Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DIANA C. PHEYSEY’İN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SINIFLANDIRMASI EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA

Kurtuluş KAYMAZ
Uludağ Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Örgüt Kültürü,
 • Rol Kültürü,
 • Başarı Kültürü,
 • Destek Kültürü,
 • Güç Kültürü,
 • İş Tatmini
 • ...Daha fazla
  Daha az

Nasıl Atıf Yapılır

KAYMAZ, K. (2019). ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DIANA C. PHEYSEY’İN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SINIFLANDIRMASI EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1053–1070. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.282

Özet

Araştırma, örgüt kültürünün çalışanların iş tatmini üzerindeki etkilerini ölçümlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Pheysey’in dört boyutlu örgüt kültürü sınıflandırması esas alınmıştır. Pheysey, Harrison ve Handy’nin örgüt kültürü sınıflandırmasını referans alarak güç, rol, başarı ve destek alt kültürlerinden oluşan farklı bir yapı ortaya koymuştur. Dolayısıyla, bu araştırmada Pheysey’in sınıflandırmasından hareketle, iş tatminini oluşturmada örgüt kültürünün görece etkisi analiz edilmiştir. Bu çerçevede, araştırma toplam 1152 çalışan üzerinde yürütülmüş, 774 çalışandan geri dönüş sağlanmıştır. Veriler, yüzyüze anket yöntemiyle toplanmış ve yapısal eşitlik modellemesi çerçevesinde analize tabi tutulmuştur. Düşük güvenilirlik katsayısı nedeniyle, güç kültürü araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi analiz sonuçları, örgüt kültürünün iş tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisinin olduğunu doğrulamaktadır. Örgüt kültürü alt boyutları açısından bakıldığında, başarı ve destek kültürünün çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, rol kültürünün iş tatmini üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abedi, Q. ve Rostsmi, F. (2011), “Relation of Organizational Culture with Job Satisfaction of Mazandaran Medical University”, Middle-East Journal of Scientific Research, 10(5), 608-613.
 2. Ahamed, M. ve Mahmood, R. (2015), “Impact of Organizational Culture on Job Satisfaction: A Study on Banglalion Communication Ltd, Bangladesh”, European Journal of Business and Management, 7(10), 160-174.
 3. Aldhuwaihi, A. (2013), “The Influence of Organısational Culture on Job Satisfaction, Organisational Commitment and Turnover Intention: A Study on the Banking Sector in the Kingdom of Saudi Arabia”, Doctoral Thesis of Business Administration, Victoria University, Australia.
 4. Amah, E., Daminabo-Weje, M. (2013), “Corporate Culture: A Tool for Control and Effectiveness in Organizations”, Research on Humanities and Social Sciences, 3(15), 42-49.
 5. Asiedu, E. (2015), “Supportive Organizational Culture and Employee Job Satisfaction: A Critical Source of Competitive Advantage. A Case Study in a Selected Banking Company in Oxford, a City in the United Kingdom”, International Journal of Economics & Management Sciences, 4(7), 1-8.
 6. Biswas, W. (2015), “Impact of Organization Culture on Job Satisfaction and Corporate Performance”, Journal of Research in Humanities and Social Science, 3(8), 14-16.
 7. Brown, A. (1992), "Organizational Culture: The Key to Effective Leadership and Organizational Development", Leadership & Organization Development Journal, 13(2), 3-6.
 8. Cameron, K.S. ve Quinn, R.E. (2006), Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, The Jossey-Bass Pub., San Francisco.
 9. Dehinbo, J. ve Alexander, P. (2011), “The impact of Organizational Culture in Managing the Change to the Use of FOSS at a South African University”, Conference for Information Systems Applied Research, Wilmington North Carolina, USA.
 10. Denison, D.R. ve Spreitzer, G.M. (1991), “Organizational Culture and Organizational Development: A Competing Values Approach”, Research in Organizational Change and Development, 5, 1-21.
 11. Emerson, D. (2013), “Organizational Culture, Job Satisfaction and Turnover Intentions: The Mediating Role of Perceived Organizational Support”, Doctoral Thesis in Business, Virginia Commonwealth University.
 12. Farrell, S.M. (1993), “Organizational Cultures and Values as They Impact on Job Satisfaction and Organizational Commitment”, Wright State University, Applied Behavioral Science Program.
 13. Galanou, E., Georgakopoulos, G., Sotiropoulos, I. ve Dimitris, V. (2011), “The Effect of Reward System on Job Satisfaction in an Organizational Chart of Four Hierarchical Levels: A Qualitative Study”, International Journal of Human Sciences, 8(1), 484-519.
 14. Gull, S. ve Azam, F. (2012), “Impact of Organizational Culture Type on Job Satisfaction Level of Employees’ in Different Organizations of Lahore, Pakistan”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(12), 97-112.
 15. Handy, C.B. (1978), The Gods of Management, London: Penguin.
 16. Handy, C.B. (1985), Understanding Organizations, 3rd edition, London: Penguin.
 17. Harrison, R. (1972), ‘Understanding Your Organization’s Character’, Harvard Business Review, 50(23), 119-128.
 18. Harrison, R. (1987), ‘Harnessing Personal Energy: How Companies Can Inspire Employees’, Organizational Dynamics, 16(2), 5-20.
 19. İpek, C. (1999), Resmi Liseler ile Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 20. İra, N. ve Şahin, S. (2011), “Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-13.
 21. Kalaycı, Ş. (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 22. Khan, K.A.Z ve Chandrakar, S. (2017), “Perceived Organizational Support and Personality Dimensions as Predictors of Job Satisfaction”, Indian Hournal of Health and Wellbeing, 8(1), 54-56.
 23. Korkmaz, O. ve Erdoğan, E. (2014), “İş Yaşam Dengesinin Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi”, Ege Akademik Bakış, 14(4), 541-557.
 24. Kuo, Y.K., Su, Y.Y. ve Chang, B.L. (2015), “The Study On Relationships of Perceived Organizational Support and Job Satisfaction in Taiwan Hospitality Service Industry”, Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Joint International Conference, Italy.
 25. Maanen, J.V. ve Barley, S.E. (1982), “Occupational Communities: Culture and Control in Organizations”, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.
 26. MacIntosh, E.W. ve Doherty, A. (2010), “The Influence of Organizational Culture on Job Satisfaction and Intention to Leave”, Sport Management Review, 13, 106-117.
 27. Mehr, S.K., Emadi, S., Cheraghian, H., Roshani, F. ve Behzadi, F. (2012), “Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Culture in Staffs and Experts of Physical Education Offices of Mazandaran Province”, European Journal of Experimental Biology, 2(4), 1029-1033.
 28. Onyango, W.P. (2014), “Effects of Organization Culture on Change Management: A Case of the Vocational Training Centre for the Blind and Deaf Sikri”, European Journal of Business and Management, 6(34), 204-214.
 29. Pheysey, D.C. (1993), Organizational Cultures: Types and Transformations, Routledge Pub., London.
 30. Pirzada Sami Ullah Sabri, P.S.U., Ilyas, M. ve Amjad, Z. (2011), “Organizational Culture and Its Impact on the Job Satisfaction of the University Teachers of Lahore”, International Journal of Business and Social Science, 2(24), 121-128.
 31. Sangadji, E.M. (2013), “The Effect of Organizational Culture On Lecturers’ Job Satisfaction and Performance: A Research in Muhammadiyah University throughout East Java”, International Journal of Learning & Development, 3(3), 1-18.
 32. Sempane, M.E., Rieger, H.S. ve Roodtjob, G. (2002), “Job Satisfaction in Relatıon to Organisational Culture”, SA Journal of Industrial Psychology, 28(2), 23-30.
 33. Schein, E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 34. Sharma, P. (2017), “Organizational Culture As a Predictor of Job Satisfaction: The Role of Age and Gender”, Management, 22(1), 35-48.
 35. Smollan, R.K. ve Sayers, J.G. (2009), “Organizational Culture, Organizational Change And Emotions: A Qualitative Study”, Journal of Change Management, 9(4), 435-457.
 36. Spector, P. (1985), “Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of The Job Satisfaction Survey”, American Journal of Community Psychology, 12(6), 639-713.
 37. Szczepańska-Woszczyna, K. (2015), “Leadership and Organizational Culture as the Normative Influence of Top Management on Employee's Behaviour in the Innovation Process”, Procedia Economics and Finance, 34, 396-402.
 38. Tsai, Y. (2011), “Relationship Between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job Satisfaction”, BMC Health Services Research, 11(98), 1-9.
 39. Zhang, X. ve Li, B. (2013), “Organizational Culture and Employee Satisfaction: An Exploratory Study”, International Journal of Trade, Economics and Finance, 4(1), 48-54.