Vol. 6 No. 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

INVESTIGATING THE EFFECT OF PERSONAL SKILLS OF ACCOUNTING STUDENTS AND THEIR EXPECTATIONS FROM BUSINESS LIFE IN CHOOSING ACCOUNTING AS A PROFESSION

Ayşegül GÜNGÖR
Nişantaşı Üniversitesi
Tuğçe UZUN KOCAMIŞ
İstanbul Üniversitesi

Published 2019-01-03

How to Cite

YILDIRIM, G., GÜNGÖR, A., & KOCAMIŞ, T. U. (2019). INVESTIGATING THE EFFECT OF PERSONAL SKILLS OF ACCOUNTING STUDENTS AND THEIR EXPECTATIONS FROM BUSINESS LIFE IN CHOOSING ACCOUNTING AS A PROFESSION. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 935–951. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.283

Abstract

Choosing a career is one of the most important decisions ofan individual. It is important that individuals make career plans in the fields appropriate to their personal awareness and prefer professions in these areas. Accounting and accountancy profession has gained an important place in the process of globalization both in business life and in the choice of young people. In this context, knowing the factors that affect the selection of students in the accounting department is an important factor in determining their occupational awareness. The aim of this study is to reveal the impact of personal skills and expectations of professional students in the choice of accounting profession. In the research to be carried out within the scope of the study, survey method was used as data collection method. The questionnaire was applied to 81 students studying at the Accounting and Tax Department of Istanbul University and 44 students studying at the Accounting and Tax Applications Department of Nisantasi University. The results of the survey were subjected to factor analysis with SPSS for Windows 24.0 version.  As a result of the analyzes, it was determined that the choice of accounting and tax applications program students who participated in the questionnaire was affected by the the thought that a lot of business opportunities are present in accounting area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. About IFAC- History. (2017). Nisan 11, 2018 tarihinde International Federation of Accountants: https://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history adresinden alındı
 2. Akın, O., & Onat, O. K. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: Demografik Farklılaşmalar Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies , 297-312.
 3. Alkan, G. (2015). İşletmelerin Önlisans Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: İzmir’de Bir Araştırma,. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 137-158.
 4. Atmaca, M., & Coşgun, N. (2014). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 167-184.
 5. Aziz, D., Ibrahim, M., Sidik, M., & Tajuddin, M. (2017). Accounting Students’ Perception And Their Intention To Become Professionally Qualified Accountants. 2016 ICGA (s. 1-17). Maleka: SHS Web of Conferences 36.
 6. Binici, H., & Arı, N. (2004). Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 383-396.
 7. Coşkun, S., Kır, A., & Coşkun, S. (2017). İş Dünyasının Muhasebe Eğitiminden Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı , 330-341.
 8. Çakır, N., Canbaz, S., & Gümüş, S. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimindeki Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Uzunköprü MYO Örneği. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi .
 9. Çarıkçı, O. (2017). Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1223-1233.
 10. Çelenk, H., Atmaca, M., & Horasan, E. (2010). Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Öneri , 159-171.
 11. Erduru, İ.,Deran,A.,&Çelik,S.(2017).Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının İncelenmesi: Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği.İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi,Cilt 5, Sayı 2,34-48
 12. Kızıl, C., & Gencer, K. (2016). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS) , 67-110.
 13. Kutluk, F., Dönmez, A., Demirel Utku, B., & Erdoğan, M. (2012). Expectation of accounting professionals from accounting education: An Antalya Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 418-423.
 14. Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2018). Şubat 1, 2018 tarihinde MYK: http://portal.myk.gov.tr/index.php Erişim Tarihi: 01.02.2018. adresinden alındı
 15. Ng, Y.-H., Lai, S.-P., Su, Z.-P., Yap, J.-Y., Teoh, H.-Q., & Lee, H. (2017). Factors influencing accounting students’ career paths. Journal of Management Developmen , 319-329.
 16. Okan Gökten, P., & Gökten, S. (2016). Uluslararası Eğitim Standartlarına Genel Bakış: Geçerliğinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 49-66.
 17. Öztürk, S., & Kutlu, H. A. (2017). Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına Öğrencilerin Bakışı: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi , 781-799.
 18. Samsuddin, M., Emel, N., Wahida , E., & Abd Sataa, F. (2015). Awareness, Motivations and Readiness for Professional Accounting Education: A Case of Accounting Students in UiTM Johor. Procedia Economics and Finance , 124-133.
 19. Țicoi, C.-F., & Albu, N. (2018). What factors affect the choice of accounting as a career? The case of Romania. Accounting and Management Information Systems , 137-152.
 20. Yıldırım, F., Ciğer, A., Kaya, A., & Kutluk, F. A. (2016). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri Ve Sektörde Kalma Niyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Global Business Research Congress (GBRC-2016) (s. 183-191). İstanbul: PressAcademiaProcedia.
 21. Yıldız, Ş., & Ülkü, S. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenim Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma: Sakarya Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 893-920.
 22. Zandi, G., & Naysary, B. (2013). The Behavioral Intention Of Malaysian Students Toward Accounting Discipline. Accounting and Management Information Systems , 471-488.
 23. Zauwiyah, A., Ismail, H., & R.N., A. (2015). To Be Or Not To Be: An İnvestigation Of Accounting Students’ Career İntentions. Education + Training , 360-376.