Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

AHLAKÎ KİMLİK ALGISI, BAĞLAMSAL PERFORMANS VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

A. Asuman AKDOĞAN
Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Ayşe CİNGÖZ
Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi
Onur KÖKSAL
Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Ahlakî Kimlik, Bağlamsal Performans, Örgütsel Özdeşleşme
 • Moral Identity Contextual Performance Organizational Identification

Nasıl Atıf Yapılır

AKDOĞAN , A. A. ., CİNGÖZ, A., & KÖKSAL, O. (2020). AHLAKÎ KİMLİK ALGISI, BAĞLAMSAL PERFORMANS VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 50–68. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1706

Özet

Bu çalışmanın amacı, ahlakî kimlik algısının bağlamsal performans üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin düzenleyicilik rolünü tespit etmektir. Bu amaçla, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin çalışanlarından anket aracılığıyla toplanan veri, çeşitli istatistik yöntemler aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda yüksek düzeyde örgütsel özdeşleşme yaşayan bireylerde ahlakî kimlik algısının bağlamsal performans üzerindeki etkisinin azaldığı, düşük düzeyde örgütleriyle özdeşleşen bireylerde ise ahlakî kimlik algısının bağlamsal performans üzerindeki etkisinin arttığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın bağlamında tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akdoğan A. A., Cingöz A., & Köksal O. (2018). Kurumsal sosyal sorumluluk ile bağlamsal performans arasındaki ilişkide ahlaki kimlik algısının aracılık rolü. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simkent, Kazakistan, 935-942
 2. Aquino, K., Reed, A., Thau, S., & Freeman, D. (2007). A grotesque and dark beauty: how moral ıdentity an d mechanisms of moral disengagement ınfluence cognitive and emotional reactons to war. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 385-392.
 3. Aquino, K., Freeman, D., Reed, A., Lim, V. K. G., & Felps, W. (2009). Testing a social-cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 123-141.
 4. Aquino, K., & Reed, A. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1423-1440.
 5. Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14(1), 20-39.
 6. Bergami, M., & Bagozzi, R. P. (2000). Self-categorization, affective commitment and group self-esteem as distinct aspects of social identity in the organization. British Journal of Social Psychology, 39, 555-577.
 7. Carmeli, A., Gilat, G., & Waldman, D. A. (2007). The role of perceived organizational performance in organizational identification, adjustment and job performance. Journal of Management Studies, 44(6), 972-992.
 8. Goodman, S. A., & Svyantek, D. J. (1999). Person-organization fit and contextual performance: Do shared values matter. Journal of Vocational Behavior, 55, 254-275.
 9. Hart, D., Atkins, R., & Ford, D. (1998). Urban American as a context for the development of moral identity in adolescence. Journal of Social Issues, 54(3), 513-530.
 10. Hart, D., Atkins, R., & Ford, D. (1999). Family Inluences on the Formation of Moral Identity in Adolescence: Longitudinal analyses. Journal of Moral Education, 28(3), 375-386.
 11. Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford Press.
 12. He, H., Zhu, W., & Zheng, X. (2014). Procedural justice and employee engagement: Roles of organizational identification and moral identity centrality. Journal of Business Ethics, 122, 681-695.
 13. İşcan, Ö. , & Karabey, C. N. (2015). Örgütsel özdeşleşme. A. Keser, G. Yılmaz, S. Yürür (Ed.) içinde, Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar (s. 47-66), Kocael: Umuttepe Yayınları.
 14. Kanbur, E. (2017). Pozitif örgütsel davranış. S. Polatcı, K. Özyer (Ed.) içinde, 21. Yüzyılda Örgütsel Davranış (s. 219-242), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 15. Kocabıyık, O. O. (2014). Benlik ve ahlaki kimlik. Değerler Eğitimi Dergis,. 12(27), 261-280.
 16. Lin, C. P., Lyau, N. M., Tsai, Y. H., Chen, W. Y., & Chiu, C. K. (2010). Modeling corporate citizenship and its relationship with organizational citizenship behaviors, Journal of Business Ethics, 95, 357–372.
 17. Mael, F. A., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123.
 18. Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. 2003. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879-903.
 19. Polatcı, S. (2014). Psikolojik sermayenin görev ve bağlamsal performans üzerindeki etkileri: Polis teşkilatında bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 14(1), 115-124.
 20. Rupp, D. E., Shao, R., Thornton, M. A., & Skarlicki, D. P. (2013). Applicants' and employees' reactions to corporate social responsibility: The moderating effects of first-party justice perceptions and moral identity. Personnel Psychology, 66, 895-933.
 21. Shao, R., Aquıno, K., & Freeman, D. (2008). Beyond moral reasoning: A review of moral identity research and its implications for business ethics. Business Ethics Quarterly, 18(4), 513-540.
 22. Tokgöz, E., & Seymen, O. A. (2013). Örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Bir devlet hastanesinde araştırma. Öneri, 10(39), 61-76.
 23. Turner, J. C. (1975). Social comparison and social identity: Some prospects for intergroup behaviour. European Journal of Social Psychology, 5(1), 5-34.
 24. Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010). Örgütsel özdeşleşme ve kontrol algılamalarının, çalışanların işten ayrılma niyeti ve iş performansına etkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 163-181.
 25. Ünlü, O., & Yürür, S. (2011). Duygusal emek, duygusal tükenme ve görev/bağlamsal performans ilişkisi: Yalova’da hizmet sektörü çalışanları ile bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 183-207.
 26. Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader-member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 204-2013.
 27. Yıldız, B., & Çakı, N. (2018). Algılanan Örgütsel desteğin bağlamsal performans üzerindeki etkisinde bireysel şükranın aracı rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 69-86.
 28. Yılmaz, F., & Yılmaz, F. (2015). Ahlaki kimlik ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 111-133.
 29. Yorulmaz, M. (2018). Gemi adamlarının iş tatmini, görev ve bağlamsal performansları arasındaki ilişkiler. Journal of ETA Maritime Science, 6(4), 349-363.