Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE KİŞİSEL BECERİLERİNİN VE İŞ HAYATINDAN BEKLENTİLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ayşegül GÜNGÖR
Nişantaşı Üniversitesi
Tuğçe UZUN KOCAMIŞ
İstanbul Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Muhasebe Eğitimi,
 • Meslek Seçimi,
 • Mesleki Eğitim,
 • Meslek Yüksekokulları

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIRIM, G., GÜNGÖR, A., & KOCAMIŞ, T. U. (2019). MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE KİŞİSEL BECERİLERİNİN VE İŞ HAYATINDAN BEKLENTİLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 935–951. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.283

Özet

Meslek seçimi, bireylerin en önemli kararlardan biridir. Bireylerin kişisel farkındalıklarına uygun alanlarda kariyer planlamaları yapmaları ve bu alanlardaki meslekleri tercih etmeleri önemlidir.  Muhasebe ve muhasebecilik mesleği de küreselleşme sürecinde hem ticaret hayatında hem de gençlerin meslek seçiminde önemli bir yer edinmiştir. Bu bağlamda muhasebe bölümünde öğrenimini sürdüren öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörlerin bilinmesi mesleki farkındalıklarının ortaya konulmasında önemli bir etkendir. Bu çalışma, Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin muhasebe meslek seçiminde kişisel becerilerinin ve iş hayatından beklentilerinin etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında yapılacak araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, İstanbul Üniversitesi SBMYO Muhasebe ve Vergi Bölümünde okuyan 81 öğrenciye ve Nişantaşı Üniversitesi MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünde okuyan 44 öğrenciye uygulanmıştır. Anket sonuçları “SPSS for Windows 24.0 sürümü” ile faktör analizine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda, anket uygulamasına katılan muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerinin meslek seçimi tercihlerini muhasebe alanında iş imkânlarının fazla olması düşüncesinin etkilediği tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. About IFAC- History. (2017). Nisan 11, 2018 tarihinde International Federation of Accountants: https://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history adresinden alındı
 2. Akın, O., & Onat, O. K. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: Demografik Farklılaşmalar Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies , 297-312.
 3. Alkan, G. (2015). İşletmelerin Önlisans Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: İzmir’de Bir Araştırma,. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 137-158.
 4. Atmaca, M., & Coşgun, N. (2014). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 167-184.
 5. Aziz, D., Ibrahim, M., Sidik, M., & Tajuddin, M. (2017). Accounting Students’ Perception And Their Intention To Become Professionally Qualified Accountants. 2016 ICGA (s. 1-17). Maleka: SHS Web of Conferences 36.
 6. Binici, H., & Arı, N. (2004). Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 383-396.
 7. Coşkun, S., Kır, A., & Coşkun, S. (2017). İş Dünyasının Muhasebe Eğitiminden Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı , 330-341.
 8. Çakır, N., Canbaz, S., & Gümüş, S. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimindeki Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Uzunköprü MYO Örneği. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi .
 9. Çarıkçı, O. (2017). Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1223-1233.
 10. Çelenk, H., Atmaca, M., & Horasan, E. (2010). Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Öneri , 159-171.
 11. Erduru, İ.,Deran,A.,&Çelik,S.(2017).Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının İncelenmesi: Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği.İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi,Cilt 5, Sayı 2,34-48
 12. Kızıl, C., & Gencer, K. (2016). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS) , 67-110.
 13. Kutluk, F., Dönmez, A., Demirel Utku, B., & Erdoğan, M. (2012). Expectation of accounting professionals from accounting education: An Antalya Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 418-423.
 14. Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2018). Şubat 1, 2018 tarihinde MYK: http://portal.myk.gov.tr/index.php Erişim Tarihi: 01.02.2018. adresinden alındı
 15. Ng, Y.-H., Lai, S.-P., Su, Z.-P., Yap, J.-Y., Teoh, H.-Q., & Lee, H. (2017). Factors influencing accounting students’ career paths. Journal of Management Developmen , 319-329.
 16. Okan Gökten, P., & Gökten, S. (2016). Uluslararası Eğitim Standartlarına Genel Bakış: Geçerliğinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 49-66.
 17. Öztürk, S., & Kutlu, H. A. (2017). Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına Öğrencilerin Bakışı: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi , 781-799.
 18. Samsuddin, M., Emel, N., Wahida , E., & Abd Sataa, F. (2015). Awareness, Motivations and Readiness for Professional Accounting Education: A Case of Accounting Students in UiTM Johor. Procedia Economics and Finance , 124-133.
 19. Țicoi, C.-F., & Albu, N. (2018). What factors affect the choice of accounting as a career? The case of Romania. Accounting and Management Information Systems , 137-152.
 20. Yıldırım, F., Ciğer, A., Kaya, A., & Kutluk, F. A. (2016). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri Ve Sektörde Kalma Niyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Global Business Research Congress (GBRC-2016) (s. 183-191). İstanbul: PressAcademiaProcedia.
 21. Yıldız, Ş., & Ülkü, S. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenim Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma: Sakarya Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 893-920.
 22. Zandi, G., & Naysary, B. (2013). The Behavioral Intention Of Malaysian Students Toward Accounting Discipline. Accounting and Management Information Systems , 471-488.
 23. Zauwiyah, A., Ismail, H., & R.N., A. (2015). To Be Or Not To Be: An İnvestigation Of Accounting Students’ Career İntentions. Education + Training , 360-376.