikte-organizasyon.pdf, Erişim:06.07.2015.
 51. ZAİM Halil; İş Hayatında Erdemli İnsan, UTESAV (Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı), Empati Matbaacılık, İstanbul, 2012.